Oznámenie č. 657/2002 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Kanadou o sociálnom zabezpečení a uzavretí Správnej dohody o vykonávaní Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Kanadou o sociálnom zabezpečení

Čiastka 259/2002
Platnosť od 05.12.2002
Redakčná poznámka

Zmluva a správna dohoda k zmluve nadobudnú platnosť 1. januára 2003. Správna dohoda nadobúda platnosť dňom nadobudnutia platnosti zmluvy a je platná počas platnosti zmluvy.

657

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 21. mája 2001 bola v Bratislave podpísaná Zmluva medzi Slovenskou republikou a Kanadou o sociálnom zabezpečení a 25. marca 2002 bola v Bratislave podpísaná Správna dohoda o vykonávaní Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Kanadou o sociálnom zabezpečení.

Národná rada Slovenskej republiky vyslovila súhlas so zmluvou uznesením č. 1875 z 5. februára 2002 a rozhodla, že ide o zmluvu podľa čl. 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky, ktorá má prednosť pred zákonmi.

Prezident Slovenskej republiky zmluvu ratifikoval 4. marca 2002.

Zmluva a správna dohoda k zmluve nadobudnú platnosť 1. januára 2003.

DOLOŽKA PREDNOSTI

medzinárodnej zmluvy pred zákonmi
(čl. 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky)

1. Gestor zmluvy: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky.

2. Názov zmluvy: Zmluva medzi Slovenskou republikou a Kanadou o sociálnom zabezpečení; bola podpísaná 21. mája 2001 v Bratislave.

3. Účel a predmet zmluvy: Účelom zmluvy je upraviť vzťahy v oblasti dôchodkového zabezpečenia medzi obidvoma štátmi. Vo vzťahu k právnym predpisom Slovenskej republiky sa týka starobných, invalidných dôchodkov a dôchodkov pre pozostalých. Dávky dôchodkového zabezpečenia sú upravené v zákone č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o sociálnom zabezpečení").

4. Priama úprava práv alebo povinností fyzických osôb alebo právnických osôb vo vzťahu k príslušným zákonom Slovenskej republiky: Články 2, 10, 11, 13, 14 - 16 zakladajú priamo práva fyzických osôb vo vzťahu k § 11 a 103 zákona o sociálnom zabezpečení.

5. Kategória zmluvy podľa čl. 7 ods. 4 Ústavy Slovenskej republiky (vyžaduje pred ratifikáciou súhlas Národnej rady Slovenskej republiky): Ide o zmluvu, ktorá zakladá priamo práva fyzických osôb.

6. Kategória zmluvy podľa čl. 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky (má prednosť pred zákonmi): Zmluva zakladá priamo práva fyzických osôb a na jej vykonanie nie je potrebný zákon. Podľa § 103 zákona o sociálnom zabezpečení na dávky a služby nemajú nárok občania, ktorí nemajú trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, ak medzinárodná zmluva neustanovuje inak. Zmluva teda zabezpečuje väčší rozsah práv ako zákon o sociálnom zabezpečení.

7. Analýza dôvodov, pre ktoré je možné uvedenú zmluvu považovať za takú, ktorá má prednosť pred zákonmi Slovenskej republiky: Prednosť pred zákonom vyplýva z celej doterajšej teórie a praxe v oblasti práva sociálneho zabezpečenia, keď zmluvy tohto druhu mali prednosť pred zákonom a boli priamo vykonateľné súdmi Slovenskej republiky (čl. 144 Ústavy Slovenskej republiky).

8. Analýza dosahu prijatia medzinárodnej zmluvy, ktorá má prednosť pred zákonmi, na slovenský právny poriadok (t. j. potreba zrušenia, resp. adaptácia duplicitnej právnej úpravy s vyznačením konkrétnych zákonov, resp. paragrafov): Vzhľadom na priamu použiteľnosť ustanovení medzinárodnej zmluvy a jej prednosť pred zákonom nie je potrebné zasahovať do zákona o sociálnom zabezpečení a meniť jeho znenie.

ZMLUVA

medzi Slovenskou republikou a Kanadou o sociálnom zabezpečení

Slovenská republika a Kanada (ďalej len „zmluvné strany“),

odhodlané spolupracovať v oblasti sociálneho zabezpečenia,

rozhodli sa uzavrieť zmluvu s týmto cieľom

a dohodli sa takto:

PRVÁ ČASŤ

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Článok 1

Definície

1. Na účely tejto zmluvy

a) „dávka“ znamená vo vzťahu k zmluvnej strane akúkoľvek peňažnú dávku, ktorá je ustanovená vnútroštátnymi právnymi predpismi tejto zmluvnej strany, vrátane všetkých dodatkov alebo zvýšení k tejto peňažnej dávke,

b) „príslušný úrad“ znamená vo vzťahu k Slovenskej republike Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky a vo vzťahu ku Kanade ministra alebo ministrov zodpovedných za uplatňovanie právnych predpisov Kanady,

c) „príslušný nositeľ“ znamená vo vzťahu k Slovenskej republike inštitúciu zodpovedajúcu za vykonávanie právnych predpisov Slovenskej republiky a vo vzťahu ku Kanade príslušný úrad,

