Rozhodnutie č. 687/2002 Z. z.Rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky o vyhlásení nových volieb do orgánov samosprávy obcí

Čiastka 267/2002
Platnosť od 19.12.2002

687

ROZHODNUTIE

predsedu Národnej rady Slovenskej republiky

z 12. decembra 2002

o vyhlásení nových volieb do orgánov samosprávy obcí

Na vykonanie nových volieb do orgánov samosprávy obcí

1. vyhlasujem

podľa § 48 ods. 1 písm. a) a c) zákona Slovenskej národnej rady č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov nové voľby do orgánov samosprávy v obciach Slovenskej republiky uvedených v prílohe č. 1 k tomuto rozhodnutiu;

2. určujem

a) podľa § 26 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 346/1990 Zb. deň konania nových volieb uvedených v bode 1 tohto rozhodnutia na sobotu 5. apríla 2003,

b) podľa § 48 ods. 5 lehoty na nové voľby uvedené v prílohe č. 2 k tomuto rozhodnutiu.

Pavol Hrušovský v. r.

Príloha č. 1 k rozhodnutiu predsedu Národnej rady Slovenskej republiky č. 687/2002 Z. z.

ZOZNAM OBCÍ, v ktorých sa majú konať nové voľby do orgánov samosprávy obcí 5. apríla 2003

Obec Volí sa Okres Kraj
Sasinkovo starosta Hlohovec Trnavský kraj
Neviazaný starosta Prievidza Trenčiansky kraj
Rudnianska Lehota poslanci
Horná Lehota poslanec Dolný Kubín Žilinský kraj
Pokrývač starosta
Dolný Kalník starosta Martin
Príbovce poslanci
Borcova starosta Turčianske Teplice
Štefanov nad Oravou starosta Tvrdošín
Stará Halič starosta Lučenec Banskobystrický kraj
Vyšný Slavkov poslanec Levoča Prešovský kraj
Suchá Dolina poslanci Prešov
Bystrá starosta Stropkov
Príkra starosta poslanci Svidník
Šarbov starosta poslanci
Košice-mestská časť Lorinčík poslanec Košice II Košický kraj
Budimír starosta Košice-okolie
Stretovka starosta Michalovce
Závadka starosta

Príloha č. 2 k rozhodnutiu predsedu Národnej rady Slovenskej republiky č. 687/2002 Z. z.

LEHOTY na nové voľby do orgánov samosprávy obcí 5. apríla 2003

Lehota § - ods. Úloha Zabezpečí Termín
85 dní 16 - 9 Zverejnenie počtu obyvateľov obce ku dňu vyhlásenia volieb obec 10. 1. 2003
65 dní 9 - 3 Určenie a zverejnenie volebných obvodov a počtu poslancov, ktorý sa má v nich zvoliť pri voľbách do obecného zastupiteľstva obecné zastupiteľstvo 30. 1. 2003
55 dní 16 - 2 Podanie kandidátnych listín politické strany a nezávislí kandidáti 9. 2. 2003
21 - 1,2
55 dní 14 - 1 Delegovanie jedného člena a jedného náhradníka do miestnej volebnej komisie pri voľbách do obecného zastupiteľstva politické strany 9. 2. 2003
50 dní 14 - 3 Uskutočnenie prvého zasadania miestnej volebnej komisie miestna volebná komisia 14. 2. 2003
45 dní 17 - 2 Zaregistrovanie kandidátov na poslancov obecného zastupiteľstva a na starostu obce miestna volebná komisia 19. 2. 2003
22 - 2
40 dní 10 - 2 Utvorenie volebných okrskov a určenie volebných miestností starosta obce 24. 2. 2003
35 dní 18 a 23 Uverejnenie zoznamu zaregistrovaných kandidátov miestna volebná komisia 1. 3. 2003
30 dní 13 - 3 Uskutočnenie prvého zasadania okresnej volebnej komisie okresná volebná komisia 6. 3. 2003
25 dní 27 Informovanie voličov o zápise do zoznamu voličov a o čase a mieste konania volieb obec 11. 3. 2003
20 dní 15 - 1 Delegovanie jedného člena a jedného náhradníka do okrskovej volebnej komisie pri voľbách do obecného zastupiteľstva politické strany 16. 3. 2003
17 dní 30 - 1 Začiatok volebnej kampane politické strany a nezávislí kandidáti 19. 3. 2003
15 dní 15 - 3 Uskutočnenie prvého zasadania okrskovej volebnej komisie okrsková volebná komisia 21. 3. 2003
48 hodín 30 - 3 Ukončenie volebnej kampane politické strany a nezávislí kandidáti 3. 4. 2003
26 - 1 Volebný deň okrsková volebná komisia 5. 4. 2003