Oznámenie č. 636/2002 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 30. júla 2002 č. 01/Z/2002, ktorým sa ustanovuje rozsah regulácie cien voblasti zdravotníctva

Čiastka 249/2002
Platnosť od 23.11.2002
Redakčná poznámka

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. decembra 2002.

636

OZNÁMENIE

Ministerstva financií Slovenskej republiky

Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo podľa § 11, 20 a 22 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov

opatrenie z 5. novembra 2002 č. 02/Z/2002, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 30. júla 2002 č. 01/Z/2002, ktorým sa ustanovuje rozsah regulácie cien v oblasti zdravotníctva.

Opatrením sa určujú maximálne ceny nových liekov a zdravotníckych pomôcok a vykonávajú zmeny kódov a názvov niektorých liekov a zdravotníckych pomôcok.

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. decembra 2002.

Opatrenie je uverejnené vo Finančnom spravodajcovi č. 15/2002 a možno doň nazrieť na Ministerstve financií Slovenskej republiky.