d) „doba poistenia“ znamená vo vzťahu k zmluvnej strane príspevkovú dobu, dobu zamestnania alebo dobu pobytu potrebnú na získanie nároku na dávku podľa právnych predpisov tejto zmluvnej strany, vo vzťahu k Slovenskej republike aj náhradnú dobu podľa právnych predpisov Slovenskej republiky a vo vzťahu ku Kanade znamená aj dobu, počas ktorej sa vypláca invalidný dôchodok podľa Kanadského dôchodkového plánu,

e) „právne predpisy“ znamenajú vo vzťahu k zmluvnej strane zákony, nariadenia a ostatné všeobecné záväzné právne predpisy uvedené v článku 2 s prihliadnutím na túto zmluvnú stranu.

2. Ostatné výrazy neuvedené v tomto článku majú význam, ktorý im patrí podľa príslušných právnych predpisov.

Článok 2

Vecný rozsah zmluvy

1. Táto zmluva sa vzťahuje na nasledujúce právne predpisy:

a) vo vzťahu k Slovenskej republike:

na právne predpisy týkajúce sa

i) starobných dôchodkov,

ii) invalidných dôchodkov a čiastočných invalidných dôchodkov,

iii) vdovských, vdoveckých a sirotských dôchodkov,

b) vo vzťahu ku Kanade:

i) Zákon o zabezpečení v starobe a nadväzujúce právne predpisy,

ii) Kanadský dôchodkový plán a nadväzujúce právne predpisy.

2. S výnimkou odseku 3 sa táto zmluva vzťahuje aj na zákony, nariadenia a ďalšie všeobecne záväzné právne predpisy, ktoré menia, dopĺňajú, zlučujú alebo nahrádzajú právne predpisy uvedené v odseku 1.

3. Táto zmluva sa vzťahuje aj na zákony, nariadenia a ďalšie všeobecne záväzné právne predpisy, ktoré upravia právne predpisy jednej zmluvnej strany o nové kategórie poberateľov dávok alebo o nové dávky, ak táto zmluvná strana nepredloží námietky druhej zmluvnej strane najneskôr do troch mesiacov nasledujúcich odo dňa, keď takéto právne predpisy, nariadenia alebo ďalšie všeobecne záväzné právne predpisy nadobudli účinnosť.

Článok 3

Osobný rozsah zmluvy

Táto zmluva sa vzťahuje na

a) ktorúkoľvek osobu, ktorá podlieha alebo podliehala právnym predpisom jednej alebo obidvoch zmluvných strán,

b) iné osoby, ktoré odvodzujú svoje práva od osôb uvedených v písmene a).

Článok 4

Rovnosť pri zaobchádzaní

Ktorákoľvek osoba uvedená v článku 3, na ktorú sa vzťahujú právne predpisy jednej zmluvnej strany, bude mať rovnaké práva a povinnosti vyplývajúce z týchto právnych predpisov ako štátni občania tejto zmluvnej strany.

Článok 5

Vývoz dávok

1. Ak neustanovuje táto zmluva inak, dávky vyplácané podľa právnych prepisov jednej zmluvnej strany osobe uvedenej v článku 3 vrátane dávok prislúchajúcich podľa tejto zmluvy nebudú krátené, menené, zastavené, zrušené alebo odňaté len z dôvodu, že táto osoba je na území druhej zmluvnej strany, a tieto dávky budú vyplácané aj vtedy, ak je táto osoba na území druhej zmluvnej strany.

2. Dávky vyplácané podľa tejto zmluvy osobe uvedenej v článku 3 budú vyplácané aj vtedy, ak je táto osoba v treťom štáte.

DRUHÁ ČASŤ

USTANOVENIA O UPLATŇOVANÍ PRÁVNYCH PREDPISOV

Článok 6

Zamestnané a samostatne zárobkovo činné osoby

S výnimkou článkov 7 a 8, alebo ak nebolo príslušnými úradmi zmluvných strán alebo nimi poverenými nositeľmi dohodnuté inak podľa článku 9:

a) zamestnaná osoba, ktorá pracuje na území jednej zmluvnej strany, ak ide o toto zamestnanie, bude podliehať len právnym predpisom tejto zmluvnej strany,

b) samostatne zárobkovo činná osoba, ktorá by, nebyť tejto zmluvy, podliehala s ohľadom na svoju samostatne zárobkovú činnosť právnym predpisom obidvoch zmluvných strán, bude, ak ide o túto činnosť, podliehať

i) len právnym predpisom Slovenskej republiky, ak má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky (v rozsahu, ktorý je pojmu „trvalý pobyt“ daný právnymi predpismi Slovenskej republiky),

ii) len právnym predpisom Kanady, ak má obvyklý pobyt na území Kanady (v rozsahu, ktorý je pojmu „obvyklý pobyt“ daný právnymi predpismi Kanady).

