Vyhláška č. 67/2002 Z. z.Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa vydáva zoznam vybraných chemických látok a vybraných chemických prípravkov, ktorých uvedenie na trh a používanie je obmedzené alebo zakázané

Čiastka 28/2002
Platnosť od 15.02.2002 do31.10.2008
Účinnosť od 27.06.2008 do31.10.2008
Zrušený 163/2001 Z. z.

67

VYHLÁŠKA

Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky

z 9. januára 2002,

ktorou sa vydáva zoznam vybraných chemických látok a vybraných chemických prípravkov, ktorých uvedenie na trh a používanie je obmedzené alebo zakázané

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky podľa § 28 ods. 5 zákona č. 163/2001 Z. z. o chemických látkach a chemických prípravkoch (ďalej len „zákon") ustanovuje:


§ 1

(1) Na účely tejto vyhlášky sa rozumie

a) látkou chemická látka, chemický prvok a jeho zlúčeniny v podobe, v akej sa vyskytujú v prírode alebo v akej sa priemyselne vyrábajú,

b) prípravkom chemický prípravok, zmes alebo roztok pozostávajúci z dvoch alebo viacerých chemických látok,

c) výrobkom určeným na starostlivosť o dieťa akýkoľvek výrobok určený deťom na uľahčenie zaspávania, oddych, hygienu, kŕmenie alebo cmúľanie a satie.

(2) Zoznam vybraných chemických látok a vybraných chemických prípravkov, ktorých uvedenie na trh a používanie je obmedzené alebo zakázané, je uvedený v prílohe.

§ 1a

Touto vyhláškou sa transponujú právne akty Európskych spoločenstiev a Európskej únie uvedené v prílohe č. 1.


§ 2

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. februára 2002.


Ľubomír Harach v. r.


Príloha k vyhláške č. 67/2002 Z. z.

Zoznam vybraných chemických látok a vybraných chemických prípravkov, ktorých uvedenie na trh a používanie je obmedzené alebo zakázané

I. Polychlórované bifenyly (s výnimkou monochlórovaných a dichlórovaných), polychlórované terfenyly a prípravky, ktoré obsahujú viac ako 0,005 % týchto látok

1. Nemôžu ich obsahovať výrobky uvádzané na trh, napr. ako prevádzkové náplne strojov a zariadení a pod.

2. Obmedzenie distribúcie týchto látok, prípravkov a výrobkov, ktoré obsahujú tieto látky, platí i na predaj už používaných výrobkov.

3. Dosiaľ prevádzkované zariadenie obsahujúce tieto látky:

3.1. v uzavretých systémoch transformátorov, induktorov alebo tepelných odporov elektrických zariadení,

3.2. v kondenzátoroch,

3.3. v zariadeniach na prenos tepla,

3.4. ako hydraulické kvapaliny v zariadeniach na ťažbu pod zemou sa môžu prevádzkovať až do skončenia ich životnosti alebo do ich zneškodnenia.

Stroje a zariadenia uvedené pod bodmi 3.1. až 3.4. sa môžu používať, len ak sú čitateľne a nezmazateľne označené nápisom

„Obsahuje PCB“ alebo „Obsahuje PCT“,

„Pri vyraďovaní z prevádzky a zneškodňovaní je potrebné

postupovať podľa osobitných predpisov“.

4. Látky a prípravky uvedené pod bodom I sa môžu používať na obvyklú údržbu zariadenia a na prevádzkové doplnenie náplní pri fungujúcom zariadení podľa bodu 3.

II. Vinylchlorid (chlóretén, chlór-1-etylén) CAS č. 75-01-4

Nesmie sa používať ako hnací plyn v aerosólových rozprašovačoch.

III. Kvapalné chemické látky a kvapalné chemické prípravky, ktoré sa považujú za nebezpečné podľa § 3 zákona

1. Ich používanie je zakázané v ozdobných predmetoch určených na vytváranie svetelných alebo farebných efektov, napr. v ozdobných lampách a popolníkoch, v žartovných a zábavných predmetoch, v hrách pre jedného účastníka alebo viacerých účastníkov, v predmetoch určených na použitie alebo v predmetoch s ozdobnými aspektmi.

2. Látky a prípravky predstavujúce aspiračné nebezpečenstvo označené špecifickým rizikom vetou R65, ktoré sa môžu používať ako palivo v ozdobných lampách a ktoré sa uvádzajú na trh v obaloch objemu 15 l alebo menšom, môžu obsahovať farbivo, len ak je pridané ako parfúmová prísada. Obaly takýchto látok a prípravkov musia byť čitateľne a nezmazateľne označené nápisom

„Udržuj kvapalinu mimo dosahu detí“ a

„Udržuj lampy s touto kvapalinou mimo dosahu detí“.

3. Označenie nemení ostatné povinnosti klasifikácie, označovania a balenia, ktoré pre nebezpečné chemické látky a nebezpečné chemické prípravky ustanovuje zákon.

IV. Tris(2,3-dibrómopropyl)fosfát CAS č. 126-72-7

Nesmie sa používať na úpravu textilných výrobkov určených na kontakt s pokožkou, ako sú napr. odevy, spodná bielizeň a ľanová (posteľná) bielizeň a pod.

V. Benzén CAS č. 71-43-2

1. Môžu ho obsahovať látky a prípravky uvádzané na trh v množstve neprevyšujúcom 0,1 hmotnostných percent.

2. Môžu ho obsahovať hračky alebo ich súčasti v množstve neprevyšujúcom 5 mg/kg.

3. Obmedzenie obsahu benzénu vo výrobkoch podľa bodu 1 sa nevzťahuje na

3.1. motorové palivá,

3.2. látky a prípravky používané v priemyselných výrobách v uzavretých systémoch s kontrolovaným odvodom emisií,

3.3. odpad, na ktorý sa vzťahuje osobitný predpis.1)

VI. Azbest

Vláknitý azbest typu

- krocidolit CAS č. 12001-28-4,
- amosit CAS č. 12172-73-5,
- antofylit CAS č. 77536-67-5,
- aktinolit CAS č. 77536-66-4,
- tremolit CAS č. 77536-68-6,
- chryzotil CAS č. 12001-29-5.

1. Uvádzanie azbestových vlákien na trh a ich používanie a uvádzanie výrobkov obsahujúcich azbest na trh, ktoré obsahujú vlákna zámerne pridané, a ich používanie je zakázané.

2. Používanie už inštalovaných a fungujúcich výrobkov obsahujúcich azbestové vlákna alebo fungujúcich výrobkov, ktorých sa to týka, sa povoľuje pred dňom účinnosti tejto vyhlášky do času ich zlikvidovania alebo skončenia ich životnosti. Používanie výrobkov obsahujúcich azbest sa končí 31. decembra 2004.

3. Používanie diafragmy v existujúcich zariadeniach na elektrolýzu je povolené do skončenia jej životnosti, najneskôr však do 31. decembra 2007.

VII. Neobsadené

VIII. Tris(aziridinyl)fosfánoxid CAS č. 5455-55-1

IX. Polybrómované bifenyly (ďalej len „PBB“) CAS č. 59536-65-1

Ich používanie je zakázané v textilných výrobkoch určených na kontakt s pokožkou, ako sú napríklad odevy, spodná bielizeň a ľanová (posteľná) bielizeň a pod.

X. Prášky rastlinného pôvodu a ďalšie zložky kýchacích práškov

10.1 Mydlový prášok z kôry kviláje mydlovej (Quillaja saponaria) a jej deriváty obsahujúce saponíny.

10.2 Prášok z koreňov čemerice zelenej (Hellaborus viridis) a čemerice čiernej (Hellaborus niger).

10.3 Prášok z koreňov kýchavice bielej (Veratrum album) a kýchavice čiernej (Veratrum nigrum).

10.4 Benzidín a/alebo jeho deriváty o-nitrobenzaldehyd CAS č. 552-89-6.

10.5 Drevný prášok.

1. Ich používanie je zakázané v žartovných a zábavných predmetoch, napr. ako zložka kýchacieho prášku a páchnucích bômb.

2. Obmedzenie podľa bodu 1 sa netýka zapáchajúcich vybuchujúcich guliek s obsahom menším ako 1,5 ml.

XI. Sulfidy a polysulfidy

11.1. sulfid amónny CAS č. 12135-76-1,

11.2. hydrogensulfid amónny CAS č. 12124- 99-1,

11.3. polysulfid amónny CAS č. 12259-92-6.

1. Ich používanie je zakázané v žartovných a zábavných predmetoch, napr. ako zložka kýchacieho prášku a páchnucích bômb.

2. Obmedzenie podľa bodu 1 sa netýka zapáchajúcich vybuchujúcich guliek s obsahom menším ako 1,5 ml.

XII. Prchavé estery kyseliny brómoctovej

12.1. metylbrómacetát CAS č. 96-32-2,

12.2. etylbrómacetát CAS č. 105-36-2,

12.3. propylbrómacetát CAS č. 35223-80-4,

12.4. butylbrómacetát CAS č. 18991-98-5.

1. Ich používanie je zakázané v žartovných a zábavných predmetoch, napr. ako zložka kýchacieho prášku a páchnucích bômb.

2. Obmedzenie podľa bodu 1 sa netýka zapáchajúcich vybuchujúcich guliek s obsahom menším ako 1,5 ml.

XIII. 2-naftylamín a jeho soli CAS č. 91-59-8

1. Nemôžu ich obsahovať látky a prípravky uvádzané na trh v množstve prevyšujúcom 0,1 %.

2. Bod 1 neplatí pre priemyselnú výrobu a používanie týchto látok ako medziproduktov v uzavretých systémoch, ak látky vznikajú chemickými reakciami a ďalej sa spracovávajú tak, že po skončení celého výrobného procesu ich možno nájsť vo výrobku v koncentráciách menších ako 0,1 hmotnostných percent.

