Oznámenie č. 686/2002 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody o voľnom obchode medzi Slovenskou republikou a Chorvátskou republikou

Čiastka 266/2002
Platnosť od 18.12.2002
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť 1. augusta 2002 na základe článku 35 a predbežne sa vykonávala od 1. januára 2002 na základe článku 36 dohody (oznámenie č. 142/2002).

686

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 6. novembra 2001 v Bratislave bola podpísaná Dohoda o voľnom obchode medzi Slovenskou republikou a Chorvátskou republikou.

Národná rada Slovenskej republiky vyslovila súhlas s dohodou uznesením č. 2147 zo 17. mája 2002 a rozhodla, že ide o dohodu podľa článku 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky, ktorá má prednosť pred zákonmi.

Prezident Slovenskej republiky dohodu ratifikoval 17. júna 2002.

Dohoda nadobudla platnosť 1. augusta 2002 na základe článku 35 a predbežne sa vykonávala od 1. januára 2002 na základe článku 36 dohody (oznámenie č. 142/2002).

DOLOŽKA PREDNOSTI

medzinárodnej zmluvy pred zákonmi
(čl. 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky)

1. Gestor zmluvy: Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky.

2. Názov zmluvy: Dohoda o voľnom obchode medzi Slovenskou republikou a Chorvátskou republikou podpísaná 6. novembra 2001 v Bratislave.

3. Účel a predmet zmluvy a jeho úprava v legislatíve Slovenskej republiky: Ide o obchodnú dohodu, ktorou sa redukujú clá vo vzájomnom obchode medzi Slovenskou republikou a Chorvátskou republikou - absolútna liberalizácia obchodu s priemyselnými výrobkami a čiastočná liberalizácia v obchode s vybranými poľnohospodárskymi výrobkami (v legislatíve Slovenskej republiky túto oblasť upravuje zákon č. 238/2001 Z. z. Colný zákon a jeho vykonávacie predpisy). Dohoda zabezpečuje aj ochranu práv duševného vlastníctva. Zároveň zriaďuje Spoločný výbor ako orgán dohliadajúci na riadne vykonávanie dohody.

4. Priama úprava práv alebo povinností fyzických osôb alebo právnických osôb: Táto dohoda priamo nezakladá žiadne práva alebo povinnosti fyzických osôb alebo právnických osôb.

5. Kategória zmluvy podľa čl. 7 ods. 4 Ústavy Slovenskej republiky (vyžaduje pred ratifikáciou súhlas Národnej rady Slovenskej republiky): Ide o medzinárodnú hospodársku zmluvu všeobecnej povahy.

6. Kategória zmluvy podľa čl. 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky (má prednosť pred zákonmi): Ide o medzinárodnú zmluvu, na ktorej vykonanie nie je potrebný zákon, teda má prednosť pred zákonmi. Dohodou sa aplikujú preferenčné colné sadzby, ktoré sú odlišné od všeobecných a zmluvných colných sadzieb uvádzaných v colnom sadzobníku vydávanom na príslušný kalendárny rok formou nariadenia vlády Slovenskej republiky v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.

7. Dosah prijatia medzinárodnej zmluvy, ktorá má prednosť pred zákonmi na slovenský právny poriadok (uvedú sa právne predpisy alebo ich jednotlivé ustanovenia, ktorých sa medzinárodná zmluva týka; potreba ich zrušenia alebo adaptácie z dôvodu duplicity): Dohoda sa týka nasledujúcich právnych predpisov:

- zákon č. 238/2001 Z. z. Colný zákon,

- zákon č. 26/2002 Z. z. o podmienkach a kontrole dovozu, vývozu a sprostredkovateľských činností týkajúcich sa tovaru a technológií podliehajúcich medzinárodným kontrolným režimom a o zmene zákona č. 179/1998 Z. z. o obchodovaní s vojenským materiálom a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov,

- zákon č. 263/1999 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

- Dohoda o založení Svetovej obchodnej organizácie podpísaná 15. apríla 1994 v Marrákeši (oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 152/2000 Z. z.),

- Medzinárodný dohovor o ochrane výkonných umelcov, výrobcov zvukových záznamov a rozhlasových organizácií z 26. októbra 1961 (Rímsky dohovor),

- Niceská dohoda o medzinárodnom triedení výrobkov a služieb na účely zápisu známok (Ženeva 1977, dodatok 1979, vyhláška č. 118/1979 Zb.),

- Budapeštianska zmluva o medzinárodnom uznávaní ukladania mikroorganizmov na účely patentového riadenia (Budapešť 1977, vyhláška č. 212/1989 Zb.),

- Medzinárodný dohovor o ochrane nových druhov rastlín (UPOV, Ženeva 1991).

DOHODA

o voľnom obchode medzi Slovenskou republikou a Chorvátskou republikou

Slovenská republika a Chorvátska republika (ďalej len „strany“),

znova potvrdzujúc svoj pevný záväzok pluralitnej demokracii založenej na rešpektovaní zásad právneho štátu, ľudských práv a základných slobôd,

pripomínajúc svoj úmysel aktívne sa podieľať na procese ekonomickej integrácie v Európe ako dôležitej dimenzie stability na európskom kontinente a vyjadrujúc svoju pripravenosť na spoluprácu pri hľadaní metód a spôsobov, ako tento proces posilniť,

znova potvrdzujúc svoj pevný záväzok dodržiavať zásady trhovej ekonomiky, ktorý vytvára základ ich vzťahov,

pripomínajúc svoj pevný záväzok voči Záverečnému aktu Konferencie o bezpečnosti a spolupráci v Európe, Parížskej charte, a najmä zásadám obsiahnutým v Záverečnom dokumente Bonnskej konferencie o ekonomickej spolupráci v Európe,

rozhodnuté, že budú postupne odstraňovať prekážky v podstatnej časti svojho vzájomného obchodu v súlade s ustanoveniami Všeobecnej dohody o clách a obchode 1994 (ďalej len „GATT 1994“) a Dohody o založení Svetovej obchodnej organizácie (ďalej len „Dohoda o založení WTO“),

pevne presvedčené, že táto dohoda bude podporovať posilnenie vzájomne výhodných obchodných vzťahov medzi nimi a že prispeje k procesu integrácie v Európe,

rozhodnuté uplatňovať túto dohodu o voľnom obchode s cieľom zachovať a chrániť životné prostredie a zabezpečiť optimálne využívanie prírodných zdrojov v súlade s princípmi udržateľného rastu,

berúc do úvahy, že žiadne ustanovenie tejto dohody sa nesmie vykladať ako oslobodenie strán od ich záväzkov prijatých v rámci iných medzinárodných dohôd, najmä Dohody o založení WTO,

dohodli sa takto:

Článok 1

Ciele

1. Strany vytvoria oblasť voľného obchodu v súlade s ustanoveniami tejto dohody a v zhode s článkom XXIV GATT 1994 a s Dohodou o založení WTO pre takmer celý ich vzájomný obchod.

2. Ciele tejto dohody sú:

a) podporovať rozširovaním obchodu harmonický rozvoj ekonomických vzťahov medzi stranami,

b) poskytovať spravodlivé podmienky konkurencieschopnosti v obchode medzi stranami,

c) prispievať odstraňovaním bariér obchodu k harmonickému rozvoju a rozšíreniu svetového obchodu,

d) zlepšiť vzájomnú spoluprácu medzi stranami.

KAPITOLA I

PRIEMYSELNÉ VÝROBKY

Článok 2

Rozsah

1. Ustanovenia tejto kapitoly sa vzťahujú na priemyselné výrobky majúce pôvod v stranách.

2. Na účely tejto dohody pojem „priemyselné výrobky“ znamená výrobky zahrnuté v kapitolách 25 až 97 Harmonizovaného systému opisu a číselného označovania tovaru s výnimkou výrobkov uvedených v Prílohe I tejto dohody.

Článok 3

Dovozné clá a poplatky s rovnocenným účinkom

1. V obchode medzi stranami sa nezavedú žiadne nové dovozné clá ani poplatky s rovnocenným účinkom odo dňa nadobudnutia platnosti tejto dohody.

2. Všetky dovozné clá a poplatky s rovnocenným účinkom sa zrušia v obchode medzi stranami dňom nadobudnutia platnosti tejto dohody.

Článok 4

Fiškálne clá

Ustanovenia článku 3 sa vzťahujú aj na clá fiškálnej povahy.

Článok 5

Vývozné clá a poplatky s rovnocenným účinkom

1. V obchode medzi stranami sa nezavedú žiadne nové vývozné clá ani poplatky s rovnocenným účinkom odo dňa nadobudnutia platnosti tejto dohody.

2. Všetky vývozné clá a poplatky s rovnocenným účinkom sa zrušia v obchode medzi stranami dňom nadobudnutia platnosti tejto dohody.

Článok 6

Kvantitatívne obmedzenia dovozu a opatrenia s rovnocenným účinkom

V obchode medzi stranami sa nebudú zachovávať alebo zavádzať žiadne kvantitatívne obmedzenia dovozu ani opatrenia s rovnocenným účinkom odo dňa nadobudnutia platnosti tejto dohody okrem tých, ktoré možno vyžadovať na vykonávanie medzinárodných záväzkov.

Článok 7

Kvantitatívne obmedzenia vývozu a opatrenia s rovnocenným účinkom

V obchode medzi stranami sa nebudú zachovávať alebo zavádzať žiadne kvantitatívne obmedzenia vývozu ani opatrenia s rovnocenným účinkom odo dňa nadobudnutia platnosti tejto dohody okrem tých, ktoré možno vyžadovať na vykonávanie medzinárodných záväzkov.

KAPITOLA II

POĽNOHOSPODÁRSKE VÝROBKY

Článok 8

Rozsah

1. Ustanovenia tejto kapitoly sa vzťahujú na poľnohospodárske výrobky, ktoré majú pôvod v stranách.

2. Na účely tejto dohody pojem „poľnohospodárske výrobky“ znamená výrobky zahrnuté v kapitolách 1 až 24 Harmonizovaného systému opisu a číselného označovania tovaru vrátane výrobkov uvedených v Prílohe I tejto dohody.

Článok 9

Výmena koncesií

1. Strany si navzájom poskytnú koncesie špecifikované v Protokole 1 tejto dohody (ďalej len „Protokol 1“), ako je stanovené v tomto protokole a v súlade s ustanoveniami tejto kapitoly.

2. Berúc do úvahy:

- úlohu poľnohospodárstva vo svojich ekonomikách,

- rozvoj obchodu s poľnohospodárskymi výrobkami medzi stranami,

- zvláštnu citlivosť poľnohospodárskych výrobkov,

- pravidlá svojich poľnohospodárskych politík,

- výsledky multilaterálnych obchodných rokovaní v rámci Svetovej obchodnej organizácie,

strany preskúmajú v rámci Spoločného výboru, na ktorý sa vzťahuje článok 30 tejto dohody (ďalej len „Spoločný výbor“), možnosti vzájomného poskytovania ďalších koncesií v obchode s poľnohospodárskymi výrobkami.

Článok 10

Koncesie a poľnohospodárska politika

1. Bez ujmy na koncesie poskytnuté na základe článku 9 tejto dohody ustanovenia tejto kapitoly nebudú žiadnym spôsobom obmedzovať realizáciu príslušnej poľnohospodárskej politiky strán ani prijímanie akýchkoľvek opatrení v rámci tejto politiky vrátane vykonávania príslušných ustanovení Dohody o založení WTO.

2. Strany oznámia Spoločnému výboru akékoľvek zmeny v uskutočňovaní ich príslušnej poľnohospodárskej politiky alebo uplatňované opatrenia, ktoré by mohli ovplyvniť podmienky vzájomného obchodu s poľnohospodárskymi výrobkami, ako sú stanovené v tejto dohode. Na požiadanie ktorejkoľvek strany sa uskutočnia okamžité konzultácie s cieľom preskúmať situáciu.

Článok 11

Špeciálne ochranné opatrenia

Bez ohľadu na ostatné ustanovenia tejto dohody, a najmä článku 24 tejto dohody, a v prípade zvláštnej citlivosti poľnohospodárskych výrobkov, ak dovoz výrobkov majúcich pôvod v strane, ktoré sú predmetom koncesií udelených podľa tejto dohody, spôsobí vážne narušenie trhu druhej strany, dotknutá strana začne okamžite konzultácie s cieľom nájsť vhodné riešenie. Pred dosiahnutím takého riešenia môže dotknutá strana prijať opatrenia, ktoré pokladá za nevyhnutné. Druh a trvanie opatrenia nebude presahovať nevyhnutnú mieru potrebnú na nápravu situácie.

Článok 12

Veterinárne a fytosanitárne opatrenia

1. Strany budú uplatňovať svoje regulácie vo veterinárnej a fytosanitárnej oblasti nediskriminačným spôsobom a nebudú zavádzať žiadne opatrenia majúce vplyv na nadmerné obmedzovanie obchodu.

2. Veterinárno-sanitárne opatrenia a výkon veterinárnych služieb budú v súlade s medzinárodnými konvenciami v tejto oblasti.

3. Fytosanitárne opatrenia a výkon služieb v oblasti ochrany rastlín budú v súlade s medzinárodnými konvenciami v tejto oblasti.

KAPITOLA III

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Článok 13

Pravidlá pôvodu a spolupráca v colnej správe

1. Protokol 2 k tejto dohode (ďalej len „Protokol 2“) ustanovuje pravidlá pôvodu tovaru a príslušné metódy administratívnej spolupráce.

2. Strany prijmú primerané opatrenia vrátane pravidelného preverovania Spoločným výborom a opatrenia týkajúce sa administratívnej spolupráce, aby zabezpečili účinné a harmonické uplatňovanie ustanovení Protokolu 2 a článkov 3 až 7 a 14 tejto dohody a aby zjednodušili formality pri obchodných aktivitách a dosiahli vzájomne uspokojivé riešenia všetkých problémov, ktoré môžu vzniknúť pri uplatňovaní týchto ustanovení.

Článok 14

Vnútorné zdanenie

1. Strany sa zdržia akýchkoľvek opatrení alebo praktík vnútorného fiškálneho charakteru, ktoré priamo alebo nepriamo spôsobujú diskrimináciu medzi výrobkami majúcimi pôvod v stranách.

2. Vývozcovia nesmú mať výhody z vrátenia vnútornej dane prevyšujúcej sumu priameho alebo nepriameho zdanenia uvaleného na výrobky vyvážané na územie jednej zo strán.