Článok 7

Osoby vyslané

Ak osoba podliehajúca právnym predpisom jednej zmluvnej strany je vyslaná v priebehu zamestnania zamestnávateľom so sídlom na území tejto zmluvnej strany vykonávať zamestnanie na územie druhej zmluvnej strany, táto osoba bude, ak ide o toto zamestnanie, podliehať len právnym predpisom prvej zmluvnej strany tak, ako keby vykonávala zamestnanie na jej území. Prvá veta sa nevzťahuje na vyslanie dlhšie ako 60 mesiacov bez predchádzajúceho súhlasu príslušných úradov obidvoch zmluvných strán alebo nimi poverených inštitúcií.

Článok 8

Štátna služba

1. Bez ohľadu na ustanovenia tejto zmluvy sú platné ustanovenia týkajúce sa sociálneho zabezpečenia uvedené vo Viedenskom dohovore o diplomatických stykoch z 18. apríla 1961 a Viedenskom dohovore o konzulárnych stykoch z 24. apríla 1963.

2. Osoba zamestnaná v štátnych službách jednej zmluvnej strany, ktorá je vyslaná vykonávať zamestnanie na územie druhej zmluvnej strany, bude, ak ide o toto zamestnanie, podliehať len právnym predpisom prvej zmluvnej strany.

3. S výnimkou uvedenou v odsekoch 1 a 2 osoba, ktorá má pobyt na území jednej zmluvnej strany a ktorá tam pracuje v štátnych službách pre druhú zmluvnú stranu, bude, ak ide o toto zamestnanie, podliehať len právnym predpisom prvej zmluvnej strany. Ak však táto osoba pred začiatkom tohto zamestnania platila príspevky podľa právnych predpisov zamestnávajúcej zmluvnej strany, môže si v priebehu šiestich mesiacov od začiatku tohto zamestnania alebo po nadobudnutí platnosti tejto zmluvy podľa toho, čo nastalo neskôr, zvoliť príslušnosť len k právnym predpisom tejto zmluvnej strany.

4. Na účely odseku 3 sa považuje, že osoba má pobyt

a) v Slovenskej republike, ak má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky v rozsahu, ktorý je pojmu „trvalý pobyt“ daný právnymi predpismi Slovenskej republiky,

b) v Kanade, ak má obvyklý pobyt na území Kanady v rozsahu, ktorý je pojmu „obvyklý pobyt“ daný právnymi predpismi Kanady.

Článok 9

Výnimky

Príslušné úrady zmluvných strán alebo nimi poverené inštitúcie môžu určiť po spoločnej dohode výnimky z ustanovení článkov 6 až 8.

Článok 10

Vymedzenie niektorých dôb pobytu podľa právnych predpisov Kanady

1. Na určenie výšky dávok podľa Zákona o zabezpečení v starobe:

a) ak podlieha osoba Kanadskému dôchodkovému plánu alebo komplexnému dôchodkovému plánu niektorej z kanadských provincií v priebehu ktoréhokoľvek obdobia akéhokoľvek pobytu na území Slovenskej republiky, potom pre túto osobu, rovnako ako aj pre jej manžela, zákonného partnera a rodinných príslušníkov, ktorí s ňou bývajú a ktorí nepodliehajú právnym predpisom Slovenskej republiky z dôvodu zamestnania alebo samostatne zárobkovej činnosti, sa toto obdobie považuje za dobu pobytu v Kanade,

b) ak podlieha osoba právnym predpisom Slovenskej republiky v priebehu ktoréhokoľvek obdobia akéhokoľvek pobytu na území Kanady, nebude sa toto obdobie považovať za dobu pobytu v Kanade pre túto osobu a pre jej manžela, zákonného partnera a rodinných príslušníkov, ktorí s ňou bývajú a ktorí nepodliehajú z dôvodu zamestnania alebo samostatne zárobkovej činnosti Kanadskému dôchodkovému plánu alebo komplexnému dôchodkovému plánu niektorej z kanadských provincií.

2. Pri uplatňovaní odseku 1

a) osoba sa bude považovať, že podlieha Kanadskému dôchodkovému plánu alebo komplexnému dôchodkovému plánu niektorej z kanadských provincií v priebehu akéhokoľvek pobytu na území Slovenskej republiky len vtedy, ak platí počas tejto doby z dôvodu zamestnania alebo samostatne zárobkovej činnosti príspevky podľa príslušného plánu,

b) osoba sa bude považovať, že podlieha právnym predpisom Slovenskej republiky v priebehu akéhokoľvek pobytu na území Kanady len vtedy, ak platí počas tejto doby z dôvodu zamestnania alebo samostatne zárobkovej činnosti povinné príspevky podľa týchto právnych predpisov.

TRETIA ČASŤ

USTANOVENIA O DÁVKACH

PRVÁ KAPITOLA

SČÍTANIE DÔB POISTENÍ

Článok 11

Doby podľa právnych predpisov Slovenskej republiky a Kanady

1. Ak nemá osoba nárok na dávku preto, lebo nezískala potrebné doby poistenia podľa právnych predpisov jednej zmluvnej strany, nárok tejto osoby na dávku sa určí súčtom týchto dôb a dôb uvedených v odsekoch 2 až 4 za predpokladu, že sa tieto doby neprekrývajú.

