Oznámenie č. 673/2002 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o prijatí Rozhodnutia Asociačnej rady č. 1/1996 medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi a Slovenskou republikou, ktorým sa prijímajú vykonávacie pravidlá pri hospodárskej súťaži pre aplikáciu súťažných ustanovení uvedených v článku 64 (1) (i), (1) (ii) a (2) Európskej dohody zakladajúcej pridruženie medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Slovenskou republikou na strane druhej a v článku 8 (1) (i), (1) (ii) a (2) protokolu č. 2 k tejto dohode o výrobkoch Európskeho spoločenstva uhlia a ocele

Čiastka 263/2002
Platnosť od 10.12.2002
Redakčná poznámka

Rozhodnutie nadobudlo platnosť 1. januára 1997.

673

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 15. augusta 1996 bolo v Bruseli prijaté Rozhodnutie Asociačnej rady č. 1/1996 medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi a Slovenskou republikou, ktorým sa prijímajú vykonávacie pravidlá pri hospodárskej súťaži pre aplikáciu súťažných ustanovení uvedených v článku 64 (1) (i), (1) (ii) a (2) Európskej dohody zakladajúcej pridruženie medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Slovenskou republikou na strane druhej a v článku 8 (1) (i), (1) (ii) a (2) protokolu č. 2 k tejto dohode o výrobkoch Európskeho spoločenstva uhlia a ocele.

Rozhodnutie nadobudlo platnosť 1. januára 1997.

Do rozhodnutia možno nazrieť na Protimonopolnom úrade Slovenskej republiky.