Vyhláška č. 613/2002 Z. z.Vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky, ktorou sa vydáva Program štátnych štatistických zisťovaní na roky 2003 až 2005

Čiastka 238/2002
Platnosť od 30.10.2002 do31.12.2006
Účinnosť od 01.01.2005 do31.12.2006
Zrušený 482/2005 Z. z.

613

VYHLÁŠKA

Štatistického úradu Slovenskej republiky

z 18. októbra 2002,

ktorou sa vydáva Program štátnych štatistických zisťovaní na roky 2003 až 2005

Štatistický úrad Slovenskej republiky podľa § 12 ods. 1 zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike (ďalej len „zákon") ustanovuje:


§ 1

Touto vyhláškou sa vydáva Program štátnych štatistických zisťovaní na roky 2003 až 2005.

§ 2

(1) Štátnymi štatistickými zisťovaniami, pri ktorých vzniká spravodajským jednotkám podľa § 18 ods. 3 zákona spravodajská povinnosť, sú:

a) štátne štatistické zisťovania organizované a vykonávané Štatistickým úradom Slovenskej republiky v rokoch 2003 až 2005 ako krátkodobé zisťovania a dlhodobé zisťovania, uvedené v prílohe č. 1,

b) štátne štatistické zisťovania organizované a vykonávané ministerstvami a štátnymi organizáciami v rokoch 2003 až 2005 ako krátkodobé zisťovania a dlhodobé zisťovania, uvedené v prílohe č. 2.

(2) Rozsah a využívanie administratívnych zdrojov údajov Štatistickým úradom Slovenskej republiky, ministerstvami a štátnymi organizáciami na účely štátnej štatistiky podľa § 12 ods. 7 zákona sú uvedené v prílohe č. 3.

§ 2a

Touto vyhláškou sa preberá právny akt Európskeho spoločenstva a Európskej únie uvedený v prílohe č. 4.


§ 3

Zrušuje sa vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 470/2001 Z. z., ktorou sa vyhlasuje Program štátnych štatistických zisťovaní na rok 2002.

§ 4

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2003.


Peter Mach v. r.


Príloha č. 1 k vyhláške č. 613/2002 Z. z.

ŠTATISTICKÉ ZISŤOVANIA ORGANIZOVANÉ A VYKONÁVANÉ ŠTATISTICKÝM ÚRADOM SLOVENSKEJ REPUBLIKY V ROKOCH 2003 AŽ 2005

Prehľad krátkodobých zisťovaní

I. Štatistická infraštruktúra

1. Org 3-99 Dotazník na registráciu organizácie

2. Org 4-99 Dotazník na aktualizáciu registra organizácií

3. Org 5-99 Hlásenie o základnej územnej jednotke

4. Org 6-99 Hlásenie o územno-technickej jednotke

II. Demografia a sociálne štatistiky

5. Obyv 1-12 Hlásenie o uzavretí manželstva

6. Obyv 2-12 Hlásenie o narodení

7. Obyv 3-12 List o prehliadke mŕtveho a štatistické hlásenie o úmrtí

8. Obyv 4-12 Hlásenie o rozvode

9. Obyv 5-12 Hlásenie o sťahovaní

10. VZPS 1-99 Výberové zisťovanie pracovných síl - pre domácnosť

11. VZPS 2-99 Výberové zisťovanie pracovných síl - pre členov domácnosti

12. Práca 5-99 Výkaz o štrajku (výluke)

13. Práca 2-04 Štvrťročný výkaz o práci

14. Práca 6-99 Zisťovanie o práci za obce a samosprávne kraje (rok zisťovania 2003 a 2005)

15. ÚPSVR 2-04 Štvrťročný výkaz Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny

16. Zdp 2-04 Štvrťročný výkaz zdravotnej poisťovne

17. Socp 2-04 Štvrťročný výkaz Sociálnej poisťovne

III. Ekonomické štatistiky

18. Prod 3-04 Štvrťročný výkaz produkčných odvetví

19. P 13-04 Štvrťročný podnikový výkaz malej organizácie

20. Priem P 1-12 Mesačný podnikový výkaz v priemysle

21. Stav P 1-12 Mesačný podnikový výkaz v stavebníctve

22. Vod 3-04 Štvrťročný výkaz o prevádzke vodných tokov vo vodnom hospodárstve

23. Vod 4-04 Štvrťročný výkaz o výrobe a rozvode vody a o odvádzaní odpadových vôd vo vodnom hospodárstve

24. Inv 3-04 Štvrťročný výkaz o začatých, rozostavaných a dokončených bytoch

25. Energ 7-12 Mesačný výkaz o výrobe elektriny a tepla

26. Energ 8-12 Mesačný výkaz o tuhých a vybraných plynných palivách

27. OPU 1-12 Mesačný výkaz obchodu, pohostinstva a ubytovania

28. Ceny Les 1-12 Mesačný výkaz o pohybe cien v lesnom hospodárstve

29. Ceny NC Poľ 1-12 Mesačný výkaz o cenách poľnohospodárskych výrobkov

30. Ceny Vod 1-12 Mesačný výkaz o pohybe cien vo vodnom hospodárstve

31. Ceny VC 1-12 Mesačný výkaz o pohybe cien priemyselných výrobcov

32. Ceny VC 2-99 Parametrické porovnanie úžitkových vlastností výrobkov

33. Ceny VC 3-99 Tabuľkový komentár

34. Ceny D Poľ 1-04 Štvrťročný výkaz o cenách vybraných výrobkov a služieb v poľnohospodárstve

35. Ceny Stav 10-04 Štvrťročný návratný výkaz o pohybe cien v stavebníctve podľa Štatistickej klasifikácie produkcie

35a. Ceny VTS 1-12 Mesačný výkaz o cenách služieb v oblasti nehnuteľností

35b. Ceny VTS 2-12 Mesačný výkaz o cenách služieb za prenájom strojov a prístrojov

35c. Ceny VTS 3-12 Mesačný výkaz o cenách služieb v oblasti spracovania dát

35d. Ceny VTS 4-12 Mesačný výkaz o cenách služieb určených prevažne pre podniky

35e. Ceny VTS 5-12 Mesačný výkaz o cenách služieb v poštách a telekomunikáciách

35f. Ceny VTS 6-12 Mesačný výkaz o cenách služieb v oblasti finančného lízingu

35g. Ceny VTS 7-12 Mesačný výkaz o cenách služieb v poisťovníctve

35h. Ceny VTS 8-12 Mesačný výkaz o cenách služieb v bankovníctve

36. Dop 1-12 Mesačný výkaz v doprave

37. Dop 4-12 Mesačný výkaz o letiskách

37a. Dop 5-04 Štvrťročný výkaz o vnútrozemskej vodnej doprave

38. Dop VZCD 1-52 Týždenný výkaz o cestnej nákladnej doprave

39. PaT P 1-12 Mesačný podnikový výkaz v poštách a v telekomunikáciách

40. CR 1-12 Mesačný výkaz o činnosti ubytovacieho zariadenia

41. CR 3-04 Zisťovanie o dovolenkových pobytoch a služobných cestách

42. VTS 1-12 Mesačný výkaz za vybrané trhové služby a cestovný ruch

43. Poi P 3-04 Štvrťročný podnikový výkaz v poisťovníctve

44. Pen P 3-04 Štvrťročný podnikový výkaz v peňažníctve

45. Pin P 3-04 Štvrťročný podnikový výkaz nebankových finančných inštitúcií

46. KPESC 1-12 Karta prvotnej evidencie zisťovania spotrebiteľských cien

46a. INTRASTAT 1-12 Hlásenie o prijatí tovaru

46b. INTRASTAT 2-12 Hlásenie o odoslaní tovaru

46c. INTRASTAT 3-12 Zjednodušené hlásenie o prijatí tovaru

46d. INTRASTAT 4-12 Zjednodušené hlásenie o odoslaní tovaru

IV. Poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybárstvo

47. Osev 3-99 Výkaz o plochách osiatych poľnohospodárskymi plodinami k 20. máju

48. Poľ 6-99 Odhad úrody poľnohospodárskych plodín podľa stavu k 20. júnu

50. Poľ 8-99 Odhad úrody poľnohospodárskych plodín podľa stavu k 15. augustu

51. Poľ 10-99 Odhad úrody poľnohospodárskych plodín podľa stavu k 15. októbru

52. Poľ 1-12 Mesačný výkaz o živočíšnej výrobe a predaji živočíšnych výrobkov

Charakteristiky zisťovaní

1. Názov zisťovania: Dotazník na registráciu organizácie

Značka štatistického formulára: Org 3-99

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať základné charakteristiky o právnickej osobe a fyzickej osobe potrebné na aktualizáciu registra štatistických jednotiek.

Právny akt Európskych spoločenstiev a Európskej únie: nariadenie rady (EHS) č. 2186/93 o koordinácii postupu v spoločenstve pri zriaďovaní registrov na štatistické účely.

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: výberové zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: spôsob vzniku právneho subjektu, identifikačné číslo predchodcu, prevažujúca ekonomická činnosť podľa Štatistickej odvetvovej klasifikácie ekonomických činností, vlastníctvo, podiel zahraničného kapitálu na základnom imaní, počet zamestnancov, korešpondenčná adresa a počet miestnych jednotiek.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Novovzniknuté právnické osoby a fyzické osoby zapísané v obchodnom registri.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: nepravidelne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 14. kalendárneho dňa odo dňa doručenia dotazníka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky - príslušná krajská správa.

2. Názov zisťovania:

Dotazník na aktualizáciu registra organizácií

Značka štatistického formulára: Org 4-99

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je aktualizovať údaje a základné charakteristiky o právnickej osobe a fyzickej osobe, ktoré sa vedú v registri štatistických jednotiek.

Právny akt Európskych spoločenstiev a Európskej únie: nariadenie rady (EHS) č. 2186/93 o koordinácii postupu v spoločenstve pri zriaďovaní registrov na štatistické účely.

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: výberové zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: adresa sídla, obchodné meno, korešpondenčná adresa, ekonomické činnosti podniku podľa Štatistickej odvetvovej klasifikácie ekonomických činností, stav ekonomickej aktivity, vlastníctvo, počet zamestnancov a počet miestnych jednotiek.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Právnické osoby a fyzické osoby zapísané v obchodnom registri, ktorých záznam vedený v registri štatistických jednotiek je potrebné na účely štatistických zisťovaní aktualizovať.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: nepravidelne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 5. kalendárneho dňa odo dňa doručenia dotazníka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky - príslušná krajská správa.

3. Názov zisťovania: Hlásenie o základnej územnej jednotke

Značka štatistického formulára: Org 5-99

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať podklady na aktualizáciu registra priestorových jednotiek.

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: dôvod vyplnenia hlásenia, názov základnej územnej jednotky, identifikačné číslo základnej územnej jednotky, identifikačné číslo základnej územnej jednotky, do ktorej sa základné územné jednotky zlučujú, identifikačné číslo základnej územnej jednotky a názvy obcí v prípade ich rozdelenia, počet katastrálnych území tvoriacich územný obvod základnej územnej jednotky, ich názvy a identifikačné čísla územno-technických jednotiek.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Správy katastra podľa zákona č. 255/2001 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z. a ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: nepravidelne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 14. kalendárneho dňa po vykonaní zmeny týkajúcej sa identifikácie základnej územnej jednotky.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

4. Názov zisťovania: Hlásenie o územno-technickej jednotke

Značka štatistického formulára: Org 6-99

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať podklady na aktualizáciu registra priestorových jednotiek.

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: dôvod vyplnenia hlásenia, názov územno-technickej jednotky, identifikačné číslo územno-technickej jednotky, identifikačné číslo základnej územnej jednotky, názov územno-technickej jednotky, ktorý sa zmenou alebo zánikom územno-technickej jednotky mení.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Správy katastra podľa zákona č. 255/2001 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z. a ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: nepravidelne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 14. kalendárneho dňa po vykonaní zmeny týkajúcej sa identifikácie územno-technickej jednotky.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

5. Názov zisťovania: Hlásenie o uzavretí manželstva

Značka štatistického formulára: Obyv 1-12

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie pre potreby demografickej štatistiky. Výsledky zisťovania majú široké využitie v spoločenských vedách a pri riešení súčasných i perspektívnych spoločenských procesov a javov v jednotlivých regiónoch v súvislosti s transformáciou ekonomickej a sociálnej sféry.

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: dátum uzavretia manželstva, osobné údaje ženícha a nevesty (rodné číslo, rodinný stav, vzdelanie, národnosť, miesto trvalého pobytu), poradie manželstva, u rozvedených a ovdovených dátum rozvodu alebo ovdovenia.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Matričné úrady.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: mesačne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 5. kalendárneho dňa po sledovanom období.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky - krajská správa v Trnave.

6. Názov zisťovania: Hlásenie o narodení

Značka štatistického formulára: Obyv 2-12

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie pre potreby demografickej štatistiky. Výsledky zisťovania majú široké využitie v spoločenských vedách a pri riešení súčasných aj perspektívnych spoločenských procesov a javov v jednotlivých regiónoch v súvislosti s transformáciou ekonomickej a sociálnej sféry.

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: dátum narodenia dieťaťa, jeho rodné číslo, kód štátneho občianstva a pohlavie, údaje o pôrode a osobné údaje rodičov (rodné číslo, rodinný stav, dátum uzavretia manželstva, vzdelanie, národnosť a trvalý pobyt).

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Matričné úrady.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: mesačne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 5. kalendárneho dňa po sledovanom období.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky - krajská správa v Trnave.

7. Názov zisťovania: List o prehliadke mŕtveho a štatistické hlásenie o úmrtí

Značka štatistického formulára: Obyv 3-12

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie pre potreby demografickej štatistiky. Výsledky zisťovania majú široké využitie v spoločenských vedách a pri riešení súčasných i perspektívnych spoločenských procesov a javov v jednotlivých regiónoch v súvislosti s transformáciou ekonomickej a sociálnej sféry.

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: dátum úmrtia, osobné údaje zomretého (dátum narodenia, rodné číslo, pohlavie, štátne občianstvo a rodinný stav), rodné číslo pozostalého manžela, údaje o deťoch zomretých do jedného roka, o vykonaní pitvy a o príčine smrti, o národnosti a trvalom pobyte zomretého.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Matričné úrady.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: mesačne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 5. kalendárneho dňa po sledovanom období.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky - krajská správa v Trnave.

8. Názov zisťovania: Hlásenie o rozvode

Značka štatistického formulára: Obyv 4-12

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie pre potreby demografickej štatistiky. Výsledky zisťovania majú široké využitie v spoločenských vedách a pri riešení súčasných i perspektívnych spoločenských procesov a javov v jednotlivých regiónoch v súvislosti s transformáciou ekonomickej a sociálnej sféry.

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: údaje o priebehu a výsledku rozvodového konania, osobné údaje manželov (dátum uzavretia manželstva, počet detí z manželstiev, trvalý pobyt, rodné číslo, vzdelanie a národnosť), poradie rozvodu a príčiny rozvratu manželstva.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Okresné súdy.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: mesačne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: 15. kalendárny deň a posledný kalendárny deň v mesiaci prostredníctvom príslušného krajského súdu.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky - krajská správa v Trnave.

9. Názov zisťovania: Hlásenie o sťahovaní

Značka štatistického formulára: Obyv 5-12

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie pre potreby demografickej štatistiky. Výsledky zisťovania majú široké využitie v spoločenských vedách a pri riešení súčasných i perspektívnych spoločenských procesov a javov v jednotlivých regiónoch v súvislosti s transformáciou ekonomickej a sociálnej sféry.

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: osobné údaje osoby, ktorá zmenila miesto trvalého pobytu (dátum narodenia, rodné číslo, pohlavie, rodinný stav, štátne občianstvo, vzdelanie a národnosť), dátum zmeny trvalého pobytu a dôvod sťahovania, miesto predchádzajúceho trvalého pobytu a miesto nového trvalého pobytu.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Obce, útvary Policajného zboru pre občanov Bratislavy, azylantov, cudzincov s trvalým pobytom a príslušné úrady vo vojenských obvodoch.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: mesačne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: prvý pracovný deň po skončení mesiaca.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky - krajská správa v Trnave.

10. Názov zisťovania: Výberové zisťovanie pracovných síl - pre domácnosť

Značka štatistického formulára: VZPS 1-99

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať demografické a sociálne informácie na hodnotenie štruktúry zamestnanosti a nezamestnanosti v Slovenskej republike a v jednotlivých regiónoch. Výsledky zisťovania sa v kombinácii s výsledkami výberového zisťovania pracovných síl pre členov domácnosti využijú na koncipovanie a usmerňovanie sociálnej politiky a politiky zamestnanosti, na zabezpečenie potrieb informačného systému Štatistického úradu Slovenskej republiky, požiadaviek Európskeho štatistického systému a ďalších medzinárodných organizácií a externých užívateľov.

Právny akt Európskych spoločenstiev a Európskej únie: nariadenie rady (ES) č. 577/98 o organizácii výberového zisťovania pracovných síl v spoločenstve.

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: výberové zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: sociálne vzťahy medzi členmi domácnosti, demografické ukazovatele (pohlavie, štátna príslušnosť, dátum narodenia, rodinný stav a pod.), ekonomické postavenie, najvyššie dosiahnuté vzdelanie a pod.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Vybrané domácnosti.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: priebežne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 20. kalendárneho dňa po sledovanom období.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky - príslušná krajská správa.

11. Názov zisťovania: Výberové zisťovanie pracovných síl - pre členov domácnosti

Značka štatistického formulára: VZPS 2-99

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o štruktúre a charaktere zamestnanosti a nezamestnanosti v Slovenskej republike a v jednotlivých regiónoch. Výsledky zisťovania sa využijú na koncipovanie a usmerňovanie sociálnej politiky a politiky zamestnanosti, na zabezpečenie potrieb informačného systému Štatistického úradu Slovenskej republiky, požiadaviek Európskeho štatistického systému a ďalších medzinárodných organizácií a externých užívateľov.

Právny akt Európskych spoločenstiev a Európskej únie: nariadenie rady (ES) č. 577/98 o organizácii výberového zisťovania pracovných síl v spoločenstve.

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: výberové zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: počet osôb zamestnaných aj nezamestnaných v podrobnej štruktúre; u zamestnaných hlavné a ďalšie zamestnanie, stála alebo dočasná práca, plný alebo skrátený pracovný čas, odpracované hodiny, atypické formy práce, zamestnanie podľa odvetví, postavenia v zamestnaní a podľa Klasifikácie zamestnaní, organizácia práce a rozvrhnutie pracovného času, bilancia pracovného a rodinného života; u nezamestnaných dôvod skončenia pracovného pomeru a charakteristika posledného zamestnania, dĺžka trvania nezamestnanosti, spôsoby hľadania zamestnania a pod.; u osôb od 15 rokov formálne a neformálne vzdelávanie, celoživotné vzdelávanie.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Členovia vybranej domácnosti.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: priebežne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 20. kalendárneho dňa po sledovanom období.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky - príslušná krajská správa.

12. Názov zisťovania: Výkaz o štrajku (výluke)

Značka štatistického formulára: Práca 5-99

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie charakterizujúce rozsah a výsledky štrajkov (výluk). Výsledky zisťovania sa využijú pri vyhodnocovaní vplyvu štrajkov (výluk) na ekonomiku, prípadne sa poskytnú medzinárodným organizáciám a na informovanie verejnosti.

Medzinárodný právny predpis: Dohovor Medzinárodnej organizácie práce č. 160/1985 k štatistikám práce prijatý Medzinárodnou konferenciou práce.

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie pri uskutočnení štrajku (výluky).

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: dátum začatia a skončenia štrajku (výluky), dôvod zastavenia práce, počet dní a hodín, počas ktorých trval štrajk (výluka), hlavný dôvod štrajku (výluky), celkový počet zamestnancov organizácie, z toho počet nepracujúcich v čase štrajku (výluky), objem mzdových prostriedkov, ktoré neboli zamestnancom vyplatené z dôvodu štrajku (výluky), charakteristika výsledkov štrajku (výluky).

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Podniky zapísané v obchodnom registri, bez ohľadu na počet zamestnancov a prevažujúcu činnosť, ktoré sú vedené v registri organizácií Štatistického úradu Slovenskej republiky.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: nepravidelne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 10. kalendárneho dňa v prípade uskutočnenia štrajku (výluky).

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky - príslušná krajská správa.

13. Názov zisťovania: Štvrťročný výkaz o práci

Značka štatistického formulára: Práca 2-04

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o počte zamestnancov, mzdách a o počte odpracovaných hodín. Výsledky zisťovania sa využijú na hodnotenie vývoja zamestnanosti, mzdového vývoja a priemerných mesačných a hodinových zárobkov v Slovenskej republike.

Medzinárodný právny predpis: Dohovor Medzinárodnej organizácie práce č. 160/1985 k štatistikám práce prijatý Medzinárodnou konferenciou práce.

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: priemerný evidenčný počet zamestnancov prepočítaný a vo fyzických osobách, z toho zamestnanci so zmenenou pracovnou schopnosťou, evidenčný počet zamestnancov vo fyzických osobách k poslednému dňu štvrťroka, z toho ženy, zamestnanci so skráteným pracovným časom; odpracované hodiny; osoby pracujúce na dohodu; mzdy a náhrady miezd zamestnancov, z toho nepravidelné odmeny, náhrady za pracovnú pohotovosť; peňažné plnenia zo zisku po zdanení; odstupné; ostatné peňažné plnenia z nákladov.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Príspevkové organizácie, samosprávne kraje, miestne orgány štátnej správy, obce, nadácie, neinvestičné fondy, rozpočtové organizácie, neziskové fondy, neziskové organizácie poskytujúce verejnoprospešné služby, verejnoprávne neziskové inštitúcie, Sociálna poisťovňa, zdravotné poisťovne, združenia, politické strany a politické hnutia, cirkvi, náboženské spoločnosti a ich organizácie, občianske združenia, stavovské organizácie – profesné komory, komory, záujmové združenia právnických osôb, organizačné jednotky, jednotky združení a politických strán a politických hnutí, organizácie a združenia s medzinárodným prvkom bez ohľadu na počet zamestnancov a prevažujúcu činnosť, ktoré sú vedené v registri organizácií Štatistického úradu Slovenskej republiky.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: štvrťročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 14. kalendárneho dňa po sledovanom období.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky - krajská správa v Košiciach.

14. Názov zisťovania: Zisťovanie o práci za obce a samosprávne kraje

Značka štatistického formulára: Práca 6-99

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o štruktúre zamestnancov obcí a samosprávnych krajov (územná samospráva). V rámci koncepcie decentralizácie verejnej správy majú obce a samosprávne kraje nový rozsah úloh. Preto je potrebné získať informácie o vplyve tejto skutočnosti na zamestnanosť a odmeňovanie.

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: priemerný evidenčný počet zamestnancov prepočítaný a vo fyzických osobách, evidenčný počet zamestnancov vo fyzických osobách k 30. júnu sledovaného roka v členení volení predstavitelia obce uvoľnení na výkon funkcie, zamestnanci administratívneho aparátu, z toho kontrolóri a ďalší zamestnanci samosprávy, ako aj mzdy týchto zamestnancov.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Obce a samosprávne kraje.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: jednorazovo.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 14. júla sledovaného roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky - krajská správa v Košiciach.

15. Názov zisťovania: Štvrťročný výkaz Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny

Značka štatistického formulára: ÚPSVR 2-04

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o finančnom hospodárení Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny a jeho orgánov. Výsledky zisťovania sa využijú pri príprave štvrťročných národných a regionálnych účtov a na analytické účely v publikáciách Štatistického úradu Slovenskej republiky.

Právny akt Európskych spoločenstiev a Európskej únie: nariadenie komisie (ES) č. 264/2000 týkajúce sa krátkodobej štatistiky verejných financií.

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: finančné ukazovatele tokové (náklady spolu, spotreba materiálu, energie a služieb, odpisy dlhodobého nehmotného a hmotného majetku, nákladové úroky, ostatné príjmy), obstaranie dlhodobého nehmotného a hmotného majetku, finančné ukazovatele stavové (aktíva a pasíva), počet zamestnancov, mzdové náklady zamestnancov, úhrady na aktívnu politiku trhu práce, výdavky na štátne sociálne dávky a sociálnu pomoc a počet poberateľov.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: štvrťročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 25. kalendárneho dňa po sledovanom období.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

16. Názov zisťovania: Štvrťročný výkaz zdravotnej poisťovne

Značka štatistického formulára: Zdp 2-04

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať základné informácie o finančnom hospodárení zdravotných poisťovní, o osobných nákladoch, o prijatom zdravotnom poistnom, o poistencoch, o úhradách výdavkov za poskytnutú zdravotnú starostlivosť a o obstaraných nehmotných a hmotných investíciách. Výsledky zisťovania sa využijú pri príprave štvrťročných národných účtov a na analytické účely v publikáciách Štatistického úradu Slovenskej republiky.

Právny akt Európskych spoločenstiev a Európskej únie: nariadenie komisie (ES) č. 264/2000 týkajúce sa krátkodobej štatistiky verejných financií.

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postup realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: finančné ukazovatele tokové (náklady spolu, spotreba materiálu, energie a služieb, odpisy nehmotného a hmotného investičného majetku, nákladové úroky, hospodársky výsledok pred zdanením); finančné ukazovatele stavové (nehmotný a hmotný investičný majetok odpisovaný, oprávky, zásoby, cenné papiere, záväzky, pohľadávky), zdravotné poistné podľa platiteľov, príspevok zo štátneho rozpočtu a poistné uhrádzané z Národného úradu práce, pokuty, penále, dlžné poistné, počet a odmeny zamestnancov, poistenci zdravotnej poisťovne, úhrady výdavkov za poskytnutú zdravotnú starostlivosť (ambulantná zdravotná starostlivosť primárna a špecializovaná, spoločné vyšetrovacie a liečebné zložky, liečivá na recepty, nemocničná starostlivosť, zdravotná starostlivosť v odborných liečebných ústavoch a v špeciálnych detských zariadeniach, kúpeľná starostlivosť, liečenie v zahraničí, ostatné úhrady) a údaje o obstaraných nehmotných a hmotných investíciách.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Zdravotné poisťovne.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: štvrťročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 25. kalendárneho dňa po sledovanom období.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

17. Názov zisťovania: Štvrťročný výkaz Sociálnej poisťovne

Značka štatistického formulára: Socp 2-04

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o finančnom hospodárení Sociálnej poisťovne. Výsledky zisťovania sa využijú pri príprave štvrťročných národných a regionálnych účtov a na analytické účely v publikáciách Štatistického úradu Slovenskej republiky.

Právny akt Európskych spoločenstiev a Európskej únie: nariadenie komisie (ES) č. 264/2000 týkajúce sa krátkodobej štatistiky verejných financií.

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: finančné ukazovatele tokové (náklady spolu, spotreba materiálu, energie a služieb, odpisy dlhodobého nehmotného a hmotného majetku, nákladové úroky, hospodársky výsledok pred zdanením), počet zamestnancov, mzdové náklady zamestnancov, dlhodobý majetok, finančné ukazovatele stavové (aktíva a pasíva), údaje o obstaranom dlhodobom nehmotnom a hmotnom majetku, prijaté poistné (na nemocenské, starobné, invalidné, úrazové a garančné poistenie a poistenie v nezamestnanosti a platby do rezervného fondu sociálneho poistenia) a úhrady výdavkov na dávky sociálneho poistenia a počet poistencov.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Sociálna poisťovňa.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: štvrťročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 25. kalendárneho dňa po sledovanom období.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

18. Názov zisťovania: Štvrťročný výkaz produkčných odvetví

Značka štatistického formulára: Prod 3-04

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o ukazovateľoch charakterizujúcich činnosť podniku a jeho závodov v oblasti tvorby a rozdeľovania zdrojov, finančného hospodárenia, zamestnanosti a špecifikácie odvetvovej činnosti. Výsledky zisťovania sa využijú na hodnotenie krátkodobého vývoja makroekonomických údajov v systéme národných účtov, na zabezpečenie potrieb informačného systému Štatistického úradu Slovenskej republiky, požiadaviek Európskeho štatistického systému a ďalších medzinárodných organizácií a externých užívateľov.

Právny akt Európskych spoločenstiev a Európskej únie: nariadenie rady (ES) č. 1165/98 o krátkodobej štatistike.