XIV. Benzidín a jeho soli CAS č. 92-87-5

1. Nemôžu ich obsahovať látky a prípravky uvádzané na trh v množstve prevyšujúcom 0,1 %.

2. Bod 1 neplatí pre priemyselnú výrobu a používanie týchto látok ako medziproduktov v uzavretých systémoch, ak látky vznikajú chemickými reakciami a ďalej sa spracovávajú tak, že po skončení celého výrobného procesu ich možno nájsť vo výrobku v koncentráciách menších ako 0,1 hmotnostných percent.

XV. 4-nitrobifenyl CAS č. 92-93-3

1. Nemôžu ho obsahovať látky a prípravky uvádzané na trh v množstve prevyšujúcom 0,1 %.

2. Bod 1 neplatí pre priemyselnú výrobu a používanie tejto látky ako medziproduktu v uzavretých systémoch, ak látka vzniká chemickými reakciami a ďalej sa spracováva tak, že po skončení celého výrobného procesu ju možno nájsť vo výrobku v koncentráciách menších ako 0,1 hmotnostných percent.

XVI. 4-aminobifenyl a jeho soli CAS č. 92-67-1

1. Nemôžu ich obsahovať látky a prípravky uvádzané na trh na predaj verejnosti.

2. Pri uvádzaní látok a prípravkov obsahujúcich tieto látky na trh musia byť tieto látky a prípravky bez obmedzenia ďalších povinností označovania čitateľne a nezmazateľne označené nápisom

„Len na odborné použitie“.

XVII. Uhličitany olova

17.1. uhličitan olovnatý bezvodý PbCO3 CAS č. 598-63-0,

17.2. uhličitan-dihydroxid triolovnatý, zásaditý uhličitan olovnatý 2 PbCO3 . Pb (OH)2 CAS č. 1319-46-6.

1. Je zakázané ich používať ako zložky do náterových hmôt.

2. Bod 1 neplatí pre náterové hmoty používané na reštaurovanie a údržbu umeleckých diel, historických budov a ich interiérov.

XVIII. Sírany olovnaté

18.1. síran olovnatý PbSO4 (11) CAS č. 7446-14-2,

18.2. sírany olovnaté PbXSO4 CAS č. 15739-80-7.

1. Je zakázané ich používať ako zložky do náterových hmôt.

2. Bod 1 neplatí pre náterové hmoty používané na reštaurovanie a údržbu umeleckých diel, historických budov a ich interiérov.

XIX. Ortuť a jej zlúčeniny CAS č. 7439-97-6

1. Je zakázané používať zlúčeniny ortuti, ako aj ich používanie ako súčasti prípravkov určených na

1.1. ochranu dreva,

1.2. impregnáciu textilných výrobkov, priemyselných textílií, geotextílií a priadzí určených na ich výrobu,

1.3. zabránenie usadzovania mikroorganizmov, rastlín a zvierat na zariadeniach celkom alebo čiastočne ponorených do vody (napr. trupy člnov a lodí, klietky, plaváky, bóje, siete a akékoľvek iné pomôcky a zariadenia používané pri chove rýb alebo vodných mäkkýšov, akékoľvek pomôcky alebo zariadenia úplne alebo čiastočne ponorené do vody),

1.4. úpravu vôd.

2. V alkalických mangánových batériách a akumulátoroch uvádzaných na trh môže byť ortuť obsiahnutá v množstve neprevyšujúcom

2.1. 0,05 hmotnostných percent v batériách určených na dlhodobé použitie v extrémnych podmienkach,

2.2. 0,025 hmotnostných percent v ostatných alkalických mangánových batériách.

3. Bod 2 neplatí pre alkalické mangánové gombíkové články a batérie zložené z gombíkových batérií.

XX. Zlúčeniny arzénu

1. Nesmú byť uvedené na trh ani použité ako látky a zložky prípravkov, ktoré sú určené na použitie na zabránenie usadzovaniu mikroorganizmov, rastlín a živočíchov na

a) trupoch lodí,

b) klietkach, plavákoch, sieťach a všetkých iných pomôckach alebo zariadeniach používaných na chov rýb alebo vodných mäkkýšov,

c) všetkých pomôckach alebo zariadeniach, ktoré sú úplne alebo čiastočne ponorené do vody.

2. Nesmú byť uvedené na trh ani použité ako látky a zložky prípravkov, ktoré sú určené na ošetrenie úžitkovej vody, bez ohľadu na ich použitie.

3. Nesmú byť použité na konzerváciu dreva; drevo, ktoré je takto ošetrené, nesmie byť uvedené na trh s výnimkou uvedenou v bode 4.

4. Zákaz uvedenia na trh neplatí

a) na látky a prípravky na konzerváciu dreva: tie sa môžu používať v priemyselných výrobných zariadeniach používajúcich vákuum, podtlak, tlak alebo pretlak na impregnáciu dreva, ak ide o roztoky anorganických zlúčenín medi, chrómu a arzénu (ďalej len „roztok CCA") typu C a ak sú povolené podľa článku 5 bodu 1 smernice 98/8/ES; takto ošetrené drevo sa nesmie uviesť na trh pred dokončením fixácie konzervačného prostriedku,

b) na drevo ošetrené roztokmi CCA v priemyselných zariadeniach podľa písmena a), ak sa uvádza na trh na odborné a priemyselné použitie za predpokladu, že z dôvodu ochrany bezpečnosti ľudí a zvierat sa vyžaduje štrukturálna integrita dreva a styk s pokožkou ľudí je nepravdepodobný:

1. ako stavebné drevo vo verejných a poľnohospodárskych budovách, v úradných budovách a priemyselných objektoch,

2. na mostoch a mostových konštrukciách,

3. ako stavebné drevo v sladkých a poloslaných vodách, napríklad prístavné móla a mosty,

4. ako protihlukové bariéry,

5. ako protilavínové zátarasy,

6. na bezpečnostné oplotenie a bariéry pri hlavných cestách,

7. ako ohrady pre hospodárske zvieratá z guľatiny ihličnatých drevín zbavených kôry,

8. v konštrukciách zabraňujúcich zosuvu pôdy,

9. ako stĺpy elektrického a telekomunikačného vedenia,

10. ako podvaly podzemnej železnice, napríklad v metre, banskej koľajovej preprave a pod.,

c) bez toho, aby bolo dotknuté uplatňovanie ustanovení § 23 až 26 zákona č. 163/2001 Z. z. o chemických látkach a chemických prípravkoch, všetko ošetrené drevo uvádzané na trh musí byť samostatne označené textom „Len na odbornú a priemyselnú aplikáciu a použitie, obsahuje arzén". Okrem toho sa všetko drevo uvádzané na trh v balení musí označiť textom „Pri manipulácii s týmto drevom použite rukavice. Pri rezaní alebo inom opracovávaní tohto dreva použite masku proti prachu a chránič očí. S odpadom z tohto dreva sa musí zaobchádzať ako s nebezpečným odpadom v zariadení, ktoré je na to oprávnené",

d) ošetrené drevo uvedené v písmene a) sa nesmie používať

1. v bytových budovách alebo nebytových budovách bez ohľadu na účel,

2. v žiadnom zariadení, kde hrozí riziko opakovaného styku s pokožkou,

3. v morskej vode,

4. na iné poľnohospodárske účely, ako sú ohrady pre hospodárske zvieratá, a na stavebné použitie podľa písmena b),

5. tam, kde by ošetrené drevo mohlo prísť do styku s polotovarmi alebo hotovými výrobkami určenými na ľudskú a živočíšnu spotrebu.

5. Drevo ošetrené zlúčeninami arzénu, ktoré sa používalo pred 30. septembrom 2007 alebo sa uviedlo na trh v súlade s pravidlami tejto vyhlášky, sa môže naďalej používať na mieste, kde sa nachádza, po celú dobu jeho použiteľosti.

6. Drevo ošetrené roztokmi CCA typu C, ktoré sa používalo pred 30. septembrom 2007 alebo ktoré sa uviedlo na trh v súlade s pravidlami tejto vyhlášky, sa môže uviesť na trh použitých výrobkov a použiť alebo opätovne použiť za podmienok týkajúcich sa jeho použitia, ktoré sú uvedené v bode 4 písm. b), c) a d).

XXI. Organociničité zlúčeniny

1. Nesmú sa dodávať na trh na použitie ako látky a zložky prípravkov, ktoré pôsobia ako biocídy vo voľných spájacích náterových hmotách.

2. Nesmú sa dodávať na trh alebo používať ako látky a zložky prípravkov, ktoré pôsobia ako biocídy na zabránenie obrastania mikroorganizmami, rastlinami alebo živočíchmi

a) všetkých plavidiel bez ohľadu na ich dĺžku, ktoré sú určené na použitie na mori, v pobrežných vodách, v ústiach riek a na vnútrozemských vodných cestách a jazerách,

b) klietok, plavákov, sietí a všetkých ostatných zariadení a vybavení používaných pri chove rýb a mäkkýšov,

c) akýchkoľvek úplne alebo čiastočne ponorených zariadení alebo vybavení.

3. Nesmú sa používať ako látky a zložky prípravkov určených na použitie pri úprave priemyselných vôd.

XXII. Di-µ-oxo-di-n-butylcínhydroxyboran (DBB) CAS č. 75113-37-0

1. Nemôžu ho obsahovať látky a prípravky uvádzané na trh v množstve prevyšujúcom 0,1 hmotnostných percent.

2. Bod 1 neplatí pre látky a prípravky určené výhradne na spracovanie do finálnych výrobkov, ak v nich nebude táto látka obsiahnutá v koncentrácii vyššej ako 0,1 hmotnostných percent.