Článok 15

Všeobecné výnimky

Táto dohoda nevylučuje zákazy alebo obmedzenia dovozu, vývozu alebo tranzitu tovaru z dôvodov verejnej morálky, verejného záujmu alebo verejnej bezpečnosti; ochrany zdravia a ľudského života, života zvierat a rastlín; ochrany životného prostredia, ochrany národných pamiatok umeleckej, historickej alebo archeologickej hodnoty; ochrany duševného vlastníctva alebo pravidiel uplatňovaných na zlato alebo striebro alebo na zachovanie vyčerpateľných prírodných zdrojov, ak sa takéto opatrenia uplatňujú v spojitosti s obmedzeniami domácej výroby alebo spotreby. Takéto zákazy alebo obmedzenia sa však nesmú stať prostriedkami svojvoľnej diskriminácie alebo skrytých obmedzení obchodu medzi stranami.

Článok 16

Bezpečnostné výnimky

Žiadne ustanovenie tejto dohody nebráni strane, aby prijala akékoľvek opatrenia, ktoré pokladá za potrebné, na:

a) zabránenie úniku informácií, ktorý je v rozpore s jej základnými bezpečnostnými záujmami,

b) ochranu svojich základných bezpečnostných záujmov alebo na plnenie medzinárodných záväzkov alebo národnej politiky

i) vzťahujúcich sa na obchod so zbraňami, strelivom a vojenským materiálom za predpokladu, že takéto opatrenia nenarušia podmienky súťaže vzhľadom na výrobky, ktoré nie sú určené na špeciálne vojenské účely, a na taký obchod s iným tovarom, materiálmi a službami, ktorý sa vykonáva priamo alebo nepriamo na účely zásobovania ozbrojených zložiek, alebo

ii) vzťahujúcich sa na nešírenie biologických a chemických zbraní, jadrových zbraní a iných jadrových výbušných zariadení, alebo

iii) prijatých v čase vojny alebo iného vážneho medzinárodného napätia.

Článok 17

Štátne monopoly

1. Strany postupne prispôsobia všetky štátne monopoly obchodného charakteru tak, aby zabezpečili, že dňom nadobudnutia platnosti tejto dohody nebude existovať medzi štátnymi príslušníkmi strán žiadna diskriminácia týkajúca sa podmienok, za ktorých sa tovar nakupuje a predáva.

2. Ustanovenia tohto článku sa vzťahujú na všetky osoby, prostredníctvom ktorých príslušné orgány strán v skutočnosti alebo podľa zákona, priamo alebo nepriamo riadia, určujú alebo podstatne ovplyvňujú dovoz alebo vývoz medzi stranami. Tieto ustanovenia sa rovnako vzťahujú na monopoly, na ktoré štát previedol právomoc iných osôb.

Článok 18

Platby

1. Platby vo voľne zameniteľných menách týkajúce sa obchodu s tovarom medzi stranami a prevod týchto platieb na územie strany, kde sídli veriteľ, sú oslobodené od akýchkoľvek obmedzení.

2. Strany neprijmú žiadne devízové ani administratívne obmedzenia na poskytovanie, splácanie alebo prijímanie krátkodobých a strednodobých úverov v obchode s tovarom, na ktorom sa zúčastňuje rezident strany.

3. Bez ohľadu na ustanovenia odseku 2 všetky opatrenia týkajúce sa bežných platieb spojených s pohybom tovaru sa budú vykonávať podľa podmienok ustanovených v článku VIII Dohody o Medzinárodnom menovom fonde.

Článok 19

Pravidlá súťaže týkajúce sa podnikania

1. S riadnym plnením tejto dohody sú v rozpore tieto skutočnosti, ak môžu ovplyvniť obchod medzi stranami:

a) všetky dohody medzi podnikateľskými subjektmi, rozhodnutia podnikateľských združení a spoločný postup podnikateľských subjektov, ktorých cieľom alebo účelom je zabraňovanie, obmedzovanie alebo narúšanie súťaže,

b) zneužívanie dominantného postavenia jedného alebo viacerých podnikateľských subjektov na území strán ako celku alebo v jeho podstatnej časti.

2. Ustanovenia odseku 1 sa vzťahujú na činnosť všetkých podnikateľských subjektov vrátane verejných podnikateľských subjektov a takých, ktorým strany udelia mimoriadne alebo výlučné práva. Podnikateľské subjekty poverené prevádzkou služieb vo všeobecnom hospodárskom záujme alebo služieb, ktoré majú charakter monopolu vytvárajúceho príjmy, podliehajú ustanoveniam odseku 1, ak ich uplatňovanie v skutočnosti alebo podľa zákona neprekáža pri výkone príslušných verejných úloh, ktorými sú poverené.

3. Pokiaľ ide o výrobky uvedené v kapitole II tejto dohody, ustanovenia odseku 1 písm. a) sa nevzťahujú na také dohody, rozhodnutia a postupy, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou organizácie národného trhu.

4. Ak strana považuje daný postup za nezlučiteľný s odsekmi 1, 2 a 3 tohto článku alebo ak takýto postup spôsobuje alebo hrozí, že spôsobí, vážne poškodenie záujmov tejto strany alebo materiálne poškodenie jej domáceho priemyslu, príslušná strana môže prijať príslušné opatrenia za podmienok a v súlade s ustanoveniami článku 27 tejto dohody.

Článok 20

Štátna pomoc

1. Každá pomoc poskytnutá stranou alebo zo štátnych zdrojov v akejkoľvek forme, ktorá narušuje alebo hrozí, že naruší, súťaž uprednostňovaním určitých podnikateľských subjektov alebo výroby určitého tovaru, je nezlučiteľná s riadnym vykonávaním tejto dohody, ak by ovplyvnila obchod medzi stranami.

2. Ustanovenia odseku 1 sa nevzťahujú na výrobky uvedené v kapitole II tejto dohody.

3. Strany zabezpečia prehľadnosť v oblasti štátnej pomoci okrem iného predkladaním ročných správ Spoločnému výboru o celkovej výške a rozdelení poskytnutej pomoci a poskytnutím informácií o programoch pomoci a o konkrétnych prípadoch štátnej pomoci, ak o to požiada druhá strana.

4. Ak sa strana domnieva, že príslušný postup:

- je nezlučiteľný s podmienkami odseku 1, alebo

- spôsobuje alebo hrozí, že spôsobí, vážne poškodenie záujmov strany alebo materiálne poškodenie jej domáceho priemyslu,

môže prijať vhodné opatrenia za podmienok a v súlade s ustanoveniami článku 27 tejto dohody.

Takéto opatrenia možno prijať len v súlade s postupom a za podmienok stanovených Dohodou o založení WTO, najmä GATT 1994, a so všetkými ostatnými dokumentmi dohodnutými pod jej záštitou, ktoré sú platné medzi stranami.

Článok 21

Verejné obstarávanie

1. Strany považujú liberalizáciu svojich príslušných trhov verejného obstarávania za cieľ tejto dohody.

2. Strany si postupne vypracujú príslušné pravidlá pre verejné obstarávanie s cieľom poskytnúť dodávateľom druhej strany prístup k procedúram udeľovania kontraktov na svojich príslušných trhoch verejného obstarávania v zmysle ustanovení Dohody o verejnom obstarávaní v rámci Svetovej obchodnej organizácie.

3. Spoločný výbor preskúma vývoj súvisiaci s dosiahnutím cieľov podľa tohto článku a môže odporučiť praktické metódy realizovania ustanovení odseku 2 tak, aby zabezpečil voľný prístup, prehľadnosť a úplnú rovnováhu práv a záväzkov a vzájomné otvorenie svojich príslušných trhov verejného obstarávania.

Článok 22

Ochrana duševného vlastníctva

1. Strany poskytnú a zabezpečia ochranu práv duševného vlastníctva na nediskriminačnom základe vrátane opatrení na poskytnutie a uplatňovanie takýchto práv. Ochrana sa bude zdokonaľovať a dňom nadobudnutia platnosti tejto dohody dosiahne úroveň zodpovedajúcu vecným normám mnohostranných dohôd uvedených v Prílohe II tejto dohody.

2. Na účely tejto dohody „ochrana duševného vlastníctva“ zahŕňa najmä ochranu autorských práv a súvisiacich práv vrátane počítačových programov, databáz, ochranných známok pre tovary a služby, zemepisných označení vrátane označenia pôvodu, patentov, priemyselných vzorov, nových druhov rastlín, topografií integrovaných obvodov, ako aj utajovaných informácií o know-how.

3. Strany budú spolupracovať v otázkach duševného vlastníctva. Na požiadanie ktorejkoľvek strany sa usporiadajú odborné konzultácie o týchto otázkach, najmä o činnostiach súvisiacich so súčasnými alebo s budúcimi medzinárodnými dohovormi o zladení, vykonávaní a presadzovaní duševného vlastníctva a o činnostiach medzinárodných organizácií, ako je Svetová obchodná organizácia, Svetová organizácia pre duševné vlastníctvo, ako aj o vzťahoch strán s každou treťou krajinou v otázkach týkajúcich sa duševného vlastníctva.

Článok 23

Dumping

Ak strana zistí, že sa v zmysle článku VI GATT 1994 uplatňuje dumping v obchodných vzťahoch podliehajúcich tejto dohode, môže prijať primerané opatrenia proti týmto praktikám v súlade s článkom VI GATT 1994 a s Dohodou o uplatňovaní článku VI GATT 1994 uzatvorenú v rámci Svetovej obchodnej organizácie. Spoločný výbor bude informovaný o všetkých antidumpingových konaniach.

Článok 24

Všeobecné ochranné opatrenia

V prípade, že sa dováža akýkoľvek výrobok v takom zvýšenom množstve a za takých podmienok, že to spôsobuje alebo hrozí, že spôsobí:

a) vážne ohrozenie domácich výrobcov podobných alebo priamo konkurujúcich výrobkov na území dovážajúcej strany alebo

b) vážne problémy v akomkoľvek príbuznom hospodárskom odvetví, alebo ťažkosti, ktoré by mohli spôsobiť vážne zhoršenie obchodnej situácie regiónu,

príslušná strana môže prijať vhodné opatrenia za podmienok a v súlade s postupom uvedeným v článku 27 tejto dohody.

Článok 25

Reexport a vážny nedostatok (tovaru)

V prípadoch, keď dodržiavanie ustanovení článkov 5 a 7 tejto dohody vedie k:

a) reexportu do tretej krajiny, voči ktorej vyvážajúca strana zachováva kvantitatívne vývozné obmedzenia na príslušný výrobok, vývozné clá alebo opatrenia či poplatky s rovnocenným účinkom, alebo

b) vážnemu nedostatku výrobku potrebného pre vyvážajúcu stranu alebo k hrozbe takéhoto nedostatku,

a tam, kde uvedené situácie vyvolávajú alebo môžu vyvolať závažné problémy pre vyvážajúcu stranu, môže táto strana prijať primerané opatrenia za podmienok a v súlade s postupom uvedeným v článku 27 tejto dohody.

Článok 26

Plnenie záväzkov

1. Strany prijmú všetky všeobecné alebo konkrétne opatrenia potrebné na splnenie svojich záväzkov vyplývajúcich z tejto dohody. Zabezpečia, aby sa dosiahli ciele uvedené v tejto dohode.

2. Ak strana uváži, že druhá strana nesplnila záväzok v zmysle tejto dohody, potom dotknutá strana môže prijať primerané opatrenia za podmienok a v súlade s postupom uvedeným v článku 27 tejto dohody.

Článok 27

Postup pri uplatňovaní ochranných opatrení

1. Pred začatím procesu uplatňovania ochranných opatrení uvedených v nasledujúcich odsekoch tohto článku strany sa budú usilovať vyriešiť všetky vzájomné rozpory priamymi konzultáciami.

2. Ak strana podrobuje dovoz výrobkov, ktoré môžu spôsobiť situáciu uvedenú v článku 24 tejto dohody, administratívnemu konaniu, ktorého účelom je rýchle poskytnutie informácií o trende obchodných tokov, musí o tom informovať druhú stranu.

3. Bez dotknutia odseku 7 tohto článku strana, ktorá uvažuje o použití ochranných opatrení, bez zbytočného odkladu o tom upovedomí druhú stranu a predloží všetky príslušné informácie. Medzi stranami sa bezodkladne uskutočnia konzultácie v Spoločnom výbore s úmyslom nájsť riešenie akceptovateľné stranami, ale nie neskôr ako 30 dní po požiadaní o takéto konzultácie.

4.

a) Pokiaľ ide o články 24 a 25 tejto dohody, Spoločný výbor preskúma prípad alebo situáciu a môže prijať rozhodnutie potrebné na skončenie ťažkostí, o ktorých príslušná strana informovala. Ak takéto rozhodnutie nebude prijaté do 30 dní od predloženia záležitosti Spoločnému výboru, dotknutá strana môže prijať opatrenia potrebné na nápravu situácie.

b) Pokiaľ ide o článok 26 tejto dohody, dotknutá strana môže prijať primerané opatrenia po skončení konzultácií alebo po uplynutí troch mesiacov odo dňa prvého oznámenia druhej strane.

c) Pokiaľ ide o články 19 a 20 tejto dohody, dotknutá strana poskytne Spoločnému výboru akúkoľvek spoluprácu potrebnú na preskúmanie prípadu a v jednotlivých prípadoch odstráni postup, proti ktorému boli vznesené námietky. Ak príslušná strana neodstráni postup, proti ktorému bola vznesená námietka, v termíne stanovenom Spoločným výborom alebo ak Spoločný výbor nedosiahne dohodu do 60 dní od predloženia tejto záležitosti Spoločnému výboru, dotknutá strana môže prijať vhodné opatrenia na riešenie problémov vyplývajúcich z príslušného postupu.

5. Prijaté ochranné opatrenia sa ihneď oznámia druhej strane. Ich rozsah a trvanie sa obmedzia na najnevyhnutnejšiu mieru v záujme nápravy situácie, ktorá bola dôvodom ich použitia, a nebudú presahovať škodu spôsobenú príslušným postupom alebo ťažkosťami. Prednosť dostanú také opatrenia, ktoré čo najmenej narušia vykonávanie tejto dohody.

6. Prijaté ochranné opatrenia budú predmetom pravidelných konzultácií v Spoločnom výbore s úmyslom dosiahnuť ich zmiernenie alebo zrušenie, ak netrvajú podmienky na ich ďalšie zachovanie.

7. Ak mimoriadne okolnosti vyžadujúce bezodkladné kroky neumožňujú predchádzajúce preskúmanie, dotknutá strana môže v prípade článkov 24 a 25 tejto dohody naďalej uplatňovať dočasné opatrenia nevyhnutné na nápravu situácie. Opatrenia sa bezodkladne oznámia a strany začnú čo možno najskôr konzultácie v rámci Spoločného výboru.

