Nariadenie vlády č. 649/2002 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 110/2002 Z. z., ktorým sa ustanovuje katalóg činností v štátnej službe a podrobnosti jeho dopĺňania

Čiastka 255/2002
Platnosť od 30.11.2002 do31.12.2003
Účinnosť od 01.12.2002 do31.12.2003
Zrušený 312/2001 Z. z.

OBSAH

649

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 20. novembra 2002,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 110/2002 Z. z., ktorým sa ustanovuje katalóg činností v štátnej službe a podrobnosti jeho dopĺňania

Vláda Slovenskej republiky podľa § 79 ods. 2 zákona č. 312/2001 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov nariaďuje:


Čl. I

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 110/2002 Z. z., ktorým sa ustanovuje katalóg činností v štátnej službe a podrobnosti jeho dopĺňania sa mení a dopĺňa takto:

Príloha č. 1 sa mení a dopĺňa takto:

1. V 5. platovej triede a v 6. platovej triede všetkých častí sa v kvalifikačných predpokladoch slová „bakalárske vzdelanie alebo vysokoškolské vzdelanie" nahrádzajú slovami „vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa alebo vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa".

2. V 7. platovej triede až 9. platovej triede všetkých častí sa v kvalifikačných predpokladoch slová „vysokoškolské vzdelanie" nahrádzajú slovami „vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa".

3. V časti 1.01 Spoločné činnosti v štátnej službe v 3. platovej triede sa vypúšťa činnosť 3.05 vrátane poznámky pod čiarou k odkazu 1.

4. V časti 1.01 Spoločné činnosti v štátnej službe v 4. platovej triede sa vypúšťa činnosť 4.05.

5. V časti 1.01 Spoločné činnosti v štátnej službe v 6. platovej triede sa vypúšťa činnosť 6.11.

6. V časti 1.01 Spoločné činnosti v štátnej službe v 6. platovej triede sa v činnosti 6.12 za slová „v ústrednom orgáne štátnej správy" vkladá čiarka a slová „v inom orgáne štátnej správy s celoštátnou pôsobnosťou".

7. V časti 1.01 Spoločné činnosti v štátnej službe v 6. platovej triede sa v činnosti 6.13 za slová „v ústrednom orgáne štátnej správy" vkladá čiarka a slová „v inom orgáne štátnej správy s celoštátnou pôsobnosťou".

8. V časti 1.01 Spoločné činnosti v štátnej službe v 6. platovej triede sa v činnosti 6.14 za slová „v ústrednom orgáne štátnej správy" vkladá čiarka a slová „v inom orgáne štátnej správy s celoštátnou pôsobnosťou".

9. V časti 1.01 Spoločné činnosti v štátnej službe v 6. platovej triede sa činnosti dopĺňajú činnosťou 6.18, ktorá znie:

„6.18 Analytická a realizačná činnosť pri zabezpečovaní projektov častí štátneho informačného systému.".

10. V časti 1.01 Spoločné činnosti v štátnej službe v 7. platovej triede sa činnosti dopĺňajú činnosťou 7.27, ktorá znie:

„7.27 Analýza finančného riadenia a predkladanie návrhov riešení pri vykonávaní vnútorného auditu v pôsobnosti ústredného orgánu štátnej správy alebo v štátnom orgáne vykonávajúcom štátne záležitosti s celoštátnou pôsobnosťou.".

11. V časti 1.01 Spoločné činnosti v štátnej službe v 8. platovej triede sa v činnosti 8.22 na konci pripájajú slová „alebo častí štátneho informačného systému v ústrednom orgáne štátnej správy alebo v štátnom orgáne vykonávajúcom štátne záležitosti s celoštátnou pôsobnosťou".

12. V časti 1.01 Spoločné činnosti v štátnej službe v 8. platovej triede sa činnosti dopĺňajú činnosťou 8.25, ktorá znie:

„8.25 Koncepčná audítorská a usmerňovacia činnosť vrátane vykonávania vnútorného auditu v oblasti finančného riadenia v rozsahu pôsobnosti ústredného orgánu štátnej správy alebo štátneho orgánu vykonávajúceho štátne záležitosti s celoštátnou pôsobnosťou.".

13. V časti 1.01 Spoločné činnosti v štátnej službe v 9. platovej triede sa v činnosti 9.04 na konci pripájajú slová „alebo v inom orgáne štátnej správy s celoštátnou pôsobnosťou na základe kompetencie ustanovenej osobitným zákonom alebo uznesením vlády".

14. V časti 2.01 Doprava, pošta a telekomunikácie v 6. platovej triede činnosť 6.16 znie:

„6.16 Rozhodovacia činnosť v povoľovacom konaní v oblasti správneho orgánu pre cesty v stanovenom rozsahu vrátane kontrolnej činnosti na cestách na úrovni kraja vykonávaná štátnym zamestnancom po splnení osobitného kvalifikačného predpokladu.2)".

15. V časti 2.01 Doprava, pošta a telekomunikácie v 6. platovej triede činnosť 6.17 znie:

„6.17 Rozhodovacia činnosť v povoľovacom konaní v oblasti správneho orgánu pre miestne a účelové komunikácie v stanovenom rozsahu vrátane kontrolnej činnosti na miestnych a účelových komunikáciách na úrovni okresu vykonávaná štátnym zamestnancom po splnení osobitného kvalifikačného predpokladu.2)".

16. V časti 2.01 Doprava, pošta a telekomunikácie v 6. platovej triede v činnosti 6.18 sa za slová „kontrolnej činnosti" vkladajú slová „na úrovni kraja alebo".

17. V časti 2.01 Doprava, pošta a telekomunikácie v 7. platovej triede činnosť 7.18 znie:

„7.18 Koncepčná a rozhodovacia činnosť v povoľovacom konaní v oblasti špeciálneho stavebného úradu alebo správneho orgánu pre cesty v stanovenom rozsahu vrátane kontrolnej činnosti na cestách na úrovni kraja vykonávaná štátnym zamestnancom po splnení osobitného kvalifikačného predpokladu.2)".

18. V časti 2.01 Doprava, pošta a telekomunikácie v 7. platovej triede činnosť 7.21 znie:

„7.21 Koncepčná, koordinačná a rozhodovacia činnosť v povoľovacom konaní v oblasti špeciálneho stavebného úradu alebo správneho orgánu pre miestne a účelové komunikácie v stanovenom rozsahu vrátane kontrolnej činnosti na miestnych a účelových komunikáciách na úrovni okresu vykonávaná štátnym zamestnancom po splnení osobitného kvalifikačného predpokladu.2)".

19. V časti 2.01 Doprava, pošta a telekomunikácie v 7. platovej triede sa činnosti dopĺňajú činnosťou 7.22, ktorá znie:

„7.22 Analytická a rozhodovacia činnosť v oblasti štátneho odborného dozoru nad diaľnicami, špeciálneho stavebného úradu pre diaľnice alebo cestného správneho orgánu na diaľniciach vykonávaná v ústrednom orgáne štátnej správy.".

20. V časti 2.01 Doprava, pošta a telekomunikácie v 8. platovej triede sa činnosti dopĺňajú činnosťou 8.13, ktorá znie:

„8.13 Koordinačná a metodická činnosť ústredného orgánu štátnej správy na úseku štátneho odborného dozoru, špeciálneho stavebného úradu alebo cestného správneho orgánu nad cestami, miestnymi komunikáciami a účelovými komunikáciami alebo diaľnicami.".

21. V časti 2.02 Financie a správa daní v 6. platovej triede sa činnosti dopĺňajú činnosťami 6.06 a 6.07, ktoré znejú:

„6.06 Analyzovanie a hodnotenie podozrení z trestných činov súvisiacich s porušením daňových zákonov.

6.07 Posudzovanie podozrení z trestných činov súvisiacich s porušením daňových zákonov a príprava rozhodnutí.".

22. V časti 2.02 Financie a správa daní v 7. platovej triede sa činnosti dopĺňajú činnosťami 7.10 a 7.11, ktoré znejú:

„7.10 Preverovanie podozrení z trestných činov súvisiacich s porušením daňových zákonov a rozhodovanie o týchto podozreniach.

7.11 Koordinačná a metodická činnosť v oblasti daňového preverovania na celoštátnej úrovni.".

23. V časti 2.02 Financie a správa daní v 8. platovej triede sa činnosti dopĺňajú činnosťou 8.04, ktorá znie:

„8.04 Koncepčná a koordinačná činnosť v rozsahu celoštátneho daňového preverovania vrátane usmerňovania jeho jednotlivých činností.".

24. V časti 2.04 Hospodárstvo v 3. platovej triede činnosť 3.03 znie:

„3.03 Kontrolná činnosť na úseku ochrany spotrebiteľa pri predaji výrobkov a poskytovaní služieb spotrebiteľom na vnútornom trhu pod vedením vedúceho kontrolnej skupiny.".

25. V časti 2.04 Hospodárstvo v 4. platovej triede sa činnosti dopĺňajú činnosťami 4.03 a 4.04, ktoré znejú:

"4.03 Samostatná kontrolná činnosť na úseku ochrany spotrebiteľa na vnútornom trhu vrátane preverovania a prešetrovania podaní občanov.

4.04 Príprava podkladov na rozhodovanie štátnej správy na úseku puncovej inšpekcie u podnikateľov.".

26. V časti 2.04 Hospodárstvo v 5. platovej triede činnosť 5.01 znie:

„5.01 Kontrolná činnosť pri zabezpečovaní náročných kontrolných akcií v právnických osobách a fyzických osobách predávajúcich výrobky na vnútorný trh alebo dodávajúcich výrobky na vnútorný trh, alebo poskytujúcich služby vrátane zisťovania nedostatkov, ich príčin a osôb zodpovedných za ich vznik.".

27. V časti 2.04 Hospodárstvo v 6. platovej triede činnosť 6.04 znie:

„6.04 Kontrolná činnosť pri zabezpečovaní a realizácii kontrolných akcií na úseku technickej kontroly výrobkov a posudzovania zhody výrobkov na vnútornom trhu vrátane vedenia kontrolnej skupiny.".

28. V časti 2.04 Hospodárstvo v 7. platovej triede sa činnosti dopĺňajú činnosťami 7.08 a 7.09, ktoré znejú:

„7.08 Koordinačná a plánovacia činnosť pri vykonávaní kontroly na úseku ochrany spotrebiteľa a nedovolených obchodných praktík (napr. obchodných podmienok veriteľov pri zmluvných podmienkach).

7.09 Analytická, metodická a koordinačná činnosť pri vykonávaní štátnej regulácie v sieťových odvetviach.".

29. V časti 2.04 Hospodárstvo v 8. platovej triede činnosť 8.02 znie:

„8.02 Koncepčná a metodická činnosť pri tvorbe systému kontroly a určovaní hlavných smerov kontroly obchodnej činnosti na vnútornom trhu, výrobnej alebo inej činnosti slúžiacej na zabezpečovanie potrieb vnútorného trhu, služieb cestovného ruchu a ubytovacích služieb, ako aj trhového dohľadu na celoštátnej úrovni.".

30. V časti 2.07 Kultúra sa vkladá 4. platová trieda, ktorá znie:

4. PLATOVÁ TRIEDA

Kvalifikačné predpoklady: úplné stredné vzdelanie alebo vyššie odborné vzdelanie, odborná prax viac ako šesť rokov a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.

Funkcia: hlavný referent

Činnosti:

4.01 Registrácia periodickej tlače na úrovni okresu alebo na úrovni kraja vrátane rozhodovania o udeľovaní postihov vykonávaná štátnym zamestnancom po splnení osobitného kvalifikačného predpokladu.2)".

31. V časti 2.07 Kultúra v 5. platovej triede činnosť 5.01 znie:

„5.01 Samostatné zabezpečovanie a vykonávanie čiastkovej odbornej, kontrolnej alebo previerkovej činnosti na úseku ochrany pamiatkového fondu.".

32. V časti 2.07 Kultúra v 6. platovej triede činnosti 6.01 a 6.02 znejú:

„6.01 Vykonávanie štátnej správy na úseku ochrany pamiatkového fondu.

6.02 Samostatné spracúvanie návrhov a odborných podkladov na rozhodovanie o vyhlásení, zmene alebo zrušení vyhlásenia národnej kultúrnej pamiatky a pamiatkového územia.".

33. V časti 2.07 Kultúra v 7. platovej triede činnosti 7.01 a 7.02 znejú:

„7.01 Vykonávanie štátneho dohľadu a metodické usmerňovanie odbornej činnosti na úseku ochrany pamiatkového fondu.

7.02 Koordinovanie a metodické usmerňovanie prípravy návrhov a odborných podkladov na rozhodovanie o vyhlásení, zmene alebo zrušení vyhlásenia národnej kultúrnej pamiatky a pamiatkového územia.".

34. V časti 2.07 Kultúra v 8. platovej triede činnosť 8.01 znie:

„8.01 Koncepčná a koordinačná činnosť štátnej správy na úseku ochrany pamiatkového fondu.".

35. V časti 2.07 Kultúra v 8. platovej triede sa vypúšťa činnosť 8.02.

36. V časti 2.08 Normalizácia, metrológia a skúšobníctvo v 8. platovej triede sa činnosti dopĺňajú činnosťou 8.07, ktorá znie:

„8.07 Koordinačná činnosť v oblasti systémov výmeny informácií vyplývajúcich z medzinárodných zmlúv a dohovorov v ústrednom orgáne štátnej správy.".

37. V časti 2.09 Obrana v 4. platovej triede v činnosti 4.02 sa slová „okresné vojenské správy" nahrádzajú slovami „územné vojenské správy".

38. V časti 2.09 Obrana v 4. platovej triede v činnosti 4.03 sa slová „okresnej vojenskej správe alebo v úrade vojenskej správy" nahrádzajú slovami „územnej vojenskej správe alebo vo vyššej vojenskej správe".

39. V časti 2.09 Obrana sa za 4. platovú triedu vkladá 5. platová trieda, ktorá znie:

5. PLATOVÁ TRIEDA

Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa alebo vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.2)

Funkcia: radca

Činnosti:

5.01 Príprava rozhodnutí v konaní o náhrade škody podľa osobitného predpisu6a) na organizačnej zložke ozbrojených síl alebo na útvare Policajného zboru.

5.02 Príprava podkladov v disciplinárnom konaní podľa osobitného predpisu6a) na organizačnej zložke ozbrojených síl alebo na útvare Policajného zboru.".

Poznámka pod čiarou k odkazu 6a znie:

6a) Napríklad zákon č. 370/1997 Z. z. o vojenskej službe v znení neskorších predpisov, zákon č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície v znení neskorších predpisov.".

40. V časti 2.09 Obrana v 6. platovej triede sa činnosti dopĺňajú činnosťami 6.05 až 6.07, ktoré znejú:

„6.05 Koordinovanie a kontrola činnosti vojenského a hospodárskeho využívania územia vojenského obvodu vrátane rozhodovacej činnosti štátnej správy na úseku všeobecnej vnútornej správy na území vojenského obvodu.

6.06 Metodické usmerňovanie konania o náhrade škody podľa osobitného predpisu6a) vrátane prípravy a kontroly rozhodnutí v druhom stupni konania na organizačnej zložke ozbrojených síl s celoštátnou pôsobnosťou alebo na útvare Policajného zboru s krajskou pôsobnosťou.

6.07 Metodická, odborná a poradenská činnosť v disciplinárnych veciach na organizačnej zložke ozbrojených síl s celoštátnou pôsobnosťou alebo na útvare Policajného zboru s krajskou pôsobnosťou.".

41. V časti 2.09 Obrana v 7. platovej triede činnosť 7.07 znie:

„7.07 Štátna správa na územnej vojenskej správe alebo vyššej vojenskej správe na úseku obrany pri rozhodovaní o zdravotnej spôsobilosti brancov, odvedencov, vojakov vo výkone vojenskej služby, vojakov, ktorým bol výkon základnej služby alebo náhradnej služby prerušený, a vojakov v zálohe vykonávať vojenskú službu vykonávaná štátnym zamestnancom po získaní základnej špecializácie v príslušnom odbore.8)".

V poznámke pod čiarou k odkazu 8 sa citácia „Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky č. 79/1981 Zb. o zdravotníckych a iných odborných pracovníkoch v zdravotníctve" nahrádza citáciou
„Nariadenie vlády Slovenskej republiky č.156/2002 Z. z. o odbornej spôsobilosti pracovníkov v zdravotníctve.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č.157/2002 Z. z. o ďalšom vzdelávaní pracovníkov v zdravotníctve.".

42. V časti 2.09 Obrana v 8. platovej triede v činnosti 8.08 sa slová „lekárom po získaní špecializácie druhého stupňa z príslušného odboru8)" nahrádzajú slovami „štátnym zamestnancom po získaní základnej špecializácie a nadstavbovej špecializácie v príslušnom odbore8)".

43. V časti 2.10 Ochrana utajovaných skutočností v 3. platovej triede sa činnosti dopĺňajú činnosťou 3.03, ktorá znie:

„3.03 Usmerňovanie a kontrola utajovaných skutočností vykonávané štátnym zamestnancom po získaní osvedčenia.8a)".

Poznámka pod čiarou k odkazu 8a znie:

8a) Zákon č. 241/2001 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov.".

44. V časti 2.10 Ochrana utajovaných skutočností v 4. platovej triede sa činnosti dopĺňajú činnosťou 4.04, ktorá znie:

„4.04 Metodické usmerňovanie a kontrola utajovaných skutočností z úrovne ústredného orgánu štátnej správy, z iného orgánu štátnej správy s celoštátnou pôsobnosťou, z úrovne štátneho orgánu vykonávajúceho štátne záležitosti s celoštátnou pôsobnosťou alebo z úrovne kraja vykonávané štátnym zamestnancom po získaní osvedčenia.8a)".

45. V časti 2.10 Ochrana utajovaných skutočností v 6. platovej triede sa činnosť dopĺňa činnosťou 6.02, ktorá znie:

„6.02 Koordinačná, analytická a kontrolná činnosť na úseku ochrany utajovaných skutočností z úrovne ústredného orgánu štátnej správy, iného orgánu štátnej správy s celoštátnou pôsobnosťou, štátneho orgánu vykonávajúceho štátne záležitosti s celoštátnou pôsobnosťou alebo z úrovne kraja vykonávaná štátnym zamestnancom po získaní osvedčenia.8a)".

46. V časti 2.11 Pôdohospodárstvo v 3. platovej triede v činnosti 3.01 sa za slovo „kontroly" vkladajú slová „pôdy, hnojív, krmív, pesticídov,".

47. V časti 2.11 Pôdohospodárstvo v 5. platovej triede v činnosti 5.03 sa za slovo „pesticídov," vkladá slovo „hnojív,".

48. V časti 2.11 Pôdohospodárstvo v 5. platovej triede v činnosti 5.07 sa slovo „agrokomplexu" nahrádza slovom „pôdohospodárstva".

49. V časti 2.11 Pôdohospodárstvo v 5. platovej triede v činnosti 5.08 sa slovo „agrokomplexu" nahrádza slovom „pôdohospodárstva".

50. V časti 2.11 Pôdohospodárstvo v 6. platovej triede v činnosti 6.03 sa za slová „do obehu" vkladá slovo „a používaní" a na konci sa pripájajú slová „alebo odborná špecializovaná činnosť pri skúšaní, overovaní, hodnotení a registrácii hnojív, krmív, osív a sadív".

51. V časti 2.11 Pôdohospodárstvo v 6. platovej triede v činnosti 6.05 sa v zátvorke vypúšťa čiarka a slová „potravinový dozor".

52. V časti 2.11 Pôdohospodárstvo v 6. platovej triede v činnosti 6.08 sa slovo „agrokomplexu" nahrádza slovom „pôdohospodárstva".

53. V časti 2.11 Pôdohospodárstvo v 6. platovej triede v činnosti 6.09 sa slovo „agrokomplexu" nahrádza slovom „pôdohospodárstva".

54. V časti 2.11 Pôdohospodárstvo v 6. platovej triede v činnosti 6.10 sa slovo „agrokomplexu" nahrádza slovom „pôdohospodárstva".

55. V časti 2.11 Pôdohospodárstvo v 6. platovej triede v činnosti 6.17 sa vypúšťajú slová „po získaní odbornej spôsobilosti4) a".

56. V časti 2.11 Pôdohospodárstvo v 6. platovej triede sa činnosti dopĺňajú činnosťami 6.19 a 6.20, ktoré znejú:

„6.19 Analytická činnosť pri realizácii priamych platieb a zúčtovania prostriedkov štátneho rozpočtu a Európskej únie na úseku podpornej a dotačnej politiky štátu v pôdohospodárstve.

6.20 Metodické usmerňovanie a zodpovednosť za spracovanie vyhodnotenia mikrobiologických, chromatografických a biochemických vyšetrení rastlín, rastlinných produktov, krmív, hnojív alebo osív a sadív.".

57. V časti 2.11 Pôdohospodárstvo v 7. platovej triede činnosť 7.01 znie:

„7.01 Odborná metodická činnosť na úseku agrochémie, rastlinolekárskej starostlivosti, odrodového skúšobníctva, krmív alebo právnej ochrany odrôd vrátane registrácie, ekologického poľnohospodárstva alebo uznávania a kontroly osív a sadív.".

58. V časti 2.11 Pôdohospodárstvo v 7. platovej triede činnosť 7.16 znie:

„7.16 Rozhodovanie v rámci riadnych a mimoriadnych opravných prostriedkov v druhom stupni správneho konania (napr. v oblasti pozemkových úprav, ochrany poľnohospodárskeho pôdneho fondu) na úrovni kraja vykonávané štátnym zamestnancom po splnení osobitného kvalifikačného predpokladu.2)".

59. V časti 2.11 Pôdohospodárstvo v 7. platovej triede sa činnosti dopĺňajú činnosťami 7.18 a 7.19, ktoré znejú:

„7.18 Metodické usmerňovanie a koordinovanie okresov a vykonávanie štátnej správy na úseku rybárstva na úrovni kraja vykonávané štátnym zamestnancom po splnení osobitného kvalifikačného predpokladu.2)

7.19 Koncepčná a metodická činnosť na úseku podpornej a dotačnej politiky štátu v pôdohospodárstve pri realizácii priamych platieb a zúčtovania prostriedkov štátneho rozpočtu a Európskej únie.".

60. V časti 2.12 Práca, inšpekcia práce a sociálne veci v 4. platovej triede činnosť 4.09 znie:

„4.09 Zisťovanie, prešetrovanie a preverovanie podkladov vo veci nároku na štátne sociálne dávky, dávku sociálnej pomoci a peňažné príspevky na kompenzáciu vrátane prípravy rozhodnutí na úrovni okresu vykonávané štátnym zamestnancom po splnení osobitného kvalifikačného predpokladu.2)".

61. V časti 2.12 Práca, inšpekcia práce a sociálne veci v 6. platovej triede činnosť 6.10 znie:

„6.10 Posudzovanie miery funkčnej poruchy občanov na účely kompenzácie sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia alebo posudzovanie dlhodobo nepriaznivého zdravotného stavu dieťaťa na účely štátnych sociálnych dávok na úrovni kraja alebo na úrovni okresu vykonávané štátnym zamestnancom po splnení osobitného kvalifikačného predpokladu2) a po získaní základnej špecializácie a nadstavbovej špecializácie v príslušnom odbore.8)".

62. V časti 2.12 Práca, inšpekcia práce a sociálne veci v 6. platovej triede v činnosti 6.13 sa za slová „o sociálnych službách" vkladá čiarka a slová „o miere funkčnej poruchy a o tom, že ide o občana s ťažkým zdravotným postihnutím na účely vydania preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím,".

63. V časti 2.12 Práca, inšpekcia práce a sociálne veci v 7. platovej triede v činnosti 7.12 sa za slová „sociálnych dávok" vkladajú slová „alebo dávok sociálnej pomoci a peňažných príspevkov na kompenzáciu".

64. V časti 2.12 Práca, inšpekcia práce a sociálne veci v 7. platovej triede činnosť 7.13 znie:

„7.13 Koordinačná, metodická a kontrolná činnosť na úrovni kraja alebo na úrovni okresu na úseku štátnych sociálnych dávok alebo na úseku kompenzácie sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia vykonávaná štátnym zamestnancom po splnení osobitného kvalifikačného predpokladu,2) alebo na úseku lekárskej posudkovej činnosti vykonávaná štátnym zamestnancom po splnení osobitného kvalifikačného predpokladu2) a po získaní základnej špecializácie a nadstavbovej špecializácie v príslušnom odbore.8)".

65. V časti 2.12 Práca, inšpekcia práce a sociálne veci v 7. platovej triede v činnosti 7.15 sa slová „po získaní špecializácie prvého stupňa a nadstavbovej špecializácie z príslušného odboru8)" nahrádzajú slovami „po získaní základnej špecializácie a nadstavbovej špecializácie v príslušnom odbore8)".

66. V časti 2.12 Práca, inšpekcia práce a sociálne veci v 8. platovej triede činnosť 8.10 znie:

„8.10 Tvorba koncepcie sociálnych služieb na úrovni kraja vykonávaná štátnym zamestnancom po splnení osobitného kvalifikačného predpokladu.2)".

67. V časti 2.12 Práca, inšpekcia práce a sociálne veci v 8. platovej triede sa činnosti dopĺňajú činnosťou 8.11, ktorá znie:

„8.11 Koordinovanie celoštátneho systému inšpekcie práce a systému ochrany práce alebo systému vykonávania inšpekcie práce s vnútornými a vonkajšími väzbami na ďalšie systémy z úrovne Národného inšpektorátu práce.".

68. V časti 2.16 Školstvo v 6. platovej triede sa činnosti dopĺňajú činnosťou 6.03, ktorá znie:

„6.03 Dohľad nad výživou detí a mládeže na úrovni kraja alebo na úrovni okresu vykonávaný štátnym zamestnancom po splnení osobitného kvalifikačného predpokladu.2)".

69. V časti 2.16 Školstvo v 7. platovej triede sa v činnosti 7.02 za slová „v školách" vkladajú slová „alebo metodikov v školských zariadeniach".

70. V časti 2.18 Úrad vlády Slovenskej republiky v 4. platovej triede v činnosti 4.01 sa slovo „a" nahrádza slovom „alebo".

71. V časti 2.18 Úrad vlády Slovenskej republiky v 4. platovej triede sa činnosti dopĺňajú činnosťou 4.03, ktorá znie:

„4.03 Samostatné zabezpečovanie ucelenej agendy súvisiacej s tvorbou hospodárskej politiky vlády a s rozhodovacou činnosťou vlády.".

72. V časti 2.18 Úrad vlády Slovenskej republiky v 6. platovej triede sa činnosti dopĺňajú činnosťou 6.05, ktorá znie:

„6.05 Analytická a organizačná činnosť v oblasti informačných systémov súvisiacich s elektronickým záznamom rokovaní vlády v úrade vlády.".

73. V časti 2.18 Úrad vlády Slovenskej republiky v 7. platovej triede sa činnosti dopĺňajú činnosťami 7.12 až 7.15, ktoré znejú:

„7.12 Revízia prekladov právnych textov a vydávanie metodických usmernení z úradu vlády.

7.13 Koordinačná a metodická činnosť v oblasti informačných systémov súvisiacich s elektronickým záznamom rokovaní vlády v úrade vlády.

7.14 Koncepčná a koordinačná informačno-dokumentačná činnosť v oblasti slovenských menšín a komunít v zahraničí v úrade vlády.

7.15 Koordinačná a metodická činnosť vo vymedzenej oblasti v úrade vlády (napr. v oblasti ľudských práv, národnostných menšín, etnických skupín, rozvoja regiónu).".

74. V časti 2.18 Úrad vlády Slovenskej republiky v 8. platovej triede sa činnosti dopĺňajú činnosťami 8.11 a 8.12, ktoré znejú:

„8.11 Koncepčná, metodická a koordinačná činnosť v úrade vlády súvisiaca s aproximáciou práva a legislatívy v oblasti vývoja, realizácie a technickej podpory nadrezortných komplexných informačných systémov s medzinárodnými väzbami.

8.12 Koncepčná a koordinačná činnosť vo vymedzenej oblasti v úrade vlády (napr. v oblasti ľudských práv, národnostných menšín, etnických skupín, rozvoja regiónu).".

75. V časti 2.18 Úrad vlády Slovenskej republiky v 9. platovej triede sa činnosti dopĺňajú činnosťou 9.10, ktorá znie:

„9.10 Tvorba hospodárskej politiky vlády v úrade vlády.".

76. V časti 2.19 Verejné obstarávanie sa za 5. platovú triedu vkladá 6. platová trieda, ktorá znie:

6. PLATOVÁ TRIEDA

Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa alebo vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, odborná prax viac ako dva roky a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.

Funkcia: samostatný radca

Činnosti:

6.01 Odborná špecializovaná redakčná činnosť pri vydávaní Vestníka verejného obstarávania.".

77. V časti 2.19 Verejné obstarávanie v 7. platovej triede sa činnosti dopĺňajú činnosťou 7.04, ktorá znie:

„7.04 Koordinovanie činností a odborno-organizačné zabezpečovanie jednotlivých vydaní Vestníka verejného obstarávania.".

78. V časti 2.21 Vnútro - civilná ochrana v 5. platovej triede v činnosti 5.04 sa odkaz „1" na poznámku pod čiarou nahrádza odkazom „2".

79. V časti 2.23 Vnútro - verejná správa a všeobecná správa v 3. platovej triede sa činnosti dopĺňajú činnosťou 3.06, ktorá znie:

„3.06 Odborná príprava a zabezpečovanie podkladov potrebných na rozhodovanie vyšetrovateľa na úrade vyšetrovania Policajného zboru (úrade justičnej polície).".

80. V časti 2.23 Vnútro - verejná správa a všeobecná správa v 4. platovej triede v činnosti 4.04 sa slová „po splnení osobitného kvalifikačného predpokladu8)" nahrádzajú slovami „po špecializačnej príprave8)".

81. V časti 2.23 Vnútro - verejná správa a všeobecná správa v 4. platovej triede sa činnosti dopĺňajú činnosťou 4.08, ktorá znie:

„4.08 Matričná činnosť v osobitnej matrike vykonávaná štátnym zamestnancom po splnení osobitného kvalifikačného predpokladu.2)".

82. V časti 2.23 Vnútro - verejná správa a všeobecná správa v 5. platovej triede činnosť 5.02 znie:

„5.02 Samostatné vybavovanie ucelených agend na úseku obrany krajského úradu vo vzťahu k bezpečnostnej rade kraja alebo na úseku obrany okresného úradu vo vzťahu k bezpečnostnej rade okresu.".

83. V časti 2.23 Vnútro - verejná správa a všeobecná správa v 5. platovej triede sa činnosti dopĺňajú činnosťou 5.05, ktorá znie:

"5.05 Analytická a rozhodovacia činnosť v osobitnej matrike vykonávaná štátnym zamestnancom po splnení osobitného kvalifikačného predpokladu.2)".

84. V časti 2.23 Vnútro - verejná správa a všeobecná správa v 8. platovej triede v činnosti 8.08 sa slová „po získaní druhej špecializácie8)" nahrádzajú slovami „po získaní základnej špecializácie a nadstavbovej špecializácie v príslušnom odbore8)".

85. V časti 2.23 Vnútro - verejná správa a všeobecná správa v 8. platovej triede sa činnosti dopĺňajú činnosťami 8.10 a 8.11, ktoré znejú:

„8.10 Špeciálne psychofyziologické vyšetrenie pravdovravnosti osôb podozrivých z trestnej činnosti pre orgány činné v trestnom konaní alebo spoľahlivosti osôb na vykonávanie funkcie.

8.11 Tvorba koncepcií a tvorba špecifických testovacích metód pre jednotlivé oblasti aplikovanej psychofyziológie v rezorte ministerstva vnútra.".

86. V časti 2.24 Výstavba a regionálny rozvoj v 7. platovej triede sa činnosti dopĺňajú činnosťami 7.09 a 7.10, ktoré znejú:

„7.09 Metodická a analytická činnosť v oblasti posudzovania stavebných zámerov verejných prác v procese ich prípravy formou štátnej expertízy.

7.10 Koordinačná a analytická činnosť vrátane vykonávania štátneho dozoru nad verejnými prácami v procese ich prípravy, realizácie a ukončenia na ústredných orgánoch štátnej správy a u ostatných správcov rozpočtových kapitol.".

87. V časti 2.24 Výstavba a regionálny rozvoj v 8. platovej triede sa vypúšťajú činnosti 8.04 a 8.05.

88. V časti 2.26 Zdravotníctvo v 6. platovej triede v činnosti 6.01 sa slová „po získaní špecializácie prvého stupňa z príslušného odboru8)" nahrádzajú slovami „po splnení osobitného kvalifikačného predpokladu2) a po získaní základnej špecializácie v príslušnom odbore8)".

89. V časti 2.26 Zdravotníctvo v 6. platovej triede sa činnosti dopĺňajú činnosťou 6.03, ktorá znie:

„6.03 Vypracúvanie rozhodnutí vo vecne vymedzenej oblasti (napr. registrácia liekov a zdravotníckych pomôcok, sledovanie nežiaducich účinkov liekov a zdravotníckych pomôcok, klinické skúšanie liekov a zdravotníckych pomôcok, pozastavenie výdaja alebo stiahnutie z obehu liekov alebo zdravotníckych pomôcok) vykonávané štátnym zamestnancom po splnení osobitného kvalifikačného predpokladu2) a po získaní základnej špecializácie v príslušnom odbore.8)".

90. V časti 2.26 Zdravotníctvo v 7. platovej triede v činnosti 7.01 sa slová „po získaní špecializácie prvého stupňa z príslušného odboru8)" nahrádzajú slovami „po splnení osobitného kvalifikačného predpokladu2) a po získaní základnej špecializácie v príslušnom odbore8)".

91. V časti 2.26 Zdravotníctvo v 7. platovej triede v činnosti 7.03 sa slová „po získaní špecializácie druhého stupňa alebo špecializácie prvého stupňa a nadstavbovej špecializácie z príslušného odboru8)" nahrádzajú slovami „po splnení osobitného kvalifikačného predpokladu2) a po získaní základnej špecializácie v príslušnom odbore8)".

92. V časti 2.26 Zdravotníctvo v 7. platovej triede v činnosti 7.04 sa slová „po získaní špecializácie druhého stupňa alebo špecializácie prvého stupňa a nadstavbovej špecializácie z príslušného odboru8)" nahrádzajú slovami „po splnení osobitného kvalifikačného predpokladu2) a po získaní základnej špecializácie v príslušnom odbore8)".

93. V časti 2.26 Zdravotníctvo v 7. platovej triede v činnosti 7.05 sa slová „po získaní špecializácie druhého stupňa alebo špecializácie prvého stupňa a nadstavbovej špecializácie z príslušného odboru8)" nahrádzajú slovami „po splnení osobitného kvalifikačného predpokladu2) a po získaní základnej špecializácie v príslušnom odbore8)".

94. V časti 2.26 Zdravotníctvo v 7. platovej triede sa činnosti dopĺňajú činnosťami 7.06 až 7.09, ktoré znejú:

„7.06 Koordinačná a metodická činnosť v oblasti uvádzania nových chemických látok na trh alebo v oblasti inventarizácie chemických látok, balenia, označovania a klasifikácie.

7.07 Analýza, systemizovanie a príprava podkladov na rozhodovanie o otázkach existujúcich chemických látok alebo pri oznamovaní nových látok a návrh požiadaviek na minimalizáciu expozície chemickými látkami z hľadiska ochrany života a zdravia a životného prostredia.

7.08 Vykonávanie inšpekcie dodržiavania zásad správnej výrobnej praxe, správnej klinickej praxe, správnej laboratórnej praxe alebo správnej veľkodistribučnej praxe, správnej lekárenskej praxe alebo kontrola dodržiavania ustanovení Slovenského liekopisu a Slovenského farmaceutického kódexu vrátane vykonávania inšpekcie v zahraničí vykonávané štátnym zamestnancom po získaní základnej špecializácie v príslušnom odbore.8)

7.09 Koordinovanie odborných činností vrátane inšpekčnej činnosti pri chemickoanalytickej a farmaceutickej kontrole humánnych liekov, farmaceutických látok a zdravotníckych pomôcok v oblastných laboratóriách vykonávané štátnym zamestnancom po získaní základnej špecializácie v príslušnom odbore.8)".

95. V časti 2.26 Zdravotníctvo v 8. platovej triede v činnosti 8.01 sa slová „po získaní špecializácie prvého stupňa a nadstavbovej špecializácie z príslušného odboru8)" nahrádzajú slovami „po splnení osobitného kvalifikačného predpokladu2) a po získaní základnej špecializácie v príslušnom odbore8)".

96. V časti 2.26 Zdravotníctvo v 8. platovej triede v činnosti 8.02 sa slová „po získaní špecializácie druhého stupňa z príslušného odboru8)" nahrádzajú slovami „po splnení osobitného kvalifikačného predpokladu2) a po získaní základnej špecializácie v príslušnom odbore8)".

97. V časti 2.26 Zdravotníctvo v 8. platovej triede v činnosti 8.03 sa slová „po získaní špecializácie druhého stupňa z príslušného odboru8)" nahrádzajú slovami „po splnení osobitného kvalifikačného predpokladu2) a po získaní základnej špecializácie v príslušnom odbore8)".

98. V časti 2.26 Zdravotníctvo v 8. platovej triede sa činnosti dopĺňajú činnosťami 8.04 až 8.06, ktoré znejú:

„8.04 Tvorba koncepcie štátnej liekovej politiky, koordinovanie systému liekovej politiky so systémami v štátoch Európskej únie a v ostatných štátoch sveta vykonávané štátnym zamestnancom po získaní základnej špecializácie a nadstavbovej špecializácie v príslušnom odbore.8)

8.05 Koncepčná a koordinačná činnosť pri dodržiavaní zásad štátnej liekovej politiky v nadväznosti na medzinárodné dohody a záväzky vykonávaná štátnym zamestnancom po získaní základnej špecializácie a nadstavbovej špecializácie v príslušnom odbore.8)

8.06 Vykonávanie štátneho dozoru v oblasti farmaceutickej a zdravotníckej výroby alebo vykonávanie inšpekcie dodržiavania zásad správnej výrobnej praxe, správnej klinickej praxe, správnej laboratórnej praxe, správnej veľkodistribučnej praxe, správnej lekárenskej praxe alebo kontrola dodržiavania ustanovení Slovenského liekopisu a Slovenského farmaceutického kódexu vykonávané štátnym zamestnancom po získaní základnej špecializácie a nadstavbovej špecializácie v príslušnom odbore.8)".

99. V časti 2.27 Životné prostredie v 6. platovej triede sa činnosti dopĺňajú činnosťou 6.07, ktorá znie:

„6.07 Štátny dozor na úseku prevencie závažných priemyselných havárií na úrovni okresu alebo na úrovni kraja vrátane rozhodovania o kategorizácii podnikov a rozhodovania o povinnosti prevádzkovateľa zriadiť osobitný útvar na koordinovanie a kontrolu zabezpečovania úloh vyplývajúcich zo zákona o prevencii závažných priemyselných havárií v podniku vykonávaný štátnym zamestnancom po splnení osobitného kvalifikačného predpokladu.2)".

100. V časti 2.27 Životné prostredie v 7. platovej triede sa činnosti dopĺňajú činnosťou 7.09, ktorá znie:

„7.09 Štátny dozor v oblasti životného prostredia na úseku závažných priemyselných havárií na úrovni kraja vrátane rozhodovania o preradení podniku do vyššej kategórie na základe množstva vybraných nebezpečných látok prítomných v objekte alebo na základe relevantných dôvodov vykonávaný štátnym zamestnancom po splnení osobitného kvalifikačného predpokladu.2)".


Čl. II

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. decembra 2002.


Mikuláš Dzurinda v. r.