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: výberové zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: informácia o certifikovaných výrobkoch a o certifikovaných systémoch manažérstva kvality, informácia o licenciách, informácia o neplatených osobách, finančné ukazovatele, aktíva a pasíva, cenné papiere v držbe, obstaranie a predaj dlhodobého majetku, zamestnanci a mzdy a vybrané ukazovatele na úrovni jednotlivých závodov, údaje o novovzniknutých závodných jednotkách.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Podniky zapísané v obchodnom registri, príspevkové organizácie, ktoré sú trhovými výrobcami, s počtom zamestnancov 20 a viac a organizácie s ročnými tržbami za vlastné výkony a tovar 100 miliónov Sk a viac, ktoré sú vedené v registri organizácií Štatistického úradu Slovenskej republiky, s prevažujúcou činnosťou podľa Štatistickej odvetvovej klasifikácie ekonomických činností (OKEČ):

- poľnohospodárstvo, poľovníctvo a súvisiace služby (OKEČ 01),

- lesníctvo, ťažba dreva a súvisiace služby (OKEČ 02),

- rybolov, chov rýb a súvisiace služby (OKEČ 05),

- priemysel (OKEČ 10 až 41),

- stavebníctvo (OKEČ 45),

- obchod, pohostinstvo, ubytovanie (OKEČ 50 až 55),

- doprava, pošty a telekomunikácie (OKEČ 60 až 64),

- služby, výskum a vývoj (OKEČ 70 až 74, 80, 85, 90, 92, 93).

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: štvrťročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 12. kalendárneho dňa po sledovanom období.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky - príslušná krajská správa.

19. Názov zisťovania: Štvrťročný podnikový výkaz malej organizácie

Značka štatistického formulára: P 13-04

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o ukazovateľoch charakterizujúcich činnosť drobného podnikania v oblasti tvorby a rozdeľovania zdrojov, finančného hospodárenia, zamestnanosti a špecifikácie odvetvovej činnosti. Výsledky zisťovania sa využijú na hodnotenie krátkodobého vývoja makroekonomických údajov v systéme národných účtov, na zabezpečenie potrieb informačného systému Štatistického úradu Slovenskej republiky, požiadaviek Európskeho štatistického systému a ďalších medzinárodných organizácií a externých užívateľov.

Právny akt Európskych spoločenstiev a Európskej únie: nariadenie rady (ES) č. 1165/98 o krátkodobej štatistike.

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: výberové zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: finančné ukazovatele, aktíva a pasíva, obstaranie investícií a predaj investičného majetku, základné ukazovatele o práci.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Podniky zapísané v obchodnom registri, príspevkové organizácie, ktoré sú trhovými výrobcami, s počtom zamestnancov od 0 do 19, ktoré sú vedené v registri organizácií Štatistického úradu Slovenskej republiky, s prevažujúcou činnosťou podľa Štatistickej odvetvovej klasifikácie ekonomických činností (OKEČ):

- poľnohospodárstvo, poľovníctvo a súvisiace služby (OKEČ 01),

- lesníctvo, ťažba dreva a súvisiace služby (OKEČ 02),

- rybolov, chov rýb a súvisiace služby (OKEČ 05),

- priemysel (OKEČ 10 až 41),

- stavebníctvo (OKEČ 45),

- obchod, pohostinstvo, ubytovanie (OKEČ 50 až 55),

- doprava, pošty a telekomunikácie (OKEČ 60 až 64),

- služby, výskum a vývoj (OKEČ 70 až 74, 80, 85, 90, 92, 93).

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: štvrťročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 12. kalendárneho dňa po sledovanom období.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky - krajská správa v Trnave.

20. Názov zisťovania: Mesačný podnikový výkaz v priemysle

Značka štatistického formulára: Priem P 1-12

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať základné informácie charakterizujúce činnosť priemyselnej organizácie v krátkodobom pohľade a údaje podnikov vyrábajúcich priemyselné výrobky (priemyselné služby). Výsledky zisťovania sa využijú na výpočet indexu priemyselnej produkcie, na hodnotenie krátkodobého vývoja ďalších indikátorov v rozsahu zisťovaných ukazovateľov, na medzinárodné porovnávanie a pre medzinárodné organizácie (OECD, Medzinárodný menový fond, Eurostat).

Právny akt Európskych spoločenstiev a Európskej únie: nariadenie rady (ES) č. 1165/98 o krátkodobej štatistike a nariadenie rady (EHS) č. 3924/91 o zavedení štatistických zisťovaní Spoločenstva týkajúcich sa priemyselnej výroby.

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: výroba tovaru, tržby, priemerný evidenčný počet zamestnancov, mzdy a náhrady mzdy zamestnancov, odpracované hodiny, spotrebná daň, zákazky priemyselných výrobkov a prác, výroba a predaj priemyselných výrobkov a priemyselné služby podľa jednotlivých vyrábaných priemyselných komodít v naturálnom a v hodnotovom vyjadrení (podľa Zoznamu priemyselných výrobkov a služieb PRODSLOV), spotreba materiálu pri výrobe vybranej výrobkovej skupiny.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Podniky zapísané v obchodnom registri, príspevkové organizácie, ktoré sú trhovými výrobcami, verejnoprávne inštitúcie s počtom zamestnancov 20 a viac a organizácie s ročnými tržbami za vlastné výkony a tovar 100 miliónov Sk a viac, ktoré sú vedené v registri organizácií Štatistického úradu Slovenskej republiky, s prevažujúcou činnosťou podľa Štatistickej odvetvovej klasifikácie ekonomických činností (OKEČ) - priemysel (OKEČ 10 až 41) a vybrané organizácie bez ohľadu na počet zamestnancov a prevažujúcu činnosť, v ktorých je významný objem výroby priemyselných výrobkov.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: mesačne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 8. kalendárneho dňa po sledovanom období.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky - krajská správa v Banskej Bystrici.

21. Názov zisťovania: Mesačný podnikový výkaz v stavebníctve

Značka štatistického formulára: Stav P 1-12

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať základné informácie o zamestnancoch, stavebnej produkcii, tržbách a zákazkách stavebnej produkcie v odvetví stavebníctva. Výsledky zisťovania sa využijú na hodnotenie krátkodobého vývoja a na zabezpečenie potrieb informačného systému Štatistického úradu Slovenskej republiky, požiadaviek Európskeho štatistického systému a ďalších medzinárodných organizácií a externých užívateľov.

Právny akt Európskych spoločenstiev a Európskej únie: nariadenie rady (ES) č. 1165/98 o krátkodobej štatistike.

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: výberové zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: priemerný evidenčný počet zamestnancov, priemerný evidenčný počet robotníkov na stavebných prácach, odpracované hodiny zamestnancov, odpracované hodiny robotníkov na stavebných prácach spolu a podľa vecnej štruktúry realizovaných prác a smerov výstavby, mzdy a náhrady mzdy zamestnancov a robotníkov na stavebných prácach, osoby pracujúce na dohodu na stavebných prácach, ich odpracované hodiny a odmeny, stavebná produkcia podľa dodávateľských zmlúv spolu a v zahraničí, poddodávky stavebnej produkcie prijaté od iných organizácií, poddodávky stavebnej produkcie vykonané pre iné organizácie, stavebná produkcia vykonaná vlastnými zamestnancami spolu a podľa vecnej štruktúry realizovaných prác a smerov výstavby, dokončené byty, tržby za vlastné výkony a tovar, tržby za predaj vlastných výrobkov a služieb, tržby zo stavebnej činnosti, zákazky stavebnej produkcie (štvrťročne).

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Podniky zapísané v obchodnom registri, príspevkové organizácie, ktoré sú trhovými výrobcami, verejnoprávne inštitúcie s počtom zamestnancov 20 a viac a organizácie s ročnými tržbami za vlastné výkony a tovar 100 miliónov Sk a viac a vybrané podniky s počtom zamestnancov od 0 do 19, ktoré sú vedené v registri organizácií Štatistického úradu Slovenskej republiky, s prevažujúcou činnosťou podľa Štatistickej odvetvovej klasifikácie ekonomických činností (OKEČ) - stavebníctvo (OKEČ 45).

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: mesačne, príloha štvrťročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 8. kalendárneho dňa po sledovanom období.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky - krajská správa v Košiciach.

22. Názov zisťovania: Štvrťročný výkaz o prevádzke vodných tokov vo vodnom hospodárstve

Značka štatistického formulára: Vod 3-04

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o prevádzke významných vodných tokov na území Slovenskej republiky. Výsledky zisťovania sa využijú na analytické účely v publikáciách Štatistického úradu Slovenskej republiky a na informovanie verejnosti.

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: dodávky povrchovej vody podľa odberateľov, platby za dodávky povrchovej vody a platby za odber podzemnej vody.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Slovenský vodohospodársky podnik.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: štvrťročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 12. kalendárneho dňa po sledovanom období.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky - krajská správa v Trnave.

23. Názov zisťovania: Štvrťročný výkaz o výrobe a rozvode vody a o odvádzaní odpadových vôd vo vodnom hospodárstve

Značka štatistického formulára: Vod 4-04

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o výrobe a rozvode vody a o odvádzaní odpadových vôd. Výsledky zisťovania sa využijú na analytické účely v publikáciách Štatistického úradu Slovenskej republiky a na informovanie verejnosti.

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: voda pitná vyrobená vo vlastných vodohospodárskych zariadeniach, voda prevzatá, voda odovzdaná bezodplatne, voda určená na realizáciu, voda fakturovaná pitná (pre domácnosti, ostatných odberateľov, ďalších dodávateľov vody), voda nefakturovaná, vodné (pre domácnosti, ostatných odberateľov), odpadové vody vypúšťané do vodných tokov cez verejnú kanalizáciu (splaškové, priemyselné a ostatné, zrážkové, cudzie), čistené odpadové vody (splaškové, priemyselné a ostatné, zrážkové, cudzie), voda odkanalizovaná (pre domácnosti, ostatných odberateľov) a stočné (pre domácnosti, ostatných odberateľov).

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Podniky zapísané v obchodnom registri, bez ohľadu na počet zamestnancov, s prevažujúcou činnosťou podľa Štatistickej odvetvovej klasifikácie ekonomických činností (OKEČ):

- výroba a rozvod pitnej a úžitkovej vody (OKEČ 41.00.2),

- odvádzanie a úprava odpadových vôd (OKEČ 90.01).

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: štvrťročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 12. kalendárneho dňa po sledovanom období.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky - krajská správa v Trnave.

24. Názov zisťovania: Štvrťročný výkaz o začatých, rozostavaných a dokončených bytoch

Značka štatistického formulára: Inv 3-04

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie pre systém národného účtovníctva a na rozhodovanie o prijímaní opatrení v oblasti bývania. Výsledky zisťovania budú podkladom pre publikácie Štatistického úradu Slovenskej republiky a pre medzinárodné organizácie.

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: základné údaje o bytoch, veľkosť dokončených bytov, stavebné povolenia na výstavbu nových bytov.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Stavebné úrady - obce, krajské úrady v zmysle zákona č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky, Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky, Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky, Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky, Štátny dráhový úrad, Letecký úrad Slovenskej republiky, Hlavný banský úrad.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: štvrťročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 12. kalendárneho dňa po sledovanom období.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky - krajská správa v Košiciach.

25. Názov zisťovania: Mesačný výkaz o výrobe elektriny a tepla

Značka štatistického formulára: Energ 7-12

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať základné informácie o výrobe elektriny a tepla v krátkodobom pohľade a ako podklad na zostavenie predbežnej energetickej bilancie. Výsledky zisťovania sa využijú pri vypĺňaní medzinárodného dotazníka Eurostatu Mesačný dotazník o elektrine a ako podklad pre dotazník IEA Mini dotazník o elektrine.

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele výroby elektriny a tepla, spotreby palív na výrobu elektriny a tepla podľa druhov, dovozu, vývozu a vlastnej spotreby elektriny a tepla.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Výrobcovia tepla, ak prevádzkujú aspoň jeden zdroj s inštalovaným výkonom 0,35 MW a vyšším, výrobcovia elektriny a jednotky, ktoré sa zaoberajú rozvodom elektriny a tepla.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: mesačne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 20. kalendárneho dňa po sledovanom období.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky - krajská správa v Prešove.

26. Názov zisťovania: Mesačný výkaz o tuhých a vybraných plynných palivách

Značka štatistického formulára: Energ 8-12

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať základné informácie o zdrojoch a dodávkach tuhých a vybraných plynných palív v krátkodobom pohľade a ako podklad na zostavenie predbežnej energetickej bilancie. Výsledky zisťovania sa využijú pri vypĺňaní medzinárodného dotazníka Eurostatu Mesačný dotazník o tuhých palivách a ako podklad pre dotazník IEA Mini dotazník o uhlí.

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ťažba - výroba, zásoby, nákup, dovoz, vývoz, spotreba a predaj palív.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Podniky zapísané v obchodnom registri, s počtom zamestnancov 20 a viac, ktoré sú vedené v registri organizácií Štatistického úradu Slovenskej republiky, s prevažujúcou činnosťou podľa Štatistickej odvetvovej klasifikácie ekonomických činností (OKEČ):

- výroba kovov (OKEČ 27)

a organizácie, bez ohľadu na počet zamestnancov, s prevažujúcou činnosťou podľa Štatistickej odvetvovej klasifikácie ekonomických činností (OKEČ):

- ťažba čierneho uhlia, hnedého uhlia a lignitu; ťažba rašeliny (OKEČ 10),

- veľkoobchod s pevnými, kvapalnými a plynnými palivami a súvisiacimi produktmi (OKEČ 51.51)

a všetci výrobcovia, dovozcovia, vývozcovia a skladovatelia sledovaných produktov.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: mesačne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 20. kalendárneho dňa po sledovanom období.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky - krajská správa v Prešove.

27. Názov zisťovania: Mesačný výkaz obchodu, pohostinstva a ubytovania

Značka štatistického formulára: OPU 1-12

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o činnosti organizácií v obchode, pohostinstve a ubytovaní. Výsledky zisťovania sa využijú na hodnotenie krátkodobého vývoja a na zabezpečenie potrieb informačného systému Štatistického úradu Slovenskej republiky, požiadaviek Európskeho štatistického systému a ďalších medzinárodných organizácií a externých užívateľov.

Právny akt Európskych spoločenstiev a Európskej únie: nariadenie rady (ES) č. 1165/98 o krátkodobej štatistike.

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: výberové zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: tržby za vlastné výkony a tovar, z toho tržby obchodu, pohostinstva a ubytovania, priemerný evidenčný počet zamestnancov, mzdy a náhrady mzdy zamestnancov a daň z pridanej hodnoty.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Podniky zapísané v obchodnom registri, príspevkové organizácie, ktoré sú trhovými výrobcami, s počtom zamestnancov 20 a viac a organizácie s ročnými tržbami za vlastné výkony a tovar 100 miliónov Sk a viac a vybrané podniky s počtom zamestnancov od 0 do 19, ako aj vybrané fyzické osoby zapísané v živnostenskom registri a fyzické osoby podnikajúce podľa iného ako živnostenského zákona, bez ohľadu na počet zamestnancov, ktoré sú vedené v registri organizácií Štatistického úradu Slovenskej republiky, s prevažujúcou činnosťou podľa Štatistickej odvetvovej klasifikácie ekonomických činností (OKEČ):

- obchod (OKEČ 50 až 52, 55),

- hotely a reštaurácie (OKEČ 55).

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: mesačne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 8. kalendárneho dňa po sledovanom období.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky - krajská správa v Bratislave.

28. Názov zisťovania: Mesačný výkaz o pohybe cien v lesnom hospodárstve

Značka štatistického formulára: Ceny Les 1-12

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať údaje na výpočet indexov cien vybraných výrobkov zo sortimentov ihličnatého a listnatého surového dreva. Výsledky zisťovania sa využijú na výpočet cenových indexov, ktoré slúžia na hodnotenie vývoja cenovej úrovne výrobcov a na prepočty hodnotových ukazovateľov odvetvovej štatistiky a národných účtov do stálych cien.

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: výberové zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: cena vybraných výrobkov zo sortimentov ihličnatého a listnatého surového dreva v sledovanom mesiaci, realizácia dodávok týchto sortimentov (vo fyzických jednotkách a v hodnotovom vyjadrení) pre tuzemsko za celý predchádzajúci mesiac.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Vybrané podniky zapísané v obchodnom registri, bez ohľadu na počet zamestnancov, ktoré sú vedené v registri organizácií Štatistického úradu Slovenskej republiky, s prevažujúcou činnosťou podľa Štatistickej odvetvovej klasifikácie ekonomických činností (OKEČ) - lesníctvo, ťažba dreva a súvisiace služby (OKEČ 02).

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: mesačne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 20. kalendárneho dňa sledovaného mesiaca.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky - krajská správa v Trenčíne.

29. Názov zisťovania: Mesačný výkaz o cenách poľnohospodárskych výrobkov

Značka štatistického formulára: Ceny NC Poľ 1-12

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o cenách vybraných druhov poľnohospodárskych výrobkov, ktoré sú platené výrobcovi. Výsledky zisťovania sa využijú na výpočet priemerných cien a cenových indexov poľnohospodárskych výrobkov, na hodnotenie vývoja cenovej úrovne výrobcov poľnohospodárskej produkcie, na prepočty hodnotových ukazovateľov do stálych cien (odvetvová štatistika a národné účty) a pre medzinárodné štatistiky.

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: výberové zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ceny vybraných poľnohospodárskych výrobkov, predané množstvo výrobkov vo fyzických jednotkách, hodnota predaja vo finančnom vyjadrení.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Vybrané právnické osoby a fyzické osoby, bez ohľadu na počet zamestnancov, ktoré sú vedené v registri organizácií Štatistického úradu Slovenskej republiky, s prevažujúcou činnosťou podľa Štatistickej odvetvovej klasifikácie ekonomických činností (OKEČ) - poľnohospodárstvo, poľovníctvo a súvisiace služby (OKEČ 01).

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: mesačne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 22. kalendárneho dňa sledovaného mesiaca.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky - krajská správa v Trenčíne.

30. Názov zisťovania: Mesačný výkaz o pohybe cien vo vodnom hospodárstve

Značka štatistického formulára: Ceny Vod 1 - 12

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie na výpočet indexov cien pitnej vody a odvádzanej vody. Výsledky zisťovania sa využijú na hodnotenie vývoja cenovej úrovne výrobcov a na prepočty ukazovateľov odvetvovej štatistiky do stálych cien.

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: výberové zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: cena fakturovanej pitnej vody za m3, cena odvádzanej vody za m3, a to v členení domácnosti a ostatní odberatelia, jedenkrát ročne údaje o tržbách.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Vybrané podniky zapísané v obchodnom registri, s počtom zamestnancov 20 a viac, ktoré sú vedené v registri organizácií Štatistického úradu Slovenskej republiky, s prevažujúcou činnosťou podľa Štatistickej odvetvovej klasifikácie ekonomických činností (OKEČ):

- úprava a rozvod vody (OKEČ 41),

- odstraňovanie odpadových vôd a odpadov, hygienické a podobné činnosti (OKEČ 90).

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: mesačne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 12. kalendárneho dňa sledovaného mesiaca.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky - krajská správa v Trenčíne.

31. Názov zisťovania: Mesačný výkaz o pohybe cien priemyselných výrobcov

Značka štatistického formulára: Ceny VC 1 - 12

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o cenách vybraných výrobkov na výpočet indexov cien výrobcov v priemysle pre potreby analytického hodnotenia vývoja cenovej hladiny v priemysle a rýchlej informácie o vývoji hospodárskeho cyklu. Výsledky zisťovania sa využijú na prepočty hodnotových ukazovateľov priemyslu a národných účtov do stálych cien a pre medzinárodné štatistiky.

Právny akt Európskych spoločenstiev a Európskej únie: nariadenie rady (ES) č. 1165/98 o krátkodobej štatistike.

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: výberové zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ceny vybraných výrobkov priemyselných výrobcov určených pre tuzemsko a priamy vývoz, tržby za výrobok a šesťmiestnu skupinu Štatistickej klasifikácie produkcie (KP).

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Vybrané podniky zapísané v obchodnom registri, s počtom zamestnancov 20 a viac, ktoré sú vedené v registri organizácií Štatistického úradu Slovenskej republiky, s prevažujúcou činnosťou podľa Štatistickej odvetvovej klasifikácie ekonomických činností (OKEČ):

- ťažba nerastných surovín (OKEČ 10 až 14),

- priemyselná výroba (OKEČ 15 až 37),

- výroba a rozvod elektriny, plynu, pary a teplej vody (OKEČ 40),

- úprava a rozvod vody (OKEČ 41).

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: mesačne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 15. kalendárneho dňa sledovaného mesiaca.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky - krajská správa v Trenčíne.

32. Názov zisťovania: Parametrické porovnanie úžitkových vlastností výrobkov

Značka štatistického formulára: Ceny VC 2 - 99

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie na kvantifikáciu rozdielov úžitkových vlastností výrobkov v prípadoch, keď sa doteraz sledovaný výrobok prestal vyrábať a bol nahradený iným, slúžiacim na ten istý účel, ale s odchylnými parametrami. Porovnanie indexu úžitkových vlastností, vyjadrujúceho súhrnne tieto rozdiely, s reláciou cien starého a nového výrobku umožňuje pri náhradách (zámenách) výrobkov vylúčiť mimocenové vplyvy z vypočítaných cenových indexov a zabezpečiť ich kvalitu.

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: výberové zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: označenie výrobkov, ceny a skutočné náklady na mernú jednotku výrobku, tržby z predaja výrobku a ukazovatele charakterizujúce kvalitu doteraz sledovaného a náhradného (nového) výrobku.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Vybrané podniky zapísané v obchodnom registri, s počtom zamestnancov 20 a viac, ktoré sú vedené v registri organizácií Štatistického úradu Slovenskej republiky, s prevažujúcou činnosťou podľa Štatistickej odvetvovej klasifikácie ekonomických činností (OKEČ):

- ťažba nerastných surovín (OKEČ 10 až 14),

- priemyselná výroba (OKEČ 15 až 37),

- výroba a rozvod elektriny, plynu, pary a teplej vody (OKEČ 40),

- úprava a rozvod vody (OKEČ 41).

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: nepravidelne - v prípade návrhu zámen reprezentantov.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 15. kalendárneho dňa po predložení návrhu zámeny reprezentantov.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky - krajská správa v Trenčíne.

33. Názov zisťovania: Tabuľkový komentár

Značka štatistického formulára: Ceny VC 3 - 99

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie na porovnanie základných charakteristík (popisov) výrobkov v prípadoch, keď sa doteraz sledovaný výrobok prestal vyrábať a bol nahradený iným, slúžiacim na ten istý účel, ale s odchylnými charakteristikami. Porovnanie umožní pri náhrade (zámene) reprezentanta vylúčiť mimocenové vplyvy z výpočtu cenového indexu a zabezpečiť jeho kvalitu.

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: výberové zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: označenie výrobkov, ceny a skutočné náklady na mernú jednotku výrobku, tržby z predaja výrobku a ukazovatele charakterizujúce kvalitu doteraz sledovaného a náhradného (nového) výrobku.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Vybrané podniky zapísané v obchodnom registri, s počtom zamestnancov 20 a viac, ktoré sú vedené v registri organizácií Štatistického úradu Slovenskej republiky, s prevažujúcou činnosťou podľa Štatistickej odvetvovej klasifikácie ekonomických činností (OKEČ):

- ťažba nerastných surovín (OKEČ 10 až 14),

- priemyselná výroba (OKEČ 15 až 37),

- výroba a rozvod elektriny, plynu, pary a teplej vody (OKEČ 40),

- úprava a rozvod vody (OKEČ 41).

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: nepravidelne - v prípade návrhu zámen reprezentantov.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 15. kalendárneho dňa po predložení návrhu zámeny reprezentantov.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky - krajská správa v Trenčíne.

34. Názov zisťovania: Štvrťročný výkaz o cenách vybraných výrobkov a služieb v poľnohospodárstve

Značka štatistického formulára: Ceny D Poľ 1-04

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o cenách vybraných výrobkov a služieb, za ktoré ich výrobca zabezpečujúci poľnohospodársku výrobu nakupuje na využitie vo výrobnom procese. Výsledky zisťovania sa využijú na výpočet indexov cien vstupov a slúžia na analytické hodnotenie vývoja ekonomiky poľnohospodárstva a pre medzinárodné štatistiky.

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: výberové zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ceny vybraných výrobkov a služieb nakupovaných poľnohospodárskymi výrobcami v sledovanom štvrťroku, nákup vybraných výrobkov a služieb v predchádzajúcom štvrťroku v hodnotovom vyjadrení.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Vybrané právnické osoby a fyzické osoby, bez ohľadu na počet zamestnancov, ktoré sú vedené v registri Štatistického úradu Slovenskej republiky, s prevažujúcou činnosťou podľa Štatistickej odvetvovej klasifikácie ekonomických činností (OKEČ):

- poľnohospodárstvo, poľovníctvo a súvisiace služby (OKEČ 01).

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: štvrťročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 22. kalendárneho dňa posledného mesiaca sledovaného štvrťroka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky - krajská správa v Trenčíne.

35. Názov zisťovania: Štvrťročný návratný výkaz o pohybe cien v stavebníctve podľa Štatistickej klasifikácie produkcie

Značka štatistického formulára: Ceny Stav 10-04

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o cenách vybraných stavebných prác a o nákupných cenách rozhodujúcich spotrebovaných stavebných materiálov. Výsledky zisťovania sa využijú na výpočet indexov cien stavebných prác a materiálov, na analytické hodnotenie vývoja úrovne cien v stavebníctve a na rýchlu informáciu o vývoji hospodárskeho cyklu, na prepočty hodnotových ukazovateľov stavebníctva a národných účtov do stálych cien a pre medzinárodné štatistiky.

Právny akt Európskych spoločenstiev a Európskej únie: nariadenie rady (ES) č. 1165/98 o krátkodobej štatistike.

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: výberové zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ceny vybraných stavebných prác a materiálov v členení podľa Štatistickej klasifikácie produkcie.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Vybrané podniky zapísané v obchodnom registri, bez ohľadu na počet zamestnancov, ktoré sú vedené v registri organizácií Štatistického úradu Slovenskej republiky, s prevažujúcou činnosťou podľa Štatistickej odvetvovej klasifikácie ekonomických činností - stavebníctvo (OKEČ 45).

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: štvrťročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 10. kalendárneho dňa posledného mesiaca sledovaného štvrťroka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky - krajská správa v Trenčíne.

35a. Názov zisťovania: Mesačný výkaz o cenách služieb v oblasti nehnuteľností

Značka štatistického formulára: Ceny VTS 1-12

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať údaje na výpočet indexov cien služieb v oblasti nehnuteľností. Cenové indexy sa používajú na hodnotenie vývoja cenovej úrovne poskytovateľov služieb v oblasti nehnuteľností a na prepočty hodnotových ukazovateľov odvetvovej štatistiky a národných účtov do stálych cien.

Právny akt Európskych spoločenstiev a Európskej únie: nariadenie rady (ES) č. 2223/96 o európskom systéme národných a regionálnych účtov v Spoločenstve.

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: výberové zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: cena vybraných služieb v oblasti nehnuteľností v minulom a sledovanom mesiaci, tržby z realizácie týchto služieb za predchádzajúci rok.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Vybrané podniky zapísané v obchodnom registri bez ohľadu na počet zamestnancov, ktoré sú vedené v registri organizácií Štatistického úradu Slovenskej republiky, s prevažujúcou činnosťou podľa Štatistickej odvetvovej klasifikácie ekonomických činností – činnosti v oblasti nehnuteľností (OKEČ 70).

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: mesačne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 20. kalendárneho dňa sledovaného mesiaca.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky – krajská správa v Trenčíne.

35b. Názov zisťovania: Mesačný výkaz o cenách služieb za prenájom strojov a prístrojov

Značka štatistického formulára: Ceny VTS 2-12

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať údaje na výpočet indexov cien služieb za prenájom strojov a prístrojov. Cenové indexy sa používajú na hodnotenie vývoja cenovej úrovne poskytovateľov služieb v oblasti prenájmu strojov a prístrojov a na prepočty hodnotových ukazovateľov odvetvovej štatistiky a národných účtov do stálych cien.

Právny akt Európskych spoločenstiev a Európskej únie: nariadenie rady (ES) č. 2223/96 o európskom systéme národných a regionálnych účtov v Spoločenstve.

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: výberové zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: cena vybraných služieb v oblasti prenájmu strojov a prístrojov v minulom a sledovanom mesiaci, tržby z realizácie týchto služieb za predchádzajúci rok.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Vybrané podniky zapísané v obchodnom registri bez ohľadu na počet zamestnancov, ktoré sú vedené v registri organizácií Štatistického úradu Slovenskej republiky, s prevažujúcou činnosťou podľa Štatistickej odvetvovej klasifikácie ekonomických činností – prenájom strojov a zariadení bez obsluhy a prenájom tovaru osobnej spotreby a potrieb pre domácnosť (OKEČ 71).

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: mesačne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 20. kalendárneho dňa sledovaného mesiaca.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky – krajská správa v Trenčíne.