Článok 28

Problémy v oblasti platobnej bilancie

1. Strany sa budú snažiť, aby sa vyhli zavedeniu obmedzujúcich opatrení vrátane opatrení súvisiacich s dovozom na účely platobnej bilancie.

2. Ak má jedna zo strán ťažkosti s platobnou bilanciou alebo jej bezprostredne hrozia, dotknutá strana môže v zmysle podmienok stanovených GATT 1994 a Dohodou o založení WTO prijať obmedzujúce opatrenia vrátane opatrení vzťahujúcich sa na dovoz, ktoré budú mať prechodný charakter a ktoré nesmú presahovať nevyhnutnú mieru potrebnú na nápravu situácie v platobnej bilancii. Opatrenia sa budú postupne zmierňovať tak, ako sa budú zlepšovať podmienky v platobnej bilancii, a odstránia sa, keď okolnosti už nebudú vyžadovať ich zachovanie. Táto strana bude informovať druhú stranu o ich zavedení, a keď to bude možné, o časovom rozvrhu ich odstraňovania.

Článok 29

Vývojová doložka

1. Ak strana zváži, že by bolo užitočné v záujme hospodárstva strán rozvíjať a prehlbovať vzťahy zavedené touto dohodou ich rozšírením na doteraz nepokryté oblasti, predloží druhej strane žiadosť so zdôvodnením. Strany môžu dať Spoločnému výboru pokyn, aby preskúmal žiadosť a v prípade potreby vypracoval odporúčania, najmä s cieľom začať rokovania.

2. Dohody vyplývajúce z postupu uvedeného v odseku 1 podliehajú ratifikácii alebo schváleniu stranami v súlade s ich vnútroštátnymi právnymi predpismi.

KAPITOLA IV

INŠTITUCIONÁLNE A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 30

Spoločný výbor

1. Týmto sa zriaďuje Spoločný výbor a bude zložený zo zástupcov strán.

2. Spoločný výbor bude dohliadať a riadiť vykonávanie tejto dohody.

3. V záujme riadneho vykonávania tejto dohody si strany budú vymieňať informácie a na požiadanie ktorejkoľvek strany sa uskutočnia konzultácie v Spoločnom výbore. Spoločný výbor bude sledovať možnosti ďalšieho odstraňovania prekážok v obchode medzi stranami.

4. Spoločný výbor môže prijímať rozhodnutia v prípadoch ustanovených touto dohodou. V ostatných záležitostiach môže Spoločný výbor vydávať odporúčania.

Článok 31

Postupy Spoločného výboru

1. V záujme riadneho vykonávania tejto dohody bude Spoločný výbor zasadať vždy, keď to budú vyžadovať okolnosti, najmenej však raz ročne. Každá strana môže požiadať o zvolanie zasadania.

2. Spoločný výbor bude konať na základe konsenzu.

3. Ak zástupca strany v Spoločnom výbore prijal rozhodnutie podliehajúce splneniu vnútroštátnych právnych podmienok, rozhodnutie nadobudne platnosť dňom doručenia písomnej notifikácie o splnení príslušných podmienok, ak v ňom nie je uvedený neskorší dátum.

4. Na účely tejto dohody prijme Spoločný výbor procedurálne pravidlá, ktoré budú okrem iného obsahovať ustanovenia o zvolávaní zasadaní a o vymenovaní predsedu a o jeho funkčnom období.

5. Spoločný výbor môže rozhodnúť o zriadení podvýborov a pracovných skupín, ak to považuje za nevyhnutné.

Článok 32

Colné únie, oblasti voľného obchodu a pohraničný obchod

Táto dohoda nebráni existencii alebo zriaďovaniu colných únií, oblastí voľného obchodu alebo dohôd o pohraničnom obchode, ak negatívne neovplyvňujú obchodný režim strán, a najmä ustanovenia týkajúce sa pravidiel pôvodu tovaru upravené touto dohodou.

Článok 33

Prílohy a protokoly

1. Prílohy a protokoly tejto dohody sú jej neoddeliteľnou súčasťou.

2. Spoločný výbor môže rozhodnúť o zmene príloh a protokolov tejto dohody v súlade s ustanoveniami článku 31 ods. 2. V tomto prípade zmeny nadobudnú platnosť dňom doručenia poslednej písomnej notifikácie diplomatickou cestou potvrdzujúcej ich schválenie vládou príslušnej strany.

Článok 34

Zmeny

Zmeny tejto dohody okrem zmien uvedených v článku 33 tejto dohody nadobudnú platnosť v súlade s postupom stanoveným v článku 35 tejto dohody.

Článok 35

Nadobudnutie platnosti

Táto dohoda nadobudne platnosť prvým dňom druhého mesiaca odo dňa doručenia poslednej písomnej notifikácie, ktorou sa strany budú navzájom informovať diplomatickou cestou, že vnútroštátne právne predpisy na nadobudnutie platnosti tejto dohody boli splnené.

Článok 36

Dočasné uplatňovanie

Táto dohoda sa bude predbežne vykonávať od 1. januára 2002.

Článok 37

Platnosť a vypovedanie

1. Táto dohoda sa uzaviera na neurčitú dobu.

2. Každá strana môže túto dohodu diplomatickou cestou písomne vypovedať. V takom prípade sa platnosť dohody skončí prvým dňom siedmeho mesiaca odo dňa doručenia notifikácie druhej strane.

3. V prípade, že ktorákoľvek strana tejto dohody sa stane členom Európskej únie, táto strana odstúpi od tejto dohody posledným dňom pred dňom nadobudnutia platnosti členstva. V tomto prípade sa druhá strana vzdáva všetkých možných nárokov na kompenzácie voči rozšírenej Európskej únii týkajúcich sa zmeny obchodných podmienok.

Na dôkaz toho podpísaní splnomocnenci, riadne na to poverení, podpísali túto dohodu.

Dané v Bratislave 6. novembra 2001 v dvoch pôvodných vyhotoveniach, každé v slovenskom, chorvátskom a anglickom jazyku, pričom všetky znenia sú rovnako autentické. V prípade rozdielnosti výkladu je rozhodujúce znenie v anglickom jazyku.

Za Slovenskú republiku:

Ľubomír Harach v. r.

Za Chorvátsku republiku:

Goranko Fižulič v. r.

ZÁZNAM O POROZUMENÍ

Pokiaľ ide o článok 35 tejto dohody, výraz „deň nadobudnutia platnosti“ použitý v článkoch 3, 5, 6, 7, 17, 22 a v protokoloch 1 a 2 tejto dohody bude znamenať deň predbežného vykonávania.

PRÍLOHA I

Zoznam výrobkov k článkom 2 a 8:

ex 3502 Albumíny, albumináty a iné deriváty albumínu:
- Vaječný albumín:
3502 11 - - Sušený
3502 19 - - Ostatné
ex 3502 20 - Mliečny albumín:
3502 20 91 - - - Sušený (napr. vo fóliách, vo vločkách, v šupinkách, v prášku)
3502 20 99 - - - Ostatné
4501 Prírodný korok, surový alebo jednoducho upravený; korkový odpad; rozdrvený, granulovaný alebo na prach zomletý korok
5201 00 Bavlna nemykaná ani nečesaná
5301 Ľan surový alebo spracovaný, ale nespradený; ľanová kúdeľ a ľanový odpad (vrátane odpadu z priadze a trhaného materiálu)
5302 Pravé konope (Cannabis sativa), surové alebo spracované, ale nespradené; kúdeľ a odpad z pravých konopí (vrátane odpadu z priadze a trhaného materiálu)

PRÍLOHA II

(k článku 22 ods. 1)

1. Článok 22 ods. 1 sa týka nasledujúcich multilaterálnych zmlúv:

- Dohoda Svetovej obchodnej organizácie o obchodných aspektoch práv k duševnému vlastníctvu z 15. apríla 1994 (Dohoda TRIPS),

- Medzinárodný dohovor o ochrane výkonných umelcov, výrobcov zvukových záznamov a rozhlasových organizácií z 26. októbra 1961 (Rímsky dohovor),

- Niceská dohoda o medzinárodnom triedení výrobkov a služieb na účely zápisu známok (Ženeva 1977, dodatok, 1979),

- Budapeštianska zmluva o medzinárodnom uznávaní uloženia mikroorganizmov na účely patentového konania (Budapešť 1977),

- Medzinárodný dohovor o ochrane nových druhov rastlín (UPOV, Ženeva 1991).

Spoločný výbor môže rozhodnúť o tom, že článok 22 ods. 1 sa bude vzťahovať aj na iné multilaterálne zmluvy.

2. Strany potvrdzujú význam, ktorý pripisujú záväzkom vyplývajúcim z nasledujúcich multilaterálnych zmlúv:

- Bernský dohovor o ochrane literárnych a umeleckých diel (Parížsky akt, 1971),

- Parížsky dohovor o ochrane priemyselného vlastníctva z 20. marca 1883 (Stockholmský akt, 1967, dodatok, 1979),

- Zmluva o patentovej spolupráci (Washington 1970, dodatok, 1979 a úprava, 1984).

PROTOKOL 1

(k článku 9)

VÝMENA POĽNOHOSPODÁRSKYCH KONCESIÍ MEDZI SLOVENSKOU REPUBLIKOU A CHORVÁTSKOU REPUBLIKOU

1. Dovozné clá uplatňované v Chorvátskej republike na výrobky, ktoré majú pôvod v Slovenskej republike, a dovozné clá uplatňované v Slovenskej republike na výrobky, ktoré majú pôvod v Chorvátskej republike, uvedené v Prílohe A k tomuto protokolu budú zrušené dňom nadobudnutia platnosti tejto dohody.

2. Dovozné clá uplatňované v Chorvátskej republike na výrobky, ktoré majú pôvod v Slovenskej republike, uvedené v Prílohe B k tomuto protokolu budú rovnaké ako tie, ktoré sú uvedené v tejto prílohe, odo dňa nadobudnutia platnosti tejto dohody s výnimkou položiek označených hviezdičkou.

V prípade položiek označených hviezdičkou sa colné sadzby budú postupne znižovať na úroveň uvedenú v Prílohe B v súlade s časovým rozvrhom špecifikovaným v Prílohe B1.

3. Dovozné clá uplatňované v Slovenskej republike na výrobky, ktoré majú pôvod v Chorvátskej republike, uvedené v Prílohe B k tomuto protokolu budú rovnaké ako tie, ktoré sú uvedené v tejto prílohe, odo dňa nadobudnutia platnosti tejto dohody.

4. Dovozné clá uplatňované v Slovenskej republike na výrobky, ktoré majú pôvod v Chorvátskej republike, uvedené v Prílohe C k tomuto protokolu budú rovnaké ako tie, ktoré sú uvedené v tejto prílohe, odo dňa nadobudnutia platnosti tejto dohody v rámci kvót špecifikovaných v tejto prílohe.

5. Dovozné clá uplatňované v Chorvátskej republike na výrobky, ktoré majú pôvod v Slovenskej republike, uvedené v Prílohe D k tomuto protokolu budú rovnaké ako tie, ktoré sú uvedené v tejto prílohe, odo dňa nadobudnutia platnosti tejto dohody v rámci kvót špecifikovaných v tejto prílohe.

6. Strany súhlasia s uplatňovaním colnej sadzby MFN na položky zahrnuté v Prílohách B, C a D, ak bude nižšia ako colná sadzba špecifikovaná v príslušných prílohách.

7. Colné sadzby dohodnuté v tomto protokole zahŕňajú hodnotové clá.

Príloha A k Protokolu 1

(HS kód)

0101
0102 10
0103 10
0104
0106
0204
0205
0206
0208
0301 10
0301 91
0301 92
0301 99
0302
0303
0304
0305
0306
0307
0501
0502
0503
0504
0505
0506
0507
0508
0509
0510
0511
0601
0602
0604
0701 10
0709 10
0709 30
0709 40
0709 52
0711
0712 31
0712 32
0712 33
0712 39
0712 90 11
0712 90 19
0712 90 30
0712 90 50
0712 90 90
0713
0714
0801
0802
0803
0804
0805
0806 20
0807 20
0808 20
0810 40
0810 50
0810 60
0810 90
0812
0813
0814
0901
0902
0903
0904
0905
0906
0907
0908
0909 10
0909 20
0909 50
0910
1001 10
1005 10
1006
1007
1008
1102 30
1103 19 50
1106
1201
1202
1203
1204
1205 10 10
1205 10 90
1206 00 10
1207 10
1207 20
1207 30
1207 40
1207 50
1207 60
1207 99
1208
1209
1211
1212 10
1212 20
1212 30
1212 99
1213
1214
1301
1302
1401
1402
1403
1404
1501
1502
1503
1504
1505
1506
1507
1508
1509
1510
1511
1512 21
1512 29
1513
1515
1518
1520
1521
1522
1603
1604
1605
1702 20
1801
1802
1803
1804
1805
1902 40
1903
1905 31
1905 32
1905 40
1905 90
2003 20
2005 70
2008 11
2008 19
2008 20
2008 30
2009 11
2009 19
2009 21
2009 29
2009 31
2009 39
2009 41
2009 49
2101 11
2101 12
2101 20
2103 10
2201
2301
2302
2303
2304
2305
2306
2307
2308
2309

