Zákon č. 661/2002 Z. z.Zákon, ktorým sa mení zákon č. 380/1997 Z. z. o peňažných náležitostiach vojakov v znení neskorších predpisov

Čiastka 260/2002
Platnosť od 07.12.2002 do31.12.2005
Účinnosť od 01.01.2003 do31.12.2005
Zrušený 570/2005 Z. z.

661

ZÁKON

z 19. novembra 2002,

ktorým sa mení zákon č. 380/1997 Z. z. o peňažných náležitostiach vojakov v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon č. 380/1997 Z. z. o peňažných náležitostiach vojakov v znení zákona č. 563/2001 Z. z. a zákona č. 447/2002 Z. z. sa mení takto:

§ 7 znie:

㤠7

(1) Zvýšenie funkčných platov uvedených v prílohách č. 2 a 3 o príslušné percento a termín jeho účinnosti ustanoví zákon o štátnom rozpočte Slovenskej republiky na príslušný rok.

(2) Funkčné platy zvýšené podľa odseku 1 sa zaokrúhľujú na celé desaťkoruny smerom nahor.".


Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2003.


Rudolf Schuster v. r.

Pavol Hrušovský v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.