35c. Názov zisťovania: Mesačný výkaz o cenách služieb v oblasti spracovania dát

Značka štatistického formulára: Ceny VTS 3-12

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať údaje na výpočet indexov cien služieb v oblasti spracovania dát. Cenové indexy sa používajú na hodnotenie vývoja cenovej úrovne poskytovateľov služieb v oblasti spracovania dát a na prepočty hodnotových ukazovateľov odvetvovej štatistiky a národných účtov do stálych cien.

Právny akt Európskych spoločenstiev a Európskej únie: nariadenie rady (ES) č. 2223/96 o európskom systéme národných a regionálnych účtov v Spoločenstve.

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: výberové zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: cena vybraných služieb v oblasti spracovania dát v minulom a sledovanom mesiaci, tržby z realizácie týchto služieb za predchádzajúci rok.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Vybrané podniky zapísané v obchodnom registri bez ohľadu na počet zamestnancov, ktoré sú vedené v registri organizácií Štatistického úradu Slovenskej republiky, s prevažujúcou činnosťou podľa Štatistickej odvetvovej klasifikácie ekonomických činností – počítačové a súvisiace činnosti (OKEČ 72).

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: mesačne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 20. kalendárneho dňa sledovaného mesiaca.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky – krajská správa v Trenčíne.

35d. Názov zisťovania: Mesačný výkaz o cenách služieb určených prevažne pre podniky

Značka štatistického formulára: Ceny VTS 4-12

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať údaje na výpočet indexov cien služieb určených prevažne pre podniky. Cenové indexy sa používajú na hodnotenie vývoja cenovej úrovne poskytovateľov služieb určených prevažne pre podniky a na prepočty hodnotových ukazovateľov odvetvovej štatistiky a národných účtov do stálych cien.

Právny akt Európskych spoločenstiev a Európskej únie: nariadenie rady (ES) č. 2223/96 o európskom systéme národných a regionálnych účtov v Spoločenstve.

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: výberové zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: cena vybraných služieb určených prevažne pre podniky v minulom a sledovanom mesiaci, tržby z realizácie týchto služieb za predchádzajúci rok.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Vybrané podniky zapísané v obchodnom registri bez ohľadu na počet zamestnancov, ktoré sú vedené v registri organizácií Štatistického úradu Slovenskej republiky, s prevažujúcou činnosťou podľa Štatistickej odvetvovej klasifikácie ekonomických činností – iné obchodné služby (OKEČ 74).

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: mesačne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 20. kalendárneho dňa sledovaného mesiaca.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky – krajská správa v Trenčíne.

35e. Názov zisťovania: Mesačný výkaz o cenách služieb v poštách a telekomunikáciách

Značka štatistického formulára: Ceny VTS 5-12

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania Účelom štatistického zisťovania je získať údaje na výpočet indexov cien služieb v poštách a telekomunikáciách. Cenové indexy sa používajú na hodnotenie vývoja cenovej úrovne poskytovateľov služieb v poštách a telekomunikáciách a na prepočty hodnotových ukazovateľov odvetvovej štatistiky a národných účtov do stálych cien.

Právny akt Európskych spoločenstiev a Európskej únie: nariadenie Rady (ES) č. 2223/96 z 25. júna 1996 o Európskom systéme národných a regionálnych účtov v spoločenstve.

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: výberové zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: cena vybraných služieb za pošty a telekomunikácie v minulom a sledovanom mesiaci, tržby z realizácie týchto služieb za predchádzajúci rok.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Vybrané podniky zapísané v obchodnom registri, bez ohľadu na počet zamestnancov, ktoré sú vedené v registri organizácií Štatistického úradu Slovenskej republiky, s prevažujúcou činnosťou podľa Štatistickej odvetvovej klasifikácie ekonomických činností (OKEČ) – pošty a telekomunikácie (OKEČ 64).

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: mesačne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 20. kalendárneho dňa sledovaného mesiaca.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky – krajská správa v Trenčíne.

35f. Názov zisťovania: Mesačný výkaz o cenách služieb v oblasti finančného lízingu

Značka štatistického formulára: Ceny VTS 6-12

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať údaje na výpočet indexov cien za služby v oblasti finančného lízingu. Cenové indexy sa používajú na hodnotenie vývoja cenovej úrovne poskytovateľov služieb v oblasti finančného lízingu a na prepočty hodnotových ukazovateľov odvetvovej štatistiky a národných účtov do stálych cien.

Právny akt Európskych spoločenstiev a Európskej únie: nariadenie Rady (ES) č. 2223/96 z 25. júna 1996 o Európskom systéme národných a regionálnych účtov v spoločenstve.

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: výberové zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: cena vybraných služieb v oblasti finančného lízingu v minulom a sledovanom mesiaci, tržby z realizácie týchto služieb za predchádzajúci rok.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Vybrané podniky zapísané v obchodnom registri, bez ohľadu na počet zamestnancov, ktoré sú vedené v registri organizácií Štatistického úradu Slovenskej republiky, s prevažujúcou činnosťou podľa Štatistickej odvetvovej klasifikácie ekonomických činností (OKEČ) – ostatné finančné sprostredkovanie (OKEČ 65.2).

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: mesačne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 20. kalendárneho dňa sledovaného mesiaca.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky – krajská správa v Trenčíne.

35g. Názov zisťovania: Mesačný výkaz o cenách služieb v poisťovníctve

Značka štatistického formulára: Ceny VTS 7-12

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať údaje na výpočet indexov cien za služby v poisťovníctve. Cenové indexy sa používajú na hodnotenie vývoja cenovej úrovne poskytovateľov služieb v poisťovníctve a na prepočty hodnotových ukazovateľov odvetvovej štatistiky a národných účtov do stálych cien.

Právny akt Európskych spoločenstiev a Európskej únie: nariadenie Rady (ES) č. 2223/96 z 25. júna 1996 o Európskom systéme národných a regionálnych účtov v spoločenstve.

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: výberové zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: cena vybraných služieb v poisťovníctve v minulom a sledovanom mesiaci, tržby z realizácie týchto služieb za predchádzajúci rok.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Vybrané podniky zapísané v obchodnom registri, bez ohľadu na počet zamestnancov, ktoré sú vedené v registri organizácií Štatistického úradu Slovenskej republiky, s prevažujúcou činnosťou podľa Štatistickej odvetvovej klasifikácie ekonomických činností (OKEČ) – poistenie a dôchodkové zabezpečenie okrem povinného sociálneho zabezpečenia (OKEČ 66).

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: mesačne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 20. kalendárneho dňa sledovaného mesiaca.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky – krajská správa v Trenčíne.

35h. Názov zisťovania: Mesačný výkaz o cenách služieb v bankovníctve

Značka štatistického formulára: Ceny VTS 8-12

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať údaje na výpočet indexov cien za služby v bankovníctve. Cenové indexy sa používajú na hodnotenie vývoja cenovej úrovne poskytovateľov služieb v bankovníctve a na prepočty hodnotových ukazovateľov odvetvovej štatistiky a národných účtov do stálych cien.

Právny akt Európskych spoločenstiev a Európskej únie: nariadenie Rady (ES) č. 2223/96 z 25. júna 1996 o Európskom systéme národných a regionálnych účtov v spoločenstve.

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: výberové zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: cena vybraných služieb v bankovníctve v minulom a sledovanom mesiaci, tržby z realizácie týchto služieb za predchádzajúci rok.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Vybrané podniky zapísané v obchodnom registri, bez ohľadu na počet zamestnancov, ktoré sú vedené v registri organizácií Štatistického úradu Slovenskej republiky, s prevažujúcou činnosťou podľa Štatistickej odvetvovej klasifikácie ekonomických činností (OKEČ) – peňažné sprostredkovanie (OKEČ 65.1).

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: mesačne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 20. kalendárneho dňa sledovaného mesiaca.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky – krajská správa v Trenčíne.

36. Názov zisťovania: Mesačný výkaz v doprave

Značka štatistického formulára: Dop 1-12

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie charakterizujúce činnosť organizácií s prevažujúcou dopravnou činnosťou. Výsledky zisťovania sa využijú na hodnotenie krátkodobého vývoja a na zabezpečenie potrieb informačného systému Štatistického úradu Slovenskej republiky, požiadaviek Európskeho štatistického systému a ďalších medzinárodných organizácií a externých užívateľov.

Právny akt Európskych spoločenstiev a Európskej únie: nariadenie rady (ES) č. 1165/98 o krátkodobej štatistike.

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: výberové zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: základné ukazovatele v doprave - hmotnosť prepraveného nákladu, tonokilometre, nakládka, počet prepravených osôb, z toho v mestskej hromadnej doprave, osobokilometre, z toho v mestskej hromadnej doprave, priemerný evidenčný počet zamestnancov, mzdy a náhrady mzdy zamestnancov, tržby za vlastné výkony a tovar, z toho tržby za nákladnú dopravu a osobnú dopravu.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Podniky zapísané v obchodnom registri, príspevkové organizácie, s počtom zamestnancov 20 a viac, a podniky s ročnými tržbami za vlastné výkony a tovar 100 miliónov Sk a viac a vybrané podniky s počtom zamestnancov od 0 do 19, ako aj vybrané fyzické osoby zapísané v živnostenskom registri, bez ohľadu na počet zamestnancov, ktoré sú vedené v registri organizácií Štatistického úradu Slovenskej republiky, s prevažujúcou činnosťou podľa Štatistickej odvetvovej klasifikácie ekonomických činností (OKEČ) - doprava (OKEČ 60.1 až 63.23, 63.4).

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: mesačne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 8. kalendárneho dňa po sledovanom období.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky - krajská správa v Žiline.

37. Názov zisťovania: Mesačný výkaz o letiskách

Značka štatistického formulára: Dop 4-12

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie charakterizujúce činnosť letísk. Výsledky zisťovania sa využijú na hodnotenie krátkodobého vývoja a na zabezpečenie potrieb informačného systému Štatistického úradu Slovenskej republiky, požiadaviek Európskeho štatistického systému a ďalších medzinárodných organizácií a externých užívateľov.

Právny akt Európskych spoločenstiev a Európskej únie: nariadenie rady (ES) č. 325/95 o štatistike prepraveného nákladu, osôb a pošty v leteckej doprave.

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: uskutočnené lety podľa úsekov letov - prepravené osoby, náklad a pošta, uskutočnené lety podľa východiskového a cieľového letiska - prepravené osoby, náklad a pošta, údaje za letisko

- prepravení cestujúci, tovar a pošta, pohyby lietadiel.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Letiská.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: mesačne.

Lehota na poskytovanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 20. kalendárneho dňa sledovaného mesiaca.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

37a. Názov zisťovania: Štvrťročný výkaz o vnútrozemskej vodnej doprave

Značka štatistického formulára: Dop 5-04

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie charakterizujúce činnosť vo vnútrozemskej vodnej doprave. Výsledky zisťovania sa využijú na hodnotenie krátkodobého vývoja a na zabezpečenie potrieb informačného systému Štatistického úradu Slovenskej republiky, požiadaviek európskeho štatistického systému a ďalších medzinárodných organizácií a externých užívateľov.

Právny akt Európskych spoločenstiev a Európskej únie: nariadenie rady (ES) č. 1119/80 o štatistike prepraveného tovaru po vnútrozemských vodných cestách.

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: objem prepravených tovarov loďami nákladnej dopravy podľa klasifikácie tovarových skupín, typu plavidiel, objemu prepravených kontajnerov a ich počet.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Právnické osoby zapísané v obchodnom registri a fyzické osoby, ktoré majú platnú licenciu na vykonávanie verejnej vnútroštátnej a medzinárodnej dopravy na vnútrozemských vodných cestách, bez ohľadu na počet zamestnancov a prevažujúcu činnosť.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: štvrťročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 20. kalendárneho dňa po sledovanom období.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

38. Názov zisťovania: Týždenný výkaz o cestnej nákladnej doprave

Značka štatistického formulára: Dop VZCD 1-52

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie charakterizujúce činnosť všetkých organizácií v cestnej doprave bez ohľadu na ich prevažujúcu činnosť (právnické osoby a fyzické osoby) vykonávajúcich prepravu tovaru pre cudzie potreby (za úplatu) a pre vlastné potreby (na zabezpečenie vlastnej činnosti). Výsledky zisťovania sa využijú na analytické účely, v publikáciách Štatistického úradu Slovenskej republiky a na zabezpečenie požiadaviek medzinárodných organizácií a externých užívateľov.

Právny akt Európskych spoločenstiev a Európskej únie: nariadenie rady (ES) č. 1172/98 o štatistických zisťovaniach v cestnej nákladnej doprave.

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: výberové zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: základné ukazovatele o doprave - miesto naloženia a vyloženia tovaru, najazdené kilometre, množstvo prepraveného tovaru podľa tovarových skupín, základné údaje o dopravnom prostriedku.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Podniky zapísané v obchodnom registri a fyzické osoby zapísané v obchodnom registri a živnostenskom registri, podľa typu dopravného prostriedku, bez ohľadu na prevažujúcu činnosť.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: týždenne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 8. kalendárneho dňa po sledovanom období.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky - krajská správa v Žiline.

39. Názov zisťovania: Mesačný podnikový výkaz v poštách a v telekomunikáciách

Značka štatistického formulára: PaT P 1-12

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať základné informácie o organizáciách s prevažujúcou činnosťou v odvetví pôšt a telekomunikácií. Výsledky zisťovania sa využijú na hodnotenie krátkodobého vývoja a na zabezpečenie potrieb informačného systému Štatistického úradu Slovenskej republiky, požiadaviek Európskeho štatistického systému a ďalších medzinárodných organizácií a externých užívateľov.

Právny akt Európskych spoločenstiev a Európskej únie: nariadenie rady (ES) č. 1165/98 o krátkodobej štatistike.

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: tržby za vlastné výkony a tovar, z toho tržby za poštovú, doručovateľskú, telekomunikačnú a rádiokomunikačnú činnosť, priemerný evidenčný počet zamestnancov vo fyzických osobách, mzdy a náhrady mzdy zamestnancov.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Podniky zapísané v obchodnom registri, bez ohľadu na počet zamestnancov, ktoré sú vedené v registri organizácií Štatistického úradu Slovenskej republiky, s prevažujúcou činnosťou podľa Štatistickej odvetvovej klasifikácie ekonomických činností (OKEČ) - pošty a telekomunikácie (OKEČ 64).

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: mesačne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 8. kalendárneho dňa po sledovanom období.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky - krajská správa v Žiline.

40. Názov zisťovania: Mesačný výkaz o činnosti ubytovacieho zariadenia

Značka štatistického formulára: CR 1-12

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o kapacite a výkonoch ubytovacieho zariadenia. Výsledky zisťovania sa využívajú na publikačné a analytické práce a pre medzinárodné organizácie (Eurostat, Svetová organizácia turizmu - WTO, OECD).

Právny akt Európskych spoločenstiev a Európskej únie: smernica rady 95/57/ES o zbere štatistických informácií v oblasti cestovného ruchu.

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: počet návštevníkov a prenocovaní v ubytovacom zariadení, ukazovatele charakterizujúce kapacitu ubytovacieho zariadenia, tržby za ubytovanie návštevníkov, priemerný evidenčný počet zamestnancov a mzdy a náhrady mzdy zamestnancov.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Podniky zapísané v obchodnom registri, bez ohľadu na počet zamestnancov a prevažujúcu činnosť, fyzické osoby nezapísané v obchodnom registri, podnikajúce v zmysle živnostenského zákona, ktoré poskytujú prechodné ubytovanie návštevníkom v ubytovacích zariadeniach a sú vedené v registri organizácií Štatistického úradu Slovenskej republiky.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: mesačne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 15. kalendárneho dňa po sledovanom období.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky - krajská správa v Prešove.

41. Názov zisťovania: Zisťovanie o dovolenkových pobytoch a služobných cestách

Značka štatistického formulára: CR 3-04

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o dovolenkových pobytoch a služobných cestách občanov Slovenskej republiky doma i v zahraničí. Výsledky zisťovania sa využívajú na publikačné a analytické práce a pre medzinárodné organizácie (Eurostat, Svetová organizácia turizmu - WTO, OECD).

Právny akt Európskych spoločenstiev a Európskej únie: smernica rady 95/57/ES o zbere štatistických informácií v oblasti cestovného ruchu.

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: výberové zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: charakteristika dovolenkového pobytu (cieľové miesto, termín, účel, počet prenocovaní, druh ubytovacieho zariadenia, spôsob použitej dopravy), profil účastníka dovolenkového pobytu (počet spolucestujúcich detí, výdavky), hodnotenie dovolenkového pobytu (rozsah a kvalita poskytovaných služieb za ubytovanie, stravovanie, dopravu, zdravotnícku starostlivosť a pod.), charakteristika služobnej cesty (cieľové miesto, termín, spôsob ubytovania, spôsob dopravy, počet prenocovaní, výdavky) a demografické údaje respondenta.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Reprezentatívny výber z dospelej populácie obyvateľstva.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: štvrťročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 30. kalendárneho dňa po sledovanom období.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

42. Názov zisťovania: Mesačný výkaz za vybrané trhové služby a cestovný ruch

Značka štatistického formulára: VTS 1-12

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o tržbách, počte zamestnancov a mzdách z odvetvia vybraných trhových služieb a cestovného ruchu. Výsledky zisťovania sa využijú na hodnotenie krátkodobého vývoja a na zabezpečenie potrieb informačného systému Štatistického úradu Slovenskej republiky, požiadaviek Európskeho štatistického systému a ďalších medzinárodných organizácií a externých užívateľov.

Právny akt Európskych spoločenstiev a Európskej únie: nariadenie rady (ES) č. 1165/98 o krátkodobej štatistike.

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: výberové zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: údaje o tržbách za vlastné výkony a tovar, za činnosti realizované v oblasti vybraných trhových služieb a cestovného ruchu (vrátane dane z pridanej hodnoty), o dani z pridanej hodnoty (účtovanej odberateľom, odpočítanej na vstupoch), o priemernom evidenčnom počte zamestnancov a údaje o mzdách a náhradách mzdy zamestnancov.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Podniky zapísané v obchodnom registri, príspevkové organizácie, ktoré sú trhovými výrobcami, s počtom zamestnancov 20 a viac a organizácie s ročnými tržbami za vlastné výkony a tovar 100 miliónov Sk a viac a vybrané podniky s počtom zamestnancov od 0 do 19, ako aj vybrané fyzické osoby zapísané v živnostenskom registri a fyzické osoby podnikajúce podľa iného ako živnostenského zákona bez ohľadu na počet zamestnancov, ktoré sú vedené v registri organizácií Štatistického úradu Slovenskej republiky, s prevažujúcou činnosťou podľa Štatistickej odvetvovej klasifikácie ekonomických činností (OKEČ):

- vybrané trhové služby (OKEČ 70 až 72, 74, 80, 90, 92, 93),

- služby cestovných kancelárií a agentúr; turistické služby inde neklasifikované (OKEČ 63.3).

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: mesačne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 8. kalendárneho dňa po sledovanom období.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky - krajská správa v Prešove.

43. Názov zisťovania: Štvrťročný podnikový výkaz v poisťovníctve

Značka štatistického formulára: Poi P 3-04

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie pre systém národného účtovníctva. Výsledky zisťovania sa využijú pre potreby finančnej štatistiky, pre publikačný systém Štatistického úradu Slovenskej republiky a pre potreby medzinárodných organizácií.

Právny akt Európskych spoločenstiev a Európskej únie: nariadenie rady (ES) č. 2223/96 o európskom systéme národných a regionálnych účtov v spoločenstve.

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: finančné ukazovatele v poisťovníctve, vybrané aktíva a pasíva, zamestnanci a mzdy, obstaranie investícií a predaj investičného majetku.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Podniky zapísané v obchodnom registri, bez ohľadu na počet zamestnancov, ktoré sú vedené v registri organizácií Štatistického úradu Slovenskej republiky, s prevažujúcou činnosťou podľa Štatistickej odvetvovej klasifikácie ekonomických činností (OKEČ):

- poistenie a dôchodkové zabezpečenie okrem povinného sociálneho zabezpečenia (OKEČ 66),

- pomocné činnosti súvisiace s poistením a dôchodkovým zabezpečením (OKEČ 67.2).

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: štvrťročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 12. kalendárneho dňa po sledovanom období.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky - krajská správa v Bratislave.

44. Názov zisťovania: Štvrťročný podnikový výkaz v peňažníctve

Značka štatistického formulára: Pen P 3-04

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie pre systém národného účtovníctva. Výsledky zisťovania sa využijú pre potreby finančnej štatistiky, pre publikačný systém Štatistického úradu Slovenskej republiky a pre potreby medzinárodných organizácií.

Právny akt Európskych spoločenstiev a Európskej únie: nariadenie rady (ES) č. 2223/96 o európskom systéme národných a regionálnych účtov v spoločenstve.

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: finančné ukazovatele v peňažníctve, vybrané aktíva a pasíva, zamestnanci a mzdy, obstaranie investícií a predaj investičného majetku.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Podniky zapísané v obchodnom registri, bez ohľadu na počet zamestnancov, ktoré sú vedené v registri organizácií Štatistického úradu Slovenskej republiky, s prevažujúcou činnosťou podľa Štatistickej odvetvovej klasifikácie ekonomických činností (OKEČ) - peňažné sprostredkovanie (OKEČ 65.1).

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: štvrťročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 12. kalendárneho dňa po sledovanom období.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky - krajská správa v Bratislave.

45. Názov zisťovania: Štvrťročný podnikový výkaz nebankových finančných inštitúcií

Značka štatistického formulára: Pin P 3-04

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie pre systém národného účtovníctva. Výsledky zisťovania sa využijú pre potreby finančnej štatistiky, pre publikačný systém Štatistického úradu Slovenskej republiky a pre potreby medzinárodných organizácií.

Právny akt Európskych spoločenstiev a Európskej únie: nariadenie rady (ES) č. 2223/96 o európskom systéme národných a regionálnych účtov v spoločenstve.

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: finančné ukazovatele nebankových finančných inštitúcií, vybrané aktíva a pasíva, zamestnanci a mzdy, obstaranie investícií a predaj investičného majetku.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Podniky zapísané v obchodnom registri, bez ohľadu na počet zamestnancov, ktoré sú vedené v registri organizácií Štatistického úradu Slovenskej republiky, s prevažujúcou činnosťou podľa Štatistickej odvetvovej klasifikácie ekonomických činností (OKEČ):

- ostatné finančné sprostredkovanie (OKEČ 65.2),

- pomocné činnosti súvisiace s finančným sprostredkovaním okrem poistenia a dôchodkového zabezpečenia (OKEČ 67.1).

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: štvrťročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 12. kalendárneho dňa po sledovanom období.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky - krajská správa v Bratislave.

46. Názov zisťovania: Karta prvotnej evidencie zisťovania spotrebiteľských cien

Značka štatistického formulára: KPESC 1-12

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o spotrebiteľských cenách reprezentantov univerzálneho spotrebného koša vybraných tovarov a služieb celoplošne za Slovenskú republiku. Vypočítané indexy spotrebiteľských cien a životných nákladov sú podkladom na valorizáciu dôchodkov a miezd, na posudzovanie vplyvu vývoja cien na životné minimum, na analytické účely hodnotenia vývoja vnútornej ekonomiky a na medzinárodné porovnávanie.

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: výberové zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: spotrebiteľské ceny reprezentantov univerzálneho spotrebného koša vybraných tovarov a služieb.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Vybrané predajne a prevádzky služieb.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: mesačne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 20. kalendárneho dňa sledovaného mesiaca.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky - príslušná krajská správa.

46a. Názov zisťovania: Hlásenie o prijatí tovaru

Značka štatistického formulára: INTRASTAT 1-12

a) Učel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o tovaroch Spoločenstva vstupujúcich na územie Slovenskej republiky, ktoré nie sú v priamom alebo prerušenom tranzite alebo ktoré sú v takomto tranzite a opustia Slovenskú republiku po uskutočnení colných formalít. Výsledky zisťovania sa využijú na zostavenie štatistiky obchodu medzi členskými štátmi a štatistiky zahraničného obchodu Slovenskej republiky.

Právny akt Európskych spoločenstiev a Európskej únie: nariadenie rady (ES) č. 3330/1991 o štatistike obchodovania s tovarom medzi členskými štátmi v znení neskorších predpisov.

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele o prijatých tovaroch Spoločenstva týkajúce sa najmä podpoložky kombinovanej nomenklatúry, členského štátu zaslania, fakturovanej sumy, čistej hmotnosti, množstva v dodatkových merných jednotkách, regiónu určenia, krajiny pôvodu, druhu obchodu, druhu dopravy a dodacích podmienok.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Právnická osoba alebo fyzická osoba registrovaná ako platiteľ dane z pridanej hodnoty (DPH) v Slovenskej republike (podľa platného zákona o dani z pridanej hodnoty), ktorá za predchádzajúci kalendárny rok prijala tovary Spoločenstva v súhrnnej hodnote rovnej alebo vyššej ako 12 000 000 Sk.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: mesačne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 15. kalendárneho dňa po sledovanom období.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky prostredníctvom Colného riaditeľstva Slovenskej republiky a príslušných colných úradov.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

46b. Názov zisťovania: Hlásenie o odoslaní tovaru

Značka štatistického formulára: INTRASTAT 2-12

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o tovaroch Spoločenstva opúšťajúcich územie Slovenskej republiky, ktoré nie sú v priamom alebo prerušenom tranzite alebo ktoré sú v takomto tranzite a boli v Slovenskej republike prepustené do voľného obehu. Výsledky zisťovania sa využijú na zostavenie štatistiky obchodu medzi členskými štátmi a štatistiky zahraničného obchodu Slovenskej republiky.

Právny akt Európskych spoločenstiev a Európskej únie: nariadenie rady (ES) č. 3330/1991 o štatistike obchodovania s tovarom medzi členskými štátmi v znení neskorších predpisov.

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele o odoslaných tovaroch Spoločenstva týkajúce sa najmä podpoložky kombinovanej nomenklatúry, členského štátu určenia, fakturovanej sumy, čistej hmotnosti, množstva v dodatkových merných jednotkách, regiónu pôvodu, druhu obchodu, druhu dopravy a dodacích podmienok.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Právnická osoba alebo fyzická osoba registrovaná ako platiteľ dane z pridanej hodnoty (DPH) v Slovenskej republike (podľa platného zákona o dani z pridanej hodnoty), ktorá za predchádzajúci kalendárny rok odoslala tovary Spoločenstva v súhrnnej hodnote rovnej alebo vyššej ako 30 000 000 Sk.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: mesačne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 15. kalendárneho dňa po sledovanom období.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky prostredníctvom Colného riaditeľstva Slovenskej republiky a príslušných colných úradov.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

46c. Názov zisťovania: Zjednodušené hlásenie o prijatí tovaru

Značka štatistického formulára: INTRASTAT 3-12

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o tovaroch Spoločenstva vstupujúcich na územie Slovenskej republiky, ktoré nie sú v priamom alebo prerušenom tranzite alebo ktoré sú v takomto tranzite a opustia Slovenskú republiku po uskutočnení colných formalít. Výsledky zisťovania sa využijú na zostavenie štatistiky obchodu medzi členskými štátmi a štatistiky zahraničného obchodu Slovenskej republiky.

Právny akt Európskych spoločenstiev a Európskej únie: nariadenie rady (ES) č. 3330/1991 o štatistike obchodovania s tovarom medzi členskými štátmi v znení neskorších predpisov.

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele o fakturovanej sume a členskom štáte zaslania pre desať prijatých najvýznamnejších podpoložiek kombinovanej nomenklatúry z hľadiska ich hodnoty v sledovanom období a súhrn zostávajúcich podpoložiek kombinovanej nomenklatúry podľa členského štátu zaslania.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Právnická osoba alebo fyzická osoba registrovaná ako platiteľ dane z pridanej hodnoty (DPH) v Slovenskej republike (podľa platného zákona o dani z pridanej hodnoty), ktorá za predchádzajúci kalendárny rok alebo od začiatku sledovaného roka prijala tovary Spoločenstva v súhrnnej hodnote rovnej alebo vyššej ako 3 000 000 a nižšej ako 12 000 000 Sk.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: mesačne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 15. kalendárneho dňa po sledovanom období.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky prostredníctvom Colného riaditeľstva Slovenskej republiky a príslušných colných úradov.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

46d. Názov zisťovania: Zjednodušené hlásenie o odoslaní tovaru

Značka štatistického formulára: INTRASTAT 4-12

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o tovaroch Spoločenstva opúšťajúcich územie Slovenskej republiky, ktoré nie sú v priamom alebo prerušenom tranzite alebo ktoré sú v takomto tranzite a boli v Slovenskej republike prepustené do voľného obehu. Výsledky zisťovania sa využijú na zostavenie štatistiky obchodu medzi členskými štátmi a štatistiky zahraničného obchodu Slovenskej republiky.

Právny akt Európskych spoločenstiev a Európskej únie: nariadenie rady (ES) č. 3330/1991 o štatistike obchodovania s tovarom medzi členskými štátmi v znení neskorších predpisov.

