Oznámenie č. 685/2002 Z. z.Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa mení výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky zo 7. marca 2001 č. 468/2001-100, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných a osobitných hygienických podmienkach pre jednotlivé druhy prevádzkarní a zariadení

Čiastka 265/2002
Platnosť od 17.12.2002
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť 1. januára 2003.