Príloha B k Protokolu 1

HS kód Maximálna úroveň uplatňovaných colných sadzieb (%)
0102 90 15
0103 91 10
0103 92* 15
0105 11 9
0105 12 9
0105 19 9
0105 92 10
0105 93 10
0105 99 10
0201* 25
0202* 25
0203* 25
0207 12 28
0207 14 10* 28
0207 14 20* 28
0207 14 30* 28
0207 14 40* 28
0207 14 50* 28
0207 14 60* 28
0207 14 70* 28
0207 14 91* 10
0207 14 99* 28
0207 27 91 10
0207 36 81 10
0207 36 85 10
0207 36 89 10
0209 20
0210 11* 20
0210 12 20
0210 19 20
0210 20 20
0210 91 20
0210 92 20
0210 93 20
0210 99 20
0301 93 5
0402 10 37
0402 21 37
0402 91 37
0402 99* 37
0404 10 14
0404 90 14
0704 20 10
0704 90 10
0705 19 10
0705 21 10
0705 29 10
0706 10 10
0708 20 10
0708 90 10
0709 20 5
0709 70 10
0710 22 7
0710 29 7
0710 30 7
0710 40 7
0710 90 7
0807 11 9
0807 19 9
0809 10 8
0809 30 9
0810 30 9
0811 10 9
0909 30 4
0909 40 4
1001 90* 15
1002 15
1003 18
1004 15
1101* 15
1102 10 15
1102 20 15
1102 90 15
1103 13 15
1103 19 10 15
1103 19 30 15
1103 19 40 15
1103 19 90 15
1103 20 10 15
1103 20 20 15
1103 20 30 15
1103 20 40 15
1103 20 50 15
1103 20 60 15
1103 20 90 15
1104 12 15
1104 19 15
1104 22 15
1104 23 15
1104 29 15
1104 30 15
1105 10 15
1108 14 14
1108 19 14
1108 20 14
1109 14
1210 5
1517 10 20
1517 90 20
1602 10 15
1602 20 15
1602 31 15
1602 32 15
1602 39 15
1602 42* 15
1602 49* 15
1602 50* 18
1702 11 20
1702 19 20
1702 60 30
1703 14
1704 12
1806 10 12
1806 20 10
1902 11 20
1902 19 20
1904 20 10 6
1904 90 7
1905 10 7
1905 20 7
2001 10 15
2001 90 93 15
2002 10 11
2002 90 11
2005 10 15
2005 20 20
2005 40 15
2005 51 7
2005 59 7
2005 60 5
2005 80 15
2005 90 75 17
2008 40 4
2008 50 6
2008 60 6
2008 70 6
2008 80 6
2008 91 7
2008 92 6
2008 99 4
2009 61 4
2009 69 4
2009 71 12
2009 79 12
2101 30 14
2102 30 7
2104 10 4
2104 20 4
2106 10 7
2202 10 19
2202 90 10

Príloha B1 k Protokolu 1

HS kód Maximálna úroveň uplatňovaných colných sadzieb (%)
odo dňa uplatňovania od 1. januára 2002 od 1. januára 2003 od 1. januára 2004
0103 92 45 30 15
0201 45 35 30 25
0202 35 301) 252)
0203 35 30 25
0207 14 10 35 28
0207 14 20 35 28
0207 14 30 35 28
0207 14 40 35 28
0207 14 50 35 28
0207 14 60 35 28
0207 14 70 35 28
0207 14 91 25 10
0207 14 99 35 28
0210 11 35 25 20
0402 99 45 37
1001 90 45 30 15
1101 40 30 20 15
1602 42 35 25 15
1602 49 35 25 15
1602 50 35 25 18

1) Od 1. januára 2002.
2) Od 1. júla 2002.

Príloha C

ZOZNAM PRODUKTOV

(k článku 4 Protokolu 1)

(Vývoz Chorvátskej republiky do Slovenskej republiky)

HS kód Množstvo (tony) V rámci kvóty (%)
040690 200 0
0409 150 5
070511 50 5
080810 ex08081010 300 10
160100 150 0
160232 150 0
180631 100 0
180632 50 0
1901 350 0
190230 100 10
200590 200 0
21039090 1 000 0
2105 350 0
21069098 250 0
2203 5 000 hl 0
2204 4 000 hl 10
2205 2 000 hl 5
2206 2 000 hl 5
220820 500 hl 10
220870 500 hl 25
220890 1 000 hl 25
2209 100 0
240120 200 0

Príloha D

ZOZNAM PRODUKTOV

(k článku 5 Protokolu 1)

(Vývoz Slovenskej republiky do Chorvátskej republiky)

HS kód Množstvo (tony) V rámci kvóty (%)
040229 200 24
0405 200 10
0406 200 20
110812 500 0
110813 50 0
1512 300 10
1514 500 5
1517 150 15
1601 200 15
160241 50 15
170230, 60 400 0
180631 50 10
200410 100 10
200590 100 10
2007 100 10
200980 50 15
210320 200 5
2105 350 0
2203 2 500 hl 0
2204 2 000 hl 10
220840, 50, 60 1 000 hl 20

PROTOKOL 2

(k článku 13)

týkajúci sa definície pojmu „pôvodné výrobky“ a metód administratívnej spolupráce

OBSAH

HLAVA I VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
Článok 1 Definície
HLAVA II DEFINÍCIA POJMU „PÔVODNÉ VÝROBKY“
Článok 2 Všeobecné požiadavky
Článok 3 Dvojstranná kumulácia pôvodu
Článok 4 Kumulácia s Českou republikou
Článok 5 Úplne získané výrobky
Článok 6 Dostatočne opracované alebo spracované výrobky
Článok 7 Nedostatočné opracovanie alebo spracovanie
Článok 8 Určujúca jednotka
Článok 9 Príslušenstvo, náhradné dielce a náradie
Článok 10 Súpravy
Článok 11 Neutrálne prvky
HLAVA III ÚZEMNÉ POŽIADAVKY
Článok 12 Územný princíp
Článok 13 Priama doprava
Článok 14 Výstavy
HLAVA IV VRÁTENIE ALEBO OSLOBODENIE OD CLA
Článok 15 Zákaz vrátenia cla alebo oslobodenia od cla
HLAVA V DÔKAZ O PÔVODE
Článok 16 Všeobecné požiadavky
Článok 17 Postup pri vydávaní sprievodného osvedčenia EUR. 1
Článok 18 Sprievodné osvedčenie EUR. 1 vystavené dodatočne
Článok 19 Vydanie duplikátu sprievodného osvedčenia EUR. 1
Článok 20 Vydanie sprievodného osvedčenia EUR. 1 na základe skôr vydaného alebo vystaveného dôkazu o pôvode
Článok 20a Účtovné delenie
Článok 21 Podmienky na vystavenie vyhlásenia na faktúre
Článok 22 Schválený vývozca
Článok 23 Platnosť dôkazu o pôvode
Článok 24 Predkladanie dôkazu o pôvode
Článok 25 Dovoz po častiach
Článok 26 Oslobodenie od dôkazu o pôvode
Článok 27 Podporné dokumenty
Článok 28 Uchovanie dôkazu o pôvode a podporných dokumentoch
Článok 29 Nezrovnalosti a formálne chyby
Článok 30 Sumy vyjadrené v eurách
HLAVA VI OPATRENIA NA ADMINISTRATÍVNU SPOLUPRÁCU
Článok 31 Vzájomná spolupráca
Článok 32 Overovanie dôkazov o pôvode
Článok 33 Riešenie sporov
Článok 34 Sankcie
Článok 35 Slobodné colné pásma a slobodné colné sklady
HLAVA VII ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
Článok 36 Zmeny protokolu
Článok 37 Colný podvýbor
Článok 38 Prílohy
Článok 39 Tovar v režime tranzitu alebo uskladnenia

Zoznam príloh

Príloha I: Úvodné poznámky k zoznamu v Prílohe II

Príloha II: Zoznam opracovaní alebo spracovaní nepôvodných materiálov, ktoré treba vykonať, aby

vyrobený výrobok získal charakter pôvodného výrobku

Príloha III: Sprievodné osvedčenie EUR. 1 a žiadosť o sprievodné osvedčenie EUR. 1

Príloha IV: Vyhlásenie na faktúre

HLAVA I

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Článok 1

Definície

Na účely tohto protokolu pojem

a) „výroba“ znamená akékoľvek opracovanie alebo spracovanie vrátane zmontovania alebo špecifických pracovných postupov,

b) „materiál“ znamená akékoľvek prímesi, suroviny, súčasti, časti a pod., ktoré sa používajú na výrobu výrobku,

c) „výrobkom“ sa rozumie práve vyrobený výrobok, aj keď je zamýšľané jeho neskoršie použitie v inej výrobnej operácii,

d) „tovar“ znamená oboje, materiály i výrobky,

e) „colnou hodnotou“ sa rozumie hodnota určená podľa Dohody o vykonávaní článku VII Všeobecnej dohody o clách a obchode z roku 1994 (Dohoda Svetovej obchodnej organizácie o colnej hodnote),

f) „cena zo závodu“ znamená cenu zaplatenú za výrobok výrobcovi v strane, v ktorej podniku sa uskutočňuje posledné opracovanie alebo spracovanie, za predpokladu, že táto cena zahŕňa hodnotu všetkých použitých materiálov, zníženú o všetky vnútorné dane, ktoré sa vracajú alebo sa môžu vracať, ak sa získaný výrobok vyváža,

g) „hodnota materiálov“ znamená colnú hodnotu použitých nepôvodných materiálov v čase dovozu, alebo ak nie je táto hodnota známa a nemožno ju zistiť, prvú zistiteľnú cenu zaplatenú za tieto materiály v strane,

h) „hodnota pôvodných materiálov“ znamená hodnotu týchto materiálov určenú podľa písmena g), uplatňovanú mutatis mutandis,

i) „pridanou hodnotou“ sa rozumie cena zo závodu znížená o colnú hodnotu všetkých použitých materiálov pôvodných v druhej strane alebo v Českej republike, alebo ak colná hodnota nie je známa alebo sa nedá zistiť, prvá zistiteľná cena zaplatená za tieto materiály v strane,

j) „kapitoly“ a „čísla“ znamenajú kapitoly a čísla (štvormiestne kódy) používané v nomenklatúre Harmonizovaného systému opisu a číselného označovania tovarov (ďalej nazývaného v tomto protokole „Harmonizovaný systém“ alebo „HS“),

k) „zaradenie“ znamená zatriedenie výrobku alebo materiálu do príslušného čísla,

l) „zásielkou“ sa rozumejú výrobky, ktoré súčasne zasiela ten istý vývozca tomu istému príjemcovi alebo sa prepravujú od vývozcu k príjemcovi, kryté jediným prepravným dokladom, alebo ak neexistuje taký doklad, sú kryté jedinou faktúrou,

m) „územia“ zahŕňajú teritoriálne vody.

HLAVA II

DEFINÍCIA POJMU „PÔVODNÉ VÝROBKY“

Článok 2

Všeobecné požiadavky

1. Na účely vykonávania tejto dohody sa za pôvodné v strane pokladajú tieto výrobky:

a) výrobky úplne získané v tejto strane v zmysle článku 5,

b) výrobky získané v tejto strane obsahujúce materiály, ktoré tu neboli úplne získané, za predpokladu, že takéto materiály boli podrobené dostatočnému opracovaniu alebo spracovaniu v tejto strane v zmysle článku 6.

Článok 3

Dvojstranná kumulácia pôvodu

Materiály pôvodné v jednej strane sa pokladajú za pôvodné v druhej strane, ak sú obsiahnuté vo výrobku v nej získanom. Nie je potrebné, aby takéto materiály boli podrobené dostatočnému opracovaniu alebo spracovaniu za predpokladu, že boli podrobené opracovaniu alebo spracovaniu presahujúcemu operácie uvedené v článku 7 ods. 1 tohto protokolu.

Článok 4

Kumulácia s Českou republikou

1. S výhradou ustanovení odsekov 2 a 3 sa materiály pôvodné v Českej republike podľa dohody medzi stranou a touto krajinou považujú za pôvodné v tejto strane, ak sú obsiahnuté vo výrobku v nej získanom. Nie je potrebné, aby takéto materiály boli podrobené dostatočnému opracovaniu alebo spracovaniu.

2. Výrobky, ktoré získali charakter pôvodu podľa odseku 1, sa ďalej považujú za výrobky pôvodné v strane iba vtedy, ak v nej alebo v druhej strane získaná pridaná hodnota presahuje hodnotu použitých materiálov pôvodných v Českej republike. Ak táto podmienka nie je splnená, uvedené výrobky sa považujú za pôvodné v Českej republike. Pri určovaní krajiny pôvodu sa neberie do úvahy hodnota materiálov pôvodných v Českej republike, ktoré boli podrobené dostatočnému opracovaniu alebo spracovaniu v strane.

3. Kumulácia podľa tohto článku sa môže uplatniť iba vtedy, ak použité materiály získali štatút pôvodných výrobkov uplatnením pravidiel pôvodu, ktoré sú identické s pravidlami uvedenými v tomto protokole.

Článok 5

Úplne získané výrobky

1. Za úplne získané v strane sa považujú tieto výrobky:

a) nerastné produkty ťažené z jej pôdy alebo dna morí alebo oceánov,

b) rastlinné produkty v nej zbierané,

c) živé zvieratá v nej narodené a chované,

d) výrobky zo živých zvierat v nej chovaných,

e) produkty získané lovom alebo rybolovom v nej uskutočňovaným,

f) produkty morského rybolovu a iné produkty pochádzajúce z mora okrem teritoriálnych vôd strany, získané jej plavidlami,

g) výrobky zhotovené na jej rybárskych spracovateľských lodiach výhradne z produktov uvedených v písmene f),

h) použité predmety v nej zozbierané, ktoré možno využiť iba na získanie surovín, vrátane použitých pneumatík vhodných na protektorovanie alebo ako odpad,

i) odpad a šrot pochádzajúci z výrobných operácií v nich uskutočňovaných,

j) produkty vyťažené z morského dna alebo podložia okrem jej teritoriálnych vôd za predpokladu, že má výhradné práva toto morské dno alebo podložie využívať,

k) tovar v nej vyrábaný výhradne z výrobkov uvedených v písmenách a) až j).

2. Pojmy „jej plavidlá“ a „jej rybárske spracovateľské lode“ uvedené v odseku 1 písm. f) a g) sa dajú použiť iba na lode,

a) ktoré sú registrované alebo zaznamenané v strane,

b) ktoré plávajú pod vlajkou tejto strany,

c) ktoré sú vlastnené najmenej z 50 percent štátnymi príslušníkmi tejto strany alebo spoločnosťou s ústredím v jednej zo strán, ktorých riaditeľ alebo riaditelia, predseda správnej rady alebo dozornej rady a väčšina členov týchto rád sú štátni príslušníci tejto strany, a navyše, v prípade akciovej spoločnosti alebo spoločnosti s ručením obmedzeným aspoň polovica kapitálu patrí tejto strane, verejným inštitúciám alebo štátnym príslušníkom tejto strany,

d) ktorých kapitán a dôstojníci sú štátni príslušníci tejto strany a

e) ktorých posádku tvoria aspoň zo 75 percent štátni príslušníci tejto strany.

Článok 6

Dostatočne opracované alebo spracované výrobky

1. Na účely vykonávania článku 2 sa výrobky, ktoré neboli úplne získané, považujú za dostatočne opracované alebo spracované, ak sú splnené podmienky uvedené v zozname Prílohy II.

Uvedené podmienky ustanovujú pre všetky výrobky, na ktoré sa vzťahuje táto dohoda, opracovanie alebo spracovanie, ktoré musí byť uskutočnené na nepôvodných materiáloch použitých pri výrobe a uplatňujú sa iba vo vzťahu k takým materiálom. Z toho vyplýva, že ak je pri výrobe iného výrobku použitý medziprodukt, ktorý získal štatút pôvodu splnením podmienok uvedených v Prílohe II, potom sa naň nevzťahujú podmienky platné pre výrobok, v ktorom je tento medziprodukt obsiahnutý, a žiadne nepôvodné materiály použité pri jeho výrobe sa neberú do úvahy.