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele o fakturovanej sume a členskom štáte určenia pre desať odoslaných najvýznamnejších podpoložiek kombinovanej nomenklatúry z hľadiska ich hodnoty v sledovanom období a súhrn zostávajúcich podpoložiek kombinovanej nomenklatúry podľa členského štátu určenia.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Právnická osoba alebo fyzická osoba registrovaná ako platiteľ dane z pridanej hodnoty (DPH) v Slovenskej republike (podľa platného zákona o dani z pridanej hodnoty), ktorá za predchádzajúci kalendárny rok alebo od začiatku sledovaného roka odoslala tovary Spoločenstva v súhrnnej hodnote rovnej alebo vyššej ako 6 000 000 a nižšej ako 30 000 000 Sk.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: mesačne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 15. kalendárneho dňa po sledovanom období.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky prostredníctvom Colného riaditeľstva Slovenskej republiky a príslušných colných úradov.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

47. Názov zisťovania: Výkaz o plochách osiatych poľnohospodárskymi plodinami k 20. máju

Značka štatistického formulára: Osev 3-99

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o oseve jednotlivých druhov poľnohospodárskych plodín. Výsledky zisťovania budú podkladom pre časové rady ukazovateľov, publikácie Štatistického úradu Slovenskej republiky, medzinárodné štatistiky, pre správy o vývoji národného hospodárstva, na spracovanie odhadov úrod a na informovanie verejnosti.

Právny akt Európskych spoločenstiev a Európskej únie: smernica rady 2001/109/EHS o štatistických prehľadoch, ktoré členské štáty vypracúvajú na účely stanovenia produkčného potenciálu výsadieb určitých druhov ovocných stromov.

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa osiatych plôch podľa druhov plodín v hektároch, výmera ovocných sadov podľa druhu ovocia, odrodové a vekové zloženie jabloňových a hruškových sadov, miestne zloženie, druh produkcie podľa účelu využitia, hustota výsadby.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Podniky zapísané v obchodnom registri, bez ohľadu na počet zamestnancov a fyzické osoby, ktoré podnikajú v rastlinnej výrobe podľa Štatistickej odvetvovej klasifikácie ekonomických činností (OKEČ) - pestovanie plodín; zeleninárstvo; záhradníctvo (OKEČ 01.1), a sú zapísané v poľnohospodárskom registri.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: jednorazovo.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 25. mája sledovaného roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky - krajská správa v Nitre.

48. Názov zisťovania: Odhad úrody poľnohospodárskych plodín podľa stavu k 20. júnu

Značka štatistického formulára: Poľ 6-99

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie týkajúce sa odhadov hektárových úrod vybraných poľnohospodárskych plodín podľa stavu k 20. júnu. Výsledky zisťovania budú podkladom na organizovanie trhu s poľnohospodárskymi plodinami, pre publikácie Štatistického úradu Slovenskej republiky a na informovanie verejnosti.

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: výberové zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: obsahom zisťovania sú ukazovatele týkajúce sa očakávaných hektárových úrod vybraných poľnohospodárskych plodín.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Podniky zapísané v obchodnom registri, bez ohľadu na počet zamestnancov a fyzické osoby, ktoré podnikajú v rastlinnej výrobe podľa Štatistickej odvetvovej klasifikácie ekonomických činností (OKEČ) - pestovanie plodín; zeleninárstvo; záhradníctvo (OKEČ 01.1), a sú zapísané v poľnohospodárskom registri.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: jednorazovo.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 23. júna sledovaného roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky - príslušná krajská správa.

50. Názov zisťovania: Odhad úrody poľnohospodárskych plodín podľa stavu k 15. augustu

Značka štatistického formulára: Poľ 8-99

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie týkajúce sa odhadov hektárových úrod vybraných poľnohospodárskych plodín podľa stavu k 15. augustu. Výsledky zisťovania budú podkladom na organizovanie trhu s poľnohospodárskymi plodinami, pre publikácie Štatistického úradu Slovenskej republiky a na informovanie verejnosti.

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: výberové zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: obsahom zisťovania sú ukazovatele týkajúce sa očakávaných hektárových úrod vybraných poľnohospodárskych plodín.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Podniky zapísané v obchodnom registri, bez ohľadu na počet zamestnancov a fyzické osoby, ktoré podnikajú v rastlinnej výrobe podľa Štatistickej odvetvovej klasifikácie ekonomických činností (OKEČ) - pestovanie plodín; zeleninárstvo; záhradníctvo (OKEČ 01.1), a sú zapísané v poľnohospodárskom registri.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: jednorazovo.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 18. augusta sledovaného roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky - príslušná krajská správa.

51. Názov zisťovania: Odhad úrody poľnohospodárskych plodín podľa stavu k 15. októbru

Značka štatistického formulára: Poľ 10-99

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie týkajúce sa odhadov hektárových úrod vybraných poľnohospodárskych plodín podľa stavu k 15. októbru. Výsledky zisťovania budú podkladom na organizovanie trhu s poľnohospodárskymi plodinami, pre publikácie Štatistického úradu Slovenskej republiky a na informovanie verejnosti.

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: výberové zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: obsahom zisťovania sú ukazovatele týkajúce sa očakávaných hektárových úrod vybraných poľnohospodárskych plodín.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Podniky zapísané v obchodnom registri, bez ohľadu na počet zamestnancov a fyzické osoby, ktoré podnikajú v rastlinnej výrobe podľa Štatistickej odvetvovej klasifikácie ekonomických činností (OKEČ) - pestovanie plodín; zeleninárstvo; záhradníctvo (OKEČ 01.1), a sú zapísané v poľnohospodárskom registri.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: jednorazovo.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 17. októbra sledovaného roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky - príslušná krajská správa.

52. Názov zisťovania: Mesačný výkaz o živočíšnej výrobe a predaji živočíšnych výrobkov

Značka štatistického formulára: Poľ 1-12

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o stavoch hospodárskych zvierat, o ich reprodukcii a úžitkovosti, o výrobe a predaji živočíšnych výrobkov a o zdrojoch a využití. Výsledky zisťovania sa využijú na posúdenie stavu a vývoja poľnohospodárskej prvovýroby, ako podklad pre publikácie Štatistického úradu Slovenskej republiky a Eurostatu, na tvorbu časových radov a na informovanie verejnosti a medzinárodných organizácií.

Právny akt Európskych spoločenstiev a Európskej únie: smernica Európskeho parlamentu a Rady 2003/107/ES z 5. decembra 2003, ktorou sa mení smernica Rady 96/16/ES o štatistických zisťovaniach mlieka a mliečnych výrobkov.

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: stavy hospodárskych zvierat, reprodukčné ukazovatele, úžitkovosť, výroba a predaj živočíšnych výrobkov, zdroje a využitie mlieka, množstvo kravského mlieka produkovaného poľnohospodárskymi podnikmi na regionálnej úrovni (územná jednotka NUTS 2).

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Podniky zapísané v obchodnom registri, bez ohľadu na počet zamestnancov a fyzické osoby, ktoré podnikajú v živočíšnej výrobe podľa Štatistickej odvetvovej klasifikácie ekonomických činností (OKEČ) - chov zvierat (OKEČ 01.2), a sú zapísané v poľnohospodárskom registri.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: mesačne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 8. kalendárneho dňa po sledovanom období.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky - krajská správa v Nitre.

ŠTATISTICKÉ ZISŤOVANIA ORGANIZOVANÉ A VYKONÁVANÉ ŠTATISTICKÝM ÚRADOM SLOVENSKEJ REPUBLIKY V ROKOCH 2003 AŽ 2005

Prehľad dlhodobých zisťovaní

II. Demografia a sociálne štatistiky

1. MC 2003 Zisťovanie o príjmoch domácností - Mikrocenzus 2003 (rok zisťovania 2003)

1a. SILC 1-01 Zisťovanie o príjmoch a životných podmienkach

2. Práca 3-01 Ročný výkaz o práci

3. ÚNP 1-01 Ročný výkaz o úplných nákladoch práce

4. Nem Úr 1-01 Ročný výkaz o pracovnej neschopnosti pre chorobu a úraz.

5. Soc 1-01 Ročný výkaz o zariadeniach sociálnych služieb

6. Soc 4-99 Výkaz o výdavkoch na sociálnu pomoc

7. ÚPSVR 1-01 Ročný výkaz Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny

8. Zdp 1-01 Ročný výkaz zdravotnej poisťovne

9. Socp 1-01 Ročný výkaz Sociálnej poisťovne

III. Ekonomické štatistiky

10. Roč 1-01 Ročný výkaz produkčných odvetví

11. Roč 2-01 Ročný výkaz produkčných odvetví v malých podnikoch

12. Roč 3-99 Zisťovanie u podnikateľov - fyzických osôb nezapísaných v obchodnom registri

13. NSPO 1-01 Ročný výkaz príspevkových organizácií

14. NSRO 1-01 Ročný výkaz rozpočtových organizácií

15. NSNO 1-01 Ročný výkaz nezárobkových organizácií

16. NSNO 2-01 Ročný výkaz malých nezárobkových organizácií

17. MO 1-01 Ročný výkaz malých obcí

18. Priem P 6-01 Ročný podnikový výkaz o výrobe priemyselných výrobkov a priemyselných službách

18a. Oceľ 1-01 Ročný výkaz o oceli a železe

19. Vod Z 1-01 Ročný výkaz závodnej jednotky prevádzkovateľov vodovodov a kanalizácií

20. Vod Z 2-01 Ročný výkaz závodnej jednotky o správe a prevádzke vodných tokov a vodných diel

21. Vod 5-01 Ročný výkaz o správe, prevádzke a údržbe vodovodov a kanalizácií vo vlastníctve obce

22. Energ 9-02 Polročný výkaz o cenách elektriny pre konečných spotrebiteľov

23. Energ 10-02 Polročný výkaz o cenách zemného plynu pre konečných spotrebiteľov

24. Energ 2-01 Ročný výkaz o výrobe kvapalných palív z ropy

25. Energ 3-01 Ročný výkaz o obnoviteľných zdrojoch palív a energie

26. Energ 4-01 Ročný výkaz o výrobe elektriny a tepla

27. Energ 5-01 Ročný výkaz maloobchodu s tuhými palivami

28. Energ 6-01 Ročný výkaz o zdrojoch a rozdelení palív a energie

29. Dop 1-01 Výkaz o miestnych komunikáciách (rok zisťovania 2005)

30. Dop 2-01 Ročný výkaz o preprave nebezpečného tovaru

31. Dop P 6-01 Ročný podnikový výkaz v doprave

32. Dop P 9-01 Ročný podnikový výkaz v leteckej doprave

33. Dop P 10-01 Ročný podnikový výkaz v potrubnej doprave

33a. IKT D 1-99 Zisťovanie o informačných a komunikačných technológiách v domácnostiach

33b. IKT P 2-99 Zisťovanie o informačných a komunikačných technológiách v podnikoch

33c. IKT PaP 3-99 Zisťovanie o informačných a komunikačných technológiách v odvetví peňažníctva a poisťovníctva

34. PaT 2-01 Ročný výkaz o doručovateľských službách

35. CR 6-01 Ročný výkaz o vybraných službách v cestovnom ruchu

36. Poi P 5-01 Ročný podnikový výkaz v poisťovníctve

37. Pen P 5-01 Ročný podnikový výkaz v peňažníctve a v nebankových finančných inštitúciách

IV. Poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybárstvo

38. Poľ 2-02 Polročný výkaz o predaji rastlinných výrobkov z prvovýroby a o bilancii obilnín, strukovín a olejnín

39. Poľ 14-01 Súpis hospodárskych zvierat, strojov a zariadení k 31. 12.

40. Poľ 16-01 Ročný výkaz o rastlinnej výrobe

41. Poľ 17-01 Ročný výkaz o úrode zrnovín

42. Les P 2-01 Ročný podnikový výkaz v lesníctve

43. Ryb 1-01 Ročný výkaz o výlove rýb

44. Poľ C 2003 (2005) Poľnohospodársky cenzus (rok zisťovania 2003 a 2005)

V. Ostatné štatistiky

45. OŽP 1-01 Ročný výkaz o pokutách uložených obvodnými úradmi životného prostredia

46. OŽP 2-01 Ročný výkaz o pokutách uložených inšpektorátmi Slovenskej inšpekcie životného prostredia

47. OŽP 3-01 Ročný výkaz o emisiách

48. OŽP 4-01 Ročný výkaz o kvalite ovzdušia

49. OŽP 6-01 Ročný výkaz o komunálnom odpade z obce

50. OŽP 10-01 Ročný výkaz o kvalite vody

51. OŽP 11-01 Ročný výkaz o kvalite vody v rekreačných jazerách a vodných nádržiach

52. OŽP 12-01 Ročný výkaz o havarijnom zhoršení akosti vôd

53. OŽP 13-01 Ročný výkaz o zaťažení obyvateľstva hlukom

54. MOŠ-MIS 1-01 Ročný výkaz o vybraných ukazovateľoch regionálnej štatistiky

55. VV P 6-01 Ročný podnikový výkaz o výskume a vývoji

56. VV P 8-01 Ročný podnikový výkaz o certifikovaných výrobkoch a certifikovaných systémoch manažérstva kvality

57. VV P 9-01 Ročný podnikový výkaz o licenciách

58. Inov 1-99 Štatistické zisťovanie o inováciách (rok zisťovania 2003 a 2004)

Charakteristiky zisťovaní

1. Názov zisťovania: Zisťovanie o príjmoch domácností - Mikrocenzus 2003

Značka štatistického formulára: MC 2003

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať podrobné údaje o štruktúre a o úrovni príjmov domácností, ako aj údaje o nákladoch na bývanie. Rozsah zisťovaných údajov je rozšírený o zistenie niektorých vybraných údajov o úrovni informatizácie domácnosti.

Výsledky zisťovania sa využijú pre potreby sociálnej politiky.

Medzinárodný právny predpis: Dohovor Medzinárodnej organizácie práce č. 160/1985 o štatistikách práce, prijatý Medzinárodnou konferenciou práce.

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: výberové zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: identifikačné údaje, náklady na bývanie (čisté nájomné, domová daň, úhrada za teplo a teplú vodu, palivo, elektrina, plyn, vodné a stočné, údržba domu a bytu, ostatné komunálne služby), spotreba potravín z vlastného hospodárenia a ostatné naturálne príjmy, peňažné príjmy z predaja poľnohospodárskych výrobkov, informačné technológie (vlastníctvo telefónu, osobného počítača, využitie internetu, e-mailu, investície do informačných technológií), údaje o osobách (pohlavie, vek, rodinný stav, počet detí, vzdelanie, stupeň sociálnej aktivity, zamestnanie, druh dôchodku), peňažné príjmy (pracovné, sociálne a iné príjmy, príjmy zo zahraničia).

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Domácnosť, ktorá bola zaradená do súboru spravodajskej povinnosti náhodným výberom.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: jednorazovo.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 17. apríla 2003.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky - príslušná krajská správa.

1a. Názov zisťovania: Zisťovanie o príjmoch a životných podmienkach

Značka štatistického formulára: SILC 1-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať porovnateľné a včasné prierezové a dlhodobé údaje o rozdelení príjmov a o úrovni a zložení chudoby a sociálneho vylúčenia (sociálnej exklúzie) na národnej a európskej úrovni. Výsledky zisťovania sa využijú na koncipovanie a usmerňovanie sociálnej politiky, na zabezpečenie potrieb informačného systému Štatistického úradu Slovenskej republiky, požiadaviek európskeho štatistického systému a ďalších medzinárodných organizácií a externých užívateľov.

Právny akt Európskych spoločenstiev a Európskej únie: nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1177/2003 zo 16. júna 2003 o štatistike spoločenstva o príjmoch a životných podmienkach (EU-SILC).

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: výberové zisťovanie prostredníctvom anketárov.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: prierezové a dlhodobé údaje týkajúce sa základných a demografických údajov, ukazovatele o príjmoch, sociálnom vylúčení, práci, bývaní, o vzdelaní, zdraví a o medzigeneračnom prenose chudoby.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Súkromná domácnosť zaradená do výberu a jej členovia.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 30. septembra sledovaného roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky – príslušná krajská správa.

2. Názov zisťovania: Ročný výkaz o práci

Značka štatistického formulára: Práca 3-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o vývoji a štruktúre zamestnanosti a miezd podľa okresov Slovenskej republiky pre potreby regionálnych prehľadov, o vývoji na trhu práce pre úpravy v sociálnej oblasti a pod.

Medzinárodný právny predpis: Dohovor Medzinárodnej organizácie práce č. 160/1985 o štatistikách práce, prijatý Medzinárodnou konferenciou práce.

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: počet zamestnancov spolu, osobitne na čiastočný pracovný úväzok, z toho ženy, počet osôb na materskej dovolenke a ďalšej materskej dovolenke, vyplatené mzdy za organizáciu podľa sídla pracovísk, z toho mzdy vyplatené ženám, počet zamestnancov podľa tried Klasifikácie zamestnaní, z toho ženy.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Podniky zapísané v obchodnom registri s počtom zamestnancov 20 a viac, príspevkové organizácie, samosprávne kraje, miestne orgány štátnej správy, obce, nadácie, neinvestičné fondy, rozpočtové organizácie, neziskové fondy, neziskové organizácie poskytujúce verejnoprospešné služby, verejnoprávne neziskové inštitúcie, Sociálna poisťovňa, zdravotné poisťovne, združenia, politické strany a politické hnutia, cirkvi, náboženské spoločnosti a ich organizácie, občianske združenia, stavovské organizácie – profesné komory, komory, záujmové združenia právnických osôb, organizačné jednotky, jednotky združení a politických strán a politických hnutí, organizácie a združenia s medzinárodným prvkom bez ohľadu na počet zamestnancov a prevažujúcu činnosť, ktoré sú vedené v registri organizácií Štatistického úradu Slovenskej republiky.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 5. februára nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky - krajská správa v Košiciach.

3. Názov zisťovania: Ročný výkaz o úplných nákladoch práce

Značka štatistického formulára: ÚNP 1-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o úrovni a štruktúre miezd a ostatných nákladov, ktoré zamestnávateľ vynakladá na pracovnú silu. Výsledky zisťovania sa využijú na hodnotenie mzdového vývoja a ostatných nákladov práce.

Právny akt Európskych spoločenstiev a Európskej únie: nariadenie rady (ES) č. 530/1999 týkajúce sa štrukturálnej štatistiky príjmov a nákladov práce, ak ide o hodnotenie kvality štatistiky nákladov práce, nariadenie komisie (ES) č. 1726/1999 a nariadenie komisie (ES) č. 452/2000.

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: výberové zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: počet zamestnancov, odpracované a platené hodiny, úroveň a štruktúra miezd a ostatných nákladov vynakladaných na pracovnú silu (príspevky zamestnávateľa na zdravotné, nemocenské, dôchodkové poistenie, príspevky do fondu nezamestnanosti, mzdové vyrovnanie počas práceneschopnosti, mzdové vyrovnanie v prípade skráteného pracovného času a pod.).

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Podniky zapísané v obchodnom registri, závody, obchodné spoločnosti, rozpočtové, príspevkové a iné neziskové organizácie, bez ohľadu na počet zamestnancov a prevažujúcu činnosť.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 31. marca nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky prostredníctvom TREXIMY, spol. s r. o., Bratislava.

4. Názov zisťovania: Ročný výkaz o pracovnej neschopnosti pre chorobu a úraz

Značka štatistického formulára: Nem Úr 1-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o pracovnej neschopnosti pre chorobu a úraz podľa okresov, odborových zväzov, druhov vlastníctva a rezortov pre koncepčné riadenie sociálnej politiky v oblasti nemocenského poistenia na úrovni ústredných orgánov Slovenskej republiky.

Medzinárodný právny predpis: Dohovor Medzinárodnej organizácie práce č.160/1985 o štatistikách práce, prijatý Medzinárodnou konferenciou práce.

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: priemerný počet nemocensky poistených zamestnancov spolu, z toho ženy, počet novohlásených prípadov a kalendárnych dní pracovnej neschopnosti pre chorobu, pracovné úrazy, ostatné úrazy spolu, z toho ženy, smrteľné úrazy, počet chorôb z povolania, počet odškodnených pracovných úrazov a chorôb z povolania, celková suma vyplateného odškodného a regresných náhrad, celkové náklady vynaložené na pracovné úrazy a choroby z povolania, ukazovatele pracovnej úrazovosti mladistvých a závodnej lekárskej starostlivosti a rizikovej práce.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Všetci zamestnávatelia a ich organizačné zložky podľa ich územnej dislokácie, podniky zapísané v obchodnom registri, príspevkové organizácie, samosprávne kraje, miestne orgány štátnej správy, obce, nadácie, neinvestičné fondy, rozpočtové organizácie, neziskové fondy, neziskové organizácie, verejnoprávne neziskové inštitúcie, Sociálna poisťovňa, zdravotné poisťovne, združenia, politické strany a politické hnutia bez ohľadu na počet zamestnancov a prevažujúcu činnosť, ak administratívne vykonávajú agendu nemocenského poistenia.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 13. januára nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky - krajská správa v Žiline.

5. Názov zisťovania: Ročný výkaz o zariadeniach sociálnych služieb

Značka štatistického formulára: Soc 1-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o počte, kapacite a obyvateľoch zariadení, o územnej vybavenosti podľa jednotlivých druhov zariadení a o príjmoch, výdavkoch a zamestnancoch zariadení. Výsledky zisťovania sa využijú na analytické a publikačné účely Štatistického úradu Slovenskej republiky.

Právny akt Európskych spoločenstiev a Európskej únie: nariadenie rady (ES) č. 2223/96 o európskom systéme národných a regionálnych účtov v spoločenstve.

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: počet zariadení, miest a obyvateľov, využívanie zariadení podľa územných celkov, druhu, zriaďovateľa, formy poskytovanej starostlivosti, príjmy a výdavky zariadení.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Zariadenia sociálnych služieb poskytujúce celoročnú, týždennú, dennú starostlivosť alebo aj prechodne na určitý čas.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 15. februára nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky - krajská správa v Trenčíne.

6. Názov zisťovania: Výkaz o výdavkoch na sociálnu pomoc

Značka štatistického formulára: Soc 4-99

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o bežných a kapitálových výdavkoch na jednotlivé formy sociálnej pomoci pre potreby štatistiky sociálneho zabezpečenia a sociálnej štatistiky. Výsledky zisťovania sa využijú na analytické účely, pre publikačný systém Štatistického úradu Slovenskej republiky a pre potreby medzinárodných organizácií.

Právny akt Európskych spoločenstiev a Európskej únie: nariadenie rady (ES) č. 2223/96 o európskom systéme národných a regionálnych účtov v spoločenstve.

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: výdavky na jednotlivé druhy služieb a dávok sociálnej pomoci v požadovanej štruktúre.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Samosprávne kraje.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: polročne a ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 9. augusta sledovaného roka a do 7. februára nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

7. Názov zisťovania: Ročný výkaz Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny

Značka štatistického formulára: ÚPSVR 1-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o Ústredí práce, sociálnych vecí a rodiny a jeho orgánoch. Výsledky zisťovania sa využijú pri tvorbe ročných národných a regionálnych účtov, na analytické a publikačné účely Štatistického úradu Slovenskej republiky a Európskeho štatistického systému (ESSPROS).

Právny akt Európskych spoločenstiev a Európskej únie: nariadenie rady (ES) č. 2223/96 o európskom systéme národných a regionálnych účtov v Spoločenstve, nariadenie rady (ES) č. 2516/2000 týkajúce sa daní a sociálnych príspevkov, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie rady (ES) č. 2223/96, odporúčanie rady (ES) č. 92/442/EE ku konvergencii cieľov a politiky sociálnej ochrany.

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: finančné ukazovatele tokové (medzispotreba, finančné ukazovatele, štruktúra medzispotreby a štruktúra tržieb), obstaranie dlhodobého nehmotného a hmotného majetku, špecifikácia dlhodobého majetku, počet zamestnancov, mzdové náklady zamestnancov, úhrady na aktívnu politiku trhu práce, výdavky na štátne sociálne dávky a sociálnu pomoc a počet poberateľov.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 31. marca nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

8. Názov zisťovania: Ročný výkaz zdravotnej poisťovne

Značka štatistického formulára: Zdp 1-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať základné informácie o zdravotných poisťovniach. Výsledky zisťovania sa využijú pri tvorbe národných účtov a na analytické a publikačné účely Štatistického úradu Slovenskej republiky.

Právny akt Európskych spoločenstiev a Európskej únie: nariadenie rady (ES) č. 2223/96 o európskom systéme národných a regionálnych účtov v spoločenstve a nariadenie rady (ES) č. 2516/2000, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie rady (ES) č. 2223/96.

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: finančné ukazovatele tokové (medzispotreba a dopĺňajúce finančné ukazovatele, štruktúra medzispotreby, štruktúra tržieb a obchodnej marže, finančné ukazovatele), obstaranie nehmotných a hmotných investícií, špecifikácia hmotných investícií, investičný majetok, zdravotné poistné podľa regionálneho a sektorového členenia (od zamestnancov a zamestnávateľov, samostatne zárobkovo činných osôb a spolupracujúcich osôb, nerezidentov, príspevok zo štátneho rozpočtu, poistné hradené z Národného úradu práce), počet a odmeny zamestnancov, úhrady výdavkov za poskytnutú zdravotnú starostlivosť (ambulantnú, stomatologickú, za liečivá, zdravotnícke pomôcky, nemocničnú starostlivosť, kúpeľnú starostlivosť, liečenie v zahraničí, úhrady nad rámec Liečebného poriadku).

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Zdravotné poisťovne.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 31. marca nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

9. Názov zisťovania: Ročný výkaz Sociálnej poisťovne

Značka štatistického formulára: Socp 1-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o Sociálnej poisťovni. Výsledky zisťovania sa využijú pri tvorbe ročných národných a regionálnych účtov a na analytické a publikačné účely Štatistického úradu Slovenskej republiky a Európskeho štatistického systému (ESSPROS).

Právny akt Európskych spoločenstiev a Európskej únie: nariadenie rady (ES) č. 2223/96 o európskom systéme národných a regionálnych účtov v Spoločenstve, nariadenie rady (ES) č. 2516/2000 týkajúce sa daní a sociálnych príspevkov, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie rady (ES) č. 2223/96, odporúčanie rady (ES) č. 92/442/EE ku konvergencii cieľov a politiky sociálnej ochrany.

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: finančné ukazovatele tokové (medzispotreba, finančné ukazovatele, štruktúra medzispotreby a štruktúra tržieb), obstaranie dlhodobého nehmotného a hmotného majetku, špecifikácia dlhodobého nehmotného a hmotného majetku, počet zamestnancov, mzdové náklady zamestnancov, prijaté poistné (na nemocenské, starobné, invalidné, úrazové, garančné poistenie, poistenie v nezamestnanosti a platby do rezervného fondu sociálneho poistenia) v štruktúre podľa platiteľov a úhrady výdavkov na dávky sociálneho poistenia, počet poistencov a poberateľov dávok.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Sociálna poisťovňa.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 31. marca nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

10. Názov zisťovania: Ročný výkaz produkčných odvetví

Značka štatistického formulára: Roč 1-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o ukazovateľoch charakterizujúcich činnosť podniku a jeho závodov v oblasti tvorby a rozdeľovania zdrojov, finančného hospodárenia, zamestnanosti a špecifikácie odvetvovej činnosti. Výsledky zisťovania sa využijú pri výpočtoch základných makroekonomických ukazovateľov systému národných účtov a pre potreby koncepčných a analytických prác a na zabezpečenie požiadaviek Európskeho štatistického systému.

Právny akt Európskych spoločenstiev a Európskej únie: nariadenie rady (ES, Euratom) č. 58/97 týkajúce sa štrukturálnej podnikovej štatistiky.