XXIII. Pentachlórfenol, jeho soli a estery CAS č. 87-86-5

1. Nemôžu ho obsahovať látky a prípravky uvádzané na trh v množstve prevyšujúcom 0,1 hmotnostných percent.

2. Bod 1 sa nevzťahuje na látky a prípravky určené na použitie v priemyselných zariadeniach s kontrolovaným odvodom odpadových vôd a plynných odpadov splňujúcich požiadavky osobitných predpisov,2)

2.1. na spracovanie dreva, ktoré sa nebude používať vnútri budov na dekoratívne alebo iné účely a nebude sa používať na výrobu obalov určených na pestovateľské účely alebo na úpravu a výrobu obalov, ktoré môžu prísť do kontaktu s potravinami alebo inými materiálmi určenými na výživu ľudí alebo zvierat,

2.2. na impregnáciu vlákien a priemyselných textílií, ktoré nie sú určené na výrobu odevov a na čalúnenie nábytku,

2.3. na priemyselné výrobky, v ktorých sa látka alebo prípravok použije ako surovina alebo pomocná látka.

3. Bod 1 sa nevzťahuje na mimoriadne prípady uvedenia na trh a na použitie prostriedkov obsahujúcich pentachlórfenol na ošetrenie in situ budov kultúrneho, historického alebo umeleckého významu alebo budov napadnutých drevomorkou domácou a hnilobou.

4. Vo všetkých prípadoch, keď je výnimočne povolené použiť pentachlórfenol sám alebo ako zložku prípravku, musí byť celkový obsah hexachlórdibenzo-p-dioxínu (H6CDD) v ňom menší ako 2 mg/kg.

5. Látky a prípravky s obsahom pentachlórfenolu alebo jeho derivátov uvádzaných na trh na základe výnimiek

a) musia byť balené v obaloch objemu najmenej 20 litrov,

b) nemôžu sa predávať v maloobchode,

c) musia byť na obaloch označené čitateľne nápisom

„Len na priemyselné a odborné použitie“.

.

Označenie týmto spôsobom nemení ostatné používanie označovania nebezpečných chemických látok a nebezpečných chemických prípravkov.

XXIV. Kadmium a jeho zlúčeniny CAS č. 7440-43-9

1. Je zakázané používať kadmium a jeho zlúčeniny na farbenie výrobkov a ich častí vyrobených z

1.1. polyvinylchloridu (PVC) [3904 10], [3904 21], [3904 22],
1.2. polyuretánu (PUR) [3904 50],
1.3. polyetylénu s nízkou objemovou hmotnosťou (ld PE) s výnimkou výroby pigmentových preparácií (farebné koncentráty, „master batch“) [3901 10],
1.4. acetylcelulózy (CA) [3912 11], [3912 12],
1.5. acetylbutylcelulózy (CAB) [3912 11], [3912 12],
1.6. epoxidových živíc [3907 30],
1.7. melaminformaldehydových živíc (MF) [3909 20],
1.8. močovinoformaldehydových živíc (UF) [3909 10],
1.9. nenasýtených polyesterov (UP) [3907 91],
1.10. polyetyléntereftalátu (PET) [3907 60],
1.11. polybutyléntereftalátu (PBT),
1.12. transparentného polystyrénu [3903 11], [3903 19],
1.13. akrylonitrilmetylmetakrylátu (AMMA),
1.14. sieťovaného polyetylénu (VPE),
1.15. rázuvzdorného polystyrénu,
1.16. polypropylénu (PP) [3902 10].

Obsah kadmia vo výrobkoch z týchto plastov môže byť najviac 0,01 hmotnostných percent plastu.

2. Je zakázané používať kadmium a jeho zlúčeniny v náterových hmotách [3208], [3209] v koncentráciách prevyšujúcich 0,01 hmotnostných percent s výnimkou náterových hmôt s vysokým obsahom zinku, v ktorých môže byť obsah kadmia a jeho zlúčenín prepočítaný na obsah kadmia najviac 0,1 hmotnostných percent.

3. Obmedzenie podľa bodov 1 a 2 sa nevzťahuje na výrobky farbené na bezpečnostné účely.

4. Je zakázané používať kadmium a jeho zlúčeniny na stabilizáciu výrobkov vyrobených z polymérov a kopolymérov vinylchloridu, ak obsah kadmia (vyjadrený ako Cd ) je vyšší ako 0,01 hmotnostných percent polyméru; ide najmä o

4.1. baliace materiály (zátky, viečka, uzávery fliaš a iné uzávery z plastov) [3923 29 10], [3920 41], [3920 42],
4.2. kancelárske a školské potreby [3926 10],
4.3. nábytkové kovanie, kovanie pre karosérie a pod. [3926 30],
4.4. odevné výrobky a doplnky (vrátane rukavíc) [3926 20],
4.5. podlahové krytiny a obkladové materiály [3918 10],
4.6. impregnované, vrstvené, povlečené alebo laminované textilné tkaniny [5903 10],
4.7. imitáciu kože [4202],
4.8. gramofónové dosky [8524 10],
4.9. rúry, rúrky, hadice a ich príslušenstvo z plastov [3917 23],
4.10. výkyvné dvere, &nbsp
4.11. vozidlá cestnej dopravy (interiér, exteriér, podvozok), &nbsp
4.12. povrchovú úpravu oceľových plechov pre stavebníctvo a priemysel, &nbsp
4.13. izolácie elektrických vodičov. &nbsp

5. Zákaz podľa bodu 4 sa nevzťahuje na výrobky, v ktorých sa používajú stabilizátory na báze kadmia z bezpečnostných dôvodov.

6. Je zakázané používať kadmium a jeho zlúčeniny na akúkoľvek povrchovú úpravu kovových súčastí strojov a zariadení používaných v odvetviach, alebo ak ich tieto odvetvia vyrábajú:

6.1. výroba potravín [8210], [8417 20], [8419 81], [8421 11], [8421 22], [8422], [8435], [8437], [8438], [8476 11],
6.2. poľnohospodárstvo [8419 31], [8424 81], [8432], [8433], [8434], [8436],
6.3. chladiarenstvo a mraziarenstvo [8418],
6.4. tlač a kníhviazačstvo [8440], [8442], [8443],
6.5. výroba domácich potrieb (úžitkových predmetov) [7321], [8421 12], [8450], [8509], [8516],
6.6. výroba nábytku [8465], [8466], [9401], [9402], [9403], [9404],
6.7. výroba sanitárneho tovaru [7324],
6.8. výroba ústredného kúrenia a klimatizačného zariadenia [7322], [8403], [8404], [8415],
6.9. výroba papieru a lepenky [819 32], [8439], [8441],
6.10. výroba textilu a odevov [8444], [8445], [8447], [8448], [8449], [8451], [8452],
6.11. výroba priemyselných manipulačných zariadení a strojov (mechanizmov) [8425], [8426], [8427],[8428], [8429], [8430], [8431],
6.12. výroba cestných a poľnohospodárskych vozidiel [kapitola 87],
6.13. výroba železničných vozidiel [kapitola 86],
6.14. výroba plavidiel [kapitola 89].

Obmedzenie platí i pre náhradné dielce strojov a zariadení.

7. Zákaz podľa bodu 6 neplatí na

7.1. výrobky, ich časti a súčasti používané v letectve, kozmickom výskume, ťažobnom priemysle a v atómovom priemysle, kde ich používanie vyžaduje vysoké požiadavky na bezpečnosť,

7.2. súčasti bezpečnostných systémov používaných pri cestných a poľnohospodárskych vozidlách, železničných vozidlách a plavidlách,

7.3. elektrické kontakty vo všetkých oblastiach použitia, ak to vyžadujú požiadavky na bezpečnosť zariadenia, v ktorom sa používajú.

XXV. Monometyltetrachlórdifenylmetán

Dichlóro[(dichlórofenyl)metyl]metylbenzén

Obchodný názov UGILEC 141 CAS č. 76253-60-6

1. Jeho používanie je zakázané.

2. Stroje a zariadenia sa môžu uvádzať na trh, ak túto látku neobsahujú; zákaz platí i pre uvádzanie na trh už používaných strojov a zariadení.

XXVI. Monometyldichlórdifenylmetán

(chlórfenyl)(chlórtolyl)metán, zmiešané izoméry;

Obchodný názov UGILEC 21, UGILEC 121 CAS č. nie je známe.

1. Jeho používanie je zakázané.

2. Stroje a zariadenia sa môžu uvádzať na trh, ak túto látku neobsahujú; zákaz platí i pre uvádzanie na trh už používaných strojov a zariadení.

XXVII. Monometyldibrómdifenylmetán (brómbenzylbrómtoluén, zmiešané izoméry)

Obchodný názov DBBT CAS č. 76253-60-6

1. Jeho používanie je zakázané.

2. Stroje a zariadenia sa môžu uvádzať na trh, ak túto látku neobsahujú; zákaz platí i pre uvádzanie na trh už používaných strojov a zariadení.

XXVIII. Nikel a jeho zlúčeniny CAS č. 7440-0-20

1. Nikel a jeho zlúčeniny sa môžu používať vo všetkých predmetoch, ktoré sa vkladajú do prepichnutých častí ľudského tela, ak miera uvoľňovania niklu z takýchto predmetov je menšia ako 0,2 µg /cm2/týždeň (migračný limit).

2. Nikel a jeho zlúčeniny sa môžu používať pri výrobkoch určených na priamy a dlhodobý kontakt s pokožkou, ako sú

- náušnice,

- náhrdelníky, náramky a retiazky, ozdoby na členky, prstene,

- puzdrá náramkových hodiniek, opasky a upínacie časti hodiniek,

- nitované gombíky, pracky, nity, zipsy a kovové značky, ak sú použité na odevoch,

ak uvoľňovanie niklu z týchto častí výrobkov, ktoré prichádzajú do priameho a dlhodobého kontaktu s pokožkou, neprevyšuje 0,5 µg/cm2/týždeň.

