Oznámenie č. 66/2002 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovujú vzory daňových priznaní k daniam z príjmov a vzor hlásenia o výučtovaní dane a o úhrne príjmov zo závislej činnosti a funkčných požitkov

Čiastka 27/2002
Platnosť od 14.02.2002
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 15. februára 2002.

66

OZNÁMENIE

Ministerstva financií Slovenskej republiky

Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo podľa § 38 ods. 2 a 15 zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 253/1993 Z. z., Národnej rady Slovenskej republiky č. 58/1995 Z. z. a zákona č. 493/2001 Z. z.

opatrenie z 5. februára 2002 č. 20719/2001-72, ktorým sa ustanovujú vzory daňových priznaní k daniam z príjmov a vzor hlásenia o vyúčtovaní dane a o úhrne príjmov zo závislej činnosti a funkčných požitkov.

Opatrenie nadobúda účinnosť 15. februára 2002.

Opatrenie je uverejnené vo Finančnom spravodajcovi č. 1/2002 a možno doň nazrieť na Ministerstve financií Slovenskej republiky.