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: finančné ukazovatele – finančný lízing, základné a vybrané finančné ukazovatele, aktíva a pasíva, obstaranie a predaj dlhodobého majetku, obstaranie dlhodobého majetku podľa zdrojov financovania, dlhodobý majetok, cenné papiere, prierezové ukazovatele – vybrané vodohospodárske ukazovatele, dopravné ukazovatele, ochrana životného prostredia – finančné ukazovatele, základné ukazovatele týkajúce sa miestnej jednotky a informačné technológie, závodné ukazovatele – hrubý obrat, medzispotreba a dopĺňajúce ukazovatele, dane, poplatky a subvencie, spotrebné dane, špecifikácia vybraných položiek hrubého obratu, špecifikácia spotreby služieb, špecifikácia spotreby a zásob materiálu a energie, špecifikácia tovaru vo veľkoobchode a v maloobchode, špecifikácia dlhodobého hmotného majetku, zušľachťovací styk, zamestnanci a mzdy; v odvetví poľnohospodárstva a lesného hospodárstva – výrobkové členenie ukazovateľa hrubého obratu, odvetvové ukazovatele – v poľnohospodárstve – zamestnanci a mzdy podľa hlavných profesií v poľnohospodárstve; v priemysle – vybrané ukazovatele v priemysle; v stavebníctve – stavebná produkcia, stavebná produkcia podľa dodávateľských zmlúv v tuzemsku – podľa smerov výstavby a zadávateľov stavebných zákaziek, výstavba bytov, spotreba vybraných výrobkov pre stavebnú produkciu, zamestnanci a robotníci na stavebných prácach, mzdové prostriedky, stavebná produkcia podľa dodávateľských zmlúv v tuzemsku na novej výstavbe, rekonštrukciách a modernizáciách podľa Klasifikácie stavieb, stavebná produkcia vykonaná vlastnými zamestnancami podľa Štatistickej klasifikácie produkcie, stavebná produkcia vykonaná vlastnými zamestnancami v tuzemsku podľa miesta realizácie v obchode, pohostinstve a ubytovaní – sieť maloobchodu a sieť pohostinstva (verejného stravovania), počet jednotiek podľa predajnej plochy v sieti maloobchodu.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Podniky zapísané v obchodnom registri, príspevkové organizácie, ktoré sú trhovými výrobcami, s počtom zamestnancov 20 a viac a organizácie s ročnými tržbami za vlastné výkony a tovar 100 miliónov Sk a viac, ktoré sú vedené v registri organizácií Štatistického úradu Slovenskej republiky, s prevažujúcou činnosťou podľa Štatistickej odvetvovej klasifikácie ekonomických činností (OKEČ):

- poľnohospodárstvo, poľovníctvo a súvisiace služby (OKEČ 01),

- lesníctvo, ťažba dreva a súvisiace služby (OKEČ 02),

- rybolov, chov rýb a súvisiace služby (OKEČ 05),

- priemysel (OKEČ 10 až 41),

- stavebníctvo (OKEČ 45),

- obchod, pohostinstvo, ubytovanie (OKEČ 50 až 55),

- doprava, pošty a telekomunikácie (OKEČ 60 až 64),

- služby, výskum a vývoj (OKEČ 70 až 74, 80, 85, 90, 92, 93).

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 31. marca nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky - príslušná krajská správa.

11. Názov zisťovania: Ročný výkaz produkčných odvetví v malých podnikoch

Značka štatistického formulára: Roč 2-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o ukazovateľoch charakterizujúcich činnosť drobného podnikania v oblasti tvorby a rozdeľovania zdrojov, finančného hospodárenia, zamestnanosti a špecifikácie odvetvovej činnosti. Výsledky zisťovania sa využijú pri výpočtoch základných makroekonomických ukazovateľov systému národných účtov a pre potreby koncepčných a analytických prác a na zabezpečenie požiadaviek Európskeho štatistického systému.

Právny akt Európskych spoločenstiev a Európskej únie: nariadenie rady (ES, Euratom) č. 58/97 týkajúce sa štrukturálnej podnikovej štatistiky.

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: výberové zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: finančné ukazovatele - finančný lízing, finančné ukazovatele, vybrané finančné ukazovatele, cenné papiere, aktíva a pasíva, obstaranie investícií a predaj investičného majetku, investičný majetok, hrubý obrat, medzispotreba a dopĺňajúce ukazovatele, dane a poplatky, špecifikácia vybraných položiek hrubého obratu, špecifikácia spotreby služieb, špecifikácia spotreby materiálu a energie, špecifikácia tovaru vo veľkoobchode a v maloobchode, zamestnanci a mzdy, prierezové ukazovatele - informačné technológie a dopravné ukazovatele, odvetvové ukazovatele - v poľnohospodárstve - výmera pôdy; v lesnom hospodárstve - výkony a pôda v lesnom hospodárstve; v stavebníctve - stavebná produkcia, stavebná produkcia podľa dodávateľských zmlúv v tuzemsku - podľa smerov výstavby a zadávateľov stavebných zákaziek, zamestnanci a robotníci na stavebných prácach a ich mzdové prostriedky; v obchode, pohostinstve a ubytovaní - sieť maloobchodu a sieť pohostinstva (verejného stravovania), počet jednotiek podľa predajnej plochy v sieti maloobchodu.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Podniky zapísané v obchodnom registri, príspevkové organizácie, ktoré sú trhovými výrobcami, s počtom zamestnancov od 0 do 19, ktoré sú vedené v registri organizácií Štatistického úradu Slovenskej republiky, s prevažujúcou činnosťou podľa Štatistickej odvetvovej klasifikácie ekonomických činností (OKEČ):

- poľnohospodárstvo, poľovníctvo a súvisiace služby (OKEČ 01),

- lesníctvo, ťažba dreva a súvisiace služby (OKEČ 02),

- rybolov, chov rýb a súvisiace služby (OKEČ 05),

- priemysel (OKEČ 10 až 41),

- stavebníctvo (OKEČ 45),

- obchod, pohostinstvo, ubytovanie (OKEČ 50 až 55),

- doprava, pošty a telekomunikácie (OKEČ 60 až 64),

- služby, výskum a vývoj (OKEČ 70 až 74, 80, 85, 90, 92, 93).

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 31. marca nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky - krajská správa v Trnave.

12. Názov zisťovania: Zisťovanie u podnikateľov - fyzických osôb nezapísaných v obchodnom registri

Značka štatistického formulára: Roč 3-99

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o ukazovateľoch charakterizujúcich činnosť podnikateľov fyzických osôb nezapísaných v obchodnom registri, v oblasti finančného hospodárenia, zamestnanosti a špecifikácie odvetvovej činnosti. Výsledky zisťovania sa využijú pri výpočtoch základných makroekonomických ukazovateľov systému národných účtov a pre potreby koncepčných a analytických prác.

Právny akt Európskych spoločenstiev a Európskej únie: nariadenie rady (ES, Euratom) č. 58/97 týkajúce sa štrukturálnej podnikovej štatistiky.

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: výberové zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: základné ukazovatele, zamestnanci a mzdy, špecifikácia príjmov, informačné technológie; v odvetví obchodu, pohostinstva a ubytovania - sieť maloobchodu a sieť pohostinstva (verejného stravovania), počet jednotiek podľa predajnej plochy v sieti maloobchodu.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Podnikatelia - fyzické osoby nezapísaní v obchodnom registri.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: priebežne od 1. apríla nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky - príslušná krajská správa.

13. Názov zisťovania: Ročný výkaz príspevkových organizácií

Značka štatistického formulára: NSPO 1-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o ekonomických a finančných ukazovateľoch príspevkových organizácií. Výsledky zisťovania sa využijú na analytické účely, v publikačnom systéme Štatistického úradu Slovenskej republiky a pre potreby medzinárodných organizácií.

Právny akt Európskych spoločenstiev a Európskej únie: nariadenie rady (ES) č. 2223/96 o európskom systéme národných a regionálnych účtov v spoločenstve.

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: medzispotreba a dopĺňajúce finančné ukazovatele, štruktúra medzispotreby, tržieb a obchodnej marže podľa Štatistickej klasifikácie produkcie, vybrané finančné ukazovatele, aktíva a pasíva - vybrané ukazovatele, dane, počet zamestnancov a mzdy, obstaranie nehmotných a hmotných investícií, špecifikácia hmotných investícií, investičný majetok a informačné technológie.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Príspevkové organizácie patriace do sektora štátnej správy a do sektora nezárobkových organizácií slúžiacich domácnostiam.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 30. apríla nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky - krajská správa v Bratislave.

14. Názov zisťovania: Ročný výkaz rozpočtových organizácií

Značka štatistického formulára: NSRO 1-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o vybraných finančných ukazovateľoch. Výsledky zisťovania sa využijú na analytické účely, v publikačnom systéme Štatistického úradu Slovenskej republiky a pre potreby medzinárodných organizácií.

Právny akt Európskych spoločenstiev a Európskej únie: nariadenie rady (ES) č. 2223/96 o európskom systéme národných a regionálnych účtov v spoločenstve a nariadenie rady (ES) č. 1500/2000, ktorým sa vykonáva nariadenie rady (ES) č. 2223/96, ak ide o výdavky a príjmy verejnej správy.

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: medzispotreba, štruktúra medzispotreby a štruktúra príjmov z činností podľa Štatistickej klasifikácie produkcie, vybrané finančné ukazovatele, aktíva a pasíva – vybrané ukazovatele, obstaranie dlhodobého nehmotného a hmotného majetku, špecifikácia dlhodobého nehmotného a hmotného majetku, počet zamestnancov, mzdové náklady zamestnancov a informačné technológie.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Ústredné rozpočtové organizácie a rozpočtové organizácie samosprávnych krajov a obcí nad 3 000 obyvateľov, miestne orgány štátnej správy, orgány územnej samosprávy a iné rozpočtové organizácie.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 30. apríla nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky - krajská správa v Bratislave.

15. Názov zisťovania: Ročný výkaz nezárobkových organizácií

Značka štatistického formulára: NSNO 1-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o ekonomických a finančných ukazovateľoch nezárobkových organizácií, ktoré sú zaradené medzi ostatných netrhových výrobcov, ktorých prevažná časť produkcie sa poskytuje členom bezplatne alebo za ceny ekonomicky nevýznamné. Výsledky zisťovania sa využijú na analytické účely, pre publikačný systém Štatistického úradu Slovenskej republiky a pre potreby medzinárodných organizácií.

Právny akt Európskych spoločenstiev a Európskej únie: nariadenie rady (ES) č. 2223/96 o európskom systéme národných a regionálnych účtov v spoločenstve.

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: výberové zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: medzispotreba a dopĺňajúce finančné ukazovatele, štruktúra medzispotreby podľa Štatistickej klasifikácie produkcie, štruktúra tržieb a obchodnej marže podľa Štatistickej klasifikácie produkcie, základné finančné ukazovatele, obstaranie nehmotných a hmotných investícií, špecifikácia hmotných investícií, investičný majetok, počet zamestnancov a dobrovoľníkov, dane a informačné technológie.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Nadácie, združenia, neinvestičné fondy, neziskové organizácie, spoločenstvá vlastníkov bytov, zväzy, politické strany, cirkevné organizácie, organizačné jednotky združení, stavovské organizácie, komory a záujmové združenia právnických osôb.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 30. apríla nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky - krajská správa v Bratislave.

16. Názov zisťovania: Ročný výkaz malých nezárobkových organizácií

Značka štatistického formulára: NSNO 2-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o ekonomických a finančných ukazovateľoch nezárobkových organizácií, ktoré sú zaradené medzi ostatných netrhových výrobcov, ktorých prevažná časť produkcie sa poskytuje členom bezplatne alebo za ceny ekonomicky nevýznamné. Výsledky zisťovania sa využijú na analytické účely, v publikačnom systéme Štatistického úradu Slovenskej republiky a pre potreby medzinárodných organizácií.

Právny akt Európskych spoločenstiev a Európskej únie: nariadenie rady (ES) č. 2223/96 o európskom systéme národných a regionálnych účtov v spoločenstve.

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: výberové zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: výdavky na prevádzkovú činnosť organizácie, ostatné výdavky a príjmy, štruktúra výdavkov podľa Štatistickej klasifikácie produkcie, štruktúra príjmov podľa Štatistickej klasifikácie produkcie, základné finančné ukazovatele a informačné technológie.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Združenia, spoločenstvá vlastníkov bytov, zväzy, politické strany, organizačné jednotky združení, stavovské organizácie, komory a záujmové združenia právnických osôb.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 30. apríla nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky - krajská správa v Bratislave.

17. Názov zisťovania: Ročný výkaz malých obcí

Značka štatistického formulára: MO 1-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o ekonomických a finančných ukazovateľoch malých obcí. Výsledky zisťovania sa využijú na analytické účely, v publikačnom systéme Štatistického úradu Slovenskej republiky a pre potreby medzinárodných organizácií.

Právny akt Európskych spoločenstiev a Európskej únie: nariadenie rady (ES) č. 2223/96 o európskom systéme národných a regionálnych účtov v spoločenstve a nariadenie rady (ES) č. 1500/2000, ktorým sa vykonáva nariadenie rady (ES) č. 2223/96, ak ide o výdavky a príjmy verejnej správy.

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: výdavky, príjmy, obstaranie nehmotných a hmotných investícií, počet zamestnancov, mzdy a informačné technológie.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Obce do 3 000 obyvateľov.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 30. apríla nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky - krajská správa v Bratislave.

18. Názov zisťovania: Ročný podnikový výkaz o výrobe priemyselných výrobkov a priemyselných službách

Značka štatistického formulára: Priem P 6-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o činnosti priemyselných a nepriemyselných organizácií vyrábajúcich priemyselné výrobky, resp. poskytujúcich priemyselné služby. Výsledky zisťovania sa využijú na hodnotenie úrovne produkcie výrobkov, na analytické účely, v publikačnom systéme Štatistického úradu Slovenskej republiky a pre potreby medzinárodných organizácií.

Právny akt Európskych spoločenstiev a Európskej únie: nariadenie rady (EHS) č. 3924/91 o zavedení štatistických zisťovaní Spoločenstva týkajúcich sa priemyselnej výroby.

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: stav zásob vlastnej výroby k 1. januáru, výroba, predaj, vnútropodniková spotreba, stav zásob vlastnej výroby k 31. decembru v naturálnom a v hodnotovom vyjadrení podľa Zoznamu vybraných priemyselných výrobkov PRODSLOV.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Organizácie zapísané v obchodnom registri, ziskovo orientované príspevkové organizácie a verejnoprávne inštitúcie s počtom zamestnancov 20 a viac a organizácie s počtom zamestnancov do 19 s ročnými tržbami za vlastné výkony a tovar 100 miliónov Sk a viac, ktoré sú vedené v registri organizácií Štatistického úradu Slovenskej republiky, s prevažujúcou činnosťou podľa Štatistickej odvetvovej klasifikácie ekonomických činností (OKEČ) - priemysel (OKEČ 10 až 41), ako aj vybrané organizácie bez ohľadu na počet zamestnancov a prevažujúcu činnosť, pri ktorých je významný objem výroby priemyselných výrobkov.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 31. marca nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky - krajská správa v Banskej Bystrici.

18a. Názov zisťovania: Ročný výkaz o oceli a železe

Značka štatistického formulára: Oceľ 1-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o produkcii a kapacitách železiarskeho a oceliarskeho priemyslu, o spotrebe a predaji palív a energie, o spotrebe surového materiálu a valcovaných výrobkov, cenách vstupných materiálov a vybraných výrobkov, o nákladoch na obstaranie dlhodobého hmotného majetku podľa prevádzok, o bilancii elektriny, oceľového a liatinového šrotu. Súčasťou zisťovania sú odhady základných ukazovateľov a odhady spotreby ocele na najbližšie 2 roky.

Výsledky zisťovania sa využijú pre získanie základných informácií, potrebných na vytvorenie informačného systému o železiarskom a oceliarskom priemysle, na energetickú bilanciu Slovenskej republiky, na bilancovanie železiarskych a oceliarskych výrobkov a pre potreby medzinárodných organizácií v nadväznosti na právne akty Európskych spoločenstiev a Európskej únie.

Právny akt Európskych spoločenstiev a Európskej únie: nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 48/2004 z 5. decembra 2003 o tvorbe ročnej štatistiky spoločenstva o oceliarskom priemysle pre referenčné roky 2003 – 2009.

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele o kapacitách, produkcii a spotrebe – kapacity v tonách, výroba surovej ocele podľa výrobných postupov, výroba legovanej ocele v tonách podľa druhov, výroba rýchloreznej a žiaruvzdornej ocele do ingotov a pre odlievanie, výroba a zásoby koksu v tonách, spotreba surového materiálu (železná ruda, mangánová ruda, koks) v tonách, spotreba valcovaných výrobkov v druhovom členení v tonách, spotreba a predaj palív a energie podľa druhov a zariadení v tonách, resp. v GJ, bilančné ukazovatele – bilancia elektriny v MWh, bilancia oceľového a liatinového šrotu (stav zásob k 1. januáru a k 31. decembru, nákup, spotreba a predaj) v tonách, finančné ukazovatele – výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku v tis. Sk podľa prevádzok, odhady základných ukazovateľov – kapacita, výroba surovej ocele, plynulé liatie, obchod s oceľou, zamestnanosť v bežnom roku a v nasledujúcich dvoch rokoch, odhady spotreby ocele a komentár k očakávaným zmenám vo výrobe, vývoze a dovoze v nasledujúcom roku.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Podniky zapísané v obchodnom registri, bez ohľadu na počet zamestnancov, ktoré sú vedené v registri organizácií Štatistického úradu Slovenskej republiky, s prevažujúcou činnosťou podľa Štatistickej odvetvovej klasifikácie ekonomických činností (OKEČ) – výroba kovov (OKEČ 27), resp. s inou prevažujúcou činnosťou, ktoré vyrábajú výrobky, spadajúce pod vyššie uvedený kód OKEČ podľa Zoznamu vybraných priemyselných výrobkov PRODSLOV.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročne.

Lehoty na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 31. marca nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky – krajská správa v Banskej Bystrici.

19. Názov zisťovania: Ročný výkaz závodnej jednotky prevádzkovateľov vodovodov a kanalizácií

Značka štatistického formulára: Vod Z 1-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o správe a prevádzke vodovodov a kanalizácií v správe všetkých subjektov zaoberajúcich sa výrobou, úpravou a rozvodom vody, resp. odvádzaním a čistením vody. Výsledky zisťovania sa využijú na analytické účely štatistiky, pri tvorbe štatistických ročeniek a publikácií.

Právny akt Európskych spoločenstiev a Európskej únie: smernica rady 75/440/EHS týkajúca sa požadovanej kvality povrchovej vody určenej na výrobu pitnej vody v členských štátoch, smernica rady 91/271/EHS týkajúca sa čistenia odpadových vôd a smernica rady 91/676/EHS o ochrane vôd pred znečistením dusičnanmi a poľnohospodárskymi zdrojmi.

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: vodovody a kanalizačná sieť, kalové hospodárstvo a hmotný investičný majetok.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Podniky zapísané v obchodnom registri, ktoré sú trhovými výrobcami, ktoré sú vedené v registri organizácií Štatistického úradu Slovenskej republiky, bez ohľadu na počet zamestnancov a prevažujúcu činnosť, zaoberajúce sa výrobou, úpravou a rozvodom vody, resp. odvádzaním a čistením vody.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 31. marca nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky - krajská správa v Trnave.

20. Názov zisťovania: Ročný výkaz závodnej jednotky o správe a prevádzke vodných tokov a vodných diel

Značka štatistického formulára: Vod Z 2-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o prevádzke významných vodných tokov a vodných diel v správe podnikov povodí. Výsledky zisťovania sa využijú na analytické účely štatistiky, pri tvorbe štatistických ročeniek a publikácií.

Právny akt Európskych spoločenstiev a Európskej únie: smernica rady 75/440/EHS týkajúca sa požadovanej kvality povrchovej vody určenej na výrobu pitnej vody v členských štátoch, smernica rady 91/676/EHS o ochrane vôd pred znečistením dusičnanmi a poľnohospodárskymi zdrojmi a smernica rady 78/659/EHS o kvalite podmieňujúcej výskyt rýb.

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: dĺžka a úprava vodných tokov, plocha územia ohrozeného povodňami, vodné diela, dodávky povrchovej vody, odbery podzemnej vody, hmotný investičný majetok podnikov povodí.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Podniky zapísané v obchodnom registri, ktoré sú trhovými výrobcami, ktoré sú vedené v registri organizácií Štatistického úradu Slovenskej republiky, bez ohľadu na počet zamestnancov, zabezpečujúce prevádzku významných vodných tokov a vodných diel v správe podnikov povodí.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 31. marca nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky - krajská správa v Trnave.

21. Názov zisťovania: Ročný výkaz o správe, prevádzke a údržbe vodovodov a kanalizácií vo vlastníctve obce

Značka štatistického formulára: Vod 5-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o správe a prevádzke vodovodov a kanalizácií vo vlastníctve obcí Slovenskej republiky. Výsledky zisťovania sa využijú na analytické účely štatistiky, pri tvorbe štatistických ročeniek a publikácií.

Právny akt Európskych spoločenstiev a Európskej únie: smernica rady 75/440/EHS týkajúca sa požadovanej kvality povrchovej vody určenej na výrobu pitnej vody v členských štátoch, smernica rady 91/271/EHS týkajúca sa čistenia odpadových vôd a smernica rady 91/676/EHS o ochrane vôd pred znečistením dusičnanmi a poľnohospodárskymi zdrojmi.

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: počet vodovodov, dĺžka a kapacita vodovodnej siete, dĺžka kanalizácie, množstvo vypúšťaných vôd do kanalizačnej siete, počet čistiarní odpadových vôd v obciach a kalové hospodárstvo.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Obce.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 31. marca nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky - krajská správa v Trnave.

22. Názov zisťovania: Polročný výkaz o cenách elektriny pre konečných spotrebiteľov

Značka štatistického formulára: Energ 9-02

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o cenách elektriny pre konečných spotrebiteľov. Výsledky zisťovania sa využijú v publikačnom systéme Štatistického úradu Slovenskej republiky a pre potreby medzinárodných organizácií.

Právny akt Európskych spoločenstiev a Európskej únie: nariadenie rady (ES) č. 377/90 o postupe Spoločenstva pri zlepšovaní transparentnosti cien elektriny a plynu pre konečných spotrebiteľov v priemysle a dohody o zisťovaní cien elektriny pre domácnosti.

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: výberové zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: cena elektriny, počet spotrebiteľov a ročná spotreba v jednotlivých kategóriách spotrebiteľov.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Vybraní dodávatelia elektriny pre konečnú spotrebu.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: polročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 15. januára a 15. júla sledovaného roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

23. Názov zisťovania: Polročný výkaz o cenách zemného plynu pre konečných spotrebiteľov

Značka štatistického formulára: Energ 10-02

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o cenách zemného plynu pre konečných spotrebiteľov. Výsledky zisťovania sa využijú v publikačnom systéme Štatistického úradu Slovenskej republiky a pre potreby medzinárodných organizácií.

Právny akt Európskych spoločenstiev a Európskej únie: nariadenie rady (ES) č. 377/90 o postupe Spoločenstva pri zlepšovaní transparentnosti cien elektriny a plynu pre konečných spotrebiteľov v priemysle a dohody o zisťovaní cien zemného plynu pre domácnosti.

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: cena zemného plynu, počet spotrebiteľov a ročná spotreba v jednotlivých kategóriách spotrebiteľov.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Dodávatelia zemného plynu pre konečnú spotrebu.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: polročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 15. januára a 15. júla sledovaného roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

24. Názov zisťovania: Ročný výkaz o výrobe kvapalných palív z ropy

Značka štatistického formulára: Energ 2-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o procesoch výroby kvapalných palív z ropy pre energetickú bilanciu Slovenskej republiky a pre potreby spoločného medzinárodného dotazníka OECD/IEA/Eurostat Ropa a ropné výrobky.

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa procesu výroby kvapalných palív.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Výrobcovia kvapalných palív z ropy.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 27. februára nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky - krajská správa v Prešove.

25. Názov zisťovania: Ročný výkaz o obnoviteľných zdrojoch palív a energie

Značka štatistického formulára: Energ 3-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o výrobe a spotrebe obnoviteľných druhov palív a o výrobe elektriny a tepla z týchto zdrojov. Výsledky zisťovania sa použijú ako podklad pre energetickú bilanciu Slovenskej republiky a pre potreby spoločných medzinárodných dotazníkov OECD/IEA/Eurostat Obnoviteľné zdroje a odpady a Elektrina a teplo.

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: výroba a spotreba obnoviteľných druhov palív, ukazovatele týkajúce sa výroby tepla a elektriny.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Producenti a používatelia obnoviteľných zdrojov energie.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 27. februára nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky - krajská správa v Prešove.

26. Názov zisťovania: Ročný výkaz o výrobe elektriny a tepla

Značka štatistického formulára: Energ 4-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o výrobe elektriny a tepla, o počte a druhoch agregátov vrátane ich inštalovaného výkonu a o počte kotlov vrátane ich výkonov ako podklad na zabezpečenie energetickej bilancie Slovenskej republiky a pre potreby spoločného medzinárodného dotazníka OECD/IEA/Eurostat Elektrina a teplo.

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele výroby elektriny a tepla, spotreby palív na výrobu elektriny a tepla podľa druhov, dovozu, vývozu, strát a vlastnej spotreby pri výrobe elektriny a tepla.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Výrobcovia tepla, ak prevádzkujú aspoň jeden zdroj s inštalovaným výkonom 0,35 MW a vyšším, výrobcovia kombinovanej výroby tepla a elektriny, ak prevádzkujú aspoň jedno kogeneračné zariadenie s inštalovaným elektrickým výkonom 0,10 MW a vyšším, výrobcovia elektriny, predajcovia elektriny a tepla a prevádzkovatelia rozvodných a prenosných sietí elektriny a tepla.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 27. februára nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky - krajská správa v Prešove.

27. Názov zisťovania: Ročný výkaz maloobchodu s tuhými palivami

Značka štatistického formulára: Energ 5-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o predaji a zásobách tuhých palív v maloobchodnej sieti ako podklad na energetickú bilanciu Slovenskej republiky a pre potreby spoločného medzinárodného dotazníka OECD/IEA/Eurostat Uhlie - tuhé fosílne palivá a vyrábané plyny.

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele predaja a zásob základných druhov tuhých palív.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Podniky zapísané v obchodnom registri, bez ohľadu na počet zamestnancov, ktoré sú vedené v registri organizácií Štatistického úradu Slovenskej republiky, s prevažujúcou činnosťou podľa Štatistickej odvetvovej klasifikácie ekonomických činností (OKEČ) - maloobchod s tuhými palivami (OKEČ 52.48.3).

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 27. februára nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky - krajská správa v Prešove.

28. Názov zisťovania: Ročný výkaz o zdrojoch a rozdelení palív a energie

Značka štatistického formulára: Energ 6-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o zdrojoch, potrebách a rozdelení palív a energie. Výsledky zisťovania sa využijú ako podklad na zostavenie energetickej bilancie Slovenskej republiky a pre potreby spoločných medzinárodných dotazníkov OECD/IEA/Eurostat Uhlie - tuhé fosílne palivá a vyrábané plyny, Ropa a ropné výrobky, Zemný plyn, Elektrina a teplo a Obnoviteľné zdroje a odpady.

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ťažba - výroba, zásoby, nákup, dovoz, vývoz, spotreba a predaj palív a energie.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Podniky zapísané v obchodnom registri s počtom zamestnancov 20 a viac, ktoré sú vedené v registri organizácií Štatistického úradu Slovenskej republiky, s prevažujúcou činnosťou podľa Štatistickej odvetvovej klasifikácie ekonomických činností (OKEČ):

- poľnohospodárstvo, poľovníctvo a súvisiace služby (OKEČ 01),

- lesníctvo, ťažba dreva a súvisiace služby (OKEČ 02),

- rybolov, chov rýb a súvisiace služby (OKEČ 05),

- priemysel (OKEČ 10 až 37, 41),

- stavebníctvo (OKEČ 45),

- doprava (OKEČ 60 až 63),

a organizácie bez ohľadu na počet zamestnancov, s prevažujúcou činnosťou podľa Štatistickej odvetvovej klasifikácie ekonomických činností (OKEČ):

- výroba a rozvod elektriny, plynu, pary a teplej vody (OKEČ 40),

- veľkoobchod s palivami (OKEČ 51.12, 51.51),

a všetci výrobcovia, dovozcovia, vývozcovia a skladovatelia sledovaných produktov.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 27. februára nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky - krajská správa v Prešove.

29. Názov zisťovania: Výkaz o miestnych komunikáciách

Značka štatistického formulára: Dop 1-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať základné informácie o miestnych komunikáciách. Výsledky zisťovania sa využijú na analytické účely a v publikačnom systéme Štatistického úradu Slovenskej republiky.

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: dĺžka miestnych komunikácií, druh krytu a druh kategórie, chodníky, námestia, parkoviská, stav mostov, lávok, stav priecestí so svetelnými zariadeniami k 31. decembru v km a bm, výdavky na miestne komunikácie a ich objekty.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Podniky verejnej správy zapísané v obchodnom registri, bez ohľadu na počet zamestnancov, s prevažujúcou činnosťou podľa Štatistickej odvetvovej klasifikácie ekonomických činností (OKEČ) - verejná správa a obrana, povinné sociálne zabezpečenie (OKEČ 75).

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: raz za päť rokov.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 30. apríla nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky - krajská správa v Žiline.

30. Názov zisťovania: Ročný výkaz o preprave nebezpečného tovaru

Značka štatistického formulára: Dop 2-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať základné informácie o preprave nebezpečného tovaru v nedopravných organizáciách. Výsledky zisťovania sa využijú na analytické účely, v publikačnom systéme Štatistického úradu Slovenskej republiky a pre potreby medzinárodných organizácií.