3. Nikel a jeho zlúčeniny sa môžu používať pri výrobkoch podobných tým, ktoré sú uvedené v bode 2, v prípade, že tieto výrobky majú povrchovú úpravu neobsahujúcu nikel, ak sú dostatočne upravené tak, aby aspoň počas dvoch rokov bežného používania výrobku rýchlosť uvoľňovania niklu z častí výrobku, ktoré prichádzajú do priameho a dlhodobého kontaktu s pokožkou, nebola vyššia ako 0,5 µg/cm2/týždeň.

4. Na overenie dodržiavania ustanovení bodov 1 až 3 sa postupuje podľa osobitného predpisu.3)

XXIX. Karcinogénne látky a prípravky uvedené v zozname nebezpečných chemických látok, klasifikované ako kategória 1 alebo kategória 2 a označené aspoň ako jedovaté (T) s označením špecifického rizika „R45 Môže spôsobiť rakovinu“ alebo „R49 Môže spôsobiť rakovinu pri vdýchnutí“

Karcinogénne látky a prípravky kategórie 1 sú tieto:

Tabuľka XXIX. kategória 1

Karcinogénne látky a prípravky kategórie 2 sú tieto:

Tabuľka XXIX. kategória 2

1. Karcinogénne látky a prípravky môžu byť obsiahnuté v látkach a prípravkoch predávaných v maloobchode v koncentráciách neprekračujúcich limity uvedené v zozname nebezpečných chemických látok alebo v predpisoch pre klasifikáciu nebezpečných chemických prípravkov ako limity na označenie týchto látok a prípravkov za karcinogénne, ak sa v zozname nebezpečných chemických látok koncentrácia neobmedzuje.

2. Obmedzenie podľa bodu 1 neplatí pre látky a prípravky používané ako

2.1. humánne a veterinárne liečivá,

2.2. kozmetické výrobky,

2.3. motorové palivá,

2.4. ropné výrobky určené ako palivo mobilných alebo stacionárnych spaľovacích zariadení,

2.5. palivá predávané v uzavretých obaloch (napr. fľaše so skvapalneným plynom),

2.6. farby používané umelcami.

3. Obaly karcinogénnych látok a prípravkov musia byť označené čitateľne a nezmazateľne nápisom:

„Len na odborné použitie“ a

„Pozor - vyhnite sa expozícii“ a

„Pred použitím si vyžiadajte osobitné pokyny“.

Označenie týmto spôsobom nemení ostatné povinnosti označovania nebezpečných chemických látok a nebezpečných chemických prípravkov.

XXX. Mutagénne látky uvedené v zozname nebezpečných chemických látok, klasifikované ako kategória 1 alebo kategória 2 s označením špecifického rizika „R46 Môže spôsobiť dedičné genetické poškodenie“ sú:

Mutagénne látky kategórie 1:

V tejto kategórii nie je klasifikovaná žiadna látka.

Mutagénne látky kategórie 2:

Tabuľka XXX. kategória 2

1. Mutagénne látky môžu byť obsiahnuté v látkach a prípravkoch predávaných v maloobchode v koncentráciách neprekračujúcich limity stanovené v zozname nebezpečných chemických látok alebo v predpisoch pre klasifikáciu nebezpečných chemických prípravkov ako limity na označenie týchto látok za mutagénne, ak sa v zozname nebezpečných chemických látok koncentrácia neobmedzuje.

2. Obmedzenie podľa bodu 1 neplatí pre látky a prípravky používané ako

2.1. humánne a veterinárne liečivá,

2.2. kozmetické výrobky,

2.3. motorové palivá,

2.4. ropné výrobky určené ako palivo mobilných alebo stacionárnych spaľovacích zariadení,

2.5. palivá predávané v uzavretých obaloch (napr. fľaše so skvapalneným plynom),

2.6. farby používané umelcami.

3. Obaly týchto látok a prípravkov musia byť označené čitateľne a nezmazateľne nápisom:

„Len na odborné použitie“ a

„Pozor - vyhnite sa expozícii“ a

„Pred použitím si vyžiadajte osobitné pokyny“.

Označenie týmto spôsobom nemení ostatné povinnosti označovania nebezpečných chemických látok a nebezpečných chemických prípravkov.

XXXI. Látky poškodzujúce reprodukciu, uvedené v zozname nebezpečných chemických látok, klasifikované ako kategória 1 alebo kategória 2 s označením špecifického rizika „R60 Môže poškodiť plodnosť“ alebo „R61 Môže spôsobiť poškodenie nenarodeného dieťaťa“ sú:

Látky poškodzujúce reprodukciu kategórie 1:

Názov látky Indexové číslo EC číslo CAS číslo Pozn.
oxid uhelnatý 006-001-00-2 211-128-3 630-08-0 
hexaflórokremičitan olovnatý 009-014-00-1 247-278-1 25808-74-6 
zlúčeniny olova s výnimkou tých zlúčenín, ktoré sú uvedené v osobitnom predpise1) 082-001-00-6  --A, E 
alkylplumbány 082-002-00-1  --A, E
azid olovnatý 082-003-00-7 236-542-1 13424-46-9 
chróman olovnatý 082-004-00-2 231-846-0 7758-97-6 
octan olovičitý 082-005-00-8 206-104-4 301-04-2 
bis(ortofosfát) troiolovnatý 082-006-00-3 231-205-5 7446-27-7 
octan olovnatý 082-007-00-9 215-630-3 1335-32-6 
metánsulfonát olovnatý 082-008-00-4 401-750-5 17570-76-2 
CI pigment žltý 34; (táto látka sa v Indexe farieb identifikuje pod číslom CI 77603) 082-009-00-X 215-693-7 1344-37-2 
CI pigment červený 104; (táto látka sa v Indexe farieb identifikuje pod číslom CI 77605) 082-010-00-5 235-759-9 12656-85-8 
hydrogénarzeničnan olovnatý 082-011-00-0 232-064-2 7784-40-9 
1,2-dibróm-3-chlórpropán 602-201-00-6 202-479-3 96-12-8 
warfarin; 4-hydroxy-3-(3-oxo-1-fenylbutyl); kumarín 607-056-00-0 201-377-6 81-81-2 
2,4,6-trinitrorezorcinoxid olovnatý; tricinát (TNRO) 609-019-00-4 239-290-0 15245-44-0 
brómpropán 602-085-00-5 200-855-1 75-26-3 E

Látky poškodzujúce reprodukciu kategórie 2:

