Oznámenie č. 68/2002 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Maďarskej republiky o zmene charakteru cestného hraničného priechodu Rusovce – Rajka

Čiastka 29/2002
Platnosť od 20.02.2002 do12.09.2004
Zrušený 696/2004 Z. z.
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť 30. dňom odo dňa vyhotovenia neskoršej nóty, t. j. 23. novembra 2001.

68

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že výmenou diplomatických nót z 20. septembra 2001 a 24. októbra 2001 bola uzavretá Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Maďarskej republiky o zmene charakteru cestného hraničného priechodu Rusovce - Rajka.

Dohoda nadobudla platnosť 30. dňom odo dňa vyhotovenia neskoršej nóty, t. j. 23. novembra 2001.

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky prejavuje úctu Veľvyslanectvu Maďarskej republiky v Bratislave a má česť potvrdiť príjem nóty Veľvyslanectva Maďarskej republiky v Bratislave č. K/X/5-32/01 z 20. septembra 2001, ktorou sa navrhuje uzavretie Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Maďarskej republiky o zmene charakteru cestného hraničného priechodu Rusovce - Rajka v tomto znení:

„Veľvyslanectvo Maďarskej republiky v Bratislave prejavuje úctu Ministerstvu zahraničných vecí Slovenskej republiky a odvolávajúc sa na obsah zápisnice vyhotovenej z rokovania odborníkov dvoch štátov uskutočneného v Štúrove 4. septembra 2001 má česť v mene vlády Maďarskej republiky navrhnúť túto Dohodu medzi vládou Maďarskej republiky a vládou Slovenskej republiky o zmene charakteru cestného hraničného priechodu Rajka - Rusovce.

Veľvyslanectvo
Maďarskej republiky
Bratislava

DOHODA

medzi vládou Maďarskej republiky a vládou Slovenskej republiky o zmene charakteru cestného hraničného priechodu Rajka - Rusovce

Vláda Maďarskej republiky a vláda Slovenskej republiky (ďalej len „zmluvné strany")

na základe ustanovení článkov 5 a 6 Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Maďarskej republiky o zriadení a vybudovaní diaľničného hraničného priechodu na spoločnej štátnej hranici, podpísanej 30. apríla 1996 v Kalonde,

- s cieľom zabezpečiť lepšie podmienky na kontrolu osôb a tovaru medzi obidvoma štátmi,

- vychádzajúc zo skutočnosti, že na diaľničnom hraničnom priechode Rajka - Čunovo sú k dispozícii zodpovedajúce podmienky na prestup osôb, dopravných prostriedkov a prepravu tovaru,

dohodli sa takto:

Článok 1

Cestný hraničný priechod Rajka - Rusovce má nepretržitú prevádzku a je určený pre

a) osobnú dopravu občanov štátov zmluvných strán,

b) dopravu mikrobusmi občanov štátov zmluvných strán, ktoré neprepravujú viac ako deväť osôb,

c) občanov všetkých štátov sveta používajúcich dopravné prostriedky, ktoré nie sú spôsobilé na jazdu na diaľnici, a pre chodcov a cyklistov.

Článok 2

Cestný hraničný priechod Rajka - Rusovce nie je určený pre

a) autobusovú dopravu,

b) akúkoľvek obchodnú prepravu tovaru.

Článok 3

1. Príslušné orgány štátov zmluvných strán, ktoré vykonávajú hraničné vybavovanie, zabezpečia informovanosť obyvateľstva a prepravcov v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi.

2. Príslušné orgány štátov zmluvných strán, ktoré spravujú cesty a diaľnice, v súlade s ustanoveniami článkov 1 a 2 vykonajú opatrenia vzhľadom na upravený dopravný poriadok, a to v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi.

Článok 4

Príslušné orgány štátov zmluvných strán, ktoré vykonávajú hraničné vybavovanie, môžu po vzájomnej dohode výlučne na prechodné alebo dočasné obdobie obmedziť alebo rozšíriť charakter hraničného priechodu, ktorý je stanovený v článkoch 1 a 2.

Článok 5

1. Túto dohodu možno meniť a dopĺňať na základe vzájomnej dohody zmluvných strán. Zmeny a doplnky sa musia urobiť písomnou formou.

2. Táto dohoda podlieha schváleniu v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi obidvoch zmluvných strán a nadobudne platnosť 30. dňom po vzájomnom písomnom oznámení obidvoch zmluvných strán, že boli splnené podmienky stanovené vnútroštátnymi právnymi predpismi na nadobudnutie platnosti tejto dohody.

Článok 6

Táto dohoda sa uzaviera na neurčitý čas. Každá zo zmluvných strán však môže dohodu písomne vypovedať. Platnosť dohody sa skončí po uplynutí šiestich mesiacov po doručení nóty o jej vypovedaní.

Článok 7

Dňom nadobudnutia platnosti tejto dohody sa mení Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Maďarskej republiky o zriadení a vybudovaní diaľničného hraničného priechodu na spoločnej štátnej hranici, podpísaná 30. apríla 1996 v Kalonde, takto:

- v článku 1 ods. 1 sa pomenovanie Rusovce mení na Čunovo,

- v článku 3 sa upravujú písmená a), b) a c) podľa článku 1 tejto dohody.

Ak by s uvedenými návrhmi vláda Slovenskej republiky súhlasila, v takom prípade bude táto nóta spolu so spätnou nótou Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky tvoriť dohodu medzi vládou Maďarskej republiky a vládou Slovenskej republiky, ktorá nadobudne platnosť 30. dňom odo dňa vyhotovenia neskoršej diplomatickej nóty o splnení vnútorných konaní potrebných na nadobudnutie jej platnosti.

Veľvyslanectvo Maďarskej republiky v Bratislave využíva aj túto príležitosť, aby Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky ubezpečilo o svojej hlbokej úcte.

V Bratislave 20. septembra 2001.".

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky má česť oznámiť, že vláda Slovenskej republiky súhlasí s návrhom vlády Maďarskej republiky. V súlade s týmto tvorí nóta Veľvyslanectva Maďarskej republiky a táto nóta Dohodu medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Maďarskej republiky o zmene charakteru cestného hraničného priechodu Rusovce - Rajka, ktorá nadobudne platnosť 30. dňom odo dňa vyhotovenia neskoršej nóty potvrdzujúcej vnútroštátne schválenie.

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky využíva túto príležitosť, aby opätovne Veľvyslanectvo Maďarskej republiky v Bratislave ubezpečilo o svojej hlbokej úcte.

Bratislava 24. október 2001