Právny akt Európskych spoločenstiev a Európskej únie: nariadenie rady (ES) č. 1172/98 o štatistických zisťovaniach v cestnej nákladnej doprave.

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: výberové zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: preprava nebezpečného tovaru členená na vnútroštátnu a medzinárodnú dopravu a pre cudzie potreby.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Podniky zapísané v obchodnom registri, bez ohľadu na počet zamestnancov a prevažujúcu činnosť, ak vykonávajú prepravu nebezpečného tovaru.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 15. júla nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky - krajská správa v Žiline.

31. Názov zisťovania: Ročný podnikový výkaz v doprave

Značka štatistického formulára: Dop P 6-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať základné informácie o doprave. Výsledky zisťovania sa využijú na analytické účely, v publikačnom systéme Štatistického úradu Slovenskej republiky a pre potreby medzinárodných dopravných publikácií.

Právny akt Európskych spoločenstiev a Európskej únie: nariadenie rady (ES) č. 1172/98 o štatistických zisťovaniach v cestnej nákladnej doprave, smernica rady 80/1177/EHS o štatistických zisťovaniach o preprave tovarov železničnou dopravou a smernica rady =SK&numdoc=31980L1119 href="http://council%20directive%2080/1119/EEC%20of%2017%20November%201980%20on%20statistical%20returns%20in%20respect%20of%20carriage%20of%20goods%20by%20inland%20waterways" target="_blank" englishtitle="yes">80/1119/EHS o štatistických zisťovaniach o preprave tovarov vnútrozemskou vodnou dopravou a z požiadaviek medzinárodných organizácií (OECD, Eurostat, EHK - OSN, CEMT, Dunajská komisia).

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: nákladná doprava všetkých druhov dopráv podľa tovarových skupín, dovoz, vývoz, preprava tovaru tranzitom, výkony a tržby za prepravu tovaru, preprava osôb podľa cestovného, cestná osobná doprava vykonávaná autobusmi a osobnými automobilmi, mestská hromadná doprava - počet prepravených osôb, miestové kilometre, počet vozidiel, cestná verejná a neverejná doprava - nákladná doprava v členení vnútroštátna, medzinárodná, najazdené kilometre, spotreba pohonných látok, preprava nebezpečného tovaru, zamestnanci v doprave, z toho ženy, informácia o vykonávaní kombinovanej dopravy, medzinárodná preprava osôb a tovaru podľa krajín určenia, dopravné prostriedky - počet, užitočná hmotnosť, obstarávanie hmotných investícií na dopravné prostriedky. Železničná doprava - lokomotívy a vozne v triedení podľa druhov, pracovný park, železničné trate, prevádzkové ukazovatele, nakládka tovaru podľa tovarových skupín, vnútroštátna preprava tovaru a výkony v tkm podľa regiónov, bezpečnosť prevádzky v železničnej doprave. Vodná doprava - základné informácie o podniku, plavidlá podľa registrovanej tonáže, podľa veku, podľa roku výroby, podľa výkonu, preprava tovarov cez nemecko-holandskú hranicu, preprava tovaru cez kanály, nákladná preprava po Dunaji, výkonové ukazovatele za prístavy, osobná doprava, vnútroštátna preprava tovaru a výkony v tkm podľa regiónov.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Podniky zapísané v obchodnom registri s počtom zamestnancov 20 a viac, ktoré sú vedené v registri organizácií Štatistického úradu Slovenskej republiky, s prevažujúcou činnosťou podľa Štatistickej odvetvovej klasifikácie ekonomických činností (OKEČ) - doprava (OKEČ 60.1 až 63.23, 63.4) a organizácie vykonávajúce vnútrozemskú vodnú dopravu bez ohľadu na počet zamestnancov a prevažujúcu činnosť.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 15. marca nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky - krajská správa v Žiline.

32. Názov zisťovania: Ročný podnikový výkaz v leteckej doprave

Značka štatistického formulára: Dop P 9-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať základné informácie o leteckom parku a výkonoch leteckej dopravy. Výsledky zisťovania sa využijú na analytické účely, v publikačnom systéme Štatistického úradu Slovenskej republiky a pre potreby medzinárodných dopravných publikácií.

Právny akt Európskych spoločenstiev a Európskej únie: rozhodnutie komisie (ES) č. 325/95 o štatistických zisťovaniach o preprave tovarov, osôb a pošty v leteckej doprave a z požiadaviek medzinárodných organizácií (ICAO, Eurostat).

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: letecký park, prírastok, úbytok, stav lietadiel k 31. decembru sledovaného roka. Výkonové ukazovatele leteckej dopravy - pravidelné a nepravidelné obchodné lety, neobchodné lety, tržby za pravidelné a nepravidelné lety. Letecká doprava, letecké práce a výkony všeobecného letectva - počet letov, nalietané hodiny v členení podľa vybraných druhov lietadiel. Výkony letiska - pohyby lietadiel, odbavené osoby a odbavený náklad.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Právnické osoby zapísané v obchodnom registri a fyzické osoby zapísané v živnostenskom registri, bez ohľadu na počet zamestnancov, ktoré sú vedené v registri organizácií Štatistického úradu Slovenskej republiky, a bez ohľadu na prevažujúcu činnosť, ktoré vykonávajú leteckú dopravu, letecké práce a všeobecné letectvo.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 15. marca nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

33. Názov zisťovania: Ročný podnikový výkaz v potrubnej doprave

Značka štatistického formulára: Dop P 10-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať základné informácie o potrubnej preprave ropy a zemného plynu. Zisťovanie sa vykonáva podľa požiadaviek medzinárodných organizácií (OECD, Eurostat). Výsledky zisťovania sa využijú na analytické účely, v publikačnom systéme Štatistického úradu Slovenskej republiky a pre potreby medzinárodných dopravných publikácií.

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele potrubnej dopravy - preprava ropy, preprava zemného plynu v členení zásoby, stav k 1. januáru, predaj, dovoz, vývoz, stav k 31. decembru, prepravený objem spolu.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Podniky zapísané v obchodnom registri, bez ohľadu na počet zamestnancov a prevažujúcu činnosť, vykonávajúce prepravu ropy a zemného plynu.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 15. marca nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

33a. Názov zisťovania: Zisťovanie o informačných a komunikačných technológiách v domácnostiach

Značka štatistického formulára: IKT D 1-99

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať základné informácie o informačných a komunikačných technológiách v domácnostiach. Výsledky zisťovania sa využijú na analytické účely, v publikačnom systéme Štatistického úradu Slovenskej republiky a na potreby európskeho štatistického systému, medzinárodných organizácií a externých užívateľov.

Právny akt Európskych spoločenstiev a Európskej únie: nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 808/2004 z 21. apríla 2004 o štatistikách spoločenstva o informačnej spoločnosti.

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: výberové zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: prístup k vybraným informačným a komunikačným technológiám v domácnostiach (telefóny, osobné počítače, internet), využívanie osobných počítačov, použitie internetu, nákup a predaj tovarov cez internet, bezpečnostné problémy pri využívaní internetu, dôvody, pre ktoré nebol realizovaný nákup a predaj tovaru cez internet.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Domácnosť, ktorá bola zaradená do súboru spravodajskej povinnosti náhodným výberom.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 29. apríla sledovaného roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

33b. Názov zisťovania: Zisťovanie o informačných a komunikačných technológiách v podnikoch

Značka štatistického formulára: IKT P 2-99

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať základné informácie o informačných a komunikačných technológiách v podnikoch. Výsledky zisťovania sa využijú na analytické účely, v publikačnom systéme Štatistického úradu Slovenskej republiky a pre potreby európskeho štatistického systému, medzinárodných organizácií a externých užívateľov.

Právny akt Európskych spoločenstiev a Európskej únie: nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 808/2004 z 21. apríla 2004 o štatistikách spoločenstva o informačnej spoločnosti.

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: výberové zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: všeobecné ukazovatele o informačných a komunikačných technológiách v podnikoch – využívanie osobných počítačov, použitie internetu – prístup na internet, komunikácia s úradmi, využitie www stránky podniku, bezpečnostné opatrenia, elektronický obchod cez internet a cez EDI alebo iné siete ako internet (nákup a predaj tovaru v percentovom a korunovom vyjadrení), spôsoby budujúce dôveru k internetovému obchodu, prekážky pri predaji cez internet.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Podniky zapísané v obchodnom registri alebo v živnostenskom registri, bez ohľadu na počet zamestnancov, ktoré sú vedené v registri organizácií Štatistického úradu Slovenskej republiky s prevažujúcou činnosťou podľa Štatistickej odvetvovej klasifikácie ekonomických činností (OKEČ):

– priemyselná výroba (OKEČ 15 až 37),

– výroba a rozvod elektriny, plynu a vody (OKEČ 40 až 41),

– stavebníctvo (OKEČ 45),

– veľkoobchod a maloobchod, oprava motorových vozidiel, motocyklov a spotrebného tovaru (OKEČ 50 až 52),

– hotely a reštaurácie (OKEČ 55),

– doprava, skladovanie, pošty a telekomunikácie (OKEČ 60 až 64),

– nehnuteľnosti, prenájom a obchodné činnosti (OKEČ 70 až 74),

– ostatné spoločenské, sociálne a osobné služby (OKEČ 90 až 93).

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 28. februára sledovaného roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

33c. Názov zisťovania: Zisťovanie o informačných a komunikačných technológiách v odvetví peňažníctva a poisťovníctva

Značka štatistického formulára: IKT PaP 3-99

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať základné informácie o informačných a komunikačných technológiách v odvetví peňažníctva a poisťovníctva. Výsledky zisťovania sa využijú na analytické účely, v publikačnom systéme Štatistického úradu Slovenskej republiky a pre potreby európskeho štatistického systému, medzinárodných organizácií a externých užívateľov.

Právny akt Európskych spoločenstiev a Európskej únie: nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 808/2004 z 21. apríla 2004 o štatistikách spoločenstva o informačnej spoločnosti.

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: všeobecné ukazovatele o informačných a komunikačných technológiách v odvetví peňažníctva a poisťovníctva – využívanie osobných počítačov, použitie internetu – prístup na internet, komunikácia s úradmi, využitie www stránky podniku, bezpečnostné opatrenia, produkty/služby poskytované cez internet alebo iné počítačové siete ako EDI alebo iné uzatvorené/vlastné siete, aktivity uskutočnené cez internet, cez EDI alebo iné uzatvorené/vlastné siete, styk so zákazníkom, prekážky pri predaji cez internet.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Podniky zapísané v obchodnom registri, bez ohľadu na počet zamestnancov, ktoré sú vedené v registri organizácií Štatistického úradu Slovenskej republiky, s prevažujúcou činnosťou podľa Štatistickej odvetvovej klasifikácie ekonomických činností (OKEČ) – finančné sprostredkovanie (OKEČ 65 až 67).

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 28. februára sledovaného roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

34. Názov zisťovania: Ročný výkaz o doručovateľských službách

Značka štatistického formulára: PaT 2-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o podnikateľských subjektoch vykonávajúcich doručovateľské (kuriérske) služby zásielok a balíkov okrem štátnej pošty. Zisťovanie sa vykonáva na základe požiadaviek medzinárodných organizácií (OECD, Eurostat) a Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky. Výsledky zisťovania sa využijú na analytické účely, v publikačnom systéme Štatistického úradu Slovenskej republiky, pre potreby Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky a medzinárodných organizácií.

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: doručovateľské služby nevykonávané štátnou poštou - zásielky, balíky (podané zásielky a balíky v Slovenskej republike pre tuzemsko a zahraničie a dodané zásielky a balíky pre Slovenskú republiku zo zahraničia), colné deklarácie, servisné strediská.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Podniky zapísané v obchodnom registri s prevažujúcou činnosťou podľa Štatistickej odvetvovej klasifikácie ekonomických činností (OKEČ) - poštové a doručovateľské činnosti (OKEČ 64.1) a podniky zapísané v obchodnom registri, bez ohľadu na počet zamestnancov a prevažujúcu činnosť, ak vykonávajú doručovateľskú službu.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov.

Periodicita zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 15. júla nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

35. Názov zisťovania: Ročný výkaz o vybraných službách v cestovnom ruchu

Značka štatistického formulára: CR 6-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o účastníkoch a tržbách cestovného ruchu, ktorý sa realizuje prostredníctvom cestovných kancelárií a cestovných agentúr. Výsledky zisťovania sa využijú na analytické účely štatistiky, pri tvorbe štatistických ročeniek a publikácií.

Právny predpis: zákon č. 281/2001 Z. z. o zájazdoch, podmienkach podnikania cestovných kancelárií a cestovných agentúr a o zmene a doplnení Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: pricestovania zahraničných návštevníkov a vycestovania slovenských občanov do zahraničia, tržby z aktívneho, pasívneho a domáceho cestovného ruchu (tržby zo zájazdov, provízie z predaja zájazdov, ostatné tržby, tržby za vlastné dopravné služby), informácie za poskytované služby, evidenčný počet zamestnancov a údaje o mzdách.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Cestovné kancelárie a cestovné agentúry zapísané v obchodnom registri a fyzické osoby zapísané v živnostenskom registri, bez ohľadu na počet zamestnancov, s prevažujúcou činnosťou podľa Štatistickej odvetvovej klasifikácie ekonomických činností (OKEČ) - služby cestovných kancelárií a agentúr; turistické služby inde neklasifikované (OKEČ 63.3).

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 20. februára nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky - krajská správa v Prešove.

36. Názov zisťovania: Ročný podnikový výkaz v poisťovníctve

Značka štatistického formulára: Poi P 5-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie pre systém národného účtovníctva, potreby finančnej štatistiky a pre potreby medzinárodných organizácií. Výsledky zisťovania sa využijú na analytické účely, pre publikačný systém Štatistického úradu Slovenskej republiky a pre potreby medzinárodných organizácií.

Právny akt Európskych spoločenstiev a Európskej únie: nariadenie rady (ES) č. 2223/96 o európskom systéme národných a regionálnych účtov v Spoločenstve a nariadenie rady (ES, Euratom) č. 58/97 týkajúce sa štrukturálnej podnikovej štatistiky.

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: finančné ukazovatele, finančný lízing, aktíva a pasíva, cenné papiere, predpísané poistné a náklady na poistné plnenie, zamestnanci a mzdy, obstaranie nehmotných a hmotných investícií, zdroje financovania obstaraných investícií, investičný majetok, informačné technológie, základné ukazovatele poisťovníctva v regionálnom členení a špecifikácia vybraných položiek medzispotreby, obstarania investícií a zásob.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Podniky zapísané v obchodnom registri, bez ohľadu na počet zamestnancov, ktoré sú vedené v registri organizácií Štatistického úradu Slovenskej republiky, s prevažujúcou činnosťou podľa Štatistickej odvetvovej klasifikácie ekonomických činností (OKEČ):

- poistenie a dôchodkové zabezpečenie okrem povinného sociálneho zabezpečenia (OKEČ 66),

- pomocné činnosti súvisiace s poistením a dôchodkovým zabezpečením (OKEČ 67.2).

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 31. marca nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky - krajská správa v Bratislave.

37. Názov zisťovania: Ročný podnikový výkaz v peňažníctve a v nebankových finančných inštitúciách

Značka štatistického formulára: Pen P 5-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie pre systém národného účtovníctva, potreby finančnej štatistiky a pre potreby medzinárodných organizácií. Výsledky zisťovania sa využijú na analytické účely, pre publikačný systém Štatistického úradu Slovenskej republiky a pre potreby medzinárodných organizácií.

Právny akt Európskych spoločenstiev a Európskej únie: nariadenie rady (ES) č. 2223/96 o európskom systéme národných a regionálnych účtov v Spoločenstve a nariadenie rady (ES, Euratom) č. 58/97 týkajúce sa štrukturálnej podnikovej štatistiky.

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: finančné ukazovatele, finančný lízing, aktíva a pasíva, cenné papiere, zamestnanci a mzdy, obstaranie nehmotných a hmotných investícií, zdroje financovania obstaraných investícií, investičný majetok, informačné technológie, základné ukazovatele peňažníctva v regionálnom členení a špecifikácia vybraných položiek produkcie, medzispotreby, obstarania investícií a zásob.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Podniky zapísané v obchodnom registri, bez ohľadu na počet zamestnancov, ktoré sú vedené v registri Štatistického úradu Slovenskej republiky, s prevažujúcou činnosťou podľa Štatistickej odvetvovej klasifikácie ekonomických činností (OKEČ):

- finančné sprostredkovanie okrem poistenia a dôchodkového zabezpečenia (OKEČ 65),

- pomocné činnosti súvisiace s finančným sprostredkovaním okrem poistenia a dôchodkového zabezpečenia (OKEČ 67.1).

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 31. marca nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky - krajská správa v Bratislave.

38. Názov zisťovania: Polročný výkaz o predaji rastlinných výrobkov z prvovýroby a o bilancii obilnín, strukovín a olejnín

Značka štatistického formulára: Poľ 2-02

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o zásobovaní trhu rastlinnými surovinami a potravinami a o bilancii obilnín, strukovín, olejnín, zemiakov a cukrovej repy v poľnohospodárskych podnikoch. Výsledky zisťovania sa využijú na usmerňovanie trhu, pri celoštátnej bilancii obilnín, strukovín, olejnín, zemiakov a cukrovej repy, pre správy o vývoji národného hospodárstva a na informovanie verejnosti, ako aj na prognózovanie zásobovania, vedenie dlhodobých časových radov, v publikáciách Štatistického úradu Slovenskej republiky, pre potreby Eurostatu a medzinárodných ročeniek.

Právny akt Európskych spoločenstiev a Európskej únie: dohody členských štátov Európskej únie a kandidátskych krajín a na základe dokumentu Doc.E/V/002EN rev.1, ktorý je aktualizovaný po zasadaniach Eurostatu v zmysle najnovších dohôd.

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: predaj rastlinných výrobkov v naturálnej a hodnotovej forme v kilogramoch (predaj rastlinných výrobkov, ovocia a zeleniny), resp. v tonách (predaj osív a sadív), hlavné smery predaja a sledovanie počiatočných a konečných zásob, stavu prírastkov a úbytkov obilnín, strukovín, olejnín, zemiakov a cukrovej repy v tonách.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Podniky zapísané v obchodnom registri, bez ohľadu na počet zamestnancov a fyzické osoby, ktoré podnikajú podľa Štatistickej odvetvovej klasifikácie ekonomických činností (OKEČ) - pestovanie plodín; zeleninárstvo; záhradníctvo (OKEČ 01.1) a sú zapísané v poľnohospodárskom registri.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: polročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 12. júla sledovaného roka a 12. januára nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky - krajská správa v Nitre.

39. Názov zisťovania: Súpis hospodárskych zvierat, strojov a zariadení k 31. 12.

Značka štatistického formulára: Poľ 14-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o stavoch hospodárskych zvierat podľa kategórií, o vybavení poľnohospodárskych podnikov a podnikov služieb pre poľnohospodárov skladovými a ustajňovacími priestormi, dopravnými prostriedkami, strojmi a mechanizmami. Výsledky štatistického zisťovania sa využijú na prognózovanie vývoja v zásobovaní živočíšnymi produktmi, na posúdenie technického vybavenia podnikov, štruktúry strojov a zariadení, pre časové rady, publikácie Štatistického úradu Slovenskej republiky, medzinárodné ročenky a publikácie Eurostatu.

Právny akt Európskych spoločenstiev a Európskej únie: smernica rady 93/23/EHS o štatistických zisťovaniach týkajúcich sa produkcie ošípaných, smernica rady 93/24/EHS o štatistických zisťovaniach týkajúcich sa produkcie hovädzieho dobytka, smernica rady 93/25/EHS o štatistických zisťovaniach týkajúcich sa produkcie oviec a kôz.

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: počet hospodárskych zvierat podľa druhu, pohlavia, veku a hmotnosti, počet a kapacita skladovacích priestorov a objektov na ustajnenie hospodárskych zvierat, počet strojov a mechanizmov pre rastlinnú a živočíšnu výrobu, počet dopravných prostriedkov, výkon traktorov a nosnosť automobilov.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Podniky zapísané v obchodnom registri, bez ohľadu na počet zamestnancov a fyzické osoby, ktoré podnikajú podľa Štatistickej odvetvovej klasifikácie ekonomických činností (OKEČ):

- pestovanie plodín; zeleninárstvo; záhradníctvo (OKEČ 01.1),

- chov zvierat (OKEČ 01.2),

- pestovanie plodín kombinované s chovom zvierat (zmiešané hospodárstvo) (OKEČ 01.3),

- služby v poľnohospodárstve okrem veterinárnych služieb; krajinné záhradníctvo (OKEČ 01.4).

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 8. januára nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky - krajská správa v Nitre.

40. Názov zisťovania: Ročný výkaz o rastlinnej výrobe

Značka štatistického formulára: Poľ 16-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o úrode jednotlivých plodín podľa definitívneho zúčtovania, o plochách vinohradov, spotrebe hnojív, oseve ozimných obilnín a o degradácii pôdy. Výsledky zisťovania sa využijú pre potreby analytických prác, prognózovania, vedenia dlhodobých časových radov, v publikáciách Štatistického úradu Slovenskej republiky, pre potreby Eurostatu a medzinárodných ročeniek.

Právny akt Európskych spoločenstiev a Európskej únie: nariadenie rady (EHS) č. 959/93 o štatistických informáciách, ktoré predkladajú členské štáty o produkcii rastlinných výrobkov iných ako obilniny, a jeho doplnkov.

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: zberové plochy jednotlivých druhov plodín (okrem zrnovín) a celková úroda, plocha a vek vinohradov, spotreba hnojív podľa druhov, výmera plôch osiatych oziminami, využitie pôdy a degradácia pôdy (výmery plôch postihovaných exhaláciami, eróziami, plochy, na ktorých sa použili chemické ochranné prostriedky, množstvo použitých chemických prípravkov na ochranu rastlín).

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Podniky zapísané v obchodnom registri, bez ohľadu na počet zamestnancov a fyzické osoby, ktoré podnikajú podľa Štatistickej odvetvovej klasifikácie ekonomických činností (OKEČ) - pestovanie plodín; zeleninárstvo; záhradníctvo (OKEČ 01.1) a sú zapísané v poľnohospodárskom registri.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 20. novembra sledovaného roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky - krajská správa v Nitre.

41. Názov zisťovania: Ročný výkaz o úrode zrnovín

Značka štatistického formulára: Poľ 17-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o úrode zrnovín (obilnín a strukovín na zrno) podľa definitívneho zúčtovania. Výsledky zisťovania sa využijú na prognózovanie zásobovania, vedenie dlhodobých časových radov, v publikáciách Štatistického úradu Slovenskej republiky, pre potreby Eurostatu a medzinárodných ročeniek.

Právny akt Európskych spoločenstiev a Európskej únie: nariadenie rady (EHS) č. 837/90 o produkcii obilnín a jeho doplnkov, č. 959/93 o štatistických informáciách, ktoré predkladajú členské štáty o produkcii rastlinných výrobkov iných ako obilniny, a jeho doplnkov.

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: zberové plochy jednotlivých druhov obilnín a strukovín na zrno v hektároch a ich úroda v tonách.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Podniky zapísané v obchodnom registri, bez ohľadu na počet zamestnancov a fyzické osoby, ktoré podnikajú podľa Štatistickej odvetvovej klasifikácie ekonomických činností (OKEČ) - pestovanie plodín; zeleninárstvo; záhradníctvo (OKEČ 01.1) a sú zapísané v poľnohospodárskom registri.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 20. októbra sledovaného roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky - krajská správa v Nitre.

42. Názov zisťovania: Ročný podnikový výkaz v lesníctve

Značka štatistického formulára: Les P 2-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o štruktúre lesnej pôdy, o stave zásob dreva, zalesňovaní, ťažbe a výkupe surového dreva, náhodnej ťažbe a základné údaje o lesnom pôdnom fonde. Výsledky zisťovania sa využijú na analytické účely, v publikáciách Štatistického úradu Slovenskej republiky a na informovanie verejnosti.

Právny akt Európskych spoločenstiev a Európskej únie: nariadenie rady (EHS) č. 1615/89 ustanovujúce Európsky informačný a komunikačný systém v lesníctve (Efics) a jeho následných úprav a dodatkov.

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: štruktúra lesnej pôdy v užívaní podľa vlastníctva, zásoby dreva, zalesňovanie, ťažba dreva, náhodná ťažba a výkup dreva, základné údaje o lesnom pôdnom fonde.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Podniky zapísané v obchodnom registri, príspevkové organizácie, ktoré sú trhovými výrobcami, s počtom zamestnancov 20 a viac, ktoré sú vedené v registri organizácií Štatistického úradu Slovenskej republiky, s prevažujúcou činnosťou podľa Štatistickej odvetvovej klasifikácie ekonomických činností (OKEČ) - lesníctvo, ťažba dreva a súvisiace služby (OKEČ 02).

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 31. marca nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky - krajská správa v Trnave.

43. Názov zisťovania: Ročný výkaz o výlove rýb

Značka štatistického formulára: Ryb 1-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o výlove rýb určených na trhové účely a samozásobenie, o produkcii násad a zarybnení. Výsledky zisťovania sa využijú na analytické účely, v publikačnom systéme Štatistického úradu Slovenskej republiky a pre potreby medzinárodných organizácií.

Právny akt Európskych spoločenstiev a Európskej únie: nariadenie rady (ES) č. 788/96 o predkladaní štatistík o chove rýb.

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: výlov rýb podľa druhov a spôsobu výlovu, produkcia násad a zarybnenie vlastných revírov podľa druhu rýb a násad.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Podniky zapísané v obchodnom registri, bez ohľadu na počet zamestnancov, fyzické osoby, ktoré podnikajú podľa Štatistickej odvetvovej klasifikácie ekonomických činností (OKEČ) - rybolov, chov rýb a súvisiace služby (OKEČ 05), a Slovenský rybársky zväz RADA.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 15. apríla nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky - krajská správa v Trnave.

44. Názov zisťovania: Poľnohospodársky cenzus

Značka štatistického formulára: Poľ C 2003 (2005)

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať aktuálne informácie týkajúce sa štruktúry poľnohospodárskych fariem z hľadiska personálneho, vekového a produkčného. Výsledky cenzu sa využijú ako údajová základňa na upresnenie poľnohospodárskeho registra, na výberové zisťovania, na uplatnenie ekonomických nástrojov súvisiacich s rozvojom poľnohospodárstva po vstupe do Európskej únie. Výsledky budú slúžiť aj na informovanie verejnosti a medzinárodných inštitúcií.

Právny akt Európskych spoločenstiev a Európskej únie: rozhodnutie komisie európskych spoločenstiev 2000/115/EC k štatistickému zisťovaniu štruktúry poľnohospodárskych fariem.

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: výberové zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa organizačnej štruktúry podnikov, osôb podnikajúcich a zamestnaných v poľnohospodárstve, ich vekového a vzdelanostného zloženia, počtu odpracovaných hodín, druhu hlavnej a vedľajších činností, výmery obhospodarovanej pôdy, výmery jednotlivých druhov pestovaných plodín a ich úrody, počtu chovaných hospodárskych zvierat a ich produkcie, strojov a zariadení a ich vekovej štruktúry, ako aj základných otázok ochrany životného prostredia.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Podniky zapísané v obchodnom registri, bez ohľadu na počet zamestnancov a podnikatelia - fyzické osoby zapísané a nezapísané v obchodnom registri s hlavnou a vedľajšou činnosťou podľa Štatistickej odvetvovej klasifikácie ekonomických činností (OKEČ):

- pestovanie plodín, zeleninárstvo, záhradníctvo (OKEČ 01. 1),

- chov zvierat (OKEČ 01.2),

- pestovanie plodín kombinované s chovom zvierat (zmiešané hospodárstvo) (OKEČ 01.3),

a domácnosti.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: dvojročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 31. októbra sledovaného roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky - príslušná krajská správa.

45. Názov zisťovania: Ročný výkaz o pokutách uložených obvodnými úradmi životného prostredia

Značka štatistického formulára: OŽP 1-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o pokutách v oblasti životného prostredia uložených právnickým osobám a fyzickým osobám oprávneným podnikať, ktoré nedodržali zákony o ochrane ovzdušia a prírody a na úseku vodného a odpadového hospodárstva. Výsledky zisťovania sa využijú pre potreby koncepčných a analytických prác, pri tvorbe štatistických ročeniek a publikácií.

Právny predpis: zákon č. 309/1991 Zb. o ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami (zákon o ovzduší) a zákon č. 287/1994 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a zákon č. 184/2002 Z. z. o vodách.

