Vyhláška č. 662/2002 Z. z.Vyhláška Národnej banky Slovenska o vydaní pamätných strieborných mincí v hodnote 1 000 Sk pri príležitosti 10. výročia vzniku Slovenskej republiky

(v znení č. 94/2003 Z. z.)

Čiastka 260/2002
Platnosť od 07.12.2002 do31.12.2008
Účinnosť od 15.03.2003 do31.12.2008
Zrušený 387/2008 Z. z.

662

VYHLÁŠKA

Národnej banky Slovenska

z 29. novembra 2002

o vydaní pamätných strieborných mincí v hodnote 1 000 Sk pri príležitosti 10. výročia vzniku Slovenskej republiky

Národná banka Slovenska podľa § 17h písm. a) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska v znení zákona č. 149/2001 Z. z. ustanovuje:


§ 1

(1) Pri príležitosti 10. výročia vzniku Slovenskej republiky sa vydávajú do obehu pamätné strieborné mince v hodnote 1 000 Sk (ďalej len „tisíckorunák").

(2) Tisíckorunák sa razí v tvare štvorca so zaoblenými vrcholmi.

(3) Tisíckorunák sa razí zo striebra s rýdzosťou 999; jeho hmotnosť je 62,207 g, rozmer 43,6 x 43,6 mm, opísaný priemer 60,0 mm, polomer zaoblenia vrcholov 2,0 mm a hrúbka 4,10 mm. Pri razbe tisíckorunáka je povolená horná a dolná odchýlka v opísanom priemere 0,2 mm, v rozmere 0,2 mm a v hrúbke 0,35 mm; povolená horná odchýlka v hmotnosti je 1 g.

§ 2

(1) Na líci tisíckorunáka uprostred mincového poľa je vyobrazený štátny znak Slovenskej republiky, vedľa ktorého je v dvoch pruhoch názov štátu „SLOVENSKÁ REPUBLIKA" a pod ním letopočet razby „2003". V hornej a spodnej časti mince je vyobrazená kompozícia objímajúcich rúk, ktorá je v ľavej časti doplnená štylizovanou lipovou ratolesťou.

(2) Na rube tisíckorunáka uprostred mincového poľa je vyobrazený obrys mapy Slovenskej republiky, nad ktorým je v dvoch riadkoch označenie nominálnej hodnoty tisíckorunáka „1 000 Sk", a pod ním v troch pruhoch text „10 ROKOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY". Letopočet označujúci rok vzniku Slovenskej republiky „1993" a letopočet označujúci desiate výročie jej vzniku „2003" sú v dvoch pruhoch pri ľavom vrchole mince. Pod letopočtami je vľavo značka Mincovne Kremnica, štátny podnik, „MK" medzi dvoma razidlami a vpravo sú štylizované iniciálky autora výtvarného návrhu akademického sochára Miloša Vavru „MV" a pri spodnom vrchole je lipový list.

(3) Hrany tisíckorunáka sú prerušovane vrúbkované a striedajú sa v nich tri vrúbkované polia s dvomi hladkými poľami. Hrany zaoblených vrcholov sú hladké.


§ 3

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Marián Jusko v. r.


Obrázek 01

Obrázek 02