2. Bez ohľadu na ustanovenia odseku 1 nepôvodné materiály, ktoré sa podľa podmienok uvedených v Prílohe II nemôžu použiť na výrobu výrobku, môžu sa použiť za predpokladu, že

a) ich celková hodnota nepresahuje 10 percent ceny výrobku zo závodu,

b) žiadne percentuálne vyjadrenie najvyššej hodnoty nepôvodných materiálov ustanovené v Prílohe II sa neprekročilo uplatnením tohto odseku.

Tento odsek sa nevzťahuje na výrobky zaradené do kapitol 50 až 63 Harmonizovaného systému.

3. Odseky 1 a 2 sa uplatnia s výnimkou ustanovení článku 7.

Článok 7

Nedostatočné opracovanie alebo spracovanie

1. Bez dotknutia ustanovenia odseku 2 sa nasledujúce operácie považujú za nedostatočné na priznanie štatútu pôvodu výrobkov bez ohľadu na splnenie alebo nesplnenie požiadaviek uvedených v článku 6:

a) operácie, ktoré zabezpečujú zachovanie dobrého stavu výrobkov počas prepravy a skladovania,

b) delenie a zostavovanie zásielok,

c) pranie, čistenie; odstraňovanie prachu, oxidu, oleja, farby alebo iných nánosov,

d) žehlenie alebo mangľovanie textilu,

e) operácie jednoduchého natierania a leštenia,

f) lúpanie, čiastočné alebo úplné bielenie, leštenie a glazúrovanie obilnín a ryže,

g) operácie farbenia cukru alebo formovanie do kociek,

h) šúpanie, vylupovanie kôstok a lúskanie ovocia, orechov a zeleniny,

i) brúsenie, jednoduché mletie alebo jednoduché rezanie,

j) osievanie, preosievanie, triedenie, klasifikovanie, združovanie (vrátane tvorby súprav predmetov),

k) jednoduché uloženie do fliaš, plechoviek, baniek, demižónov, vriec, debien, škatúľ, upevnenie na karty alebo dosky a všetky iné jednoduché baliace operácie,

l) pripájanie alebo otlačenie značiek, štítkov, loga a iných rozlišovacích označení na výrobky alebo ich obaly,

m) jednoduché miešanie výrobkov aj odlišného druhu,

n) jednoduché skladanie častí predmetov s cieľom vytvoriť kompletný výrobok alebo rozloženie výrobku na časti,

o) kombinácia dvoch alebo viacerých operácií uvedených v písmenách a) až n),

p) zabíjanie zvierat.

2. Všetky operácie uskutočnené na danom výrobku v strane sa posudzujú spoločne pri rozhodovaní, či sa opracovanie alebo spracovanie na ňom uskutočnené považuje za nedostatočné v zmysle odseku 1.

Článok 8

Určujúca jednotka

1. Určujúcou jednotkou, ktorá sa má vziať do úvahy na účely tohto protokolu, sa rozumie konkrétny výrobok, ktorý sa považuje za základnú jednotku na určenie zaradenia podľa Harmonizovaného systému.

Z toho vyplýva:

a) ak je výrobok skladajúci sa zo súpravy alebo zostavy predmetov zaradený podľa pravidiel Harmonizovaného systému do jedného čísla, celok tvorí určujúcu jednotku,

b) ak sa zásielka skladá z množstva rovnakých výrobkov zaradených do rovnakého čísla Harmonizovaného systému, musí sa pri uplatnení pravidiel tohto protokolu posúdiť každý výrobok jednotlivo.

2. Ak je podľa všeobecného pravidla 5 na interpretáciu Harmonizovaného systému zaradený spolu s výrobkom aj obal, potom je zahrnutý ako jeden celok s výrobkom do rovnakého čísla aj na účely určenia pôvodu.

Článok 9

Príslušenstvo, náhradné dielce a náradie

Príslušenstvo, náhradné dielce a náradie odoslané so zariadením, strojom, prístrojom alebo vozidlom, ktoré sú súčasťou bežného vybavenia a sú zahrnuté do ceny alebo nie sú osobitne fakturované, pokladajú sa za celok s takýmto zariadením, strojom, prístrojom alebo vozidlom.

Článok 10

Súpravy

Súpravy definované v súlade so všeobecným pravidlom 3 na interpretáciu Harmonizovaného systému sa považujú za pôvodné, ak sú pôvodné všetky ich časti. Ak sa však súprava skladá z pôvodných a nepôvodných výrobkov, celok sa považuje za pôvodný, ak hodnota nepôvodných výrobkov nepresahuje 15 percent ceny súpravy zo závodu.

Článok 11

Neutrálne prvky

Na účely určenia, či je výrobok pôvodný, netreba určovať pôvod nasledujúcich prvkov, ktoré sa môžu použiť na jeho výrobu:

a) elektrická energia a palivo,

b) zariadenia a vybavenie,

c) stroje a nástroje,

d) tovary, ktoré nie sú alebo nemajú byť súčasťou konečného zloženia výrobku.

HLAVA III

ÚZEMNÉ POŽIADAVKY

Článok 12

Územný princíp

1. Podmienky ustanovené v hlave II, týkajúce sa získania štatútu pôvodu, musia byť v stranách splnené bez prerušenia okrem ustanovení článku 4 a odseku 3 tohto článku.

2. Pôvodný tovar vyvezený zo strán do inej krajiny, ktorý sa vracia späť, okrem ustanovení článku 4 sa považuje za nepôvodný, ak nemožno uspokojivo preukázať colným orgánom, že

a) späť dovážaný tovar je totožný s vyvezeným a

b) nebol podrobený inej operácii ako operácii nevyhnutnej na jeho uchovanie v dobrom stave v danej krajine alebo pri vývoze.

3. Získanie štatútu pôvodu podľa podmienok uvedených v hlave II nebude ovplyvnené opracovaním alebo spracovaním vykonaným mimo územia strán na materiáloch vyvezených z jednej zo strán a následne do nej znovu dovezených za predpokladu, že

a) uvedené materiály sú úplne získané v jednej zo strán alebo boli podrobené opracovaniu alebo spracovaniu nad rámec operácií uvedených v článku 7 pred ich vývozom a

b) colným orgánom možno spoľahlivo preukázať, že

i) znovu dovezený tovar je výsledkom opracovania alebo spracovania vyvezených materiálov a

ii) celková pridaná hodnota dosiahnutá mimo strán pri uplatnení ustanovení tohto článku nepresahuje 10 percent ceny konečného výrobku zo závodu, pre ktorý sa pôvodný štatút požaduje.

4. Na účely odseku 3 sa podmienky vzťahujúce sa na získanie štatútu pôvodu, uvedené v hlave II, nebudú uplatňovať vo vzťahu k spracovaniu alebo opracovaniu vykonávanému mimo územia strán. Ak však v príslušnom zozname Prílohy II ustanovuje pravidlo maximálnu hodnotu všetkých použitých nepôvodných materiálov, tak pri určovaní štatútu pôvodu konečného výrobku súčet celkovej hodnoty nepôvodných materiálov použitých v strane a celkovej hodnoty dosiahnutej mimo územia strany podľa ustanovení tohto článku nesmie presiahnuť stanovené percento.

5. Na účely odsekov 3 a 4 „celková pridaná hodnota“ znamená všetky náklady vynaložené mimo územia strán vrátane hodnoty materiálov tam pridaných.

6. Odseky 3 a 4 sa nevzťahujú na výrobky, ktoré nespĺňajú podmienky ustanovené v zozname Prílohy II alebo ktoré sa môžu považovať iba za dostatočne spracované alebo opracované ako výsledok aplikácie všeobecnej tolerancie uvedenej v článku 6 ods. 2.

7. Odseky 3 a 4 sa neuplatnia na výrobky kapitol 50 až 63 Harmonizovaného systému.

8. Akékoľvek opracovanie alebo spracovanie podľa ustanovení tohto článku a vykonané mimo územia strán sa musí vykonať v režime pasívneho zušľachťovacieho styku alebo podľa obdobného postupu.

Článok 13

Priama doprava

1. Preferenčné zaobchádzanie ustanovené dohodou sa týka iba výrobkov spĺňajúcich požiadavky tohto protokolu, ktoré sa prepravujú priamo medzi stranami alebo cez územie Českej republiky. Výrobky tvoriace jednu zásielku sa však môžu prepravovať cez iné územia vrátane preloženia alebo dočasného uskladnenia na týchto územiach, ak sú pod dohľadom colných orgánov v krajine tranzitu alebo uskladnenia a ak s nimi nie sú uskutočňované iné operácie, ako vykladanie, opätovné nakladanie alebo akékoľvek operácie určené na ich uchovanie v dobrom stave.

Pôvodné výrobky sa môžu dopravovať potrubím cez iné územia, ako sú územia strán.

2. Colným orgánom dovážajúcej krajiny treba preukázať, že boli splnené podmienky ustanovené v odseku 1, a to vo forme

a) jednotného prepravného dokumentu, ktorý sa vzťahuje na dopravu cez krajiny tranzitu, alebo

b) osvedčenia vydaného colnými orgánmi krajiny tranzitu, ktoré obsahuje

i) presný opis výrobkov,

ii) dátum vyloženia a opätovného naloženia výrobkov, prípadne názvy lodí alebo iných použitých dopravných prostriedkov a

iii) potvrdenie podmienok, za akých sa výrobky nachádzali v krajine tranzitu, alebo

c) iných preukazných dokladov, ak nemožno predložiť už uvedené doklady.

Článok 14

Výstavy

1. Pôvodné výrobky odoslané na výstavu do inej krajiny, než je Česká republika, a následne predané a dovezené do strany, majú nárok na uplatnenie preferencií podľa tejto dohody za predpokladu, že colným orgánom sa uspokojivým spôsobom preukáže, že

a) vývozca odoslal tieto výrobky zo strany do krajiny, kde sa koná výstava, a vystavil ich v tejto krajine,

b) vývozca tieto výrobky predal alebo iným spôsobom prenechal subjektu v strane,

c) výrobky boli odoslané počas výstavy alebo bezprostredne po nej v tom istom stave, v akom boli odoslané na výstavu, a

d) výrobky neboli od okamihu odoslania na výstavu použité na iný účel než na predvádzanie na výstave.

2. Dôkaz pôvodu sa musí vystaviť alebo vyhotoviť v súlade s ustanoveniami hlavy V a obvyklým spôsobom predložiť colným orgánom dovážajúcej krajiny. Na dôkaz pôvodu treba uviesť názov a adresu výstavy. V prípade potreby možno požadovať ďalšie písomné doklady o povahe výrobkov a o podmienkach, za akých boli vystavené.

3. Odsek 1 sa vzťahuje na akúkoľvek obchodnú, priemyselnú, poľnohospodársku alebo umeleckú výstavu, veľtrh alebo podobnú verejnú akciu, ktorá nie je organizovaná na súkromné účely v obchodoch alebo podnikateľských prevádzkach s úmyslom predať zahraničné výrobky a počas ktorej výrobky zostávajú pod colným dohľadom.

HLAVA IV

VRÁTENIE ALEBO OSLOBODENIE OD CLA

Článok 15

Zákaz vrátenia cla alebo oslobodenia od cla

1. Nepôvodné materiály použité na výrobu výrobkov pôvodných v strane alebo v Českej republike, pre ktoré je vydaný alebo vystavený dôkaz o pôvode podľa ustanovení hlavy V, nepodliehajú v tejto strane vráteniu cla alebo oslobodeniu od cla akéhokoľvek druhu.

2. Zákaz uvedený v odseku 1 sa vzťahuje na akékoľvek opatrenia týkajúce sa vrátenia, oslobodenia alebo neplatenia čiastočného alebo úplného cla alebo poplatkov majúcich rovnocenný účinok, uplatňované v strane na materiály použité na výrobu, za predpokladu, že toto vrátenie, oslobodenie alebo neplatenie sa uplatňuje výslovne v prípade, ak sú výrobky získané z týchto materiálov vyvážané a v žiadnom prípade nie sú určené na domáce použitie.

3. Vývozca výrobkov uvedených v dôkaze o pôvode je povinný predložiť kedykoľvek na požiadanie colných orgánov všetky doklady, ktoré preukazujú, že za nepôvodné materiály použité na výrobu príslušných výrobkov nebolo vrátené žiadne clo a že všetky clá a poplatky majúce rovnocenný účinok, ktoré sa vzťahujú na tieto materiály, boli skutočne zaplatené.

4. Ustanovenia odsekov 1 až 3 sa vzťahujú rovnako na obaly podľa článku 8 ods. 2, na príslušenstvo, náhradné dielce a náradie v zmysle článku 9 a na výrobky v súpravách v zmysle článku 10, ak sú nepôvodné.

5. Ustanovenia odsekov 1 až 4 sa uplatnia výlučne na materiály, na ktoré sa vzťahuje táto dohoda. Tieto ustanovenia však nevylučujú použitie systému vývozných náhrad pre poľnohospodárske výrobky, ak sa uplatňujú pri vývoze v súlade s dohodou.

6. Bez ohľadu na odsek 1 zákaz vrátenia cla alebo oslobodenie od cla bude dočasne pozastavený do 31. decembra 2004. Ustanovenie tohto odseku možno po vzájomnej dohode prehodnotiť.

HLAVA V

DÔKAZ O PÔVODE

Článok 16

Všeobecné požiadavky

1. Výrobky pôvodné v jednej strane majú pri dovoze do druhej strany nárok na uplatnenie výhod podľa tejto dohody, ak sa predloží:

a) sprievodné osvedčenie tovaru EUR. 1, ktorého vzor je uvedený v Prílohe III, alebo

b) v prípadoch uvedených v článku 21 ods. 1 vyhlásenie vývozcu, ktorého text je uvedený v Prílohe IV, na faktúre, dodacom liste alebo na inom obchodnom doklade, ktorý opisuje výrobky tak podrobne, aby ich bolo možné identifikovať (ďalej len „vyhlásenie na faktúre“).

2. Napriek ustanoveniam odseku 1 majú výrobky pôvodné v zmysle tohto protokolu nárok na uplatnenie výhod podľa tejto dohody v prípadoch ustanovených v článku 26 bez toho, aby bol predložený ktorýkoľvek z uvedených dokladov.

