Zákon č. 658/2002 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 281/2002 Z. z. o prídavku na dieťa a o príspevku k prídavku na dieťa

Čiastka 260/2002
Platnosť od 07.12.2002 do31.12.2003
Účinnosť od 01.01.2003 do31.12.2003
Zrušený 600/2003 Z. z.

OBSAH

658

ZÁKON

z 15. novembra 2002,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 281/2002 Z. z. o prídavku na dieťa a o príspevku k prídavku na dieťa

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon č. 281/2002 Z. z. o prídavku na dieťa a o príspevku k prídavku na dieťa sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 8 odsek 1 znie:

(1) Prídavok je 270 Sk.".

2. V § 8 sa vypúšťa odsek 2.

Doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 2.

3. V § 8 ods. 2 sa slová „Sumy podľa odsekov 1 a 2" nahrádzajú slovami „Sumu podľa odseku 1", slová „tieto sumy vynásobia" sa nahrádzajú slovami „táto suma vynásobí" a slová „Upravené sumy sa zaokrúhlia" sa nahrádzajú slovami „Upravená suma sa zaokrúhli".

4. V § 9 ods. 1 sa slová „1,37-násobku" nahrádzajú slovami „2,2-násobku".

5. V § 10 odsek 1 znie:

(1) Príspevok pri príjme spoločne posudzovaných osôb podľa § 13 neprevyšujúcom 1,37-násobku súčtu súm pripadajúcich na spoločne posudzované osoby podľa osobitného predpisu21) je:

a) 410 Sk mesačne, ak ide o dieťa do 6 rokov veku,

b) 560 Sk mesačne, ak ide o dieťa od 6 rokov veku do 15 rokov veku,

c) 620 Sk mesačne, ak ide o dieťa od 15 rokov veku.".

6. V § 10 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:

(2) Príspevok pri príjme spoločne posudzovaných osôb podľa § 13 prevyšujúcom 1,37-násobku súčtu súm a neprevyšujúcom 2,2-násobku súčtu súm pripadajúcich na spoločne posudzované osoby podľa osobitného predpisu21) je:

a) 210 Sk mesačne, ak ide o dieťa do 6 rokov veku,

b) 320 Sk mesačne, ak ide o dieťa od 6 rokov veku do 15 rokov veku,

c) 350 Sk mesačne, ak ide o dieťa od 15 rokov veku.".

Doterajší odsek 2 sa označuje ako odsek 3.

7. V § 10 ods. 3 sa slová „odseku 1" nahrádzajú slovami „odsekov 1 a 2".

8. V § 18 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:

(2) Okresný úrad vydá rozhodnutie podľa odseku 1 aj v prípade, ak z informácie o školskej dochádzke poskytovanej školou vyplynie, že dieťa zanedbáva plnenie povinnej školskej dochádzky.".

Doterajšie odseky 2 a 3 sa označujú ako odseky 3 a 4.

9. V § 18 ods. 3 sa slová „odseku 1" nahrádzajú slovami „odsekov 1 a 2".

10. V § 22 odsek 8 znie:

(8) Prvá úprava súm podľa § 8 ods. 2 a § 10 ods. 3 sa vykoná k 1. septembru 2004.".

11. Za § 23 sa vkladá nový § 23a, ktorý znie:

㤠23a

Pôsobnosť, ktorú má podľa § 18 okresný úrad, v období od 1. januára 2003 do 30. júna 2003 má aj Sociálna poisťovňa.".

12. V § 25 sa slová „okrem § 8 ods. 2, § 14, § 16 až 18" nahrádzajú slovami „okrem § 14, 16 a 17".


Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2003.


Rudolf Schuster v. r.

Pavol Hrušovský v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.