Oznámenie č. 676/2002 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Slovinskej republiky o vedecko-technickej spolupráci

Čiastka 263/2002
Platnosť od 10.12.2002
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť 26. septembra 2002 na základe článku 12 ods. 1.

676

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 13. novembra 2001 bola v Bratislave podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Slovinskej republiky o vedecko-technickej spolupráci.

Dohoda nadobudla platnosť 26. septembra 2002 na základe článku 12 ods. 1.

Dňom nadobudnutia platnosti tejto dohody sa skončí vo vzťahu medzi Slovenskou republikou a Slovinskou republikou platnosť Dohody medzi vládou Československej republiky a vládou Federatívnej ľudovej republiky Juhoslávia o vedecko-technickej spolupráci, podpísanej 3. júla 1956 v Belehrade.

Do textu dohody možno nazrieť na Ministerstve školstva Slovenskej republiky.