Článok 17

Postup pri vydávaní sprievodného osvedčenia EUR. 1

1. Sprievodné osvedčenie EUR. 1 vydávajú colné orgány vyvážajúcej strany na základe písomnej žiadosti vývozcu alebo na zodpovednosť vývozcu ním splnomocneného zástupcu.

2. Na tieto účely je vývozca alebo jeho splnomocnený zástupca povinný vyplniť sprievodné osvedčenie EUR. 1 a žiadosť, ktorých vzory sú uvedené v Prílohe III. Tieto formuláre musia byť vyplnené v jednom z jazykov použitých v tomto protokole a v súlade so všeobecne záväznými predpismi vyvážajúcej strany. Ak sú vyplnené ručne, treba použiť atramentové pero a písať paličkovým písmom. Opis výrobkov sa musí uviesť v príslušnom odseku takým spôsobom, aby nezostali prázdne riadky. Ak nie je celý tento odsek vyplnený, musí sa posledný riadok opisu podčiarknuť vodorovnou čiarou a prázdny priestor prečiarknuť.

3. Vývozca žiadajúci o vydanie sprievodného osvedčenia EUR. 1 je povinný kedykoľvek na požiadanie colných orgánov vyvážajúcej strany, v ktorej sa sprievodné osvedčenie vydáva, predložiť všetky potrebné doklady preukazujúce pôvod predmetných výrobkov a splnenie ostatných požiadaviek tohto protokolu.

4. Sprievodné osvedčenie EUR. 1 vydávajú colné orgány strany v prípade, ak vyvážané výrobky možno považovať za výrobky pôvodné v strane alebo v Českej republike a ak sú splnené ostatné podmienky tohto protokolu.

5. Vydávajúce colné orgány prijmú všetky opatrenia nevyhnutné na kontrolu pôvodu výrobkov a overenie splnenia všetkých ostatných podmienok tohto protokolu. Na tieto účely majú právo požadovať akékoľvek podklady a vykonať akúkoľvek kontrolu účtov vývozcu či akúkoľvek inú kontrolu, ktorú považujú za účelnú. Colné orgány vydávajúce sprievodné osvedčenie EUR. 1 zaručia, aby formuláre uvedené v odseku 2 boli správne vyplnené. Skontrolujú predovšetkým, či je priestor určený na opis výrobkov vyplnený takým spôsobom, aby bola vylúčená možnosť dodatočného neoprávneného doplnenia.

6. Dátum vydania sprievodného osvedčenia EUR. 1 sa uvádza v odseku 11 osvedčenia.

7. Vydané sprievodné osvedčenie EUR. 1 odovzdajú colné orgány vývozcovi, len čo sa vlastný vývoz uskutočňuje alebo zabezpečuje.

Článok 18

Sprievodné osvedčenie EUR. 1 vystavené dodatočne

1. Napriek ustanoveniu článku 17 ods. 7 možno za výnimočných okolností vydať sprievodné osvedčenie EUR. 1 po uskutočnení vývozu výrobkov, ktorých sa osvedčenie týka, ak

a) v čase vývozu nebolo vydané pre chyby alebo neúmyselné zabudnutie alebo zvláštne okolnosti, alebo

b) colným orgánom sa náležite preukázalo, že sprievodné osvedčenie EUR. 1 bolo vydané, ale nebolo pri dovoze prijaté z technických príčin.

2. Na účely uplatnenia odseku 1 musí vývozca v žiadosti uviesť miesto a dátum vývozu výrobkov, ktorých sa sprievodné osvedčenie EUR. 1 týka, a odôvodnenie tejto žiadosti.

3. Colné orgány môžu vydať sprievodné osvedčenie EUR. 1 dodatočne iba po overení, či informácie uvedené v žiadosti vývozcu súhlasia s údajmi v príslušnom zázname.

4. Sprievodné osvedčenie EUR. 1 vystavené dodatočne musí obsahovať jedno z týchto označení:

SK „VYSTAVENÉ DODATOČNE“,

HR „NAKNADNO IZDANO“,

CZ „VYSTAVENO DODATEČNĚ“,

EN „ISSUED RETROSPECTIVELY“.

5. Označenia v odseku 4 sa uvedú v odseku „Poznámky“ sprievodného osvedčenia EUR. 1.

Článok 19

Vydanie duplikátu sprievodného osvedčenia EUR. 1

1. V prípade krádeže, straty alebo zničenia sprievodného osvedčenia EUR. 1 môže vývozca písomne požiadať colné orgány, ktoré pôvodné osvedčenie vydali, o duplikát vystavený na základe vývozných dokumentov, ktoré vlastnia.

2. Duplikát vystavený týmto spôsobom musí obsahovať jedno z týchto označení:

SK, CZ „DUPLIKÁT“,

HR „DUPLIKAT“,

EN „DUPLICATE“.

3. Označenie v odseku 2 sa uvedie v odseku „Poznámky“ duplikátu sprievodného osvedčenia EUR. 1.

4. Duplikát, na ktorom musí byť opäť uvedený dátum vystavenia pôvodného sprievodného osvedčenia EUR. 1, je platný od tohto dátumu.

Článok 20

Vydanie sprievodného osvedčenia EUR. 1 na základe skôr vydaného alebo vystaveného dôkazu o pôvode

Ak sú pôvodné výrobky pod dohľadom colných orgánov strany, možno nahradiť pôvodný dôkaz o pôvode jedným osvedčením alebo viacerými osvedčeniami EUR. 1 na účely odoslania všetkých výrobkov alebo časti výrobkov na iné územie v rámci strán. Náhradu sprievodného (sprievodných) osvedčenia (osvedčení) EUR. 1 vydá colný úrad, pod ktorého dohľadom sa tovar nachádza.

Článok 20a

Účtovné delenie

1. Ak z oddeleného skladovania zásob pôvodných a nepôvodných materiálov, ktoré sú rovnaké a vzájomne zameniteľné, vzniknú značné náklady alebo materiálové problémy, môžu colné orgány na základe písomnej žiadosti toho, koho sa to týka, povoliť používať metódu takzvaného „účtovného delenia“ na spravovanie takýchto zásob.

2. Takáto metóda musí zabezpečiť, že v určitom referenčnom období množstvo získaných výrobkov, ktoré sa môžu považovať za „pôvodné“, bude rovnaké ako to, ktoré by sa získalo pri fyzickom delení zásob.

3. Colné orgány môžu podmieniť udelenie takého povolenia za akýchkoľvek podmienok, ktoré považujú za účelné.

4. Táto metóda sa zaznamenáva a uplatňuje na základe všeobecných účtovníckych princípov uplatňovaných v krajine, kde sa výrobok vyrobil.

5. Držiteľ takého povolenia môže požiadať o dôkaz o pôvode, prípadne ak je to možné, vystaviť takýto dôkaz na množstvo výrobkov, ktoré sa môžu považovať za pôvodné. Na požiadanie colných orgánov držiteľ poskytne prehľad, ako boli množstvá spravované.

6. Colné orgány budú monitorovať používanie povolenia a môžu ho kedykoľvek odobrať, ak držiteľ toto oprávnenie akokoľvek nesprávne použije alebo neplní akékoľvek iné podmienky uvedené v tomto protokole.

Článok 21

Podmienky na vystavenie vyhlásenia na faktúre

1. Vyhlásenie na faktúre uvedené v článku 16 ods. 1 písm. b) môže vystaviť

a) schválený vývozca podľa článku 22 alebo

b) ktorýkoľvek vývozca na akúkoľvek zásielku skladajúcu sa z jedného kusa alebo z viacerých nákladových kusov a obsahujúcu pôvodné výrobky, ktorých celková hodnota nepresahuje 6 000 eúr.

2. Vyhlásenie na faktúre sa môže vystaviť, ak príslušné výrobky možno považovať za pôvodné v stranách alebo v Českej republike a ak sú splnené ostatné podmienky tohto protokolu.

3. Vývozca vystavujúci vyhlásenie na faktúre je povinný kedykoľvek na požiadanie colných orgánov vyvážajúcej strany predložiť všetky nevyhnutné doklady preukazujúce pôvod výrobkov a splnenie všetkých ostatných podmienok tohto protokolu.

4. Vyhlásenie na faktúre vyhotoví vývozca na písacom stroji, odtlačkom pečiatky alebo tlačou na faktúre, dodacom liste alebo na inom obchodnom doklade. Vyhlásenie, ktorého vzor je uvedený v Prílohe IV, je vystavené v jednej z jazykových verzií použitých v tejto prílohe a v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi vyvážajúcej strany. Ak je vyhlásenie napísané rukou, treba použiť atramentové pero a písať tlačenými písmenami.

5. Vyhlásenie na faktúre musí byť vývozcom vlastnoručne podpísané. Schválený vývozca podľa článku 22 však nie je povinný toto vyhlásenie podpísať, ak colným orgánom vyvážajúcej krajiny písomne potvrdí, že berie na seba všetku zodpovednosť za vyhlásenie na faktúre, na ktorej je uvedené jeho meno tak, akoby ho bol vlastnoručne podpísal.

6. Vyhlásenie na faktúre je vystavené vývozcom v okamihu, keď sa výrobky, ktorých sa osvedčenie týka, vyvážajú, alebo po vývoze, ak je vyhlásenie v dovážajúcom štáte predložené do dvoch rokov po uskutočnení dovozu výrobkov, na ktoré sa vzťahuje.

Článok 22

Schválený vývozca

1. Colné orgány vyvážajúcej strany môžu oprávniť vývozcu (ďalej len „schválený vývozca“), ktorý uskutočňuje časté vývozy výrobkov, na ktoré sa vzťahuje táto dohoda, a ktorý na spokojnosť colných úradov poskytuje dostatočnú záruku na kontrolu charakteru pôvodu výrobkov a dodržiavanie ostatných podmienok tohto protokolu, aby vystavoval vyhlásenie na faktúre bez ohľadu na hodnotu týchto výrobkov.

2. Colné orgány majú právo podmieniť udelenie štatútu schválenému vývozcovi splnením akýchkoľvek požiadaviek, ktoré považujú za účelné.

3. Colné orgány pridelia schválenému vývozcovi číslo colného povolenia, ktoré bude uvedené vo vyhlásení na faktúre.

4. Colné orgány kontrolujú, ako toto colné povolenie schválený vývozca využíva.

5. Colné orgány môžu toto colné povolenie kedykoľvek odobrať. Musia tak urobiť, ak schválený vývozca už neposkytuje všetky záruky uvedené v odseku 1, nespĺňa podmienky uvedené v odseku 2 alebo ak zneužíva svoje oprávnenie akýmkoľvek spôsobom.

Článok 23

Platnosť dôkazu o pôvode

1. Dôkaz o pôvode je platný štyri mesiace od dátumu jeho vystavenia vo vyvážajúcej strane a musí sa predložiť v tejto lehote colným orgánom dovážajúcej strany.

2. Dôkazy o pôvode predkladané colným orgánom dovážajúcej strany po uplynutí lehoty stanovenej v odseku 1 možno prijať na účely uplatnenia preferenčného zaobchádzania v prípadoch, keď je nepredloženie týchto osvedčení v ustanovenej lehote zapríčinené výnimočnými okolnosťami.

3. Okrem týchto prípadov oneskoreného predloženia môžu colné orgány dovážajúcej strany prijať dôkazy o pôvode za predpokladu, že im boli pred uplynutím tejto lehoty predložené výrobky.

Článok 24

Predkladanie dôkazu o pôvode

Dôkazy o pôvode sa predkladajú colným orgánom dovážajúcej strany v súlade s postupmi tejto strany. Colné orgány môžu požadovať preklad dôkazu o pôvode a k dovoznému colnému vyhláseniu požadovať priloženie vyhlásenia dovozcu, v ktorom potvrdil, že výrobky spĺňajú podmienky vyžadované na účely vykonávania dohody.

Článok 25

Dovoz po častiach

V prípade, keď sa na žiadosť dovozcu a za podmienok určených colnými orgánmi dovážajúcej strany dovážajú po častiach rozobrané alebo nezostavené výrobky v zmysle všeobecného pravidla 2 písm. a) Harmonizovaného systému, zaradené do triedy XVI a XVII alebo čísiel 7308 a 9406 Harmonizovaného systému, jeden dôkaz o pôvode sa predkladá colným orgánom pri dovoze prvej časti.

Článok 26

Oslobodenie od dôkazu o pôvode

1. Výrobky zasielané ako malé zásielky súkromnými osobami súkromným osobám alebo tvoriace časť osobnej batožiny cestujúcich sa pokladajú za pôvodné výrobky bez predloženia dôkazu o pôvode za predpokladu, že tieto výrobky nie sú dovážané na obchodné účely, boli vyhlásené za výrobky spĺňajúce požiadavky tohto protokolu a neexistujú žiadne pochybnosti o pravdivosti takého vyhlásenia. V prípade výrobkov zasielaných poštou môže byť toto vyhlásenie uvedené na colnom vyhlásení CN22/CN23 alebo na liste, ktorý sa pripojí k tomuto dokladu.

2. Dovozy, ktoré sú príležitostné a skladajú sa výhradne z výrobkov na uspokojenie osobných potrieb príjemcov alebo cestujúcich, alebo ich rodín, sa nepovažujú za obchodné, ak je z povahy a množstva výrobkov zrejmé, že nejde o obchodný účel dovozu.

3. Celková hodnota týchto výrobkov okrem toho nesmie presiahnuť 500 eúr v prípade malých zásielok a 1 200 eúr v prípade výrobkov tvoriacich časť osobnej batožiny cestujúcich.

Článok 27

Podporné dokumenty

Dokladmi uvedenými v článku 17 ods. 3 a v článku 21 ods. 3, ktoré preukazujú, že výrobky uvedené v sprievodnom osvedčení EUR. 1 alebo na faktúre s vyhlásením vývozcu sa môžu považovať za výrobky pôvodné v strane alebo v Českej republike a že spĺňajú ostatné požiadavky tohto protokolu, inter alia môžu byť:

a) priame dôkazy o činnostiach vykonávaných vývozcom alebo dodávateľom pri získavaní tovarov tvoriace napríklad súčasť jeho účtovníctva,

b) doklady preukazujúce pôvod použitých materiálov, vydané alebo vystavené v strane, kde sa takéto doklady používajú v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi,

c) doklady preukazujúce opracovanie alebo spracovanie materiálov v strane, vydané alebo vystavené v strane, kde sa také dokumenty používajú v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi,

d) sprievodné osvedčenie EUR. 1 alebo vyhlásenia na faktúre preukazujúce pôvod použitých materiálov, vydané alebo vystavené v strane v súlade s týmto protokolom alebo v Českej republike v súlade s pravidlami pôvodu, ktoré sú zhodné s pravidlami pôvodu tohto protokolu.