2.

a) Na nárok na dávku podľa kanadského Zákona o zabezpečení v starobe sa doba poistenia získaná podľa právnych predpisov Slovenskej republiky považuje za dobu pobytu na území Kanady.

b) Na nárok na dávku podľa Kanadského dôchodkového plánu sa kalendárny rok zahŕňajúci najmenej 90 dní, ktoré sú dobou poistenia podľa právnych predpisov Slovenskej republiky, považuje za rok poistenia podľa Kanadského dôchodkového plánu.

3. Na nárok na starobný dôchodok podľa právnych predpisov Slovenskej republiky

a) kalendárny rok, ktorý je dobou poistenia podľa Kanadského dôchodkového plánu, sa považuje za obdobnú dobu poistenia podľa právnych predpisov Slovenskej republiky,

b) doba poistenia podľa kanadského Zákona o zabezpečení v starobe, ktorá nie je dobou poistenia podľa Kanadského dôchodkového plánu, sa považuje za dobu poistenia podľa právnych predpisov Slovenskej republiky.

4. Na nárok na invalidný dôchodok, čiastočný invalidný dôchodok alebo dôchodok pre pozostalých podľa právnych predpisov Slovenskej republiky sa kalendárny rok, ktorý je dobou poistenia podľa Kanadského dôchodkového plánu, považuje za obdobnú dobu poistenia podľa právnych predpisov Slovenskej republiky.

Článok 12

Doby poistenia získané podľa právnych predpisov tretieho štátu

Ak osobe nevznikne nárok na dávku na základe dôb poistenia získaných podľa právnych predpisov obidvoch zmluvných strán a sčítaných podľa článku 11, určí sa nárok osoby na dávku sčítaním týchto dôb a dôb poistenia získaných podľa právnych predpisov tretieho štátu, s ktorým sú obidve zmluvné strany viazané zmluvami o sociálnom zabezpečení, ktoré obsahujú ustanovenia o sčítaní dôb.

Článok 13

Minimálna doba pre sčítanie dôb poistenia

Ak celková dĺžka dôb poistenia získaných podľa právnych predpisov jednej zmluvnej strany je menej ako jeden rok a ak, berúc do úvahy len tieto doby, nevznikne osobe podľa týchto právnych predpisov nárok na dávku, nebude sa voči príslušnému nositeľovi tejto strany uplatňovať nárok na poskytnutie dávky osobe za tieto doby na základe tejto zmluvy.

DRUHÁ KAPITOLA

DÁVKY PODĽA PRÁVNYCH PREDPISOV KANADY

Článok 14

Dávky podľa Zákona o zabezpečení v starobe

1. Ak osobe vznikne nárok na dôchodok zo zabezpečenia v starobe alebo na prídavok len za predpokladu uplatňovania ustanovení o sčítaní uvedených v prvej kapitole, príslušný nositeľ v Kanade vypočíta výšku dôchodku alebo prídavku vyplácaného tejto osobe v súlade s ustanoveniami Zákona o zabezpečení v starobe upravujúceho platbu čiastočného dôchodku alebo prídavku výlučne na základe dôb pobytu v Kanade, ktoré možno posudzovať podľa tohto zákona.

2. Odsek 1 sa bude vzťahovať aj na osobu mimo územia Kanady, ktorej by mohol vzniknúť nárok na plný dôchodok v Kanade, ale ktorá nebývala v Kanade minimálnu dobu vyžadovanú Zákonom o zabezpečení v starobe na vyplácanie dôchodku mimo Kanady.

3. Odhliadnuc od iných ustanovení tejto zmluvy:

a) dôchodok zo zabezpečenia v starobe bude vyplácaný osobe, tak ako je ustanovené v prvej kapitole, ktorá je mimo Kanady, len vtedy, ak doby pobytu osoby, keď sú spočítané, sa prinajmenšom rovnajú minimálnej dobe pobytu v Kanade, ktorú vyžaduje Zákon o zabezpečení v starobe na vyplácanie dôchodku mimo Kanady,

b) prídavok a zaručený doplnok k príjmu bude vyplácaný osobe, ktorá je mimo Kanady, len do rozsahu, ktorý je určený Zákonom o zabezpečení v starobe.

Článok 15

Dávky podľa Kanadského dôchodkového plánu

Ak osobe vznikne nárok na dávku len za predpokladu uplatňovania ustanovení o sčítaní podľa prvej kapitoly, príslušný nositeľ v Kanade vypočíta výšku dávky vyplácanú tejto osobe takto:

a) časť dávky, ktorá sa vzťahuje na príjem, bude určená v súlade s ustanoveniami Kanadského dôchodkového plánu výlučne na základe príjmu do dôchodku podľa tohto plánu,

b) časť paušálnej sadzby dávky bude určená násobením

i) výšky časti paušálnej sadzby dávky určenej v súlade s ustanoveniami Kanadského dôchodkového plánu

so

ii) zlomkom, ktorý predstavuje pomer dôb poistenia do Kanadského dôchodkového plánu vo vzťahu k minimálnej kvalifikačnej dobe, ktorú vyžaduje tento plán, aby vznikol nárok na túto dávku, ale v žiadnom prípade tento zlomok neprevýši hodnotu 1.

TRETIA KAPITOLA

DÁVKY PODĽA PRÁVNYCH PREDPISOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Článok 16

Výpočet vyplácanej výšky dávky

1. Ak podľa právnych predpisov Slovenskej republiky vznikne osobe alebo jej pozostalým nárok na dávku aj bez doby poistenia získanej podľa právnych predpisov Kanady, len za doby poistenia získané podľa právnych predpisov Slovenskej republiky, nositeľ v Slovenskej republike vymeria takúto dávku bez ohľadu na dĺžku doby poistenia získanú podľa právnych predpisov Kanady.

2. Ak podľa právnych predpisov Slovenskej republiky vznikne osobe alebo jej pozostalým nárok na dávku len s prihliadnutím na doby poistenia získané podľa právnych predpisov obidvoch zmluvných strán, určí sa dávka nasledujúcim spôsobom:

a) nositeľ v Slovenskej republike najprv zistí, či podľa jeho právnych predpisov spĺňa príslušná osoba s prihliadnutím na súčet dôb poistenia podmienky nároku na dávku,

b) ak vznikol nárok na dávku podľa písmena a), vypočíta nositeľ v Slovenskej republike najprv teoretickú sumu dávky, ktorá by jej patrila, keby sa všetky doby poistenia získané podľa právnych predpisov obidvoch zmluvných strán zohľadnili podľa slovenských právnych predpisov,

c) na základe teoretickej sumy dávky vymeria nositeľ dávku v sume zodpovedajúcej pomeru medzi skutočne získanou dobou poistenia podľa slovenských právnych predpisov a celkovou dobou poistenia získanou podľa právnych predpisov obidvoch zmluvných strán.

3. Ak doby poistenia získané podľa právnych predpisov Slovenskej republiky nedosiahnu 12 mesiacov, dávka sa podľa zmluvy neposkytne. To neplatí, ak podľa právnych predpisov Slovenskej republiky vznikne nárok na dávku iba na základe týchto dôb poistenia. Dobu poistenia kratšiu ako 12 mesiacov, získanú podľa kanadských právnych predpisov započíta nositeľ v Slovenskej republike pre výpočet sumy dávky, ktorá prislúcha podľa slovenských právnych predpisov.

4. Ak nositeľ v Slovenskej republike môže vypočítať sumu dávky len s prihliadnutím na doby poistenia získané podľa slovenských právnych predpisov, nepoužije ustanovenie odseku 2.

5. Ak sa poberateľovi dôchodku z dôchodkového zabezpečenia Slovenskej republiky vypláca súčasne dôchodok iného druhu z akéhokoľvek dôchodkového poistenia z Kanady, úprava dôchodku vyplácaného z dôchodkového zabezpečenia Slovenskej republiky z dôvodu súbehu sa nevykoná.

ŠTVRTÁ ČASŤ

VYKONÁVACIE A OSOBITNÉ USTANOVENIA

Článok 17

Správna dohoda

1. Príslušné úrady zmluvných strán dohodnú v správnej dohode nevyhnutné opatrenia na vykonávanie tejto zmluvy.

2. V tejto správnej dohode budú určené zodpovedné inštitúcie zmluvných strán.

Článok 18

Výmena informácií a vzájomná pomoc

1. Príslušné úrady a nositelia zodpovední za vykonávanie tejto zmluvy

a) budú si navzájom oznamovať všetky informácie nevyhnutné na uplatňovanie tejto zmluvy v rozsahu uvedenom v právnych predpisoch, ktoré vykonávajú,

b) budú si vzájomne pomáhať a jeden druhému poskytovať pomoc s cieľom určiť nárok na dávku alebo výšku dávky podľa tejto zmluvy alebo podľa právnych predpisov uvedených v tejto zmluve, ako keby išlo o uplatňovanie ich vlastných právnych predpisov,

c) budú si navzájom urýchlene oznamovať všetky informácie o opatreniach, ktoré urobili na uplatňovanie tejto zmluvy, alebo o zmenách v ich príslušných právnych predpisoch, ak tieto zmeny budú mať vplyv na vykonávanie tejto zmluvy.

2. Pomoc uvedená v odseku 1 písm. b) bude bezplatná s výnimkou ustanovení odseku 3 o uhrádzaní nákladov uvedených v správnej dohode uzatvorenej podľa článku 17.

3. Ak príslušný nositeľ jednej zmluvnej strany požiada príslušného nositeľa druhej zmluvnej strany, aby bol lekársky vyšetrený, žiadateľ alebo poberateľ dávok, ktorý má trvalý pobyt na území druhej zmluvnej strany, príslušný nositeľ druhej zmluvnej strany zariadi toto lekárske vyšetrenie. Ak je lekárske vyšetrenie výlučne len pre potreby príslušného nositeľa, ktorý takéto vyšetrenie požaduje, tento príslušný nositeľ uhradí náklady s tým spojené príslušnému nositeľovi druhej zmluvnej strany. Ak je však lekárske vyšetrenie pre potreby obidvoch príslušných nositeľov, náklady sa nebudú uhrádzať.

4. Ak sa nevyžaduje poskytnutie informácií podľa právnych predpisov jednej zmluvnej strany, každá informácia o osobe, ktorá sa posiela v súlade s touto zmluvou tejto zmluvnej strane druhou zmluvnou stranou, je dôverná a bude použitá len na účely vykonávania tejto zmluvy a právnych predpisov, na ktoré sa táto zmluva vzťahuje.

Článok 19

Oslobodenie alebo zníženie daní a poplatkov

1. Akékoľvek oslobodenie alebo zníženie daní, konzulárnych poplatkov, správnych poplatkov a iných poplatkov určené podľa právnych predpisov jednej zmluvnej strany v súvislosti s vydávaním akéhokoľvek osvedčenia alebo dokumentu, ktoré sa vyžadujú, aby boli vydané pri uplatňovaní týchto právnych predpisov, sa bude vzťahovať aj na osvedčenia alebo dokumenty, ktoré sa vyžadujú pri uplatňovaní právnych predpisov druhej zmluvnej strany.

2. Akékoľvek dokumenty úradného charakteru, ktoré sa vyžadujú, aby boli vydané pri vykonávaní tejto zmluvy, nebudú overované diplomatickými alebo konzulárnymi úradmi.

Článok 20

Použitie jazyka

Pri vykonávaní tejto zmluvy môžu príslušné úrady a nositelia zmluvných strán komunikovať navzájom priamo v štátnom jazyku každej zmluvnej strany.

Článok 21

Predkladanie žiadostí, vyhlásení a opravných prostriedkov

1. Žiadosti, vyhlásenia a opravné prostriedky, ktoré sa týkajú nároku alebo výšky dávky podľa právnych predpisov jednej zmluvnej strany a mali byť predložené v predpísanej lehote príslušnému úradu alebo nositeľovi tejto zmluvnej strany podľa jej právnych predpisov, ale ktoré sú predložené v rovnakej lehote príslušnému úradu alebo nositeľovi druhej zmluvnej strany, budú považované, ako keby boli predložené príslušnému úradu alebo nositeľovi prvej zmluvnej strany. Dátum predloženia žiadostí, vyhlásení a opravných prostriedkov na príslušný úrad alebo nositeľovi druhej zmluvnej strany sa bude považovať za dátum predloženia na príslušný úrad alebo nositeľovi prvej zmluvnej strany.

2. S výnimkou druhej vety tohto odseku žiadosť o dávku podľa právnych predpisov jednej zmluvnej strany podaná po dni nadobudnutia platnosti tejto zmluvy sa bude považovať za žiadosť o tú istú dávku podľa právnych predpisov druhej zmluvnej strany, ak žiadateľ v čase uplatnenia

a) žiada, aby sa žiadosť považovala aj za žiadosť podľa právnych predpisov druhej zmluvnej strany, alebo

b) poskytuje také informácie, podľa ktorých možno usúdiť, že doby poistenia boli získané podľa právnych predpisov druhej zmluvnej strany.

Predchádzajúca veta sa nebude uplatňovať, ak žiadateľ požaduje, aby jeho nárok na dávku podľa právnych predpisov druhej zmluvnej strany bol odložený.

3. V prípadoch uvedených v odseku 1 alebo 2 príslušný úrad alebo nositeľ, u ktorého boli žiadosť, vyhlásenie alebo opravné prostriedky predložené, postúpi ich bez odkladu príslušnému úradu alebo nositeľovi druhej zmluvnej strany.

Článok 22

Vyplácanie dávok

1. Príslušný nositeľ zmluvnej strany vyplatí svoje záväzky vyplývajúce z tejto zmluvy v peňažnej mene tejto zmluvnej strany.

2. Dávky budú poberateľom vyplácané oslobodené od akejkoľvek zrážky za správne náklady, ktoré sa môžu vyskytnúť pri platbe dávok.

3. V prípade, že zmluvná strana nariadi kontrolu meny, táto zmluvná strana bezodkladne urobí potrebné opatrenia, aby zabezpečila vyplácanie každej sumy, ktorá musí byť vyplatená v súlade s touto zmluvou osobám uvedeným v článku 3, ktoré bývajú na území druhej zmluvnej strany.

Článok 23

Riešenie sporov

1. Príslušné úrady zmluvných strán budú v rozsahu svojej kompetencie riešiť akékoľvek spory, ktoré vzniknú pri výklade alebo vykonávaní tejto zmluvy a v súlade s jej ustanoveniami.

2. Na žiadosť každej zmluvnej strany budú zmluvné strany okamžite konzultovať spory, ktoré neboli vyriešené príslušnými úradmi v súlade s odsekom 1.

3. Akýkoľvek spor medzi zmluvnými stranami, ktorý sa týka výkladu tejto zmluvy, ktorý nebol vyriešený alebo urovnaný konzultáciou v súlade s odsekom 1 alebo 2, bude na žiadosť ktorejkoľvek zmluvnej strany predložený na rozhodcovský súd.

4. Ak sa zmluvné strany nedohodnú inak, rozhodcovský súd sa bude skladať z troch sudcov, z ktorých každá zmluvná strana vymenuje jedného a takto vymenovaní dvaja sudcovia vymenujú tretieho, ktorý bude predsedom; za predpokladu, že jedna zmluvná strana nevymenuje svojho sudcu, alebo ak sa dvaja sudcovia nedohodnú, príslušný úrad druhej zmluvnej strany vyzve prezidenta Medzinárodného súdneho dvora, aby vymenoval sudcu prvej zmluvnej strany, alebo dvaja sudcovia vyzvú prezidenta Medzinárodného súdneho dvora, aby vymenoval predsedu rozhodcovského súdu.

5. Ak prezident Medzinárodného súdneho dvora je občanom jednej zmluvnej strany, právo vymenovania prechádza na viceprezidenta alebo ďalšieho najvyššieho člena Medzinárodného súdneho dvora, ktorý nie je občanom ani jednej zmluvnej strany.

6. Rozhodcovský súd sa riadi vlastným postupom, pričom rozhoduje väčšinou hlasov.

7. Rozhodnutie rozhodcovského súdu bude konečné a záväzné.

Článok 24

Dohody s provinciami Kanady

Kompetentný úrad Slovenskej republiky a provincia Kanady môžu uzavrieť dohody týkajúce sa akejkoľvek záležitosti sociálneho zabezpečenia v rámci právomocí provincie Kanady, ak tieto dohody nie sú v rozpore s ustanoveniami tejto zmluvy.

PIATA ČASŤ

PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 25

Prechodné ustanovenia

1. Akákoľvek doba poistenia ukončená pred dňom nadobudnutia platnosti tejto zmluvy sa zohľadní na účely určenia nároku na dávku a jej výšku podľa tejto zmluvy.

2. Žiadne ustanovenie tejto zmluvy nebude zakladať akýkoľvek nárok na získanie platby dávky za obdobie pred dňom nadobudnutia platnosti tejto zmluvy.

3. S výnimkou odseku 2 dávka iná ako jednorazová dávka sa vyplatí podľa tejto zmluvy s ohľadom na udalosti, ktoré sa stali pred dňom nadobudnutia platnosti tejto zmluvy.

Článok 26

Trvanie a ukončenie

1. Táto zmluva sa uzaviera na dobu neurčitú. Každá zo zmluvných strán môže zmluvu písomne vypovedať s 12-mesačnou výpovednou lehotou.

2. V prípade vypovedania tejto zmluvy každý nárok, ktorý získa osoba v súlade s jej ustanoveniami, bude zachovaný a uskutočnia sa rokovania na usporiadanie každého nároku, ktorý je v procese získania na základe týchto ustanovení.

Článok 27

Nadobudnutie platnosti

Táto zmluva podlieha schváleniu v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi obidvoch zmluvných strán a nadobudne platnosť prvým dňom štvrtého mesiaca nasledujúceho po výmene nót o tomto schválení.

Na dôkaz uvedeného, podpísaní, plne splnomocnení podpísali túto zmluvu.

Dané v Bratislave 21. mája 2001 v dvoch pôvodných vyhotoveniach, každé v slovenskom, anglickom a francúzskom jazyku, pričom obidve znenia majú rovnakú platnosť.

Za Slovenskú republiku:

Peter Magvaši v. r.

Za Kanadu:

Jane Stewart v. r.

SPRÁVNA DOHODA

o vykonávaní Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Kanadou o sociálnom zabezpečení

Podľa článku 17 Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Kanadou o sociálnom zabezpečení, podpísanej v Bratislave 21. mája 2001, sa príslušné úrady:

za Slovenskú republiku

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky,

za Kanadu

minister rozvoja ľudských zdrojov

a minister Národného daňového úradu

dohodli na nasledujúcich ustanoveniach:

PRVÁ ČASŤ

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Článok 1

Definície

1. Na účely tejto správnej dohody „zmluva“ znamená Zmluvu medzi Slovenskou republikou a Kanadou o sociálnom zabezpečení, podpísanú v Bratislave 21. mája 2001.

2. Každý ďalší pojem má taký význam, aký má v zmluve.

Článok 2

Zodpovedné inštitúcie

Podľa článku 17 zmluvy sa určujú tieto zodpovedné inštitúcie:

za Slovenskú republiku:

Sociálna poisťovňa,

za Kanadu:

a) ak ide o všetky ustanovenia okrem článkov 6 až 9 zmluvy a druhej časti tejto správnej dohody, sekcia medzinárodných činností, oddelenie programov príjmového zabezpečenia Ministerstva rozvoja ľudských zdrojov, a

b) ak ide o vykonávanie článkov 6 až 9 zmluvy a druhej časti tejto správnej dohody, sekcia vyberania daní Kanadského colného a dôchodkového úradu.

DRUHÁ ČASŤ

USTANOVENIA O UPLATŇOVANÍ PRÁVNYCH PREDPISOV

Článok 3

Vyslania, voľby a výnimky

1. V prípadoch týkajúcich sa vyslaní, volieb alebo výnimiek uvedených v článku 7, článku 8 ods. 3 a článku 9 zmluvy zodpovedná inštitúcia zmluvnej strany, ktorej právne predpisy sa uplatňujú, na žiadosť zamestnávateľa vydá osvedčenie, ktorým sa potvrdzuje vymedzené obdobie vyslania, vo vzťahu k tejto práci, že zamestnaná osoba a jej zamestnávateľ podliehajú jej právnym predpisom. Zamestnaná osoba, ktorej sa to týka, ako aj jej zamestnávateľ a zodpovedná inštitúcia druhej zmluvnej strany dostanú kópiu osvedčenia.

2.

a) O súhlas podľa článku 7 zmluvy treba požiadať pred skončením obdobia, na ktoré bola udelená výnimka.

b) Voľba podľa článku 8 ods. 3 zmluvy sa musí oznámiť do šiestich mesiacov od začiatku vykonávania pracovnej činnosti alebo, ak zamestnaná osoba už takúto činnosť vykonáva v čase nadobudnutia platnosti zmluvy, do šiestich mesiacov odo dňa nadobudnutia jej platnosti.

c) Žiadosti a oznámenia musia byť adresované zodpovednej inštitúcii tej zmluvnej strany, ktorej právne predpisy sa uplatňujú.

3. V prípade štátnych zamestnancov uvedených v článku 8 ods. 3 zmluvy bude príslušný zamestnávateľ rešpektovať všetky požiadavky predpísané všetkým ostatným zamestnávateľom právnymi predpismi, ktoré sa uplatňujú.

TRETIA ČASŤ

USTANOVENIA O DÁVKACH

Článok 4

Vybavovanie žiadostí

1. Ak zodpovedná inštitúcia zmluvnej strany dostane žiadosť o dávku podľa právnych predpisov druhej zmluvnej strany, pošle ju ihneď zodpovednej inštitúcii druhej zmluvnej strany s vyznačením dňa, keď žiadosť dostala.

2. Spolu so žiadosťou odošle zodpovedná inštitúcia prvej zmluvnej strany celú dokumentáciu, ktorú má k dispozícii a ktorá je potrebná pre príslušného nositeľa druhej zmluvnej strany na určenie nároku žiadateľa na dávku.

3. Osobné informácie o žiadateľovi, ktoré sa nachádzajú v žiadosti, overí zodpovedná inštitúcia prvej zmluvnej strany, ktorá tiež potvrdí, že informácie sú doložené dokumentáciou; zaslanie takto overeného formulára oslobodí zodpovednú inštitúciu od zasielania tejto dokumentácie. Druh informácií, na ktorý sa vzťahuje tento odsek, si dohodnú zodpovedné inštitúcie obidvoch zmluvných strán.

4. Spolu so žiadosťou a dokumentáciou, na ktorú sa vzťahujú odseky 1 a 2, zašle zodpovedná inštitúcia prvej zmluvnej strany zodpovednej inštitúcii druhej zmluvnej strany kontaktný formulár, v ktorom sa vyznačia najmä započítateľné doby poistenia podľa právnych predpisov prvej zmluvnej strany.

5. Príslušný nositeľ druhej zmluvnej strany následne určí nárok žiadateľa na dávky a prostredníctvom svojej zodpovednej inštitúcie oznámi zodpovednej inštitúcii prvej zmluvnej strany, či boli dávky žiadateľovi priznané.

Článok 5

Lekárske vyšetrenia

1. Zodpovedná inštitúcia jednej zmluvnej strany poskytne na žiadosť zodpovednej inštitúcii druhej zmluvnej strany dostupnú lekársku dokumentáciu a informácie, ktoré sa týkajú invalidity alebo čiastočnej invalidity žiadateľa alebo poberateľa dávok.

2. Po získaní podrobného výpisu z účtu o vynaložených výdavkoch uhradí zodpovedná inštitúcia prvej zmluvnej strany bez meškania zodpovednej inštitúcii druhej zmluvnej strany požadovanú sumu podľa ustanovenia článku 18 ods. 3 zmluvy.

Článok 6

Výmena štatistických údajov

Príslušní nositelia zmluvných strán si každoročne vymenia štatistické údaje o platbách, ktoré každý z nich realizoval na základe zmluvy. Táto štatistika obsahuje údaje o počte poberateľov dávok a celkovú sumu vyplatených dávok, a to podľa druhu dávok.

ŠTVRTÁ ČASŤ

RÔZNE USTANOVENIA

Článok 7

Formuláre a podrobné postupy

1. Podľa tejto správnej dohody zodpovedné inštitúcie zmluvných strán sa dohodnú na formulároch a podrobných postupoch potrebných na vykonávanie zmluvy.

2. Zodpovedná inštitúcia jednej zmluvnej strany môže odmietnuť žiadosť o dávku podanú podľa právnych predpisov druhej zmluvnej strany, ak žiadosť nie je podaná na dohodnutom formulári.

Článok 8

Nadobudnutie platnosti

Táto správna dohoda nadobúda platnosť dňom nadobudnutia platnosti zmluvy a je platná počas platnosti zmluvy.

Dané v Bratislave 25. marca 2002 v dvoch pôvodných vyhotoveniach, každé v slovenskom, anglickom a francúzskom jazyku, pričom obidve znenia majú rovnakú platnosť.

Za príslušný úrad Slovenskej republiky:

Peter Magvaši v. r.

Za príslušné úrady Kanady:

Margaret Hubert v. r.