Oznámenie č. 681/2002 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 3. mája 2002 č. 4112/2002-41, ktorým sa ustanovuje rozpočtová klasifikácia

Čiastka 264/2002
Platnosť od 13.12.2002 do31.12.2003
Redakčná poznámka

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2003 okrem prílohy č. 1 bodov 3, 4, 5, 6, bodu 11 podpoložky 312009 a bodu 23 podpoložiek 642129, 642130, 642131, 642132, 642133, 642134 a 642135 a prílohy č. 2 bodov 1, 2, 3, 4, 5 a 6, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. júla 2003, ...

681

OZNÁMENIE

Ministerstva financií Slovenskej republiky

Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo podľa § 3 ods. 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov

opatrenie z 3. decembra 2002 č. 17363/2002-41, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 3. mája 2002 č. 4112/2002-41, ktorým sa ustanovuje rozpočtová klasifikácia (oznámenie č. 243/2002 Z. z.).

Opatrením sa mení a dopĺňa rozpočtová klasifikácia platná na rok 2003.

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2003 okrem prílohy č. 1 bodov 3, 4, 5, 6, bodu 11 podpoložky 312009 a bodu 23 podpoložiek 642129, 642130, 642131, 642132, 642133, 642134 a 642135 a prílohy č. 2 bodov 1, 2, 3, 4, 5 a 6, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. júla 2003.

Opatrenie je uverejnené vo Finančnom spravodajcovi č. 16/2002 a možno doň nazrieť na Ministerstve financií Slovenskej republiky.