Článok 28

Uchovanie dôkazu o pôvode a podporných dokumentoch

1. Vývozca žiadajúci o vydanie sprievodného osvedčenia EUR. 1 je povinný uchovať najmenej počas troch rokov dokumenty uvedené v článku 17 ods. 3.

2. Vývozca vystavujúci vyhlásenie na faktúre je povinný uchovať najmenej počas troch rokov kópie týchto vyhlásení na faktúre a dokumenty uvedené v článku 21 ods. 3.

3. Colné orgány vyvážajúcej strany, ktoré vydávajú sprievodné osvedčenie EUR. 1, sú povinné uchovať najmenej počas troch rokov žiadosti uvedené v článku 17 ods. 2.

4. Colné orgány dovážajúcej strany sú povinné uchovať najmenej počas troch rokov sprievodné osvedčenia EUR. 1 a vyhlásenia na faktúre, ktoré im boli predložené.

Článok 29

Nezrovnalosti a formálne chyby

1. Zistenie drobných nezhôd medzi údajmi uvedenými na dôkaze o pôvode a v dokumentoch predložených colnému úradu na účely vybavenia colných formalít pri dovážaných výrobkoch nezbavuje dôkaz o pôvode ipso facto platnosti, ak je náležite preukázané, že sa dôkaz o pôvode vzťahuje na predložené výrobky.

2. Zrejmé formálne chyby, ako napríklad preklepy na dôkaze o pôvode, nie sú dôvodom na jeho neprijatie, ak také chyby nevyvolajú pochybnosti o pravdivosti vyhlásenia uvedeného v tomto dôkaze.

Článok 30

Sumy vyjadrené v eurách

1. Na vykonávanie ustanovení článku 21 ods. 1 písm. b) a článku 26 ods. 3 v prípadoch, ak sú výrobky fakturované v inej mene ako v eure, sa sumy v národných menách strán a Českej republiky, ktoré zodpovedajú sumám vyjadreným v eurách, ročne určia každou z príslušných krajín.

2. Na zásielku sa použijú ustanovenia článku 21 ods. 1 písm. b) alebo článku 26 ods. 3 s poukazom na menu, v ktorej je vystavená faktúra podľa sumy určenej príslušnou krajinou.

3. Sumy vyjadrené v ktorejkoľvek národnej mene sú ekvivalentom tejto národnej meny voči euru podľa kurzu platného v prvý pracovný deň mesiaca októbra a použijú sa od 1. januára nasledujúceho roku. Príslušné sumy si strany navzájom oznámia do 15. októbra.

4. Krajina môže zaokrúhliť nahor alebo nadol sumy, ktoré sú výsledkom prepočtu súm vyjadrených v eurách na národnú menu. Zaokrúhlená suma sa od sumy, ktorá je výsledkom prepočtu, nesmie odlišovať o viac ako 5 percent. Krajina môže ponechať nezmenené sumy ekvivalentov v národnej mene k sumám vyjadreným v eurách, ak v čase ročnej úpravy podľa odseku 3 prepočítané sumy v národnej mene pred zaokrúhlením nahor nie sú vyššie o viac ako 15 percent. Sumy ekvivalentov v národnej mene sa môžu ponechať nezmenené, ak by výsledkom prepočtu bolo zníženie hodnoty ekvivalentu.

5. Sumy vyjadrené v eurách preskúma Spoločný výbor, ak o to požiada strana. V prípade zmien po tomto preskúmaní Spoločný výbor posúdi potrebu zachovania rovnocenných účinkov týchto limitov. Na tento účel môže rozhodnúť aj o úprave súm vyjadrených v eurách.

HLAVA VI

OPATRENIA NA ADMINISTRATÍVNU SPOLUPRÁCU

Článok 31

Vzájomná spolupráca

1. Colné orgány strán si vzájomne odovzdajú vzory odtlačkov pečiatok používaných colnými úradmi na vydávanie sprievodných osvedčení EUR. 1 a adresy colných orgánov zodpovedných za následné overovanie týchto osvedčení a vyhlásení na faktúre.

2. S cieľom zabezpečiť správne vykonávanie tohto protokolu strany budú vzájomne spolupracovať prostredníctvom svojich colných správ pri kontrole pravosti sprievodných osvedčení EUR. 1 alebo vyhlásení na faktúre a pri kontrole presnosti údajov uvedených v týchto dokumentoch.

Článok 32

Overovanie dôkazov o pôvode

1. Následné overovanie dôkazov sa vykonáva náhodne alebo vtedy, ak majú colné orgány dovážajúcej strany opodstatnenú pochybnosť o pravosti týchto dokumentov, o pôvode výrobkov v nich uvedených alebo o splnení iných podmienok tohto protokolu.

2. Na účely realizácie ustanovení odseku 1 vrátia colné orgány dovážajúcej strany sprievodné osvedčenie EUR. 1 a faktúru, ak je predložená, vyhlásenie na faktúre alebo kópie týchto dokumentov colným orgánom vyvážajúcej strany, ak je to potrebné aj s uvedením dôvodov tejto požiadavky. Akékoľvek získané dokumenty a informácie o tom, že údaje uvedené na dôkaze o pôvode sú nesprávne, sa zašlú spolu so žiadosťou o následné overenie ako jej podklad.

3. Kontrolu vykonávajú colné orgány vyvážajúcej strany. Na tieto účely majú colné orgány právo požadovať akékoľvek doklady a uskutočňovať akúkoľvek kontrolu účtov vývozcu alebo inú kontrolu, ktorú považujú za účelnú.

4. Ak sa rozhodnú colné orgány dovážajúcej strany pozastaviť uplatnenie preferenčného zaobchádzania s dotknutými výrobkami až do výsledku overenia, dovozcovi prepustia výrobky po splnení podmienok, ktoré považujú za nevyhnutné.

5. Colné orgány žiadajúce o preverenie majú byť informované o ich výsledkoch čo najskôr. Z výsledkov musí byť zrejmé, či sú dokumenty pravé, či možno výrobky uvedené v nich považovať za pôvodné v strane alebo v Českej republike a či sú splnené ostatné podmienky tohto protokolu.

6. Ak v prípadoch opodstatnených pochybností nedostanú colné orgány dovážajúcej krajiny žiadnu odpoveď do desiatich mesiacov od dátumu žiadosti o preverenie alebo ak odpoveď nebude obsahovať dostatočné informácie na určenie pravosti predmetného dokumentu alebo skutočného pôvodu výrobkov, nepriznajú žiadajúce colné orgány nárok na preferencie okrem prípadov s výnimočnými okolnosťami.

Článok 33

Riešenie sporov

Spory, ktoré vzniknú v súvislosti s preverovaním podľa článku 32 a ktoré nemožno vyriešiť medzi colnými orgánmi žiadajúcimi o preverenie a colnými orgánmi zodpovednými za toto preverenie, alebo prípady rozdielneho výkladu tohto protokolu budú predložené Spoločnému výboru.

Riešenie všetkých sporov medzi dovozcom a colnými orgánmi dovážajúcej strany sa vždy riadi vnútroštátnymi právnymi predpismi tejto strany.

Článok 34

Sankcie

Proti každej osobe, ktorá vystaví alebo zapríčiní vydanie dokumentu obsahujúceho nesprávne údaje s cieľom získať preferenčné zaobchádzania s výrobkami, budú uplatnené sankcie.

Článok 35

Slobodné colné pásma a slobodné colné sklady

1. Strany vykonajú všetky kroky nevyhnutné na zabezpečenie toho, aby výrobky sprevádzané dôkazom o pôvode, ktoré sú pri preprave umiestnené do slobodného colného pásma alebo do skladu umiestneného na ich území, neboli nahradené iným tovarom a nezaobchádzalo sa s nimi inak, ako je obvyklé na ich zachovanie v dobrom stave.

2. Odlišne od ustanovení odseku 1, ak sú výrobky pôvodné v strane umiestnené do slobodného colného pásma alebo do skladu kryté dôkazom o pôvode a sú tu podrobené určitému zaobchádzaniu alebo spracovaniu, vydajú zodpovedné colné orgány nové osvedčenie EUR. 1 na základe žiadosti vývozcu za predpokladu, že toto zaobchádzanie alebo spracovanie je v súlade s ustanoveniami tohto protokolu.

HLAVA VII

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 36

Zmeny protokolu

Spoločný výbor rozhoduje o zmenách ustanovení tohto protokolu.

Článok 37

Colný podvýbor

1. Týmto sa zriaďuje Colný podvýbor, ktorého úlohou je zaistiť administratívnu spoluprácu na účely správneho a jednotného vykonávania tohto protokolu a plniť akékoľvek ďalšie úlohy v colnej oblasti, ktoré sa mu zveria.

2. Colný podvýbor tvoria odborníci z oboch strán, ktorí zodpovedajú za colné otázky.

Článok 38

Prílohy

Prílohy k tomuto protokolu tvoria jeho neoddeliteľnú súčasť.

Článok 39

Tovar v režime tranzitu alebo uskladnenia

Ustanovenia tejto dohody možno uplatniť na tovar, ktorý spĺňa podmienky tohto protokolu a ktorý je k dátumu nadobudnutia platnosti dohody v režime tranzitu alebo je v strane uskladnený v colnom sklade, alebo sa nachádza v slobodnom colnom pásme alebo sklade, za predpokladu, že do štyroch mesiacov od tohto dátumu sa colným orgánom dovážajúcej strany predloží sprievodné osvedčenie EUR. 1 vystavené dodatočne spolu s dokladmi preukazujúcimi splnenie podmienky priamej dopravy.

PRÍLOHA I K PROTOKOLU 2

ÚVODNÉ POZNÁMKY K ZOZNAMU V PRÍLOHE II

Poznámka 1

Zoznam ustanovuje podmienky, ktoré sa vyžadujú pre každý výrobok, aby sa tento výrobok mohol považovať za dostatočne opracovaný alebo spracovaný podľa článku 6 protokolu.

Poznámka 2

2.1. Prvé dva stĺpce zoznamu opisujú získaný výrobok. Prvý stĺpec udáva číslo alebo kapitolu používanú v Harmonizovanom systéme a druhý stĺpec udáva opis tovaru používaný v systéme na dané číslo alebo kapitolu. Na každý zápis v prvých dvoch stĺpcoch je v stĺpci 3 alebo 4 určené pravidlo. Ak v niektorých prípadoch zápisu v prvom stĺpci predchádza „ex“, znamená to, že pravidlo uvedené v stĺpci 3 alebo 4 sa použije len na tú časť danej položky, ktorá je opísaná v stĺpci 2.

2.2. Ak je niekoľko čísel zoskupených v stĺpci 1 alebo ak je v ňom dané číslo kapitoly, a preto je opis výrobkov v stĺpci 2 udaný všeobecne, priložené pravidlá v stĺpci 3 alebo 4 sa uplatnia na všetky výrobky, ktoré sú podľa Harmonizovaného systému zatriedené v rozličných číslach príslušnej kapitoly alebo v akýchkoľvek číslach spolu uvedených v stĺpci 1.

2.3. Keď sú v zozname uplatňované rozdielne pravidlá uplatniteľné na rozdielne výrobky v rámci jedného čísla, každá odrážka označuje časť čísla, na ktorú sa použije pravidlo v stĺpci 3 alebo 4.

2.4. Ak je na položku uvedené pravidlo aj v stĺpci 3 aj 4, vývozca sa môže rozhodnúť pre jednu z alternatív a používať buď pravidlo uvedené v stĺpci 3, alebo pravidlo uvedené v stĺpci 4. Ak v stĺpci 4 nie je uvedené žiadne pravidlo, musí sa používať pravidlo uvedené v stĺpci 3.

Poznámka 3

3.1. Ustanovenia článku 6 protokolu týkajúce sa výrobkov, ktoré získali štatút pôvodných výrobkov a sú použité na výrobu iného výrobku, sa uplatnia bez ohľadu na to, či tento štatút získali výrobky v závode, kde sa použijú, alebo v inom závode v strane.

Príklad:

Motor s číslom 8407, pre ktorý pravidlo stanovuje, že hodnota nepôvodných materiálov použitých na výrobu nesmie presiahnuť 40 % ceny zo závodu, je vyrobený z „inej legovanej ocele nahrubo tvárnenej kovaním“ čísla ex 7224. Ak toto kovanie bolo vykonané v strane na nepôvodnom ingote, tak tento výkovok získal štatút pôvodného na základe pravidla pre číslo ex 7224 zo zoznamu. Výkovok potom možno pri výpočte hodnoty pre motor považovať za pôvodný bez ohľadu na to, či bol vyrobený v tom istom závode alebo v inom závode strany. Hodnota nepôvodného ingotu sa takto pri započítavaní hodnoty použitých nepôvodných materiálov neberie do úvahy.

3.2. Pravidlo v zozname predstavuje minimálnu požiadavku opracovania alebo spracovania a väčšie opracovanie alebo spracovanie tiež udeľuje štatút pôvodu. Naopak menšie opracovanie alebo spracovanie nemôže udeliť štatút pôvodu. Inak povedané, ak pravidlo stanoví, že sa v určitom štádiu výroby môže použiť nepôvodný materiál, použitie takéhoto materiálu v nižšom štádiu výroby je povolené, ale vo vyššom štádiu už nie.

3.3. Ak pravidlo stanovuje, že môžu byť použité „materiály akéhokoľvek čísla“ bez dotknutia ustanovení poznámky 3.2., môžu byť použité aj materiály patriace do toho istého čísla ako výrobok, ale s ohľadom na osobitné obmedzenia, ktoré môžu byť v pravidle tiež obsiahnuté. Výraz „výroba z materiálov akéhokoľvek čísla vrátane ostatných materiálov čísla...“ znamená, že môžu byť použité len materiály patriace do toho istého čísla ako výrobok, ale ktoré majú v stĺpci 2 zoznamu iný opis než výrobok.

3.4. Ak pravidlo v zozname určuje, že výrobok môže byť vyrobený z viac než jedného materiálu, znamená to, že môže byť použitý akýkoľvek jeden takýto materiál alebo viacero z týchto materiálov. Nevyžaduje sa použitie všetkých materiálov.

Príklad:

Pravidlo pre tkaniny HS 5208 až 5212 hovorí, že môžu byť použité prírodné vlákna a okrem iných materiálov aj chemické materiály. To neznamená, že sa musia použiť obidva materiály; možno použiť buď jeden, alebo druhý materiál, alebo obidva materiály.

3.5. Ak pravidlo v zozname určuje, že výrobok musí byť vyrobený z určitého materiálu, táto podmienka samozrejme nebráni použiť iné materiály, ktoré v dôsledku svojej prirodzenej povahy nemôžu tomuto pravidlu vyhovieť (pozri aj poznámku 6.2 vzťahujúcu sa na textilné materiály).