Názov látkyIndexové čísloEC čísloCAS čísloPozn.
6-(2-chlóroetyl)-6(2metoxyetoxy)-2,5,7,10-tetraoxa-6-silaundekan; etacelasil014-014-00-X253-704-737894-46-5
tetrakarbonyl nikelnatý028-001-00-1236-669-213463-39-3
benzo(a)pyrén; benzo(d,e,f)kryzén601-032-00-3200-028-550-32-8
bis(2-metoxyetyl)ftalát607-228-00-5204-212-6117-82-8
2-metoxyetanol; etylénglykolmonometyléter603-011-00-4203-713-7109-86-4
2-etoxyetanol; etylénglykolmonoetyléter603-012-00-X203-804-1110-80-5
2-metoxyetylacetát; metylglykolacetát607-036-00-1203-772-9110-49-6
2-etoxyetylacetát; etylglykolacetát607-037-00-7203-839-2111-15-9
2-etylhexyl-3,5-bis(1,1-dimetyletyl) -hydroxyfenylmetyltioacetát607-203-00-9279-452-880387-97-9
binapakryl (ISO); 2-sek-butyl-4,6-dinitrofenyl-3-metylkrotónan609-024-00-1207-612-9485-31-4
dilnoseb; 6-sek-butyl-2,4-dinitrofenol609-025-00-7201-861-788-85-7
soli a estery dinosebu s výnimkou tých, ktoré sú v tejto prílohe uvedené na inom mieste609-026-00-2
dinoterb; 2-terc-butyl-4, 6-dinitrofenol609-030-00-4215-813-81420-07-1
soli a estery dinoterbu609-031-00-X
nitrofen (ISO); 2,4-dichlórfenyl-4-nitrofenyléter609-040-00-9217-406-01836-75-5
metyl-ONN-azoxymetylacetát; metylazoxymetylacetát611-004-00-2209-765-7592-62-1
etyléntiomočovina; imidazolodín-2-tion; 2-imidazolín-2-tiol613-039-00-9202-506-996-45-7
N,N-dimetylformamid; dimetylformamid616-001-00-X200-679-568-12-2
fluorid kademnatý048-006-00-2232-222-07790-79-6E
chlorid kademnatý048-008-00-3233-296-710108-64-2E
2,3-epoxypropán-l-ol; glycidol hydroxymetyloxirán603-063-00-8209-128-3556-52-5E
2-metoxypropán-1 -ol;
2 -metoxypropanol
603-106-00-0216-455-51589-47-5-
4,4'-izobutyletylidéndifenol;
2,2-bis(4'-hydroxyfenyl)-4-metylpentán
604-024-00-8401-720-16807-17-6
2 -metoxypropylacetát607-251-00-0274-724-270657-70-4-
tridemorf (ISO);
2,6-dimetyl-4-tridecylmorfolín
613-020-00-5246-347-324602-86-6-
cykloheximid;
[1S-[1alfa(S*),3alfa,5beta]]-4-[2-(3,5-dimetyl-2oxocyklohexyl)-2-hydroxyetyl] -2,6-dión
613-140-00-8200-636-066-81-9
flusilazol (ISO),
bis(4-fluorofenyl)-(metyl)-(lH-
1,2,4-triazol-1 -ylmetyl)-silán
014-017-00-6 85509-19-9E
zmes látok:
4-{[bis-(4-fluorofenyl)-metylsilyl]
me1yl}-4H-1,2,4-triazol;
l-{[bis-(4-fluorofenyl)-metylsilyl]
metyl}- 1H-1,2,4-triazol
014-019-00-7403-250-2 E
bis(2-metoxyetyl)éter603-139-00-0203-924-4111-96-6-
(R) -oxiránmetanol;
R-2,3 -epoxy-1 -propanol
603-143-00-2404-660-457044-25-4E
fluazifop-butyl (ISO);
butyl (RS)-2-[4-(5-trifluorometyl-2-pyridyloxy)fenoxy]propionát
607-304-00-8274-125-669806-50-4
vinklozolín (ISO);
N-3,5-dicMorofenyl-5-metyl-5-vinyl-1,3-oxazolidin-2,4-dión
607-307-00-4256-599-650471-44-8
kyselina metoxyoctová607-312-00-1210-894-6625-45-6E
bis(2-etylhexyl)ftalát;
di-(2-etylhexyl)ftalát; DEHP
607-317-00-9204-211-0117-81-7-
dibutyl-ftalát; DBP607-318-00-4201-557-484-74-2-
(+/- tetrahydrofurfuryl
(R)-2-[4-(6-chloroquinoxalín-2-yloxy)
fenyloxy]propionát
607-373-00-4414-200-4119738-06-6E
flumioxazín (ISO);
N-(7-fluoro-3,4-dihydro-3-oxo-4-prop-2-ynyl-2H-1,4-benzoxazín-6-yl)cyklohex-1-én-1,2-dikarboxamid
613-166-00-X-103361-09-7-
(2RS, 3RS)-2-(4-fluórfenyl)-3-(2-chlórfenyl)-2-[(1H-1,2,4-triazol-1-yl)-metyl]oxirán613-175-00-9406-850-2106325-08-0-
N, N-dimetylacetamid616-011-00-4204-826-4127-19-5E
formamid616-052-00-8200-842-075-12-7-
N-metylacetamid616-053-00-3201-182-679-16-3-
N-metylformamid616-056-00-X204-624-6123-39-7E
Linuron (ISO)
3-(3,4-dichlórfenyl)-1 -metoxy-1-metylmočovina
006-021-00-1206-356-5330-55-2E
dichróman draselný024-002-00-6231-906-67778-50-9E
chróman amónny024-003-00-1232-143-17789-09-5E
chróman sodný, bezvodý024-004-00-7234-190-310588-01-9E
dichróman sodný, dihydrát024-004-01-4234-190-37789-12-0E
chróman sodný024-018-00-3231-889-57775-11-3E
síran kademnatý048-009-00-9233-331-610124-36-4E
alpha 1 -brómpropán
propylbromid
n-propylbromid
602-019-00-5203-445-0106-94-5
1,2,3 -trichlórpropán602-062-00-X202-486-196-18-4D
difenyléter; oktabrómderivát602-094-00-4251-087-932536-52-0
1,2-dimetoxyetán
etylénglykoldimetyléter
EGDME
603-031-00-3203-794-9110-71-4
1,2-bis(2-metoxyetoxy)etán
TEGDME;
trietylénglykoldimetyléter;
triglym
603-176-00-2203-977-3112-49-2
Tetrahydrotiopyrán-3-karboxaldehyd606-062-00-0407-330-861571-06-0
dipentyl-ftalát, pentyl rozvetvený a lineárny [ 1 ]
n-pentyl-izopentyl-ftalát [2]
di-n-pentyl-ftalát [3]
diizopentyl-ftalát [4]
607-426-00-1284-032-2 [1]
-[2]
205-017-9 [3]
-[4]
84777-06-0 [1]
-[2]
131-18-0 [3]
42925-80-4 [4]
benzyl-butyl-ftalát
BBP
607-430-00-3201-622-785-68-7
kyselina ftalová
di-C7-11 -rozvetvené a lineárne alkylestery
607-480-00-6271-084-668515-42-4
Zmes:
4-(3-etoxykarbonyl-4-(5-(3-etoxykarbonyl-5-hydroxy-1 -(4-sulfonátofenyl)pyrazol-4-yl)
penta-2,4-dienylidén)-4,5-dihydro-5-oxopyrazol- l-yl)benzénsulfonátu disodného
a 4-(3-etoxykarbonyl-4-(5-(3-etoxykarbonyl-5-oxido-1 -(4-sulfonátofenyl)pyrazol-4-yl)
penta-2,4-dienylidén)-4,5-dihydro-5-oxopyrazol- l-yl)benzénsulfonátu trisodného
607-487-00-4402-660-9
Dinokap (ISO)609-023-00-6254-408-039300-45-3E
2- [2-hydroxy-3-(2-chlórfenyl)karbamoyl-1-naftylao] -7- [2-hydroxy-3-(3-metylfenyl)
karbamoyl-1 -naftylazo]fluoren-9-ón
611-131-00-3420-580-2
Azafenidín611-140-00-2-68049-83-2
Carbendazim (ISO)
Metyl-benzimidazol-2-yl karbamát
613-048-00-8234-232-010605-21-7
Benomyl (ISO)
metyl-1 -(butylkarbamoyl)benzimidazol-2 -ylkarbamát
613-049-00-3241-775-717804-35-2
3-etyl-2-metyl-2-(3-metylbutyl)-1,3-oxazolidín613-191-00-6421-150-7143860-04-2
Zmes: l,3,5-tris(3-aminometylfenyl)-1,3,5- (lH,3H,5H)-triazín-2,4,6-triónu a
zmes oligomérov 3,5-bis(3-aminometylfenyl)-l-poly[3,5-bis(3-aminometylfenyl)-2,4,6-trioxo-l,3,5-(lH,3H,5H)-triazín-l-yl]-l,3,5-(lH,3H,5H)-triazín-2,4,6-triónu
613-199-00-X421-550-1

1. Látky poškodzujúce reprodukciu môžu byť obsiahnuté v látkach a prípravkoch predávaných v maloobchode v koncentráciách neprekračujúcich limity stanovené v zozname nebezpečných chemických látok alebo v predpisoch pre klasifikáciu nebezpečných chemických prípravkov ako limity na označenie týchto látok za látky poškodzujúce reprodukciu, ak sa v zozname nebezpečných chemických látok koncentrácia neobmedzuje.

2. Obmedzenie podľa bodu 1 neplatí pre látky a prípravky používané ako

2.1. humánne a veterinárne liečivá,

2.2. kozmetické výrobky,

2.3. motorové palivá,

2.4. ropné výrobky určené ako palivo mobilných alebo stacionárnych spaľovacích zariadení,

2.5. palivá predávané v uzavretých obaloch (napr. fľaše so skvapalneným plynom),

2.6. farby používané umelcami.

3. Obaly týchto látok a prípravkov musia byť označené čitateľne a nezmazateľne nápisom:

„Len na odborné použitie“ a

„Pozor - vyhnite sa expozícii“ a

„Pred použitím si vyžiadajte osobitné pokyny“.

Označenie týmto spôsobom nemení ostatné povinnosti označovania nebezpečných chemických látok a nebezpečných chemických prípravkov.

XXXII. Látky a prípravky obsahujúce jednu alebo niekoľko z nasledujúcich látok:

a) kreosot CAS č. 8001-58-9 EC č. 232-287-511,
b) kreosotový olej CAS č. 61789-28-4 EC č. 263-047-8,
c) destilačné produkty čiernouholhého dechtu, naftalénové oleje CAS č. 84650-04-4 EC č. 283-484-8,
d) kreosotový olej, acenafténové frakcie CAS č. 90640-84-9 EC č. 292-605-3,
e) destilačné produkty čiernouholhého dechtu, horné CAS č. 65996-91-0 EC č. 266-026-1,
f) antracénový olej CAS č. 90640-80-5 EC č. 292-602-7,
g) surový fenol z čiernouholhého dechtu CAS č. 65996-85-2 EC č. 266-019-3,
h) kreosot, drevo CAS č. 8021-39-4 EC č. 232-419-1,
i) alkalický nízkotepelný dechtový olej CAS č. 122384-78-5 EC č. 310-191-5.

1. Látky a prípravky uvedené v písmenách a) až i) sa zakazuje používať pri ošetrovaní dreva.

2. Môžu sa používať

a) na ošetrovanie dreva v priemyselných zariadeniach alebo odborníkmi, na ktorých sa vzťahuje osobitný predpis o ochrane pracovníkov,4) na ošetrenie dreva priamo na mieste, ak obsahujú

1. benzopyrén s koncentráciou nižšou ako 0,005 hmotnosti a

2. fenoly vylúhovateľné vo vode s koncentráciou nižšou ako 3 hmotnostné percentá.

Takéto látky a prípravky na použitie na ošetrovanie dreva v priemyselných zariadeniach alebo odborníkmi

2.1. môžu sa uvádzať na trh len v balení s objemom rovnajúcim sa 20 litrov alebo viac,

2.2. nemôžu sa predávať malospotrebiteľom.

Bez vplyvu na uplatňovanie ostatných ustanovení osobitného predpisu5) musia byť obaly týchto látok a prí- pravkov viditeľne, čitateľne a nezmazateľne označené nápisom:

„Len na použitie v priemyselných zariadeniach a na ošetrovanie dreva odborníkmi“,

b) v priemyselných zariadeniach alebo odborníkmi podľa písmena a) len na odborné alebo priemyselné použitie, napríklad na železniciach, pri prenose elektrickej energie alebo v telekomunikáciách, na oplotenia, na poľnohospodárske účely (napr. kolíky na podopretie stromov) a v prístavoch a riečnej preprave,

c) na drevo, ktoré bolo ošetrené látkami uvedenými v písmenách a) až i) pred nadobudnutím účinnosti tejto vyhlášky.