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: počet pokút uložených za porušenie určitého zákona, suma uložených pokút, suma skutočne zaplatených pokút.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Miestne orgány štátnej správy.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 28. februára nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

46. Názov zisťovania: Ročný výkaz o pokutách uložených inšpektorátmi Slovenskej inšpekcie životného prostredia

Značka štatistického formulára: OŽP 2-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o porušení zákona týkajúceho sa životného prostredia. Výsledky zisťovania sa využijú pre potreby koncepčných a analytických prác, pri tvorbe štatistických ročeniek a publikácií.

Právny predpis: zákon Slovenskej národnej rady č. 309/1991 Zb. o ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 287/1994 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a zákon č. 184/2002 Z. z. o vodách.

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: počet uložených pokút, suma uložených pokút, suma skutočne zaplatených pokút.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Slovenská inšpekcia životného prostredia.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 28. februára nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

47. Názov zisťovania: Ročný výkaz o emisiách

Značka štatistického formulára: OŽP 3-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o emisiách na území celej republiky a jednotlivo v oblastiach vyžadujúcich si osobitnú ochranu ovzdušia. Výsledky zisťovania sa využijú pri vypĺňaní Spoločného dotazníka Eurostatu a OECD pre potreby koncepčných a analytických prác, pri tvorbe štatistických ročeniek a publikácií.

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: množstvo základných znečisťujúcich látok vypúšťaných do ovzdušia podľa zdrojov.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Slovenský hydrometeorologický ústav.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 31. júla druhého roka po sledovanom období.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

48. Názov zisťovania: Ročný výkaz o kvalite ovzdušia

Značka štatistického formulára: OŽP 4-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o znečistení ovzdušia na lokálnej a regionálnej úrovni na území republiky. Výsledky zisťovania sa využijú pri vypĺňaní Spoločného dotazníka Eurostatu a OECD pre potreby koncepčných a analytických prác, pri tvorbe štatistických ročeniek a publikácií.

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ročný priemer, percento prekročenia priemernej dennej koncentrácie a maximálna polhodinová koncentrácia znečisťujúcich látok v ovzduší na lokálnej úrovni, regionálne znečistenie ovzdušia a zrážok, ročný priemer a maximálna hodnota.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Slovenský hydrometeorologický ústav.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 30. júna nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

49. Názov zisťovania: Ročný výkaz o komunálnom odpade z obce

Značka štatistického formulára: OŽP 6-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o komunálnom odpade a finančných prostriedkoch vynaložených na ochranu životného prostredia z obcí v Slovenskej republike. Výsledky zisťovania sa využijú na publikačné a analytické účely štatistiky.

Právny akt Európskych spoločenstiev a Európskej únie: smernica rady 75/442/EHS o odpadoch v jej aktuálnom znení,

zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: množstvo komunálneho odpadu podľa druhov, náklady, poplatky a pokuty obcí pri nakladaní s komunálnym odpadom a vybrané finančné ukazovatele vynaložené na ochranu životného prostredia.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Obce.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 31. januára nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky - krajská správa v Trnave.

50. Názov zisťovania: Ročný výkaz o kvalite vody

Značka štatistického formulára: OŽP 10-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o znečisťovaní povrchových vôd odpadovými vodami a o kvalite vody vo vybraných vodných tokoch na území Slovenskej republiky. Výsledky zisťovania sa využijú pri vypĺňaní Spoločného dotazníka Eurostatu a OECD pre potreby koncepčných a analytických prác, pri tvorbe štatistických ročeniek a publikácií.

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: dĺžka sledovaných úsekov významných a hraničných vodných tokov a kvalita vody v nich, znečistenie odpadových vôd a podiel jednotlivých zdrojov na ich znečistení, produkované a vypúšťané znečistenie.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Slovenský hydrometeorologický ústav.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 31. júla nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

51. Názov zisťovania: Ročný výkaz o kvalite vody v rekreačných jazerách a vodných nádržiach

Značka štatistického formulára: OŽP 11-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o kvalite vody v rekreačných jazerách a vodných nádržiach. Výsledky zisťovania sa využijú pre potreby koncepčných a analytických prác, pri tvorbe štatistických ročeniek a publikácií.

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ročný priemer vybraných ukazovateľov kvality povrchových vôd.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Štátny zdravotný ústav Slovenskej republiky.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 31. mája nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

52. Názov zisťovania: Ročný výkaz o havarijnom zhoršení akosti vôd

Značka štatistického formulára: OŽP 12-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o haváriách na povrchových a podzemných vodách na území republiky. Výsledky zisťovania sa využijú pri vypĺňaní Spoločného dotazníka Eurostatu a OECD pre potreby koncepčných a analytických prác, pri tvorbe štatistických ročeniek a publikácií.

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: počet havárií na tokoch a podzemných vodách, druh látky, ktorá haváriu spôsobila, finančné náklady na likvidáciu a odstránenie škodlivých následkov havárií.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Slovenská inšpekcia životného prostredia.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 31. mája nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

53. Názov zisťovania: Ročný výkaz o zaťažení obyvateľstva hlukom

Značka štatistického formulára: OŽP 13-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o rozsahu záťaže obyvateľstva hlukom z jednotlivých druhov zdrojov. Výsledky zisťovania sa využijú pri vypĺňaní Spoločného dotazníka Eurostatu a OECD pre potreby koncepčných a analytických prác, pri tvorbe štatistických ročeniek a publikácií.

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: vo vybraných oblastiach percentuálny podiel obyvateľov zaťažených určenou hladinou hluku podľa jednotlivých zdrojov hluku, najmä záťaž hlukom z cestnej a leteckej dopravy.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Slovenská inšpekcia životného prostredia.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 31. mája nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

54. Názov zisťovania: Ročný výkaz o vybraných ukazovateľoch regionálnej štatistiky

Značka štatistického formulára: MOŠ-MIS 1-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie na aktualizáciu a doplnenie údajov o mestskej a obecnej štatistike v regionálnom štatistickom informačnom systéme. Výsledky zisťovania o občiansko-technickej vybavenosti sídiel sa využijú ako základné charakteristiky sídelných jednotiek regiónov na informačno-publikačné účely.

Právny akt Európskych spoločenstiev a Európskej únie: nariadenie rady č. 1260/1999 o všeobecných podmienkach štrukturálnych fondov.

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: výber ukazovateľov z oblasti bytového fondu, ubytovacích služieb, obchodu, športu, kultúry, školstva, občiansko-technickej vybavenosti, ekonomických subjektov, prvkov životného prostredia a sociálnej činnosti obce, mesta a mestskej časti.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Obce, v Bratislave a v Košiciach mestské časti.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 10. apríla nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky - príslušná krajská správa.

55. Názov zisťovania: Ročný podnikový výkaz o výskume a vývoji

Značka štatistického formulára: VV P 6-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať základné informácie o výskume a vývoji v Slovenskej republike. Výsledky zisťovania sa využijú na hodnotenie vývoja stavu a štruktúry zamestnancov a výdavkov na výskum a vývoj.

Právny akt Európskych spoločenstiev a Európskej únie: nariadenie rady (ES, Euratom) č. 58/97 týkajúce sa štrukturálnej podnikovej štatistiky.

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: zamestnanci výskumu a vývoja vo fyzických osobách a v prepočte na ekvivalent plného pracovného času, štruktúra činností právnických osôb výskumu a vývoja a fyzických osôb výskumu a vývoja, výdavky na výskum a vývoj, ich štruktúra a zdroje financovania, financovanie úloh výskumu a vývoja.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, neziskové organizácie, neziskové fondy, verejnoprávne neziskové inštitúcie, finančné inštitúcie, neinvestičné fondy, podniky zapísané v obchodnom registri bez ohľadu na počet zamestnancov a prevažujúcu činnosť, ak majú zamestnancov výskumu a vývoja.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 15. februára nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky - krajská správa v Žiline.

56. Názov zisťovania: Ročný podnikový výkaz o certifikovaných výrobkoch a certifikovaných systémoch manažérstva kvality

Značka štatistického formulára: VV P 8-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať základné informácie o certifikovaných výrobkoch a certifikovaných systémoch manažérstva kvality. Výsledky zisťovania sa využijú pre publikačný systém Štatistického úradu Slovenskej republiky pre užívateľov zo štátnej a podnikovej sféry.

Právny predpis: zákon č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákon č. 436/2001 Z. z., ktorým sa mení zákon č. 264/1999 Z. z.

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: druhy výrobkov pre trh spolu, nové výrobky, certifikované výrobky podľa tuzemských a zahraničných predpisov, hodnota výrobkov, prevádzky s certifikovaným systémom manažérstva kvality a hodnota nimi vyrábaných výrobkov.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Podniky zapísané v obchodnom registri, príspevkové organizácie, ktoré sú trhovými výrobcami, s počtom zamestnancov 20 a viac a organizácie s ročnými tržbami za vlastné výkony a tovar 100 miliónov Sk a viac, ktoré sú vedené v registri organizácií Štatistického úradu Slovenskej republiky, s prevažujúcou činnosťou podľa Štatistickej odvetvovej klasifikácie ekonomických činností (OKEČ):

- poľnohospodárstvo, poľovníctvo a súvisiace služby (OKEČ 01),

- lesníctvo, ťažba dreva a súvisiace služby (OKEČ 02),

- rybolov, chov rýb a súvisiace služby (OKEČ 05),

- priemysel (OKEČ 10 až 41),

- stavebníctvo (OKEČ 45),

- obchod, pohostinstvo, ubytovanie (OKEČ 50 až 55),

- doprava, pošty a telekomunikácie (OKEČ 60 až 64),

- služby, výskum a vývoj (OKEČ 70 až 74, 80, 85, 90, 92, 93),

ak majú certifikované výrobky alebo certifikované systémy manažérstva kvality.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 31. marca nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky - krajská správa v Žiline.

57. Názov zisťovania: Ročný podnikový výkaz o licenciách

Značka štatistického formulára: VV P 9-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o uzatvorených zmluvách na nákup a predaj licencií, ktorých predmetom sú patenty, ochranné známky a know-how. Výsledky zisťovania sa využijú na získanie prehľadu o nových licenčných zmluvách a o zmluvách uzatvorených v predchádzajúcich rokoch, ktorých platnosť sa ešte neskončila, pre potreby inštitúcií v Slovenskej republike a zastupiteľských úradov iných krajín.

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: počet uzatvorených zmlúv na nákup a predaj licencií, licenčné poplatky, hmotné dovozy pre licenčnú výrobu, platby zo štátnych zdrojov a prehľad licenčných zmlúv s uvedením názvu licencie, štátu partnera a doby platnosti licenčnej zmluvy.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Podniky zapísané v obchodnom registri, príspevkové organizácie, ktoré sú trhovými výrobcami, s počtom zamestnancov 20 a viac a organizácie s ročnými tržbami za vlastné výkony a tovar 100 miliónov Sk a viac, ktoré sú vedené v registri organizácií Štatistického úradu Slovenskej republiky, s prevažujúcou činnosťou podľa Štatistickej odvetvovej klasifikácie ekonomických činností (OKEČ):

- poľnohospodárstvo, poľovníctvo a súvisiace služby (OKEČ 01),

- lesníctvo, ťažba dreva a súvisiace služby (OKEČ 02),

- rybolov, chov rýb a súvisiace služby (OKEČ 05),

- priemysel (OKEČ 10 až 41),

- stavebníctvo (OKEČ 45),

- obchod, pohostinstvo, ubytovanie (OKEČ 50 až 55),

- doprava, pošty a telekomunikácie (OKEČ 60 až 64),

- služby, výskum a vývoj (OKEČ 70 až 74, 80, 85, 90, 92, 93),

ak majú uzatvorenú licenčnú zmluvu so zahraničnou organizáciou.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 31. marca nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky - krajská správa v Žiline.

58. Názov zisťovania: Štatistické zisťovanie o inováciách

Značka štatistického formulára: Inov 1-99

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať základné informácie o technologických inováciách produktov a procesov, t. j. o nových alebo významne zdokonalených produktoch a výrobných procesoch. Výsledky zisťovania sa využijú na analytické účely štatistiky, na medzinárodné porovnanie a pre potreby inštitúcií v Slovenskej republike a medzinárodných organizácií.

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: výberové zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: všeobecné informácie o podniku, inovačná aktivita a výdavky na inovácie, financovanie inovácií z verejných zdrojov, výsledky inovácií, vnútorný výskum a vývoj, spolupráca pri inováciách, zdroje informácií pre inovácie a inovačné bariéry.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, neziskové organizácie, neziskové fondy, verejnoprávne neziskové inštitúcie, neinvestičné fondy, podniky zapísané v obchodnom registri s počtom 10 a viac zamestnancov, ktoré sú vedené v registri organizácií Štatistického úradu Slovenskej republiky, s prevažujúcou činnosťou podľa Štatistickej odvetvovej klasifikácie ekonomických činností (OKEČ):

- priemysel (OKEČ 10 až 41),

- veľkoobchod a sprostredkovanie veľkoobchodu okrem motorových vozidiel a motocyklov (OKEČ 51),

- doprava, pošty a telekomunikácie (OKEČ 60 až 64),

- peňažníctvo a poisťovníctvo (OKEČ 65 až 67),

- počítačové a súvisiace činnosti (OKEČ 72),

- výskum a vývoj (OKEČ 73),

- architektonické a inžinierske činnosti a súvisiace technické poradenstvo (OKEČ 74.2),

- technické testovanie a analýzy (OKEČ 74.3).

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: dvojročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 15. mája nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky - krajská správa v Žiline.

Príloha č. 2 k vyhláške č. 613/2002 Z. z.

ŠTATISTICKÉ ZISŤOVANIA ORGANIZOVANÉ A VYKONÁVANÉ MINISTERSTVAMI A ŠTÁTNYMI ORGANIZÁCIAMI SLOVENSKEJ REPUBLIKY V ROKOCH 2003 - 2005

Prehľad krátkodobých zisťovaní

II. Demografia a sociálne štatistiky

MINISTERSTVO PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

1. ISCP (MPSVR SR) 1-04 Štvrťročný výkaz o cene práce

MINISTERSTVO ŠKOLSTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

2. Škol (MŠ SR) 1-04 Štvrťročný výkaz o práci v školstve

3. Škol (MŠ SR) 2-04 Štvrťročný výkaz o práci vysokých škôl a ostatných organizácií priamo riadených Ministerstvom školstva Slovenskej republiky

4. Škol (MŠ SR) 3-04 Štvrťročný výkaz o kapitálových výdavkoch

5. Škol (MŠ SR) 5-99 Zisťovanie kvalifikovanosti pedagogických zamestnancov a odbornosti vyučovania (rok zisťovania 2005)

MINISTERSTVO ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

6. ON (MZ SR) 1-04 Štvrťročný výkaz o vybraných ekonomických ukazovateľoch v príspevkových a neziskových organizáciách

8. ZS (MZ SR) 1-12 Štatistický lístok pacienta hospitalizovaného v psychiatrickom zariadení

9. ZS (MZ SR) 2-12 Hlásenie príčin a okolností úmyselného sebapoškodenia

10. ZS (MZ SR) 3-12 Hlásenie o ukončenej kúpeľnej liečbe

11. ZS (MZ SR) 4-12 Hlásenie liečby užívateľa drog

III. Ekonomické štatistiky

MINISTERSTVO HOSPODÁRSTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

13. Priem (MH SR) 1-04 Štvrťročný výkaz o výrobe a predaji zbrojnej techniky

14. Priem (MH SR) 2-04 Štvrťročný výkaz o výrobe a predaji vybraných zbrojných výrobkov

15. ZO (MH SR) 1-04 Štvrťročný výkaz o vývoze - dovoze zbrojnej techniky podľa krajín a Štatistickej klasifikácie produkcie

16. ZO (MH SR) 3-04 Štvrťročný výkaz o vývoze - dovoze zbrojnej techniky podľa licencií

SPRÁVA ŠTÁTNYCH HMOTNÝCH REZERV SLOVENSKEJ REPUBLIKY

17. Ropa (SŠHR SR) 1-12 Mesačný výkaz pre rafinérie, ťažobné organizácie, skladovateľov, dovozcov a vývozcov palív

18. PZ (SŠHR SR) 1-04 Štvrťročný výkaz o stave vybraného sortimentu pohotovostných zásob

IV. Poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybárstvo

MINISTERSTVO PÔDOHOSPODÁRSTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

19. BM (MP SR) 1-12 Mesačný výkaz o zdrojoch a použití mäsa

20. RM (MP SR) 2-12 Mesačný výkaz o rozdelení výrobkov z mäsa

21. CM (MP SR) 3-12 Mesačný výkaz o vývoji priemerných nákupných cien jatočných zvierat a odbytových cien výsekového mäsa a výrobkov

22. ML (MP SR) 6-12 Mesačný výkaz o nákupe mlieka a smotany a výrobe mliečnych výrobkov

23. OB (MP SR) 9-12 Mesačný výkaz o zdrojoch, predaji a použití obilnín

24. FCMIZ (MP SR) 1-12 Mesačný výkaz o fondoch cukru, melasy a izoglukózy

24a. FCMIZ (MP SR) 2-99 Jednorazové zisťovanie o zásobách cukru a jeho náhrad vrátane spracovaných výrobkov (rok zisťovania 2004)

24b. FCMIZ (MP SR) 3-12 Mesačný výkaz o bilancii výroby, nákupu a predaja výrobkov s obsahom cukru

25. Liah (MP SR) 1-12 Mesačný výkaz o liahnutí, násadových vajciach a jednodňovej hydine

26. Sklad (MP SR) 1-12 Mesačný výkaz o bilancii tovarov uskladnených vo verejnom sklade

27. VOH (MP SR) 7-04 Štvrťročný výkaz o výrobe, odbyte a súhrnnej ponuke jatočnej hydiny a konzumných vajec

28. LB (MP SR) 1-04 Štvrťročný výkaz o bilancii surového liehu

29. LB (MP SR) 2-04 Štvrťročný výkaz o bilancii rafinovaného liehu

30. LB (MP SR) 3-04 Štvrťročný výkaz o bilancii liehovín

31. KRMZ (MP SR) 1-04 Štvrťročný výkaz o výrobe kompletných kŕmnych zmesí a spotrebe surovín pri ich výrobe

32. ODV (MP SR) 7-04 Štvrťročný výkaz o pohybe výrobkov

33. Les (MP SR) 1-04 Štvrťročný výkaz o výrobe v lesnom hospodárstve

34. Les (MP SR) 2-04 Štvrťročný výkaz o dodávkach dreva v lesníctve

Charakteristiky zisťovaní

1. Názov zisťovania: Štvrťročný výkaz o cene práce

Značka štatistického formulára: ISCP (MPSVR SR) 1-04

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať aktuálne informácie o priemerných hodinových zárobkoch zamestnancov, o cene práce a podrobnej štruktúre a diferenciácii miezd zamestnancov v jednotlivých triedeniach podľa Klasifikácie zamestnaní, tarifných tried (stupňov náročnosti), pohlavia, veku a vzdelania zamestnancov. Údaje sa využijú na koncepčné riadenie mzdovej politiky, na účely kolektívneho vyjednávania, vyhodnocovanie rovnosti príležitostí žien a mužov a na usmerňovanie aktívnej politiky trhu práce. Súčasne budú slúžiť na vytvorenie kompletných, spoľahlivých a porovnateľných štatistických zdrojov na regionálnej, národnej a medzinárodnej úrovni v zmysle požiadaviek Európskeho štatistického systému a ďalších medzinárodných organizácií. Údaje o štruktúre a diferenciácii pracovných príjmov budú podkladom pre OECD na zhodnotenie mzdového a hospodárskeho vývoja v členských štátoch v súvislosti s jednotnou európskou menovou politikou.

Právny akt Európskych spoločenstiev a Európskej únie: nariadenie rady (ES) č. 530/1999.

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: výberové zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa vyplatených miezd podľa jednotlivých zložiek, základných tarifných miezd, mzdového zvýhodnenia, doplatkov, náhrady mzdy, prémií a odmien, poskytnutých plnení zo zisku, náhrad za pracovnú pohotovosť, pohlavia a veku zamestnanca, kódov zamestnania podľa Klasifikácie zamestnaní, tarifných tried, dosiahnutého vzdelania, týždenného fondu pracovného času, odpracovaného času, pracovného úväzku, priemerného hodinového zárobku a obce bydliska.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Vybrané zamestnávateľské právnické osoby a fyzické osoby, v ktorých sa mzdy zamestnancom poskytujú podľa zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov, s počtom zamestnancov do 499 výberovo a s počtom zamestnancov 500 a viac vyčerpávajúco, podľa Štatistickej odvetvovej klasifikácie ekonomických činností (OKEČ):

- poľnohospodárstvo, poľovníctvo a súvisiace služby (OKEČ 01),

- lesníctvo, ťažba dreva a súvisiace služby (OKEČ 02),

- rybolov, chov rýb a súvisiace služby (OKEČ 05),

- priemysel (OKEČ 10 až 41),

- obchod, pohostinstvo, ubytovanie (OKEČ 50 až 55),

- doprava, pošty a telekomunikácie (OKEČ 60 až 64),

- finančné sprostredkovanie (OKEČ 65 až 67)

- služby, výskum a vývoj (OKEČ 70 až 74, 80, 85, 90 až 93).

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: štvrťročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 30. kalendárneho dňa po sledovanom období.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v spolupráci so Štatistickým úradom Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v spolupráci so Štatistickým úradom Slovenskej republiky prostredníctvom TREXIMY, spol. s r. o., Bratislava.

2. Názov zisťovania: Štvrťročný výkaz o práci v školstve

Značka štatistického formulára: Škol (MŠ SR) 1-04

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie pre potreby riadiacej a rozhodovacej činnosti. Výsledky zisťovania sa využijú na hodnotenie vývoja a štruktúry zamestnanosti, mzdového vývoja a na spracovanie štatistických ročeniek.

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa zamestnancov, mzdových prostriedkov, príspevkových a rozpočtových organizácií podľa jednotlivých druhov škôl a školských zariadení, cirkevných škôl a cirkevných školských zariadení.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Školy a školské zariadenia.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: štvrťročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 20. kalendárneho dňa po sledovanom období.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo školstva Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo školstva Slovenskej republiky prostredníctvom Ústavu informácií a prognóz školstva.

3. Názov zisťovania: Štvrťročný výkaz o práci vysokých škôl a ostatných organizácií priamo riadených Ministerstvom školstva Slovenskej republiky

Značka štatistického formulára: Škol (MŠ SR) 2-04

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie pre potreby riadiacej a rozhodovacej činnosti. Výsledky zisťovania sa využijú na hodnotenie vývoja a štruktúry zamestnanosti, mzdového vývoja a na spracovanie štatistických ročeniek.

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa zamestnancov a mzdových prostriedkov podľa jednotlivých druhov škôl a školských zariadení a ukazovatele výdavkov verejnej správy v členení podľa ich účelu.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Vysoké školy a organizácie priamo riadené Ministerstvom školstva Slovenskej republiky.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: štvrťročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 10. kalendárneho dňa po sledovanom období.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo školstva Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo školstva Slovenskej republiky prostredníctvom Ústavu informácií a prognóz školstva.

4. Názov zisťovania: Štvrťročný výkaz o kapitálových výdavkoch

Značka štatistického formulára: Škol (MŠ SR) 3-04

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o investičnej výstavbe podľa účelu výstavby, najmä pre potreby riadenia a rozhodovania a na prijímanie opatrení pri plnení ekonomických ukazovateľov. Výsledky zisťovania sa využijú na spracovanie štatistických ročeniek.

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa nadobudnutých hmotných investícií, vyfakturovaných kapitálových výdavkov a menovitého prehľadu plnenia ukazovateľov investícií jednotlivých stavieb.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Vysoké školy, školy a školské zariadenia a ostatné organizácie priamo riadené Ministerstvom školstva Slovenskej republiky.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: štvrťročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 17. kalendárneho dňa po sledovanom období.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo školstva Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo školstva Slovenskej republiky prostredníctvom Ústavu informácií a prognóz školstva.

5. Názov zisťovania: Zisťovanie kvalifikovanosti pedagogických zamestnancov a odbornosti vyučovania (rok zisťovania 2005)

Značka štatistického formulára: Škol (MŠ SR) 5-99

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o kvalifikovanosti a odbornosti vyučovania, ktoré budú slúžiť pre potreby riadiacej a rozhodovacej činnosti.

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa zamestnancov, posúdenia ich vzdelanostnej, kvalifikačnej, vekovej štruktúry, jazykových znalostí, odbornosti vyučovania podľa jednotlivých vyučovacích predmetov.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Riaditeľstvá škôl prostredníctvom zriaďovateľov.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: jednorazovo.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: apríl 2005.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo školstva Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo školstva Slovenskej republiky prostredníctvom Ústavu informácií a prognóz školstva.

6. Názov zisťovania: Štvrťročný výkaz o vybraných ekonomických ukazovateľoch v príspevkových a neziskových organizáciách

Značka štatistického formulára: ON (MZ SR) 1-04

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o finančnom hospodárení a špecifických údajoch v príspevkových a neziskových zdravotníckych organizáciách. Výsledky zisťovania sa využijú na analytické účely štatistiky a pre potreby Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky na určovanie cien zdravotníckych výkonov.

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa nákladov podľa vybraných druhov, výnosov, počtu vyšetrení a využitia postelí.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Zdravotnícke zariadenia - právne subjekty, bez ohľadu na počet zamestnancov, podľa Štatistickej odvetvovej klasifikácie ekonomických činností (OKEČ):

- zdravotníctvo (OKEČ 85.1).

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: štvrťročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 25. kalendárneho dňa po sledovanom období.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky. Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky prostredníctvom Ústavu zdravotníckych informácií a štatistiky v Bratislave.

8. Názov zisťovania: Štatistický lístok pacienta hospitalizovaného v psychiatrickom zariadení

Značka štatistického formulára: ZS (MZ SR) 1-12

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o populácii hospitalizovanej v psychiatrických zariadeniach a o požiadavkách na jej ďalšiu liečbu. Spracované údaje sa využijú na hodnotenie zdravotného stavu obyvateľstva a na medzinárodné porovnanie pre Svetovú zdravotnícku organizáciu, OECD a Eurostat.

Právny akt Európskych spoločenstiev a Európskej únie: rozhodnutie č. 1400/97/ES Európskeho parlamentu a rady v oblasti Verejné zdravotníctvo.

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa identifikácie pacienta (rodné číslo, kód okresu jeho trvalého bydliska v Slovenskej republike, prechodného bydliska v Slovenskej republike, občianstvo, rodinný stav), charakteru kontaktu (dátum prijatia, prijatie pacienta, kontakt so zariadením, čas od predchádzajúcej hospitalizácie), sociálno-ekonomických informácií (spôsob života, najvyššia úroveň ukončeného vzdelania, pracovný stav), informácie týkajúce sa liečby (kód diagnózy) a informácie týkajúce sa prepustenia, preloženia, úmrtia, ako aj ďalšej starostlivosti po prepustení.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Zdravotnícke zariadenia - právne subjekty, bez ohľadu na počet zamestnancov, podľa Štatistickej odvetvovej klasifikácie ekonomických činností (OKEČ):

- zdravotníctvo (OKEČ 85.1).

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: mesačne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 10. kalendárneho dňa po sledovanom období.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky. Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky prostredníctvom Ústavu zdravotníckych informácií a štatistiky v Bratislave.

9. Názov zisťovania: Hlásenie príčin a okolností úmyselného sebapoškodenia

Značka štatistického formulára: ZS (MZ SR) 2-12

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie na rozbor príčin a okolností úmyselného sebapoškodenia (samovraždy a samovražedné pokusy). Spracované údaje sa využijú na hodnotenie zdravotného stavu obyvateľstva a na medzinárodné porovnanie pre Svetovú zdravotnícku organizáciu, OECD a Eurostat.

Právny akt Európskych spoločenstiev a Európskej únie: rozhodnutie č. 1400/97/ES Európskeho parlamentu a rady v oblasti Verejné zdravotníctvo.

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa identifikácie pacienta (rodné číslo, kód okresu jeho trvalého bydliska v Slovenskej republike, prechodného bydliska v Slovenskej republike, občianstvo, rodinný stav), sociálno-ekonomických informácií (najvyššia úroveň ukončeného vzdelania, pracovný stav), informácie týkajúce sa úmyselného sebapoškodenia (vykonanie činu, spôsob vykonania činu, kód diagnózy, motív činu, demonštratívny pokus, prítomnosť alkoholu alebo návykovej látky, psychiatrická liečba) a informácie týkajúce sa pitvy.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Zdravotnícke zariadenia - právne subjekty, bez ohľadu na počet zamestnancov, podľa Štatistickej odvetvovej klasifikácie ekonomických činností (OKEČ):

- zdravotníctvo (OKEČ 85.1).

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: mesačne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 10. kalendárneho dňa po sledovanom období.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky. Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky prostredníctvom Ústavu zdravotníckych informácií a štatistiky v Bratislave.