Príklad:

Pravidlo pre pripravené potravinové výrobky čísla 1904, ktoré výslovne vylučuje použitie obilnín a ich derivátov, nebráni použitiu minerálnych solí, chemických a ostatných prísad, ktoré nie sú výrobkami z obilnín.

Toto pravidlo sa však neaplikuje na výrobky, ktoré hoci sa nemôžu vyrobiť z určitého materiálu špecifikovaného v zozname, môžu byť vyrobené z materiálu tej istej povahy v nižšom štádiu výroby.

Príklad:

V prípade odevov kapitoly ex 62 vyrobených z netkaných materiálov, pre ktoré je povolené použitie len nepôvodnej priadze, nemožno vychádzať z netkanej textílie, aj keď netkané textílie nemôžu byť vyrobené z priadze. V takých prípadoch by východiskový materiál bol zo skoršieho štádia výroby ako priadza - t. j. vlákno.

3.6. Ak sa v pravidle zoznamu uvádzajú dve percentuálne obmedzenia pre maximálnu hodnotu použitých nepôvodných materiálov, potom sa tieto percentuálne obmedzenia nesmú sčítať. Z toho vyplýva, že maximálna hodnota použitých nepôvodných materiálov nesmie nikdy prekročiť najvyššie percentuálne obmedzenie. Podľa týchto ustanovení nesmú byť prekročené ani percentuálne obmedzenia pre jednotlivé materiály, na ktoré sa vzťahujú.

Poznámka 4

4.1. Pojem „prírodné vlákna“ sa v zozname používa na označenie iných vlákien ako vlákien umelých a syntetických. Je obmedzený na fázy predchádzajúce spriadaniu vrátane odpadov a ak nie je uvedené inak, zahŕňa vlákna mykané, česané alebo inak spracované pre pradiareň, ale nie spriadané.

4.2. Pojem „prírodné vlákna“ zahŕňa konský vlas z čísla 0503, hodváb z čísla 5002 a 5003, ako aj vlnené vlákna, jemné alebo hrubé zvieracie chlpy z čísiel 5101 až 5105, bavlnené vlákna čísla 5201 až 5203 a iné rastlinné vlákna z čísiel 5301 až 5305.

4.3. Pojmy „textilná vláknina“, „chemické materiály“ a „papierenské materiály“ sa v zozname používajú na opis materiálov nezaradených do kapitol 50 až 63, ktoré možno použiť na výrobu umelých, syntetických alebo papierových vlákien alebo priadzí.

4.4. Pojem „chemické strižné vlákno“ sa používa v zozname vo vzťahu ku káblu zo syntetického alebo z umelého hodvábu, k strižným vláknam alebo odpadom zo syntetických alebo z umelých vlákien čísel 5501 až 5507.

Poznámka 5

5.1. Ak je pre daný výrobok v zozname odkaz na túto úvodnú poznámku, podmienky uvedené v stĺpci 3 sa nebudú aplikovať na žiadne základné textilne materiály použité na výrobu tohto výrobku, ktoré predstavujú spolu najviac 10 % hmotnosti všetkých použitých základných materiálov. (Pozri tiež poznámku 5.3. a 5.4.).

5.2. Tolerancia uvedená v poznámke 5.1. sa môže uplatniť iba na zmesové výrobky, ktoré sú vyrobené z dvoch alebo z viacerých základných materiálov.

Základné textilné materiály sú tieto:

• hodváb,

• vlna,

• hrubé zvieracie chlpy,

• jemné zvieracie chlpy,

• konský vlas,

• bavlna,

• papierenské materiály a papier,

• ľan,

• konope,

• juta a iné textilné lykové vlákna,

• sisal a iné iné textilné vlákna z agávy,

• kokosové, abakové, ramiové a ostatné rastlinné textilné vlákna,

• syntetické chemické nekonečné vlákna,

• umelé chemické nekonečné vlákna,

• elektricky vodivé vlákna,

• syntetické chemické strižné vlákna z polypropylénu,

• syntetické chemické strižné vlákna z polyesteru,

• syntetické chemické strižné vlákna z polyamidu,

• syntetické chemické strižné vlákna z polyakrylonitrilu,

• syntetické chemické strižné vlákna z polyimidu,

• syntetické chemické strižné vlákna z polytetrafluóretylénu,

• syntetické chemické strižné vlákna z polyfenylénsulfidu,

• syntetické chemické strižné vlákna z polyvinylchloridu,

• ostatné syntetické chemické strižné vlákna,

• umelé chemické strižné vlákna z viskózy,

• ostatné umelé chemické strižné vlákna,

• priadza vyrobená z polyuretánu, segmentovaná pružnými prvkami polyéteru, tiež opradená,

• priadza vyrobená z polyuretánu segmentovaná pružnými prvkami polyesteru, tiež opradená,

• výrobky čísla 5605 (priadze z kovu a metalizované priadze) pozostávajúce z jadra buď z tenkej hliníkovej fólie alebo z plastového filmu, tiež potiahnutého alebo nepotiahnutého hliníkovým práškom, so šírkou nepresahujúcou 5 mm, jadro je vlepené medzi dve vrstvy plastového filmu priehľadným alebo farebným lepidlom,

• ostatné výrobky čísla 5605.

Príklad:

Priadza čísla 5205 vyrobená z bavlnených vlákien čísla 5203 a syntetických strižných vlákien čísla 5506 je zmesová priadza. Preto nepôvodné syntetické strižné vlákna, ktoré nespĺňajú pravidlá pôvodu (ktoré vyžadujú výrobu z chemických materiálov alebo textilnej vlákniny), sa môžu použiť do 10 % hmotnosti priadze.

Príklad:

Vlnená tkanina čísla 5112 vyrobená z vlnenej priadze čísla 5107 a z priadze zo syntetických strižných vlákien čísla 5509 je zmesová tkanina. Preto syntetická priadza, ktorá nespĺňa pravidlá pôvodu (vyžadujúce výrobu z chemických materiálov alebo textilnej vlákniny), alebo vlnená priadza, ktorá nespĺňa pravidlá pôvodu (vyžadujúce výrobu z prírodných vlákien nemykaných, nečesaných, ani inak neupravených na spriadanie), alebo kombinácia týchto dvoch typov priadzí sa môže použiť za predpokladu, že ich celková hmotnosť nepresahuje 10 % hmotnosti tkaniny.

Príklad:

Všívaná textília čísla 5802 z bavlnenej priadze čísla 5205 a bavlnenej tkaniny čísla 5210 je zmesový výrobok, iba ak bavlnená tkanina je sama zmesovou tkaninou a bola vyrobená z priadzí zaradených v dvoch rozdielnych číslach alebo ak použité bavlnené priadze sú zmesovými priadzami.

Príklad:

Ak spomínaná všívaná textília bola vyrobená z bavlnenej priadze čísla 5205 a syntetickej tkaniny čísla 5407, potom je zrejmé, že použité priadze sú dva samostatné textilné materiály a všívaná textília je preto zmesový výrobok.

5.3. Ak výrobky obsahujú „priadzu z polyuretánu segmentovanú pružnými prvkami polyéteru, tiež opradenú“, je tolerancia vzťahujúca sa na takú priadzu 20 %.

5.4. Ak sú výrobky zložené „z jadra buď z tenkej hliníkovej fólie alebo z plastového filmu, tiež potiahnutého alebo nepotiahnutého hliníkovým práškom, so šírkou nepresahujúcou 5 mm, pričom jadro je vlepené medzi dvoma plastovými filmami“, tolerancia vzťahujúca sa na toto jadro je 30 %.

Poznámka 6

6.1. V prípade výrobkov, ktoré sú v zozname označené poznámkou odkazujúcou na túto úvodnú poznámku, textilné materiály okrem podšívok a medzipodšívok, ktoré nespĺňajú pravidlo uvedené v zozname v stĺpci 3 na výrobu predmetného konfekčného výrobku, môžu byť použité, ak sú zaradené v čísle inom, ako je číslo výrobku a ich hodnota nepresahuje 8 % ceny výrobku zo závodu.

6.2. Bez dotknutia ustanovení poznámky 6.3., materiály nezaradené v kapitolách 50 až 63 sa môžu voľne použiť na výrobu textilného tovaru, či obsahujú textílie, alebo nie.

Príklad:

Ak pravidlo v zozname stanovuje pre určitý textilný tovar, napr. nohavice použitie priadze, nevylučuje to použitie kovových materiálov, napríklad gombíkov, pretože gombíky nie sú zaradené v kapitolách 50 až 63. Preto nie je vylúčené ani použitie zipsov, hoci zipsy normálne obsahujú textilné materiály.

6.3. Keď sa uplatňuje percentuálne pravidlo, hodnota materiálov, ktoré nie sú zaradené do kapitol 50 až 63, musí byť zohľadnená pri určení hodnoty zapracovaných nepôvodných materiálov.

Poznámka 7

7.1. V zmysle čísiel ex 2707, 2713 až 2715, ex 2901, ex 2902 a ex 3403 sú pre definované spracovanie tieto „špecifické postupy“:

a) vákuová destilácia,

b) redestilácia s úplným rozdelením na frakcie (pozri vysvetlivku 4b ku kapitole 27 kombinovanej nomenklatúry),

c) krakovanie,

d) reforming,

e) extrakcia pomocou selektívnych rozpúšťadiel,

f) proces využívajúci operácie: spracovanie koncentrovanou kyselinou sírovou, oleom alebo sírnym anhydridom; neutralizácia alkalickými činidlami; odfarbovanie a čistenie prirodzene aktívnou zeminou, aktivovanou zeminou, aktívnym uhlím alebo bauxitom,

g) polymerizácia,

h) alkylácia,

i) izomerizácia.

7.2. V zmysle čísiel 2710, 2711 a 2712 „špecifickými postupmi“ sú:

a) vákuová destilácia,

b) redestilácia s úplným rozdelením na frakcie (pozri vysvetlivku 4b ku kapitole 27 kombinovanej nomenklatúry),

c) krakovanie,

d) reforming,

e) extrakcia pomocou selektívnych rozpúšťadiel,

f) proces využívajúci operácie: spracovanie koncentrovanou kyselinou sírovou, oleom alebo sírnym anhydridom; neutralizácia alkalickými činidlami; odfarbovanie a čistenie aktívnou zeminou, aktivovanou zeminou, aktívnym uhlím alebo bauxitom,

g) polymerizácia,

h) alkylácia,

i,j) izomerizácia,

k) odsírovanie vodíkom iba vo vzťahu k ťažkým olejom čísla ex 2710, odsírovanie vodíkom vedúce k redukcii najmenej 85 % obsahu síry zo spracúvaného produktu (metóda ASTM D 1266-59 T),

l) odstraňovanie parafínov inou metódou ako filtrovaním, iba vo vzťahu k výrobkom čísla 2710,

m) spracovanie pomocou vodíka, iné než pri odsírovaní, iba vo vzťahu k ťažkým olejom čísla ex 2710, pri tlaku nad 20 barov a teplote nad 250 oC s použitím katalyzátorov a kde vodík v chemickej reakcii predstavuje aktívne činidlo. Ďalšie finálne spracovanie mazacích olejov z čísla ex 2710 pomocou vodíka (dokončovacie úpravy vodou, odfarbovanie) s cieľom zlepšiť farbu alebo stálosť sa nepovažuje za špecifický proces,

n) atmosférická destilácia iba vo vzťahu k vykurovacím olejom z čísla ex 2710, pri ktorej sa destiluje menej ako 30 % objemu produktov vrátane strát pri teplote 300 oC metódou ASTM D 86,

o) spracovanie pomocou elektrického vysokofrekvenčného korónového výboja, iba vo vzťahu k ťažkým olejom, iným ako plynové oleje alebo vykurovacie oleje z čísla ex 2710,

p) len vo vzťahu k surovým výrobkom čísla ex 2712 (iné ako vazelína, ozokerit, montánny vosk alebo rašelinový vosk, parafín obsahujúci menej ako 0,75 % hmotnosti oleja, zbavenie oleja frakčnou kryštalizáciou).

7.3. Na účely čísel ex 2707, 2713 až 2715, ex 2901, ex 2902 a ex 3403 jednoduché operácie, ako je čistenie, dekantovanie, odsoľovanie, separácia vody, filtrovanie, farbenie, značkovanie, získavanie obsahu síry výrobkov zmiešaním výrobkov s rozdielnym obsahom síry, akákoľvek kombinácia týchto operácii, neposkytujú pôvod.

PRÍLOHA II K PROTOKOLU 2

ZOZNAM OPRACOVANÍ ALEBO SPRACOVANÍ NEPÔVODNÝCH MATERIÁLOV, KTORÉ TREBA VYKONAŤ, ABY VYROBENÝ VÝROBOK ZÍSKAL CHARAKTER PÔVODNÉHO VÝROBKU

Nie všetky výrobky uvedené v zozname sú predmetom dohody.

Preto treba prihliadať na ostatné časti dohody.

Tabuľka k protokolu 2-1

PRÍLOHA III K PROTOKOLU 2

SPRIEVODNÉ OSVEDČENIE EUR. 1 A ŽIADOSŤ O SPRIEVODNÉ OSVEDČENIE EUR. 1

Pokyny pre tlač

1. Každé osvedčenie musí mať rozmery 210 x 297 mm s povolenou toleranciou mínus 5 mm alebo plus 8 mm na dĺžku. Použitý papier musí byť biely, glejený na písanie, bez obsahu celulózy a nesmie mať menšiu hmotnosť ako 25 g/m2. Na pozadí musí mať vytlačený zelený gilošovaný vzor, aby sa dalo voľným okom rozpoznať akékoľvek mechanické alebo chemické sfalšovanie.

2. Príslušné úrady členských štátov Spoločenstva a Slovenskej republiky si môžu ponechať právo vlastného vytlačenia osvedčení alebo si ich môžu dať vytlačiť u nimi schválených tlačiarov. V druhom prípade každé osvedčenie musí obsahovať zmienku o takom schválení. Každé osvedčenie musí obsahovať meno a adresu tlačiara alebo trvalý znak, ktorého pomocou možno tlačiara identifikovať. Musí obsahovať aj poradové číslo, vytlačené alebo nevytlačené, ktorého pomocou ho možno identifikovať.

Sprievodné osvedčenie EUR.1

Žiadosť o vydanie sprievodného osvedčenia EUR.1

Vyhlásenie vývozcu

PRÍLOHA IV K PROTOKOLU 2

Vyhlásenie na faktúre