3. Ošetrené drevo uvedené v bode 2 písm. a) a b) sa zakazuje použiť

a) vnútri budov na akékoľvek účely,

b) v hračkách,

c) na detských ihriskách,

d) v parkoch, záhradách a rekreačných zariadeniach a zariadeniach na trávenie voľného času vo voľnej prírode, kde existuje nebezpečenstvo častého kontaktu s pokožkou,

e) pri výrobe záhradného nábytku, ako napríklad stolov na pikniky,

f) na výrobu a použitie a akékoľvek opakované ošetrenie

1. nádob na pestovateľské účely,

2. obalov, ktoré by mohli prísť do kontaktu so surovinami, polotovarov alebo hotových výrobkov určených na ľudskú alebo živočíšnu spotrebu,

3. ostatných materiálov, ktoré by mohli kontaminovať vyššie uvedené výrobky.

Chlórované alifatické uhľovodíky

XXXIII. chloroform CAS č. 67-66-3,
XXXIV. tetrachlórmetán, chlorid uhličitý CAS č. 56-66-3,
XXXV. 1,1,2-trichlóretán CAS č. 79-00-5,
XXXVI. 1,1,2,2-tetrachlóretán CAS č. 79-34-5,
XXXVII. 1,1,1,2-tetrachlóretán CAS č. 630-20-6,
XXXVIII. pentachlóretán CAS č. 76-01-7,
XXXIX. 1,1-dichlóretylén CAS č. 75-35-4,
XL. 1,1,1-trichlóretán CAS č. 71-55-6.

1. Voľné chlórované alifatické uhľovodíky nemôžu byť obsiahnuté v látkach a prípravkoch uvádzaných na trh a na predaj v maloobchode a na difúzne aplikácie, ako je čistenie povrchov a čistenie látok, v celkových koncentráciách prevyšujúcich 0,1 hmotnostného percenta.

2. Obmedzenie podľa bodu 1 sa nevzťahuje na

2.1. humánne a veterinárne liečivá,

2.2. kozmetické výrobky.

3. Obaly obsahujúce uvedené alifatické chlórované látky musia byť čitateľne a nezmazateľne označené nápisom:

„Len na odborné použitie v priemyselných zariadeniach“.

Označenie týmto spôsobom nemení ostatné povinnosti označovania nebezpečných chemických látok a nebezpečných chemických prípravkov.

XLI. Hexachlóretán CAS č. 67-72-1 EC č. 200-666-4

Zakazuje sa používať ho pri výrobe alebo spracovaní neželezných kovov.

XLII. Látky a prípravky uvedené v zozname nebezpečných chemických látok s klasifikáciou mimoriadne horľavé (F+) a veľmi horľavé (F) a ostatné látky a prípravky splňujúce kritériá na označenie ako horľavé, veľmi horľavé (F) a mimoriadne horľavé (F+)

1. Tieto látky sa nemôžu používať ani vo forme prípravkov v aerosólových rozprašovačoch uvádzaných na trh a na predaj v maloobchode, ak sú tieto výrobky určené na zábavné a ozdobné účely, najmä:

- kovové lesklice určené hlavne na ozdobu,

- umelý sneh a inovate,

- zábavné vankúše,

- krehké aerosólové šnúry,

- imitácie výkalov,

- trúbky na zábavné stretnutia a na večierky,

- ozdobné vločky a peny,

- umelé pavučiny,

- zapáchajúce bombičky.

2. Aerosólové rozprašovače uvedené v bode 1 musia byť čitateľne a nezmazateľne označené nápisom:

„Len na odborné použitie“.

Označenie týmto spôsobom nemení ostatné povinnosti označovania nebezpečných chemických látok a nebezpečných chemických prípravkov.

3. Ustanovenia bodov 1 a 2 sa nevzťahujú na aerosólové rozprašovače s horľavým obsahom, pri ktorých sú k dispozícii výsledky, že za obvyklých podmienok používania nehrozí nebezpečenstvo vznietenia.

XLIIA. Alkány, C10-C13 chlóralkány (chlórované parafíny s krátkym reťazcom; SCCPs)

Nesmú sa dodávať na trh na použitie ako látky alebo zložky iných látok alebo prípravkov v koncentráciách vyšších ako 1 %

a) pri obrábaní kovov,

b) pri mazaní usní.

XLIII. Azofarbivá

1. Azofarbivá, ktoré môžu v dôsledku redukčného štiepenia jednej azo skupiny alebo viacerých azo skupín uvoľňovať jeden aromatický amín alebo viac aromatických amínov uvedených v Zozname aromatických amínov v zistiteľných koncentráciách, t. j. nad 30 ppm v hotových výrobkoch alebo v ich farbených častiach podľa testovacej metódy stanovenej slovenskou technickou normou,5a) sa nesmú používať v textilných, usňových a odevných výrobkoch z textilu a usní, ktoré môžu prichádzať do priameho a dlhodobého styku s pokožkou alebo ústnou dutinou, ako napríklad:

a) osobná bielizeň, vrchné a spodné ošatenie, lôžkoviny, uteráky, príčesky, parochne, klobúky, plienky a iné hygienické výrobky, spacie vaky,

b) obuv, rukavice, remienky náramkových hodiniek, tašky, peňaženky, náprsné tašky, aktovky, poťahy sedadiel, taštičky na zavesenie na krk,

c) textilné alebo usňové hračky a hračky s textilným alebo usňovým oblečením,

d) priadza a textílie určené na použitie konečným spotrebiteľom.

2. Okrem toho sa textilné, usňové a odevné výrobky nesmú uvádzať na trh, ak nezodpovedajú požiadavkám ustanoveným v bode 1.

3. Azofarbivá uvedené v Zozname azofarbív sa nesmú uvádzať na trh ani používať na farbenie textilných, usňových a odevných výrobkov ako látky alebo zložky prípravkov v koncentráciách vyšších ako 0,1 hmotnostných percent.

Zoznam aromatických amínov

Látky EC číslo CAS číslo Indexové číslo
1. bifenyl-4-ylamín
4-aminobifenyl
xenylamín
202-177-1 92-67-1 612-072-00-6
2. benzidín 202-199-1 92-87-5 612-042-00-2
3. 4- chlór- 2 -metylanilín 202-441-6 95-69-2
4. 2-naftylamín 202-080-4 91-59-8 612-022-00-3
5. 2-metyl-4-(2-tolyldiazenyl)anilln
o-aminodiazenyl
4-amino-2 ',3-dimetyldiazenylbenzén
4-o-tolyldiazenyl-o-toluidín
202-591-2 97-56-3 611-006-00-3
6. 2-metyl-5-nitroanilln 202-765-8 99-55-8
7. 4-chlóranilín 203-401-0 106-47-8 612-137-00-9
8. 4-metoxy-1,3-fenyléndiamín 210-406-1 615-05-4
9. 4,4 '-metyléndianilín
4,4 '-diaminodifenylmetán
202-974-4 101-77-9 612-051-00-1
10. 3,3 '-dichlórbenzidín
3,3 '-dichlórbifenyl-4,4-diamín
202-109-0 91-94-1 612-068-00-4
11. 3,3 '-dimetoxybenzidín
3,3 '-dimetoxybifenyl-4,4 '-diamín
o-dianizidín
204-355-4 119-90-4 612-036-00-X
12. 3,3 '-dimetylbenzidín
4,4 '-bi-o-toluidín
204-358-0 119-93-7 612-041-00-7
13. 2,2 '-dime1yl-4,4 '-metyléndianilín 212-658-8 838-88-0 612-085-00-7
14. 2-metoxy-5-metylanilín
6-metoxy-m-toluidín
p-krezidín
204-419-1 120-71-8
15. 4,4 '-metylénbis(2-chlóranilín)
2,2 '-dichlór-4,4 '-metyléndianilín
202-918-9 101-14-4 612-078-00-9
16. 4,4-oxydianilín 202-977-0 101-80-4
17. 4,4 '-sulfándiylbisanilín 205-370-9 139-65-1
18. 1,2-toluidín
2-aminotoluén
202-429-0 95-53-4 612-091-00-X
19. 4-me1ylbenzén-1,3-diamín
4-metyl-m-fenyléndiamín
202-453-1 95-80-7 612-099-00-3
20. 2,4,5 - trimetylanilín 205-282-0 137-17-7
21. 2-metoxyanilín; o-anizidín 201-963-1 90-04-0 612-035-00-4
22. 4-aminofenyl(fenyl)diazén
4-fenyldiazenylanilín
4-aminoazobenzén
200-453-6 60-09-3 611-008-00-4

Zoznam azofarbív

Látky EC číslo CAS číslo Indexové číslo
Zmes: 405-665-4 Nerozdelené 611-070-00-2
[6-(4-metoxyanilino)-3-
sulfonáto-2-(3,5-dinitro-2- Zložka 1:
oxidofenyldiazenyl)naftalén-1 - CAS č. 118685-33-9
oláto]-[1-(5-chlór-2- C39H23ClCrN7O12S.2Na
oxidofenyldiazenyl)naftalén-2 -
oláto]chromitan disodný;
bis[6-(4-metoxyanilino)-3- Zložka 2:
sulfonáto-2-(3,5-dinitro-2- C46H30CrN10O20S.3Na
oxidofenyldiazenyl)naftalén-1 -
oláto]chromitan trisodný

Derogačné ustanovenie

Ustanovenie uvedené v bode 2 sa nebude do 1. januára 2005 uplatňovať na textilné výrobky vyrobené z recyklovaných vlákien, ak sa amíny neuvoľňujú zo zvyškov pochádzajúcich z predchádzajúceho farbenia týchto vlákien a ak sa amíny uvedené v zozname uvoľňujú v koncentráciách nižších ako 70 ppm.

XLIV. Difenyléter, pentabrómderivát C12H5Br5O CAS č. 32534-81-9 EC č. 251-084-2

1. Nesmie sa uvádzať na trh ani používať ako látka alebo zložka látok alebo prípravkov v koncentráciách vyšších ako 0,1 hmotnostných percent.

