Zákon č. 666/2002 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 315/2001 Z. z. o Hasičskom a záchrannom zbore v znení zákona č. 438/2002 Z. z.

Čiastka 261/2002
Platnosť od 07.12.2002
Účinnosť od 01.01.2003

OBSAH

666

ZÁKON

z 19. novembra 2002,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 315/2001 Z. z. o Hasičskom a záchrannom zbore v znení zákona č. 438/2002 Z. z.

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon č. 315/2001 Z. z. o Hasičskom a záchrannom zbore v znení zákona č. 438/2002 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 203 ods. 1 sa za číslo „2002" vkladajú slová „a 2003".

2. V § 203 ods. 2 sa vypúšťa písmeno a).

Doterajšie písmená b) a c) sa označujú ako písmená a) a b).

3. V § 211 sa slová „1. januára 2003" nahrádzajú slovami „1. januára 2004".


Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2003.


Rudolf Schuster v. r.

Pavol Hrušovský v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.