Zákon č. 638/2002 Z. z.Zákon, ktorým sa mení zákon č. 245/2002 Z. z. o náhradnom výživnom a Fonde náhradného výživného a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 94/1963 Zb. Zákon o rodine v znení neskorších predpisov

Čiastka 250/2002
Platnosť od 27.11.2002
Účinnosť od 30.11.2002

OBSAH

638

ZÁKON

z 15. novembra 2002,

ktorým sa mení zákon č. 245/2002 Z. z. o náhradnom výživnom a Fonde náhradného výživného a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 94/1963 Zb. Zákon o rodine v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon č. 245/2002 Z. z. o náhradnom výživnom a Fonde náhradného výživného a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 94/1963 Zb. Zákon o rodine v znení neskorších predpisov sa mení takto:

1. § 1 znie:

㤠1

(1) Zrušuje sa Fond náhradného výživného (ďalej len „fond").

(2) Ak ku dňu zrušenia fondu nebol vytvorený základ fondu z vkladu 1,500 miliónov Sk poskytnutého z Fondu národného majetku Slovenskej republiky, zostávajú tieto finančné prostriedky na účte Fondu národného majetku Slovenskej republiky.

(3) Zostatok prostriedkov fondu ku dňu zrušenia fondu je príjmom rozpočtovej kapitoly Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo").

(4) Dňom zrušenia fondu prechádza majetok štátu v správe tohto fondu do správy ministerstva.

(5) Dňom zrušenia fondu prechádzajú práva a povinnosti z tohto fondu, ako aj pohľadávky a záväzky z tohto fondu na ministerstvo.

(6) Záverečný účet fondu zostavuje a predkladá ministerstvo.".

2. § 2 znie:

㤠2

Konanie o vyplatenie náhradného výživného, v ktorom nebolo právoplatne rozhodnuté do nadobudnutia účinnosti tohto zákona, sa dokončí podľa doterajších predpisov. Pri vyplácaní náhradného výživného sa postupuje podľa doterajších predpisov.".

3. § 3 až 16 sa vypúšťajú.


Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť 30. novembra 2002.


Rudolf Schuster v. r.

Pavol Hrušovský v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.