2. Tovar sa nesmie uvádzať na trh, ak tovar samotný alebo jeho časť, ktorá bola opracovaná na účely zníženia horľavosti, obsahuje túto látku v koncentráciách vyšších ako 0,1 hmotnostných percent.

3. Odchýlkou sa body 1 a 2 nebudú uplatňovať na letecké núdzové evakuačné systémy do 31. marca 2006.

XLIVA. Difenyléter, oktabrómderivát C12H5Br8O CAS č. 32536-52-0 EC č. 251-087-9

1. Nesmie sa uvádzať na trh ani používať ako látka alebo zložka látok alebo prípravkov v koncentráciách vyšších ako 0,1 hmotnostných percent.

2. Tovar sa nesmie uvádzať na trh, ak tovar samotný alebo jeho časť, ktorá bola opracovaná na účely zníženia horľavosti, obsahuje túto látku v koncentráciách vyšších ako 0,1 hmotnostných percent.

XLVI. (1) Nonylfenol C6H4(OH)C9H19

(2) Nonylfenol-etoxylát (C2H4O)nC15H24O

Nesmie sa uvádzať na trh ani používať ako látka alebo zložka prípravkov v koncentráciách 0,1 % hmotnosti alebo vyšších na účely

1. priemyselného alebo inštitucionálneho čistenia s výnimkou

a) kontrolovaných uzatvorených systémov suchého čistenia, v rámci ktorých sa pracia kvapalina recykluje alebo spaľuje,

b) čistiacich systémov so špeciálnym zaobchádzaním, v rámci ktorých sa pracia kvapalina recykluje alebo spaľuje,

2. čistenia v domácnostiach,

3. spracovania textílií a usní s výnimkou

a) spracovania, pri ktorom nedochádza k ich emisiám do odpadových vôd,

b) systémov so špeciálnou úpravou, v rámci ktorých sa voda z procesu predupraví za účelom úplného odstránenia organického podielu pred biologickým čistením odpadových vôd (odmasťovanie ovčej kože),

4. v poľnohospodárstve ako antimastitídny emulzný prípravok,

5. obrábania kovov s výnimkou použitia pri kontrolovaných uzatvorených systémoch, v rámci ktorých sa pracia kvapalina recykluje alebo spaľuje,

6. výroby celulózy a papiera,

7. kozmetických výrobkov,

8. ostatných výrobkov osobnej hygieny s výnimkou spermicídov,

9. ako jedna zo zložiek komerčnej úpravy v prípravkoch na ochranu rastlín a biocídov.

XLVII. Cement

1. Cement a prípravky obsahujúce cement sa nesmú používať ani uvádzať na trh, ak po zmáčaní obsahujú viac ako 0,0002 % rozpustného šesťmocného chrómu z celkovej sušiny cementu.

2. Ak sa používajú redukčné činidlá, potom bez toho, aby bolo dotknuté uplatňovanie osobitného predpisu o klasifikácii, balení a označovaní nebezpečných látok

a nebezpečných chemických prípravkov1a) na obaloch cementu alebo prípravkov obsahujúcich cement sa čitateľne a nezmazateľne vyznačia údaje o dátume balenia, ako aj o skladovacích podmienkach a dobe uskladnenia potrebnej na zachovanie aktivity redukčných činidiel a na zachovanie obsahu rozpustného šesťmocného chrómu pod hranicu koncentrácie uvedenej v odseku 1.

Odseky 1 a 2 sa neuplatnia v prípadoch uvádzania na trh a používania v kontrolovaných uzatvorených a úplne automatizovaných procesoch, v rámci ktorých sa s cementom a s prípravkami obsahujúcimi cement manipuluje výlučne v zariadeniach, v ktorých nie je možný žiadny kontakt s pokožkou.

Doplňujúce vysvetlenie záhlavia stĺpcov tabuliek uvedených v bodoch XXIX až XXXI

Názov látky

Názov látky sa musí zhodovať s názvom uvedeným v zozname nebezpečných chemických látok. Ak je to možné, nebezpečné chemické látky sú označené EC číslom. Iné položky, ktoré nie sú uvedené v Európskom zozname existujúcich komerčných chemických látok (EINECS) ani v Európskom zozname nových chemických látok (ELINCS), sú označené použitím medzinárodného názvu (napr. ISO, IUPAC). V niektorých prípadoch je pridaný doplnkový všeobecný názov.

Indexové číslo

Indexové číslo je identifikačným kódom, ktorý sa priraďuje príslušnej látke v zozname nebezpečných chemických látok. Látky sa v tejto prílohe uvádzajú podľa tohto indexového čísla.

EC číslo

V Európskom zozname existujúcich komerčných chemických látok (EINECS) je pre látku definovaný identifikačný kód. Tento kód sa začína číslom 200-001-8.

Pre nové látky oznámené podľa ustanovení zákona je definovaný identifikačný kód zverejnený v Európskom zozname nových chemických látok (ELINCS). Tento kód sa začína číslom 400-010-9.

CAS číslo

CAS číslo ako pomôcka na identifikáciu chemických látok je definované pre každú látku.

Poznámky

Poznámka A

Názov látky sa musí nachádzať na obale vo forme jedného z označení uvedených v osobitnom predpise.1)

V osobitnom predpise1) sa použitie niekedy vyznačuje vo forme všeobecného opisu, ako napr. “…zlúčeniny” alebo “…soli”. Výrobca alebo akákoľvek iná osoba, ktorá obchoduje s takou látkou, je povinná uviesť na obale presný názov, pričom sa zohľadňuje “Názvoslovie” uvedené vo všeobecnom opise.

Zákon vyžaduje, aby sa pre každú látku používali výstražné symboly, označenia nebezpečnosti, R-vety a S-vety, ktoré sú uvedené v osobitnom predpise;1) výrobca alebo akákoľvek iná osoba je povinná ich rešpektovať. To isté platí aj pre látky patriace do konkrétnej skupiny látok uvedených v osobitnom predpise;1) je potrebné používať tie výstražné symboly, označenia nebezpečnosti, R-vety a S-vety, ktoré sú uvedené v príslušnej položke osobitného predpisu.1) Pre látky patriace do viac ako jednej skupiny látok uvedených v osobitnom predpise1) je potrebné uvádzať tie výstražné symboly, označenia nebezpečnosti, R-vety a S-vety, ktoré sa nachádzajú v každej z príslušných položiek uvedených v osobitnom predpise.1) V prípadoch, keď sú priradené dve rozdielne klasifikácie v dvoch položkách pre ten istý druh nebezpečnosti, použije sa klasifikácia, ktorá odráža závažnejšiu nebezpečnosť.

Poznámka D:

Niektoré látky, ktoré môžu podliehať spontánnej polymerizácii alebo rozkladu, sa obvykle uvádzajú na trh v stabilizovanej forme. Také látky uvádza osobitný predpis1) v takejto stabilizovanej forme.Ak sa uvedené látky uvádzajú na trh v nestabilizovanej forme, v takom prípade výrobca alebo akákoľvek osoba, ktorá uvádza takú látku na trh, musí uviesť na obale názov látky doplnený výrazom „nestabilizovaný”.

Poznámka E:

Poznámka E sa týka látok so špecifickým účinkom na zdravie ľudí podľa osobitného predpisu,2) ktoré sú klasifikované ako karcinogénne, mutagénne alebo látky poškodzujúce reprodukciu 1. alebo 2. kategórie, ak sú klasifikované ako veľmi jedovaté (T+), jedovaté (T) alebo škodlivé (Xn). Pre tieto látky musí R-vetám R20, R21, R22, R23, R24, R25, R26, R27, R28, R39, R68 (škodlivý), R48 a R65 a všetkým kombináciám týchto R-viet predchádzať slovo „tiež”.

Poznámka H:

Klasifikácia a označenie na obale uvedené pre túto látku sa vzťahujú na nebezpečnú vlastnosť (vlastnosti) vyjadrenú R-vetou alebo R-vetami v kombinácii s príslušnou kategóriou (kategóriami) nebezpečnosti. Výrobcov, distribútorov a dovozcov tejto látky sa týkajú požiadavky § 23 ods. 2 zákona pre všetky ďalšie aspekty klasifikácie a označovania. Konečné označenie musí vyhovovať požiadavkám ustanoveným v časti 7 osobitného predpisu.2)

Táto poznámka sa vzťahuje na určité látky vyrobené z uhlia a ropy a na určité položky skupín látok uvedených v osobitnom predpise.1)

Poznámka J

Použitá látka nemusí byť karcinogénna, ak sa dá dokázať, že obsahuje menej ako 0,1 hmotnostných percent benzénu (EC č. 200-753-7).

Poznámka K

Klasifikáciu ako karcinogén alebo mutagén nie je potrebné uplatniť, ak môže byť preukázané, že látka obsahuje menej ako 0,1 hmotnostného percenta buta-1,3-diénu (číslo EINECS 203-450-8). Ak látka nie je klasifikovaná ako karcinogénna alebo mutagénna, je potrebné uviesť aspoň S-vety: (2-)9-16. Táto poznámka platí pre určité komplexné ropné deriváty uvedené v osobitnom predpise.1)

Poznámka L

Látka nemusí byť klasifikovaná ako karcinogénna, ak sa dá dokázať, že obsahuje menej ako 3 percentá DMSO (dimetylsulfoxidového) extraktu testovacou metódou IP346.

Poznámka M

Látka nemusí byť klasifikovaná ako karcinogénna, ak sa dá dokázať, že obsahuje menej ako 0,005 hmotnostného percenta benzo[a]-pyrénu (EC č. 200-028-5).

Poznámka N

Látka nemusí byť klasifikovaná ako karcinogénna, ak sa dá dokázať, že látka, z ktorej je vyrobená, nie je karcinogénom.

Poznámka P

Látka nemusí byť klasifikovaná ako karcinogénna, ak sa dá dokázať, že obsahuje menej ako 0,1 hmotnostného percenta benzénu (EC č. 200-753-7).

Poznámka R

Klasifikácia látky ako karcinogénnej sa nevyžaduje pri vláknach s dĺžkou váženého geometrického priemeru menšieho ako dve štandardné geometrické odchýlky väčšie ako 6 µm.

Poznámka S:

Pre túto látku sa nemusí vyžadovať označenie podľa § 26 zákona (pozri časť 8 osobitného predpisu2).

XLVIII. Toluén CAS č. 108-88-3

Nesmie sa uvádzať na trh ani použiť ako látka alebo zložka prípravkov v koncentrácii rovnajúcej sa 0,1 hmotnostných % alebo vyššej v lepidlách a sprejových farbách určených na voľný predaj.

XLIX. Trichlórbenzén CAS č. 120-82-1

Nesmie sa uvádzať na trh ani použiť ako látka alebo zložka prípravkov v koncentrácii rovnajúcej sa 0,1 hmotnostných % alebo vyššej na všetky spôsoby použitia s výnimkou použitia:

1. ako medziprodukt syntézy alebo

2. ako rozpúšťadlo v uzavretých chemických použitiach pre chlorácie, alebo

3. pri výrobe 1,3,5-trinitro-2,4,6-triaminobenzénu (TATB).

LI. Ftaláty alebo iné čísla CAS a EC týkajúce sa tejto látky:

- bis(2-etylhexyl)-ftalát (DEHP)
CAS č. 117-81-7
EC č. 204-211-0
- dibutyl-ftalát (DBP)CAS č. 84-74-2EC č. 201-557-4
- benzyl-butyl-ftalát (BBP)CAS č. 85-68-7EC č. 201-622-7

Nesmú sa použiť ako látky alebo zložky prípravkov v hračkách a vo výrobkoch určených na starostlivosť o dieťa v koncentrácii vyššej ako 0,1 hmotnostného % mäkčeného materiálu.

Hračky a výrobky určené na starostlivosť o dieťa obsahujúce tieto ftaláty v koncentrácii vyššej ako 0,1 hmotnostného % mäkčeného materiálu sa nesmú uvádzať na trh.

LIa. Ftaláty alebo iné čísla CAS a EC týkajúce sa tejto látky:

- di-izononyl-ftalát (DINP) CAS č. 28553-12-0
CAS č. 68515-48-0
EC č. 249-079-5 a
EC č. 271-090-9
- di-izodecyl-ftalát (DIDP)CAS č. 26761-40-0
CAS č. 68515-49-1
EC č. 247-977-1 a
EC č. 271-091-4
- di-n-oktyl-ftalát (DNOP)CAS č. 117-84-0EC č. 204-214-7

Nesmú sa použiť ako látky alebo zložky prípravkov v hračkách a vo výrobkoch určených na starostlivosť o dieťa, ktoré si deti môžu vkladať do úst, v koncetrácii vyššej ako 0,1 hmotnostného % mäkčeného materiálu.

Hračky a výrobky určené na starostlivosť o dieťa obsahujúce tieto ftaláty v koncentrácii vyššej ako 0,1 hmotnostného % mäkčeného materiálu sa nesmú uvádzať na trh.

LII. PerfluóroktánsulfonátyC8F17SO2X
(ďalej len „PFOS")[X = OH, soľkovov (O-M+), halogenid, amid a iné deriváty vrátane polymérov]

1. Nesmú sa uvádzať na trh alebo používať ako látka alebo zložka prípravkov v koncentrácii 0,005 hmotnostných % alebo vyššej, ak nie je ďalej uvedené inak.

2. Nesmú sa uvádzať na trh v polotovaroch alebo vo výrobkoch, alebo v ich častiach, ak je koncentrácia PFOS 0,1 hmotnostných % alebo vyššia ako vypočítaná z hmotnosti štruktúrne alebo mikroštruktúrne samostatných častí, ktoré obsahujú PFOS, alebo v prípade textílií alebo iných materiálov s povrchovou vrstvou, ak je množstvo PFOS 1 µg/m2 pokrytého materiálu alebo vyššie.

3. Body 1 a 2 sa neuplatňujú na

a) fotorezistenty alebo antireflexné nátery pre fotolitografické procesy,

b) fotografické nátery, ktoré sa používajú na filmy, papiere alebo tlačiarenské platne,

c) prísady proti zahmlievaniu pre nedekoratívne hrubé pochrómovanie šesťmocným chrómom a zvlhčovače používané v kontrolovaných systémoch elektrického pokovovania, v ktorých sa množstvo PFOS uvoľňovaných do životného prostredia minimalizuje úplným uplatňovaním príslušných najlepších dostupných technológií vypracovaných podľa osobitného predpisu,1)

d) hydraulické kvapaliny pre letectvo,

ani na látky a prípravky potrebné na ich výrobu.

4. Hasiace peny, ktoré boli uvedené na trh pred 27. júnom 2008, sa môžu používať do 27. júna 2011.

5. Bodmi 1 a 2 nie je dotknutý osobitný predpis.2)

Príloha č. 1 k vyhláške č. 67/2002 Z. z.

Zoznam transponovaných právnych aktov Európskych spoločenstiev a Európskej únie

1. Smernica Komisie č. 2004/96/ES z 27. septembra 2004, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 76/769/EHS o obmedzeniach uvádzania na trh a používania niklu v piercingových predmetoch na účely prispôsobovania prílohy I technickému pokroku (SK L 301 Úradný vestník Európskej únie, 28. 09. 2004, s. 52).

2. Smernica Komisie č. 2004/98/ES z 30. septembra 2004, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 76/769/EHS, pokiaľ ide o reštrikcie v marketingu a používanie difenyléteru, pentabrómderivátu v leteckých núdzových evakuačných systémoch na účely prispôsobenia jej prílohy I technickému pokroku (SK L 305 Úradný vestník Európskej únie, 1. 10. 2004, s. 64).

3. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/59/ES zo dňa 26. októbra 2005, ktorou sa po dvadsiatyôsmykrát mení a dopĺňa smernica Rady 76/769/EHS o aproximácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení členských štátov vzťahujúcich sa na obmedzenia uvádzania niektorých nebezpečných látok a prípravkov na trh a ich používania (toluén a trichlórbenzén) (Ú. v. EÚ L 309, 25. 11. 2005).

4. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/69/ES zo dňa 16. novembra 2005, ktorou sa po dvadsiatysiedmykrát mení a dopĺňa smernica Rady 76/769/EHS o aproximácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení členských štátov vzťahujúcich sa na obmedzenia uvádzania na trh a používania niektorých nebezpečných látok a prípravkov (polycyklické aromatické uhľovodíky v procesných olejoch a pneumatikách) (Ú. v. EÚ L 323, 9. 12. 2005).

5. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/84/ES zo dňa 14. decembra 2005, ktorou sa po dvadsiatydruhýkrát mení a dopĺňa smernica Rady 76/769/EHS o aproximácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení členských štátov vzťahujúcich sa na obmedzenia uvádzania na trh a používania niektorých nebezpečných látok a prípravkov (ftaláty v hračkách a výrobkoch určených na starostlivosť o dieťa) (Ú. v. EÚ L 344, 27. 12. 2005).

6. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/90/ES zo dňa 18. januára 2006, ktorou sa po dvadsiaty deviatykrát mení a dopĺňa smernica Rady 76/769/EHS o aproximácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení členských štátov, vzťahujúcich sa na obmedzenia uvádzania na trh a používania niektorých nebezpečných látok a prípravkov (látky klasifikované ako karcinogénne, mutagénne alebo látky škodlivé pre reprodukciu – c/m/r) (Ú. v. EÚ L 33, 4. 2. 2006).

7. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/122/ES z 12. decembra 2006, ktorou sa po 30. raz mení a dopĺňa smernica Rady 76/769/EHS o aproximácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení členských štátov vzťahujúcich sa na obmedzenia uvádzania na trh a používania niektorých nebezpečných látok a prípravkov (perfluóroktánsulfonátov) (Ú. v. EÚ, L 372, 27. 12. 2006).

8. Smernica Komisie 2006/139/ES z 20. decembra 2006, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 76/769/EHS, pokiaľ ide o obmedzenia uvádzania na trh a používania zlúčenín arzénu s cieľom prispôsobiť jej prílohu I technickému pokroku (Ú. v. EÚ, L 384, 29. 12. 2006).

Poznámky pod čiarou

1) Zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

1a) § 23 až 26 zákona č. 163/2001 Z. z. o chemických látkach a chemických prípravkoch v znení zákona č. 128/2002 Z. z.

2) Zákon č. 309/1991 Zb. o ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami (zákon o ovzduší) v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 138/1973 Zb. o vodách (vodný zákon) v znení neskorších predpisov.

5a) STN EN 14362 – 1, STN EN 14362 – 2, STN ISO/TS 17234.

3) Zákon č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

4) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 272/1994 Z. z. o ochrane zdravia ľudí v znení neskorších predpisov.

5) § 23, 24, 25 a 27 zákona č. 163/2001 Z. z.

1) Príloha č. 1 k výnosu Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 2/2002 na vykonanie zákona č. 163/2001 Z. z. o chemických látkach a chemických prípravkoch v znení výnosu Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 2/2005.

2) Príloha č. 6 k výnosu Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 2/2002 na vykonanie zákona č. 163/2001 Z. z. o chemických látkach a chemických prípravkoch v znení výnosu Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 2/2005.

1) § 5 ods. 1, 2 a 5 a príloha 1 zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

2) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 648/2004 z 31. marca 2004 o detergentoch (Ú. v. EÚ L 104, 8. 4. 2006, s. 1). Nariadenie zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 907/2006 (Ú. v. EÚ L 168, 21. 6. 2006, s. 5).