Oznámenie č. 672/2002 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohovoru o založení Európskej spoločnosti na financovanie železničných koľajových vozidiel „EUROFIMA“ a Doplnkového protokolu k Dohovoru o založení Európskej spoločnosti na financovanie železničných koľajových vozidiel „EUROFIMA“

Čiastka 263/2002
Platnosť od 10.12.2002
Redakčná poznámka

Pre Slovenskú republiku dohovor nadobudol platnosť 15. júna 2001 na základe článku 11 písm. b) a doplnkový protokol k dohovoru nadobudol platnosť 15. júna 2001 na základe článku 11 písm. c) dohovoru.

672

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 20. októbra 1955 bol v Berne prijatý Dohovor o založení Európskej spoločnosti na financovanie železničných koľajových vozidiel „EUROFIMA" a Doplnkový protokol k Dohovoru o založení Európskej spoločnosti na financovanie železničných koľajových vozidiel „EUROFIMA".

Listina o pristúpení Slovenskej republiky k dohovoru a k doplnkovému protokolu k dohovoru bola uložená u švajčiarskej vlády, depozitára dohovoru, 21. novembra 2000.

Dohovor, ako aj doplnkový protokol k dohovoru nadobudli platnosť 22. júla 1959 na základe článku 15 ods. 1.

Pre Slovenskú republiku dohovor nadobudol platnosť 15. júna 2001 na základe článku 11 písm. b) a doplnkový protokol k dohovoru nadobudol platnosť 15. júna 2001 na základe článku 11 písm. c) dohovoru.

Do uvedených dokumentov možno nazrieť na Ministerstve dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky.