640

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 4. apríla 2001 bola v Damasku podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Sýrskej arabskej republiky o leteckých dopravných službách.

Dohoda nadobudla platnosť 26. júna 2002 na základe článku 22 ods. 1.

Dňom nadobudnutia platnosti tejto dohody sa skončí vo vzťahu medzi Slovenskou republikou a Sýrskou arabskou republikou platnosť Dohody o leteckej doprave medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Sýrskej arabskej republiky podpísanej 18. júla 1966 v Damasku (vyhláška č. 58/1970 Zb.).

K oznámeniu č. 640/2002 Z. z.

DOHODA

medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Sýrskej arabskej republiky o leteckých dopravných službách

Vláda Slovenskej republiky a vláda Sýrskej arabskej republiky (ďalej len „zmluvné strany“)

ako účastníci Dohovoru o medzinárodnom civilnom letectve, ktorý bol otvorený na podpis v Chicagu 7. decembra 1944,

želajúc si uzavrieť dohodu, ktorá by dopĺňala tento Dohovor, na účely zriadenia leteckých dopravných služieb medzi územiami svojich štátov a mimo nich,

dohodli sa takto:

Článok 1

Pojmy

1. Na účely tejto dohody, ak v texte nie je uvedené inak,

a) pojem „Dohovor“ znamená Dohovor o medzinárodnom civilnom letectve, ktorý bol otvorený na podpis v Chicagu 7. decembra 1944, vrátane všetkých dodatkov prijatých podľa článku 90 Dohovoru a akejkoľvek zmeny Dohovoru alebo dodatkov podľa článkov 90 a 94, ak tieto dodatky a zmeny nadobudli platnosť pre obidve zmluvné strany,

b) pojem „vládne orgány civilného letectva“ znamená v prípade Slovenskej republiky Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií - sekciu civilného letectva a v prípade Sýrskej arabskej republiky ministra dopravy alebo generálneho riaditeľa civilného letectva alebo v obidvoch prípadoch akúkoľvek inú osobu alebo orgán, ktorý je oprávnený plniť funkcie vykonávané v súčasnosti uvedenými orgánmi,

c) pojem „určená letecká spoločnosť“ znamená leteckú spoločnosť, ktorá bola určená a oprávnená v súlade s článkom 6 tejto dohody,

d) pojmy „územie štátu zmluvnej strany“ a „príslušníci štátu zmluvnej strany“ znamenajú územie a štátnych príslušníkov Slovenskej republiky a Sýrskej arabskej republiky, pojem „územie“ vo vzťahu k Slovenskej republike a k Sýrskej arabskej republike má význam, ako je uvedený v článku 2 Dohovoru,

e) pojmy „letecká dopravná služba“, „medzinárodná letecká dopravná služba“, „letecká spoločnosť“ a „zastavenie nie na účely leteckej dopravnej služby“ majú význam podľa článku 96 Dohovoru,

f) pojem „kapacita“ vo vzťahu k lietadlu znamená užitočné zaťaženie lietadla na trase alebo na úseku trasy,

g) pojem „kapacita“ vo vzťahu k dohodnutým službám znamená kapacitu lietadla, ktorá sa využíva pri takýchto službách, znásobenú frekvenciou prepráv vykonaných daným lietadlom v príslušnom období na trase alebo na úseku trasy,

h) pojem „preprava nákladu“ znamená prepravu cestujúcich, nákladu a pošty spolu alebo jednotlivo,

i) pojem „tarifa“ znamená ceny, ktoré sa účtujú za medzinárodnú prepravu cestujúcich, batožiny a nákladu, vrátane podmienok, za akých tieto ceny platia, ako aj cien a podmienok za sprostredkovateľské a iné pridružené služby s výnimkou podmienok a úhrad za prepravu pošty,

j) pojem „určená trasa“ znamená trasu určenú v prílohe k tejto dohode, na ktorej bude určená letecká spoločnosť (spoločnosti) štátov zmluvných strán poskytovať pravidelné medzinárodné letecké dopravné služby,

k) pojem „dohodnuté služby“ znamená služby, ktoré sú zriadené alebo budú zriadené na trasách určených v prílohe k tejto dohode,

l) pojem „dohoda“ znamená túto dohodu alebo jej zmenu podľa ustanovení článku 19 tejto dohody a

m) pojem „príloha“ znamená prílohu k tejto dohode alebo jej zmenu podľa ustanovení článku 19 tejto dohody. Príloha tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto dohody a všetky odkazy na dohodu sa budú vzťahovať aj na prílohu, ak nie je uvedené inak.

2. Nadpisy článkov tejto dohody majú referenčný a uľahčujúci charakter a v žiadnom prípade neurčujú, neobmedzujú ani neopisujú cieľ alebo zámer tejto dohody.

Článok 2

Udelenie práv

1. Každá zmluvná strana udelí druhej zmluvnej strane práva určené v tejto dohode na poskytovanie leteckých dopravných služieb na trasách určených v Pláne trás v prílohe.

2. Podľa ustanovení tejto dohody určená letecká spoločnosť štátu každej zmluvnej strany má pri vykonávaní medzinárodných leteckých dopravných služieb tieto práva:

a) prelietavať bez pristátia ponad územie štátu druhej zmluvnej strany,

b) pristávať na tomto území na účely, ktoré nie sú spojené s leteckou dopravnou službou,

c) nakladať a vykladať na tomto území v bodoch určených v prílohe k tejto dohode cestujúcich, batožinu, náklad a poštu určených pre body alebo prichádzajúcich z bodov na území štátu druhej zmluvnej strany.

3. Žiadne z ustanovení odseku 2 tohto článku nedáva právo určenej leteckej spoločnosti štátu jednej zmluvnej strany na území štátu druhej zmluvnej strany nakladať cestujúcich, batožinu, náklad a poštu a prepravovať ich za úhradu alebo prenájom do iného bodu na území štátu tejto druhej zmluvnej strany (kabotáž).

Článok 3

Uplatňovanie práv

1. Určené letecké spoločnosti štátov obidvoch zmluvných strán budú mať spravodlivé a rovnaké možnosti prepravovať náklad v rámci dohodnutých služieb z územia štátu jednej zmluvnej strany na územie štátu druhej zmluvnej strany a naopak.

Určené letecké spoločnosti štátu každej zmluvnej strany budú pri poskytovaní kapacity na prepravu nákladu z územia štátu druhej zmluvnej strany do bodov na určených trasách a naopak zohľadňovať predovšetkým záujmy určených leteckých spoločností štátu druhej zmluvnej strany tak, aby neprimerane neovplyvnili záujmy týchto leteckých spoločností.

2. Dohodnuté služby, ktoré poskytujú určené letecké spoločnosti štátov zmluvných strán, musia úzko súvisieť s požiadavkami verejnosti na prepravu po určených trasách a ich prvotným cieľom je zabezpečenie zodpovedajúcej kapacity, aby sa vyhovelo požiadavkám na prepravu cestujúcich, nákladu a pošty nakladaných a vykladaných na území štátov zmluvných strán, ktoré určili letecké spoločnosti.

3. Preprava cestujúcich, nákladu a pošty z územia štátu druhej zmluvnej strany do bodov na určených trasách na území tretieho štátu alebo naopak sa bude zabezpečovať v súlade so všeobecnými zásadami, podľa ktorých bude kapacita súvisieť

a) s požiadavkami na prepravu na územie alebo z územia štátu zmluvnej strany, ktorá leteckú spoločnosť určila,

b) s požiadavkami na prepravu z územia, ponad ktoré sa vykonávajú dohodnuté služby, po zohľadnení ostatných leteckých dopravných služieb, ktoré zabezpečujú letecké spoločnosti štátov nachádzajúcich sa na tomto území,

c) s požiadavkami vyplývajúcimi z prevádzkovania leteckej spoločnosti.

4. Kapacitu poskytovanú na určených trasách dohodnú určené letecké spoločnosti štátov zmluvných strán a schvália vládne orgány civilného letectva zmluvných strán. Každé zvýšenie kapacity podlieha dohode medzi určenými leteckými spoločnosťami a schváleniu vládnych orgánov civilného letectva zmluvných strán. Kým nebude schválené zvýšenie, bude sa poskytovať platná kapacita.

Článok 4

Uplatňovanie zákonov a iných právnych predpisov

1. Zákony a iné právne predpisy štátu jednej zmluvnej strany, ktoré upravujú prílet, pobyt a odlet lietadiel viazaných medzinárodnou leteckou navigáciou z územia jej štátu alebo lety takýchto lietadiel ponad územie jej štátu, platia aj pre lietadlá určenej leteckej spoločnosti štátu druhej zmluvnej strany.

2. Zákony a iné právne predpisy štátu jednej zmluvnej strany, ktoré upravujú prílet cestujúcich, posádky, batožiny, nákladu alebo pošty na územie, ich pobyt na území a odlet z územia jej štátu, ako sú formality pre vstup, výstup a prisťahovalectvo, ako aj colné a hygienické opatrenia, sa pri vstupe na územie, pobyte na území a výstupe z územia štátu prvej zmluvnej strany vzťahujú aj na cestujúcich, posádku, batožinu, náklad alebo poštu prepravovaných lietadlom určenej leteckej spoločnosti štátu druhej zmluvnej strany.

3. Pri uplatňovaní zákonov a iných právnych predpisov podľa tohto článku nebude žiadna zo zmluvných strán uprednostňovať určené letecké spoločnosti svojho štátu pred určenými leteckými spoločnosťami štátu druhej zmluvnej strany.

4. Na žiadosť jednej zmluvnej strany povolí druhá zmluvná strana leteckej spoločnosti využívajúcej práva na prepravu v obidvoch štátoch prijať také opatrenia, ktoré zabezpečia, aby sa prepravovali len cestujúci s cestovnými dokladmi, ktoré sa vyžadujú na vstup na územie alebo tranzit cez územie tohto štátu. Ak prepravovaná osoba nedodržiava zákony a iné právne predpisy pre vstup na územie štátu druhej zmluvnej strany, letecká spoločnosť je povinná prepraviť takého cestujúceho na jej vlastné náklady.

Článok 5

Bezpečnosť leteckej dopravy

1. V súlade so svojimi právami a záväzkami podľa medzinárodného práva zmluvné strany opätovne potvrdzujú, že ich vzájomné záväzky na zaistenie bezpečnosti civilného letectva proti činom nezákonného zasahovania tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto dohody. Bez obmedzenia aplikovateľnosti svojich práv a záväzkov vyplývajúcich z medzinárodného práva budú zmluvné strany postupovať predovšetkým v súlade s ustanoveniami Dohovoru o trestných a niektorých iných činoch spáchaných na palube lietadla, podpísaného v Tokiu 14. septembra 1963, Dohovoru o potlačení protiprávneho zmocnenia sa lietadiel, podpísaného v Haagu 16. decembra 1970, a Dohovoru o potláčaní protiprávnych činov ohrozujúcich bezpečnosť civilného letectva, podpísaného v Montreale 23. septembra 1971.

2. Zmluvné strany si na požiadanie navzájom poskytnú všetku pomoc nevyhnutnú na zabránenie protiprávnemu zmocneniu sa civilného lietadla a iným nezákonným činom proti bezpečnosti takéhoto lietadla, ich cestujúcich a posádky, letísk a leteckých navigačných zariadení a na zabránenie akémukoľvek inému ohrozeniu bezpečnosti civilného letectva.

3. Zmluvné strany budú vo vzájomných vzťahoch konať v súlade s ustanoveniami o bezpečnosti letectva, ktoré prijala Medzinárodná organizácia civilného letectva a zaradila ich ako dodatky k Dohovoru, do tej miery, do akej sú tieto bezpečnostné ustanovenia pre zmluvné strany použiteľné. Zmluvné strany budú vyžadovať, aby na území ich štátu registrovaní prevádzkovatelia lietadiel a prevádzkovatelia lietadiel, ktorí vykonávajú svoju hlavnú činnosť alebo majú stále sídlo na území ich štátu, ako aj prevádzkovatelia letísk na území ich štátu konali v súlade s týmito ustanoveniami o bezpečnosti letectva.

4. Každá strana súhlasí s tým, že od prevádzkovateľov lietadiel možno vyžadovať dodržiavanie ustanovení o bezpečnosti uvedených v odseku 3 tohto článku, požadovaných druhou zmluvnou stranou pri vstupe na územie, pobyte na území a pri výstupe z územia štátu druhej zmluvnej strany. Každá zmluvná strana zabezpečí, aby sa na území jej štátu účinne aplikovali vhodné opatrenia zamerané na ochranu lietadla a na kontrolu cestujúcich, posádky, príručnej batožiny, batožiny, nákladu a zásob lietadla pred nastupovaním a počas nastupovania alebo nakladania na palubu. Každá zmluvná strana bude s porozumením posudzovať požiadavky druhej zmluvnej strany na odôvodnené osobitné opatrenia na zvládnutie konkrétnej hrozby.

5. Ak sa vyskytne prípad alebo hrozba nezákonného zmocnenia sa civilného lietadla alebo iných nezákonných činov proti bezpečnosti takéhoto lietadla, jeho cestujúcich a posádky, letísk alebo leteckých navigačných zariadení, zmluvné strany si budú navzájom pomáhať uľahčením komunikácie a inými vhodnými opatreniami zameranými na rýchle a bezpečné skončenie takéhoto prípadu alebo odstránenie hrozby.

6. Každá zmluvná strana prijme také opatrenia, ktoré zaručia, že lietadlo, na ktorom bol spáchaný nezákonný čin alebo iné činy nezákonného zasahovania a ktoré pristálo na území jej štátu, bude zadržané na zemi, pokým jeho odlet nebude nevyhnutný z hľadiska záchrany ľudských životov. Ak to bude možné, takéto opatrenia sa prijmú po vzájomných konzultáciách.

7. Ak má niektorá zmluvná strana problémy z hľadiska dodržiavania ustanovení o bezpečnosti letectva podľa tohto článku, môžu vládne orgány civilného letectva tejto zmluvnej strany požiadať o okamžité konzultácie vládne orgány civilného letectva druhej zmluvnej strany.

Článok 6

Určenie leteckej spoločnosti a prevádzkové povolenie

1. Každá zmluvná strana má právo určiť jednu alebo niekoľko leteckých spoločností na poskytovanie dohodnutých služieb. Takéto určenie nadobudne platnosť na základe písomného oznámenia medzi vládnymi orgánmi civilného letectva obidvoch zmluvných strán.

2. Po prijatí takéhoto oznámenia vládne orgány civilného letectva v súlade s odsekmi 3 a 4 tohto článku ihneď vydajú určenej leteckej spoločnosti štátu druhej zmluvnej strany potrebné prevádzkové povolenie.

3. Vládne orgány civilného letectva jednej zmluvnej strany môžu požadovať od leteckej spoločnosti určenej druhou zmluvnou stranou, aby preukázala svoju spôsobilosť na plnenie podmienok vyplývajúcich zo zákonov a iných právnych predpisov, ktoré sa zo strany uvedených orgánov v súlade s ustanoveniami Dohovoru obvykle požadujú pri zabezpečovaní medzinárodných leteckých dopravných služieb.

4. Každá zmluvná strana má právo odmietnuť udeliť prevádzkové povolenie uvedené v odsekoch 1 a 2 tohto článku alebo uložiť také podmienky, aké považuje za nevyhnutné pri uplatňovaní práv určených v článku 2 tejto dohody, ak nemá dôkaz o tom, že prevažná časť vlastníctva a efektívna kontrola leteckej spoločnosti prináležia zmluvnej strane, ktorá ju určila, alebo príslušníkom jej štátu.

5. Letecká spoločnosť určená a oprávnená v súlade s ustanoveniami odsekov 1 a 2 tohto článku môže kedykoľvek začať poskytovať dohodnuté služby pod podmienkou, že kapacita je určená podľa článku 3 tejto dohody, platí letový poriadok schválený podľa ustanovení článku 15 tejto dohody a platia tarify určené podľa ustanovení článku 14 tejto dohody.

6. Každá zmluvná strana má právo nahradiť leteckú spoločnosť, ktorú určila, inou leteckou spoločnosťou, o čom písomne upovedomí vládne orgány civilného letectva druhej zmluvnej strany. Novourčená letecká spoločnosť má tie isté práva a bude podliehať tým istým záväzkom ako letecká spoločnosť, ktorú nahradila.

Článok 7

Zrušenie a pozastavenie prevádzkového povolenia

1. Každá zmluvná strana má právo zrušiť prevádzkové povolenie alebo dočasne pozastaviť uplatňovanie práv určených v článku 2 tejto dohody určenej leteckej spoločnosti štátu druhej zmluvnej strany, alebo uložiť také podmienky, aké považuje za nevyhnutné pri uplatňovaní týchto práv, ak

a) určená letecká spoločnosť nemôže dokázať, že prevažná časť vlastníctva a efektívna kontrola prináležia zmluvnej strane, ktorá leteckú spoločnosť určila, alebo príslušníkom jej štátu, alebo

b) určená letecká spoločnosť nedodržiava alebo porušila zákony a iné právne predpisy štátu zmluvnej strany, ktorá tieto práva udelila, alebo

c) určená letecká spoločnosť nezabezpečuje dohodnuté služby v súlade s podmienkami uvedenými v tejto dohode.

2. Tieto práva sa uplatnia až po konzultácii s druhou zmluvnou stranou podľa článku 17 tejto dohody, ak nie je nevyhnutné ihneď odobrať prevádzkové povolenie, pozastaviť práva alebo uložiť podmienky podľa odseku 1 tohto článku, aby sa predišlo ďalšiemu porušeniu zákonov a iných právnych predpisov.

Článok 8

Uznanie osvedčení a licencií

1. Osvedčenia o spôsobilosti lietadla na lietanie, osvedčenia o kvalifikácii a licencie, ktoré vydala alebo vyhlásila za platné jedna zmluvná strana, uznáva počas ich platnosti na účely poskytovania dohodnutých služieb za platné aj druhá zmluvná strana, ak požiadavky na vydanie týchto osvedčení a licencií alebo ich vyhlásenie za platné zodpovedajú minimálnym normám, ktoré možno požadovať v súlade s Dohovorom, alebo ich presahujú.

2. V prípade preletu ponad územie jej štátu si každá zmluvná strana vyhradzuje právo odmietnuť uznanie platnosti osvedčení o kvalifikácii a licencií, ktoré príslušníkom jej štátu udelila alebo vyhlásila za platné druhá zmluvná strana alebo ktorýkoľvek iný štát.

Článok 9

Oslobodenie od cla a daní

1. Lietadlá, ktorými poskytujú určené letecké spoločnosti medzinárodné letecké dopravné služby, ako aj ich obvyklé palubné vybavenie, zásoby pohonných látok a mazív, náhradných dielcov a zásob lietadla vrátane potravín, nápojov, tabakových a iných výrobkov určených na predaj cestujúcim na palube lietadla počas letu sa pri prílete na územie štátu druhej zmluvnej strany oslobodzujú od všetkých ciel, spotrebných daní a iných vnútroštátnych a miestnych platieb, ak toto vybavenie a zásoby zostanú na palube lietadla, kým sa opäť vyvezú.

2. Od tých istých ciel a platieb sa s výnimkou platieb za služby oslobodzujú

a) pohonné látky a mazivá na zásobovanie lietadla určenej leteckej spoločnosti používaného v medzinárodných leteckých dopravných službách, ktoré boli naložené na palubu na území štátu druhej zmluvnej strany, aj keď sa tieto pohonné látky a mazivá použijú len na určitom úseku letu ponad územie, na ktorom boli naložené,

b) náhradné dielce a obvyklé palubné vybavenie dovezené na územie štátu druhej zmluvnej strany na údržbu a opravu lietadla určenej leteckej spoločnosti používaného na poskytovanie medzinárodných leteckých dopravných služieb,

c) zásoby lietadla naložené na palubu na území štátu druhej zmluvnej strany v množstvách určených príslušnými orgánmi štátu tejto zmluvnej strany, ktoré sú určené na použitie na palube lietadla určenej leteckej spoločnosti používaného na poskytovanie medzinárodných leteckých dopravných služieb,

d) náklad a batožina prepravované v priamom tranzite lietadlom určenej leteckej spoločnosti používaným na poskytovanie medzinárodných leteckých dopravných služieb,

e) položky a materiály označené názvom príslušnej leteckej spoločnosti, ktoré sú naložené na území štátu jednej zmluvnej strany a určené na použitie v kanceláriách leteckých spoločností určených druhou zmluvnou stranou a ktoré sa distribuujú s cieľom propagácie a reklamy.

Materiály uvedené v písmenách a), b) a c) tohto odseku možno podrobiť colnej prehliadke alebo skontrolovať.

3. Obvyklé palubné vybavenie, ako aj materiály a zásoby nachádzajúce sa na palube lietadla určenej leteckej spoločnosti štátu jednej zmluvnej strany možno vyložiť na území štátu druhej zmluvnej strany len so súhlasom colných orgánov štátu tejto zmluvnej strany. V takom prípade ich možno uskladniť pod ich dohľadom, kým sa opäť vyvezú alebo sa s nimi naloží inak v súlade s colnými predpismi.

4. V súlade s vnútroštátnym právnym poriadkom udelí každá zmluvná strana určenej leteckej spoločnosti štátu druhej zmluvnej strany rovnaké práva, aké má určená letecká spoločnosť jej štátu na území štátu druhej zmluvnej strany.

Článok 10

Priamy tranzit

Cestujúci, batožina a náklad prepravovaní priamym tranzitom cez územie štátu jednej zo zmluvných strán a neopúšťajúci priestory letiska na to určené sa podrobia len zjednodušenej kontrole.

Článok 11

Užívateľské poplatky

1. Každá zmluvná strana sa vynasnaží zabezpečiť, aby užívateľské poplatky vyberané alebo povolené vyberať príslušnými orgánmi od určenej leteckej spoločnosti štátu druhej zmluvnej strany boli spravodlivé a primerané.

2. Poplatky za používanie letísk a leteckých navigačných zariadení a za služby poskytnuté jednou zmluvnou stranou určenej leteckej spoločnosti štátu druhej zmluvnej strany nebudú vyššie ako poplatky, ktoré sa vyberajú od domácich lietadiel prevádzkovaných na pravidelných medzinárodných linkách.

Článok 12

Obchodná činnosť

1. Každá zmluvná strana udelí určenej leteckej spoločnosti štátu druhej zmluvnej strany na základe reciprocity právo na zriadenie si na území jej štátu kancelárie a zamestnávanie vlastného alebo miestneho technického, prevádzkového a riadiaceho personálu, aký je nevyhnutný pri poskytovaní dohodnutých služieb na určených trasách. Zriadenie kancelárií a zamestnávanie tohto personálu podlieha zákonom a iným právnym predpisom štátu zmluvnej strany udeľujúcej tieto práva.

2. Určené letecké spoločnosti štátu každej zmluvnej strany majú právo vydávať vlastné dokumenty na prepravu na ich medzinárodných linkách, vykonávať reklamu a propagáciu predaja týchto dokumentov na území štátu druhej zmluvnej strany. Predaj sa môže uskutočniť priamo v ich kanceláriách alebo prostredníctvom agentov v súlade so zákonmi a inými právnymi predpismi platnými na území štátu druhej zmluvnej strany.

3. Predaj prepravných dokumentov na území štátu druhej zmluvnej strany podľa odseku 2 sa môže uskutočniť v miestnej mene alebo v akejkoľvek voľne zameniteľnej mene v súlade s platnými zákonmi a inými právnymi predpismi štátu druhej zmluvnej strany na báze reciprocity.

4. Pre obchodnú činnosť platí princíp reciprocity. Príslušné orgány štátu každej zmluvnej strany podniknú potrebné kroky, ktoré zabezpečia, aby kancelárie leteckých spoločností určených druhou zmluvnou stranou mohli vykonávať svoju činnosť obvyklým spôsobom podľa vnútroštátnych zákonov a iných právnych predpisov štátu tejto zmluvnej strany.

Článok 13

Výmena a prevod peňažných prostriedkov

1. Každá zmluvná strana udelí určenej leteckej spoločnosti štátu druhej zmluvnej strany právo voľne a ihneď previesť do svojho štátu prebytok príjmov nad výdavkami získaný na území jej štátu za prepravu cestujúcich, batožiny, nákladu a pošty. Prevod sa uskutoční vo voľne zameniteľnej mene v súlade s platnými devízovými predpismi štátu každej zmluvnej strany.

2. Ak medzi zmluvnými stranami existuje osobitná dohoda o platbách, prevod sa uskutoční v súlade s ustanoveniami tejto osobitnej dohody.

Článok 14

Tarify

1. Tarify, ktoré účtuje určená letecká spoločnosť štátu jednej zmluvnej strany za prepravu na územie alebo z územia štátu druhej zmluvnej strany, sa určia na primeranej úrovni s ohľadom na príslušné činitele vrátane záujmu užívateľov, nákladov na prevádzku, charakteristiky služieb, provízií, primeraného zisku, taríf iných leteckých spoločností, ako aj s ohľadom na iné komerčné faktory trhu.

2. Tarify uvedené v odseku 1 tohto článku sa dohodnú, ak je to možné, medzi určenými leteckými spoločnosťami štátov zmluvných strán a táto dohoda sa dosiahne, kde je to možné, použitím postupov príslušných medzinárodných orgánov a organizácií.

3. Takto dohodnuté tarify sa predložia na schválenie vládnym orgánom civilného letectva zmluvných strán najneskôr šesťdesiat (60) dní pred navrhovaným dátumom ich zavedenia. V osobitných prípadoch sa uvedené orgány môžu dohodnúť na skrátení tejto lehoty.

4. Tarify možno schváliť ihneď. Ak žiadny z vládnych orgánov civilného letectva nevyjadril svoj nesúhlas s tarifami do tridsiatich (30) dní odo dňa ich predloženia podľa odseku 3 tohto článku, tarify možno považovať za schválené. V prípade, že sa lehota na predloženie skrátila podľa odseku 3 tohto článku, vládne orgány civilného letectva sa môžu dohodnúť, že lehota, v ktorej možno oznámiť nesúhlas, bude kratšia ako tridsať (30) dní.

5. Ak tarify nemožno dohodnúť podľa odseku 2 tohto článku alebo ak v lehote podľa odseku 4 tohto článku vládne orgány civilného letectva jednej zmluvnej strany oznámia vládnym orgánom civilného letectva druhej zmluvnej strany nesúhlas s tarifami dohodnutými podľa odseku 4 tohto článku, vládne orgány civilného letectva oboch zmluvných strán sa pokúsia určiť tarify vzájomnou dohodou.

6. Ak sa vládne orgány civilného letectva nedohodnú na niektorej tarife predloženej podľa odseku 3 tohto článku alebo neurčia tarifu podľa odseku 5 tohto článku, spor sa bude riešiť v súlade s ustanoveniami článku 18 tejto dohody.

7. Tarify určené v súlade s ustanoveniami tohto článku ostávajú v platnosti dovtedy, kým sa schvália nové tarify. Na základe schválenia vládnymi orgánmi civilného letectva obidvoch zmluvných strán možno platnosť taríf predĺžiť. Žiadna z taríf však nebude platiť dlhšie ako dvanásť (12) mesiacov odo dňa uplynutia jej platnosti.

Článok 15

Schválenie letových poriadkov

1. Letové poriadky vrátane frekvencií letov, dní prevádzky, typy služieb a lietadiel, ktoré sa budú používať, sa dohodnú medzi určenými leteckými spoločnosťami štátov zmluvných strán. Takto dohodnuté letové poriadky sa predložia na schválenie vládnym orgánom civilného letectva zmluvných strán šesťdesiat (60) dní pred začatím poskytovania dohodnutých služieb. Rovnaký postup platí aj v prípade zmien, pričom lehotu šesťdesiatich (60) dní možno po dohode príslušných vládnych orgánov civilného letectva prispôsobiť.

2. Ak sa určené letecké spoločnosti nedohodnú na letovom poriadku, určia ho vládne orgány civilného letectva zmluvných strán. Rovnaký postup platí aj v prípade, že sa určené letecké spoločnosti nedohodnú na zmene platného letového poriadku. V tomto prípade zostanú existujúce letové poriadky v platnosti šesť (6) mesiacov a počas tejto lehoty vládne orgány civilného letectva určia nové letové poriadky.

Článok 16

Poskytovanie štatistických údajov

Vládne orgány civilného letectva jednej zmluvnej strany budú požadovať od určených leteckých spoločností, aby poskytli na požiadanie vládnym orgánom civilného letectva druhej zmluvnej strany také pravidelné alebo iné štatistické údaje, ktoré sa odôvodnene vyžadujú na preskúmanie kapacity poskytovanej v rámci dohodnutých služieb určenými leteckými spoločnosťami štátov obidvoch zmluvných strán.

Článok 17

Konzultácie

1. V záujme dobrej spolupráce budú vládne orgány civilného letectva zmluvných strán viesť konzultácie, aby zabezpečili vykonávanie a dodržiavanie ustanovení tejto dohody.

2. Každá zmluvná strana môže kedykoľvek požiadať druhú zmluvnú stranu o konzultácie týkajúce sa výkladu, vykonávania alebo zmeny tejto dohody. Konzultácie, ktoré môžu byť medzi vládnymi orgánmi civilného letectva zmluvných strán vo forme priamych rokovaní alebo korešpondencie, začnú sa v lehote šesťdesiatich (60) dní odo dňa prijatia písomnej žiadosti druhou zmluvnou stranou, ak sa zmluvné strany nedohodnú na predĺžení tejto lehoty.

Článok 18

Riešenie sporov

1. Ak medzi zmluvnými stranami vznikne spor týkajúci sa výkladu alebo vykonávania tejto dohody, zmluvné strany sa ho budú snažiť vyriešiť predovšetkým priamymi rokovaniami.

2. Ak zmluvné strany nevyriešia spor priamymi rokovaniami, predložia ho na rozhodnutie rozhodcovskému orgánu pozostávajúcemu z troch rozhodcov, z ktorých po jednom rozhodcovi vymenuje každá zmluvná strana a títo dvaja sa dohodnú na vymenovaní tretieho rozhodcu. Každá zmluvná strana vymenuje rozhodcu v lehote šesťdesiatich (60) dní odo dňa prijatia písomnej žiadosti druhej zmluvnej strany diplomatickou cestou požadujúcej predložiť spor rozhodcovskému orgánu. Tretí rozhodca bude vymenovaný v lehote ďalších tridsiatich (30) dní.

3. Ak niektorá zmluvná strana nevymenuje rozhodcu v určenej lehote alebo ak nebude vymenovaný tretí rozhodca v určenej lehote, môže o potrebné vymenovanie požiadať niektorá zmluvná strana prezidenta Rady Medzinárodnej organizácie civilného letectva. Ak je prezident príslušníkom štátu jednej zo zmluvných strán alebo ak z iných príčin nemôže vymenovať potrebných rozhodcov, urobí tak jeho zástupca. Tretí rozhodca musí byť príslušníkom tretieho štátu a bude konať ako predseda rozhodcovského orgánu.

4. Zmluvné strany sa zaväzujú, že budú dodržiavať všetky rozhodnutia vydané v súlade s ustanoveniami odsekov 2 a 3 tohto článku.

5. Ak niektorá zmluvná strana alebo určená letecká spoločnosť štátu jednej zo zmluvných strán nedodržiava rozhodnutia vydané podľa ustanovení odsekov 2 a 3 tohto článku, druhá zmluvná strana môže obmedziť, odobrať alebo zrušiť práva a výhody, ktoré im udelila na základe tejto dohody.

Článok 19

Zmeny

1. Ak niektorá zmluvná strana považuje za potrebné zmeniť niektoré ustanovenie tejto dohody, takéto zmeny, ak boli dohodnuté medzi zmluvnými stranami, nadobudnú platnosť po potvrdení výmenou písomných oznámení.

2. Zmeny prílohy k tejto dohode môžu dohodnúť priamo vládne orgány civilného letectva zmluvných strán. Predbežne sa budú používať odo dňa, keď boli dohodnuté, a platnosť nadobudnú po potvrdení výmenou diplomatických nót.

3. V prípade uzavretia všeobecného mnohostranného dohovoru o leteckej doprave, ktorý sa stane záväzným pre obidve zmluvné strany, bude táto dohoda upravená tak, aby vyhovovala ustanoveniam takejto dohody alebo dohovoru.

Článok 20

Vypovedanie dohody

1. Táto dohoda sa uzaviera na neurčitý čas. Každá zmluvná strana môže druhej zmluvnej strane kedykoľvek písomne diplomatickou cestou oznámiť svoje rozhodnutie vypovedať túto dohodu. Toto oznámenie sa súčasne odošle Medzinárodnej organizácii civilného letectva.

2. Platnosť dohody sa skončí na konci platnosti letového poriadku, počas ktorého uplynie dvanásť (12) mesiacov odo dňa prijatia výpovede, ak nebude oznámenie na základe vzájomnej dohody zmluvných strán vzaté späť pred uplynutím tejto lehoty.

3. Ak druhá zmluvná strana nepotvrdí príjem oznámenia o výpovedi, oznámenie sa považuje za prijaté po uplynutí štrnástich (14) dní odo dňa prijatia jeho kópie Medzinárodnou organizáciou civilného letectva.

Článok 21

Registrácia v ICAO

Táto dohoda a všetky jej zmeny budú registrované v Medzinárodnej organizácii civilného letectva.

Článok 22

Nadobudnutie platnosti

Táto dohoda podlieha schváleniu v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi štátov zmluvných strán a nadobudne platnosť dňom výmeny nót o tomto schválení.

Na dôkaz toho splnomocnenci štátov obidvoch zmluvných strán túto dohodu podpísali.

Dňom nadobudnutia platnosti tejto dohody sa skončí vo vzťahu medzi Slovenskou republikou a Sýrskou arabskou republikou platnosť Dohody o leteckej doprave medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Sýrskej arabskej republiky, podpísanej 18. júla 1966 v Damasku.

Dané v Damasku 4. apríla 2001 v dvoch pôvodných vyhotoveniach, každé v slovenskom, arabskom a anglickom jazyku, pričom všetky znenia majú rovnakú platnosť. V prípade rozdielnosti výkladu je rozhodujúce znenie v anglickom jazyku.

Za vládu

Slovenskej republiky:

Eduard Kukan v. r.

Za vládu

Sýrskej arabskej republiky:

Makram Obeid v. r.

PRÍLOHA

PLÁN TRÁS

ČASŤ 1

Trasa, ktorá bude prevádzkovaná v oboch smeroch leteckou spoločnosťou určenou vládou Sýrskej arabskej republiky

Body v Sýrii:

Medziľahlé body: budú určené neskôr

Body v Slovenskej republike: Bratislava

Body za: budú určené neskôr

ČASŤ 2

Trasa, ktorá bude prevádzkovaná v oboch smeroch leteckou spoločnosťou určenou vládou Slovenskej republiky

Body v Slovenskej republike:

Medziľahlé body: budú určené neskôr

Body v Sýrii: Damask

Body za: budú určené neskôr

Poznámky:

1. Určené letecké spoločnosti štátov zmluvných strán môžu pri ktoromkoľvek lete alebo pri všetkých letoch vynechať medziľahlý(é) bod(y), ak dohodnuté služby na trase sa začínajú v bode na území štátu zmluvnej strany, ktorá leteckú spoločnosť určila.

2. Určené letecké spoločnosti štátov zmluvných strán si môžu vybrať ktorýkoľvek medziľahlý(é) bod(y) a bod(y) za v čase predkladania letového poriadku na schválenie a môžu zmeniť svoj výber v nasledujúcom letovom poriadku IATA.