10. Názov zisťovania: Hlásenie o ukončenej kúpeľnej liečbe

Značka štatistického formulára: ZS (MZ SR) 3-12

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o ukončenej kúpeľnej liečbe v prírodných liečebných kúpeľoch. Spracované údaje sa využijú na hodnotenie zdravotného stavu obyvateľstva.

Právny akt Európskych spoločenstiev a Európskej únie: rozhodnutie č. 1400/97/ES Európskeho parlamentu a rady v oblasti Verejné zdravotníctvo.

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa identifikácie klienta (rodné číslo, kód trvalého bydliska v Slovenskej republike, prechodného bydliska v Slovenskej republike, kód krajiny), sociálno-ekonomické informácie (pracovný stav, poisťovňa/platca), informácie o druhu kúpeľnej starostlivosti a informácie o ukončenej kúpeľnej liečbe (dĺžka pobytu, indikačná skupina, kód diagnózy, výsledok liečenia, dátum ukončenia kúpeľnej liečby).

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Zdravotnícke zariadenia - právne subjekty, bez ohľadu na počet zamestnancov, podľa Štatistickej odvetvovej klasifikácie ekonomických činností (OKEČ):

- zdravotníctvo (OKEČ 85.1).

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: mesačne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 25. kalendárneho dňa po sledovanom období.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky. Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky prostredníctvom Ústavu zdravotníckych informácií a štatistiky v Bratislave.

11. Názov zisťovania: Hlásenie liečby užívateľa drog

Značka štatistického formulára: ZS (MZ SR) 4-12

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o liečených užívateľoch drog. Spracované údaje sa využijú na hodnotenie zdravotného stavu obyvateľstva a na medzinárodné porovnanie pre Svetovú zdravotnícku organizáciu a prostredníctvom Európskeho monitorovacieho centra pre drogy a drogovú závislosť pre členské štáty Európskej únie, Európsky parlament a Európsku komisiu.

Právny akt Európskych spoločenstiev a Európskej únie: rozhodnutie č. 1400/97/ES Európskeho parlamentu a rady v oblasti Verejné zdravotníctvo.

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa identifikácie klienta (rodné číslo, vek, pohlavie, občianstvo, rodinný stav, kód trvalého bydliska v Slovenskej republike, prechodného bydliska v Slovenskej republike, resp. kód krajiny v prípade cudzinca), charakteru kontaktu (dátum prijatia na liečbu, liečený kedykoľvek predtým, kontakt so zariadením), sociálno-ekonomické informácie (spôsob života, pracovný stav, najvyššia úroveň ukončeného vzdelania), informácie týkajúce sa drog (vek prvého užitia akejkoľvek drogy, kód primárnej drogy, kód psychiatrickej diagnózy, spôsob, frekvencia a vek pri prvom užití primárnej drogy, kódy sekundárnych drog), rizikových faktorov (použitie injekčnej striekačky pri aplikácii drogy, použitie spoločnej injekčnej striekačky a ihly s iným užívateľom drog, vyšetrenie HIV a vírusovej hepatitídy) a začatej liečby užívateľa drog.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Zdravotnícke zariadenia - právne subjekty, bez ohľadu na počet zamestnancov, podľa Štatistickej odvetvovej klasifikácie ekonomických činností (OKEČ):

- zdravotníctvo (OKEČ 85.1).

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: mesačne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 10. kalendárneho dňa po sledovanom období.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky. Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky prostredníctvom Ústavu zdravotníckych informácií a štatistiky v Bratislave.

13. Názov zisťovania: Štvrťročný výkaz o výrobe a predaji zbrojnej techniky

Značka štatistického formulára: Priem (MH SR) 1-04

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie týkajúce sa vyhodnotenia vývoja výroby zbrojnej techniky, jej odborovej štruktúry a umiestnenia na trhu. V rozsahu vyplývajúcom zo záväzkov štátu sa údaje poskytujú medzinárodným organizáciám (Bezpečnostná rada OSN, Organizácia pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe, Wassenaarské usporiadanie).

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: vybrané ukazovatele týkajúce sa objemu výroby, zákaziek, výroby a predaja tovaru podľa Štatistickej klasifikácie produkcie.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Podniky zapísané v obchodnom registri, s počtom zamestnancov 25 a viac, vyrábajúce a predávajúce zbrojnú techniku a poskytujúce služby podľa Štatistickej klasifikácie produkcie v skupinách 24.61, 25.13, 25.24, 28.11, 29.60, 30.02, 33.20, 33.40, 33.50, 35.11 a 35.30.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: štvrťročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 25. kalendárneho dňa

po sledovanom období.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky.

14. Názov zisťovania: Štvrťročný výkaz o výrobe a predaji vybraných zbrojných výrobkov

Značka štatistického formulára: Priem (MH SR) 2-04

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie týkajúce sa vyhodnotenia rozsahu výroby, umiestnenia na trhu a vývoja priemerných predajných cien vybraných tuzemských výrobkov zbrojnej techniky. V rozsahu vyplývajúcom zo záväzkov štátu sa údaje poskytujú medzinárodným organizáciám (Bezpečnostná rada OSN, Organizácia pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe, Wassenaarské usporiadanie).

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: vybrané ukazovatele týkajúce sa objemu výroby podľa Štatistickej klasifikácie produkcie a umiestnenia na trhu zbrojnej techniky vyrábanej v tuzemsku.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Podniky zapísané v obchodnom registri, s počtom zamestnancov 25 a viac, vyrábajúce a predávajúce zbrojnú techniku a poskytujúce služby podľa Štatistickej klasifikácie produkcie v skupinách 24.61, 25.13, 25.24, 28.11, 29.60, 30.02, 33.20, 33.40, 33.50, 35.11 a 35.30.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: štvrťročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 25. kalendárneho dňa po sledovanom období.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky.

15. Názov zisťovania: Štvrťročný výkaz o vývoze - dovoze zbrojnej techniky podľa krajín a Klasifikácie produkcie

Značka štatistického formulára: ZO (MH SR) 1-04

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie týkajúce sa vyhodnotenia rozsahu vývozu a dovozu zbrojnej techniky, jej odborovej štruktúry a umiestnenia na trhu a vývoja priemerných vývozných a dovozných cien vybraných výrobkov zbrojnej techniky. V rozsahu vyplývajúcom zo záväzkov štátu sa údaje poskytujú medzinárodným organizáciám (Bezpečnostná rada OSN, Organizácia pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe, Wassenaarské usporiadanie).

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: vybrané ukazovatele týkajúce sa vývozu a dovozu zbrojnej techniky podľa Štatistickej klasifikácie produkcie vyvážanej a dovážanej zbrojnej techniky, členené podľa krajín pôvodu a určenia.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Podniky vyvážajúce a dovážajúce zbrojnú techniku a poskytujúce služby podľa Štatistickej klasifikácie produkcie v skupinách 24.61, 25.13, 25.24, 28.11, 29.60, 30.02, 33.20, 33.40, 33.50, 35.11 a 35.30.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: štvrťročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 25. kalendárneho dňa po sledovanom období.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky.

16. Názov zisťovania: Štvrťročný výkaz o vývoze - dovoze zbrojnej techniky podľa licencií

Značka štatistického formulára: ZO (MH SR) 3-04

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie týkajúce sa vyhodnotenia rozsahu vývozu a dovozu zbrojnej techniky, zbraní, streliva a výbušnín realizovaného v rámci úradného povolenia Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky na vývoz a dovoz prác a služieb. Vyhodnotenie využívania vydaných úradných povolení má kontrolnú väzbu na zisťovanie ZO (MH SR) 1-04 o vývoze - dovoze zbrojnej techniky podľa krajín a Štatistickej klasifikácie produkcie.

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: vybrané ukazovatele týkajúce sa vývozu a dovozu zbrojnej techniky, zbraní, streliva a výbušnín podľa licencií a štruktúry Štatistickej klasifikácie produkcie vyvážanej a dovážanej zbrojnej techniky.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Podniky vyvážajúce a dovážajúce zbrojnú techniku a poskytujúce služby podľa Štatistickej klasifikácie produkcie v skupinách 24.61, 25.13, 25.24, 28.11, 29.60, 30.02, 33.20, 33.40, 33.50, 35.11 a 35.30.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: štvrťročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 25. kalendárneho dňa po sledovanom období.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky.

17. Názov zisťovania: Mesačný výkaz pre rafinérie, ťažobné organizácie, skladovateľov, dovozcov a vývozcov palív

Značka štatistického formulára: Ropa (SŠHR SR) 1-12

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie na zostavenie medzinárodného dotazníka o rope, ropných výrobkoch a zemnom plyne pre medzinárodnú energetickú agentúru a pre Európsku úniu.

Právny akt Európskych spoločenstiev a Európskej únie: smernice rady č. 68/414/EHS a č. 98/93/EÚ.

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa bilancie rafinérskeho procesu, ako aj údaje o zásobách ropy a ropných výrobkov z hľadiska núdzových zásob.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Podniky spracúvajúce ropu, organizácie ťažby ropy a zemného plynu, dovozu, vývozu a skladovania ropy, ropných výrobkov a zemného plynu bez ohľadu na počet zamestnancov.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: mesačne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 20. kalendárneho dňa po sledovanom období.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky.

18. Názov zisťovania: Štvrťročný výkaz o stave vybraného sortimentu pohotovostných zásob

Značka štatistického formulára: PZ (SŠHR SR) 1-04

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o stave zásob vybraného sortimentu pohotovostných zásob v naturálnom vyjadrení, ktorý bude slúžiť na pokrytie základných potrieb obyvateľstva a zásahových jednotiek v období mimoriadnej situácie, brannej pohotovosti štátu a pri regulácii predaja. Výsledky zisťovania využijú ústredné orgány štátnej správy Slovenskej republiky a orgány miestnej štátnej správy na pohotové riešenie zásobovania počas mimoriadnych udalostí. Zisťovanie sa vykonáva na základe úloh Národného programu prípravy Slovenskej republiky na členstvo v NATO pre oblasť civilného núdzového plánovania.

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: výberové zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele vyjadrujúce stav zásob vybraných tovarov v organizačnej jednotke v naturálnom vyjadrení.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Vybrané podniky výrobných a obchodných organizácií produkujúce požadovaný sortiment potravinárskych a hygienických výrobkov, resp. obchodujúce s ním s počtom zamestnancov 50 a viac, podľa Štatistickej odvetvovej klasifikácie ekonomických činností (OKEČ):

- výroba a konzervovanie mäsa (OKEČ 15.11),

- spracúvanie a konzervovanie rýb a výroba rybích výrobkov (OKEČ 15.20),

- veľkoobchod s potravinami, nápojmi a tabakom (OKEČ 51.30),

- veľkoobchod s mliekarenskými výrobkami, vajcami, jedlými olejmi a tukmi (OKEČ 51.33),

- maloobchod s potravinami, nápojmi a tabakom v špecializovaných predajniach (OKEČ 52.20).

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: štvrťročne (len k 31. marcu a k 30. septembru).

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 10. kalendárneho dňa po sledovanom období.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky.

19. Názov zisťovania: Mesačný výkaz o zdrojoch a použití mäsa

Značka štatistického formulára: BM (MP SR) 1-12

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie potrebné na spracovanie bilancie mäsa a pre potreby trhovej regulácie v poľnohospodárstve a potravinárstve, ako aj na zabezpečenie požiadaviek Európskeho štatistického systému.

Právny akt Európskych spoločenstiev a Európskej únie: nariadenie rady (ES) č. 1254/1999 o spoločnej organizácii trhu s hovädzím mäsom a nariadenie rady (EHS) č. 2759/75 o spoločnej organizácii trhu s bravčovým mäsom.

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa zabitia (vrátane nevyhnutného zabitia) zvierat v tonách a kusoch, zdrojov a výdajov jednotlivých druhov mäsa a kvót na nákup mäsa.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Podniky mäsového priemyslu a iné organizácie vrátane malých bitúnkov, ktoré spracúvajú mäso a zabezpečujú jeho odbyt, bez ohľadu na počet zamestnancov, podľa Štatistickej odvetvovej klasifikácie ekonomických činností (OKEČ):

- výroba, spracúvanie a konzervovanie mäsa a mäsových výrobkov (OKEČ 15.1),

- výroba a konzervovanie mäsa (OKEČ 15.11),

- výroba mäsových a hydinových výrobkov (OKEČ 15.13).

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: mesačne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 7. kalendárneho dňa

po sledovanom období.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky prostredníctvom RADELY, s. r. o., Bratislava.

20. Názov zisťovania: Mesačný výkaz o rozdelení výrobkov z mäsa

Značka štatistického formulára: RM (MP SR) 2-12

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie potrebné na spracovanie bilancie mäsových výrobkov a pre potreby trhovej regulácie v poľnohospodárstve a potravinárstve, ako aj na zabezpečenie požiadaviek Európskeho štatistického systému.

Právny akt Európskych spoločenstiev a Európskej únie: nariadenie rady (ES) č. 1254/1999 o spoločnej organizácii trhu s hovädzím mäsom a nariadenie rady (EHS) č. 2759/75 o spoločnej organizácii trhu s bravčovým mäsom.

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa zdrojov a rozdelenia výrobkov z mäsa.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Podniky mäsového priemyslu a iné organizácie, ktoré spracúvajú mäso a zabezpečujú jeho odbyt, bez ohľadu na počet zamestnancov, podľa Štatistickej odvetvovej klasifikácie ekonomických činností (OKEČ):

- výroba, spracúvanie a konzervovanie mäsa a mäsových výrobkov (OKEČ 15.1),

- výroba a konzervovanie mäsa (OKEČ 15.11),

- výroba mäsových a hydinových výrobkov (OKEČ 15.13).

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: mesačne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 7. kalendárneho dňa po sledovanom období.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky prostredníctvom RADELY, s. r. o., Bratislava.

21. Názov zisťovania: Mesačný výkaz o vývoji priemerných nákupných cien jatočných zvierat a odbytových cien výsekového mäsa a výrobkov

Značka štatistického formulára: CM (MP SR) 3-12

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie potrebné na sledovanie vývoja priemerných nákupných cien jatočných zvierat, počtu kusov jatočných zvierat a cien mäsa a mäsových výrobkov pre potreby Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky, ako aj na zabezpečenie požiadaviek Európskeho štatistického systému.

Právny akt Európskych spoločenstiev a Európskej únie: nariadenie komisie (ES) č. 295/96 o vykonávaní nariadenia rady (EHS) č. 1892/87 s ohľadom na stanovenie cien na trhu podľa tried kvality, nariadenie komisie (ES) č. 2705/98 o stanovení reprezentatívnych trhov a stanovovaní trhových cien dospelého hovädzieho dobytka, nariadenie komisie (EHS) č. 3537/89 o oznamovaní cien za zabité ošípané, nariadenie komisie (EHS) č. 1481/86 o stanovení reprezentatívnych trhov a stanovovaní cien pre chladené telá jatočných oviec a jahniat.

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa nákupných cien jatočných zvierat podľa jednotlivých druhov a odbytových cien vybraných druhov výsekového mäsa a výrobkov.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Podniky mäsového priemyslu a iné organizácie vrátane malých bitúnkov, ktoré spracúvajú mäso a zabezpečujú jeho odbyt, bez ohľadu na počet zamestnancov, podľa Štatistickej odvetvovej klasifikácie ekonomických činností (OKEČ):

- výroba, spracúvanie a konzervovanie mäsa a mäsových výrobkov (OKEČ 15.1),

- výroba a konzervovanie mäsa (OKEČ 15.11),

- výroba mäsových a hydinových výrobkov (OKEČ 15.13).

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: mesačne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 7. kalendárneho dňa

po sledovanom období.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky prostredníctvom RADELY, s. r. o., Bratislava.

22. Názov zisťovania: Mesačný výkaz o nákupe mlieka a smotany a výrobe mliečnych výrobkov

Značka štatistického formulára: ML (MP SR) 6-12

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o vyrobenom a predanom množstve mlieka a vybraných mliekarenských výrobkov v súvislosti s plnením úloh Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky v zmysle európskych noriem.

Právny akt Európskych spoločenstiev a Európskej únie: smernica Európskeho parlamentu a Rady 2003/107/ES z 5. decembra 2003, ktorou sa mení smernica Rady 96/16/ES o štatistických zisťovaniach mlieka a mliečnych výrobkov.

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa nákupu mlieka, tuku a bielkovín, vyrobeného a predaného množstva mlieka a vybraných mliečnych výrobkov, konečnej zásoby a tržieb z predaja mlieka a mliečnych výrobkov.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Podniky, ktoré spracúvajú mlieko (bez prvovýroby mlieka), bez ohľadu na počet zamestnancov, podľa Štatistickej odvetvovej klasifikácie ekonomických činností (OKEČ):

- výroba mliečnych výrobkov (OKEČ 15.5).

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: mesačne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 7. kalendárneho dňa po sledovanom období.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky prostredníctvom RADELY, s. r. o., Bratislava.

23. Názov zisťovania: Mesačný výkaz o zdrojoch, predaji a použití obilnín

Značka štatistického formulára: OB (MP SR) 9-12

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o zdrojoch, predajoch a použití obilnín vo sfére poľnohospodárskeho nákupu, priemyselnej výroby krmív, spracovateľského priemyslu a obchodu s obilím okrem poľnohospodárskej prvovýroby. Štatistické zisťovanie slúži aj na zabezpečenie požiadaviek Európskeho štatistického systému.

Právny akt Európskych spoločenstiev a Európskej únie: nariadenie rady (ES) č. 1766/1992 o spoločnej organizácii trhu s obilninami, dokument o zostavovaní ponukových bilancií obilnín - Eurostat č. Doc. E/V/002 FR rev. 1 a nariadenie rady (ES) č. 1251/1999, ktoré ustanovuje systém podpory pre producentov určitých plodín pestovaných na ornej pôde.

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa zdrojov a použitia potravinárskych obilnín a obilnín na priemyselné a kŕmne účely, bilancia múky a sladu.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Podniky zaoberajúce sa nákupom, predajom a spracovaním obilnín, bez ohľadu na počet zamestnancov, okrem pestovateľov obilnín a Správy štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky podľa Štatistickej odvetvovej klasifikácie ekonomických činností (OKEČ):

- výroba mlynských výrobkov, škrobu a škrobových výrobkov (OKEČ 15.6).

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: mesačne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 10. kalendárneho dňa po sledovanom období.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky prostredníctvom RADELY, s. r. o., Bratislava.

24. Názov zisťovania: Mesačný výkaz o fondoch cukru, melasy a izoglukózy

Značka štatistického formulára: FCMIZ (MP SR) 1-12

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o tvorbe a rozdelení fondov cukru, melasy a izoglukózy v Slovenskej republike. Štatistické zisťovanie slúži aj na zabezpečenie požiadaviek Európskeho štatistického systému na zisťovanie bilančných údajov v skupine „cukor“.

Právny akt Európskych spoločenstiev a Európskej únie: nariadenie komisie (ES) č. 779/96, ktoré stanovuje podrobné predpisy pre aplikáciu nariadenia rady (EHS) č. 1785/81 v súvislosti s odovzdávaním informácií v sektore cukru.

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa tvorby zdrojov cukru, melasy a izoglukózy – zásob, výroby, nákupu v tuzemsku, dovozu z tretích krajín, prijatia z členských štátov Európskej únie, rozdelenia fondov na vlastnú spotrebu, dodávok pre obyvateľstvo a na výrobu nealkoholických nápojov, ukazovatele týkajúce sa výrobnej spotreby, vývozu do tretích krajín, odoslania do členských štátov Európskej únie, iných dodávok, nákupu a dodávok pre intervencie a pre hmotné rezervy.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Cukor a melasa:

Podniky vyrábajúce cukor, bez ohľadu na počet zamestnancov, podľa Štatistickej odvetvovej klasifikácie ekonomických činností (OKEČ):

- výroba cukru (OKEČ 15.83).

Izoglukóza:

Podniky vyrábajúce škrob a škrobové výrobky, bez ohľadu na počet zamestnancov, podľa Štatistickej odvetvovej klasifikácie ekonomických činností (OKEČ):

- výroba škrobu a škrobových výrobkov (OKEČ 15.62).

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: mesačne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 5. kalendárneho dňa

po sledovanom období.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky prostredníctvom RADELY, s. r. o., Bratislava.

24a. Názov zisťovania: Jednorazové zisťovanie o zásobách cukru a jeho náhrad vrátane spracovaných výrobkov

Značka štatistického formulára: FCMIZ (MP SR) 2-99

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o bežných a nadmerných zásobách cukru, izoglukózy a fruktózy, ktoré budú dňom pristúpenia prenesené do Európskej únie.

Právny akt Európskych spoločenstiev a Európskej únie: nariadenie Komisie (ES) č. 60/2004, ktorým sa ustanovujú dočasné opatrenia v sektore cukru pre pristupujúce členské štáty do Európskej únie.

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa jednotlivých výrobkov, obsahu cukru, obsahu izoglukózy, konečného stavu zásob, priemerného stavu zásob, prenosu zásob do Európskej únie, nadmerných zásob v prepočte na biely cukor, likvidácie nadmerných zásob (exportovaním a iné) a ukazovatele týkajúce sa zoznamu prevádzkarní, skladov a kapacity skladov.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Právnické osoby, ktoré vykonávajú podnikateľskú alebo inú ako podnikateľskú činnosť, a fyzické osoby – podnikatelia na území Slovenskej republiky, bez ohľadu na počet zamestnancov, podľa Štatistickej odvetvovej klasifikácie ekonomických činností (OKEČ):

- výroba potravín a nápojov (OKEČ 15),

- veľkoobchod s potravinami, nápojmi a tabakom (OKEČ 51.3),

- maloobchod s potravinami, nápojmi a tabakom (OKEČ 52.2),

- skladovanie a uskladňovanie (OKEČ 63.12);

prípadne sa zaoberajú inými činnosťami spojenými s držbou a spracovaním zásob monitorovaných výrobkov:

- cukru z repy a trstiny v tuhej forme označovaného kódom CN 1701,

- cukrových sirupov označovaných kódmi CN 1702 60 95, 1702 90 99 a 2106 90 59,

- inulínových sirupov označovaných kódmi CN 1702 60 80 a 1702 90 80,

- izoglukózy označovanej kódmi CN 1702 30 10, 1702 40 10, 1702 60 10, 1702 90 30 a 2106 90 30,

- fruktózy označovanej kódom CN 1702 50 00

a z nich spracovaných výrobkov s obsahom cukru alebo ekvivalentu cukru nad 10 %, čo vyplýva zo spôsobu spracovania týchto výrobkov.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: jednorazovo.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 25. mája sledovaného roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky prostredníctvom Pôdohospodárskej platobnej agentúry a RADELY, s. r. o., Bratislava.

24b. Názov zisťovania: Mesačný výkaz o bilancii výroby, nákupu a predaja výrobkov s obsahom cukru

Značka štatistického formulára: FCMIZ (MP SR) 3-12

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o bilancii hotových výrobkov a surovín s obsahom cukru na ich výrobu. Bilancia slúži na sledovanie pohybu zásob cukru, izoglukózy a fruktózy v spracovaných výrobkoch.

Právny akt Európskych spoločenstiev a Európskej únie: nariadenie Komisie (ES) č. 60/2004, ktorým sa ustanovujú dočasné opatrenia v sektore cukru pre pristupujúce členské štáty do Európskej únie.

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: výberové zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa stavu zásob suroviny a nedokončenej výroby, nákupu suroviny v tuzemsku, dovozu, predaja, vývozu a použitia suroviny, stavu zásob spracovaných výrobkov, nákupu, dovozu, predaja a vývozu spracovaných výrobkov za výrobné, nevýrobné a obchodné organizácie.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Právnické osoby, ktoré vykonávajú podnikateľskú alebo inú ako podnikateľskú činnosť a fyzické osoby – podnikatelia na území Slovenskej republiky, bez ohľadu na počet zamestnancov, podľa Štatistickej odvetvovej klasifikácie ekonomických činností (OKEČ):

- výroba potravín a nápojov (OKEČ 15),

- veľkoobchod s potravinami, nápojmi a tabakom (OKEČ 51.3),

- maloobchod s potravinami, nápojmi a tabakom (OKEČ 52.2),

- skladovanie a uskladňovanie (OKEČ 63.12);

prípadne sa zaoberajú inými činnosťami spojenými s držbou a spracovaním zásob monitorovaných výrobkov:

- cukru z repy a trstiny v tuhej forme označovaného kódom CN 1701,

- cukrových sirupov označovaných kódmi CN 1702 60 95, 1702 90 99 a 2106 90 59,

- inulínových sirupov označovaných kódmi CN 1702 60 80 a 1702 90 80,

- izoglukózy označovanej kódmi CN 1702 30 10, 1702 40 10, 1702 60 10, 1702 90 30 a 2106 90 30,

- fruktózy označovanej kódom CN 1702 50 00

a z nich spracovaných výrobkov s obsahom cukru alebo ekvivalentu cukru nad 10 %, čo vyplýva zo spôsobu spracovania týchto výrobkov.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: mesačne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 7. kalendárneho dňa po skončení sledovaného obdobia.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky prostredníctvom Pôdohospodárskej platobnej agentúry a RADELY, s. r. o., Bratislava.

25. Názov zisťovania: Mesačný výkaz o liahnutí, násadových vajciach a jednodňovej hydine

Značka štatistického formulára: Liah (MP SR) 1-12

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie a ucelený prehľad o liahnutí, násadových vajciach a jednodňovej hydine. Výsledky zisťovania sa využívajú v rámci analýz Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky, ako aj na zabezpečenie požiadaviek Európskeho štatistického systému.

Právny akt Európskych spoločenstiev a Európskej únie: nariadenie komisie (EHS) č. 1868/77 upravujúce detailné podmienky uplatňovania nariadenia (EHS) č. 2782/75 o produkcii a marketingu násadových vajec a jednodňovej hydiny.

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: základné ukazovatele týkajúce sa nosníc, výroby, ponuky, nákupu a odbytu násadových vajec, jednodňovej hydiny a liahnutia jednotlivých druhov hydiny.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Členské organizácie Únie hydinárov Slovenska a ostatné organizácie, ktoré sa zaoberajú liahnutím, výrobou a odbytom násadových vajec a jednodňovej hydiny, bez ohľadu na počet zamestnancov, podľa Štatistickej odvetvovej klasifikácie ekonomických činností (OKEČ):

- chov hydiny (OKEČ 01.24).

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: mesačne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 10. kalendárneho dňa po sledovanom období.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky prostredníctvom RADELY, s. r. o., Bratislava.

26. Názov zisťovania: Mesačný výkaz o bilancii tovarov uskladnených vo verejnom sklade

Značka štatistického formulára: Sklad (MP SR) 1-12

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o nákupe, predaji a zdrojoch obilnín, olejnín a strukovín uložených vo verejnom sklade, slúžiacich ako základ na prípravu ročnej bilancie obilnín. Štatistické zisťovanie slúži aj na zabezpečenie požiadaviek Európskeho štatistického systému.

Právny akt Európskych spoločenstiev a Európskej únie: nariadenie komisie (ES) č. 2148/96, ktoré stanovuje pravidlá na hodnotenie a monitorovanie verejných intervenčných zásob poľnohospodárskych produktov, ako aj nariadenie rady (ECC) č. 3492/90 na stanovenie podmienok, ktoré sa majú vziať do úvahy v ročných bilanciách na financovanie intervenčných opatrení vo forme verejného skladovania prostredníctvom garančnej sekcie Európskeho poľnohospodárskeho garančného a zabezpečovacieho fondu (EAGGF).

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa nákupu, predaja a zdrojov obilnín, olejnín a strukovín na priemyselné a kŕmne účely.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Podniky vlastniace Osvedčenie o oprávnení na prevádzkovanie verejného skladu, zaoberajúce sa nákupom a predajom obilnín, bez ohľadu na počet zamestnancov, podľa Štatistickej odvetvovej klasifikácie ekonomických činností (OKEČ):

- skladovanie a uskladňovanie (OKEČ 63.12).

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: mesačne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 10. kalendárneho dňa po sledovanom období.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky prostredníctvom RADELY, s. r. o., Bratislava.

27. Názov zisťovania: Štvrťročný výkaz o výrobe, odbyte a súhrnnej ponuke jatočnej hydiny a konzumných vajec

Značka štatistického formulára: VOH (MP SR) 7-04

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie a ucelený prehľad o výrobe, spracovaní a odbyte hydinového mäsa a konzumných vajec na tvorbu analýz, ako aj na zabezpečenie požiadaviek Európskeho štatistického systému.

Právny akt Európskych spoločenstiev a Európskej únie: nariadenie komisie (ES) č. 2916/95 o organizovaní trhu s hydinovým mäsom a vajcami.

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: základné ukazovatele týkajúce sa výroby, ponuky, nákupu a odbytu jatočnej hydiny, konzumných vajec a vaječných hmôt, ako aj očakávanej skutočnosti o výrobe a odbyte vaječných hmôt.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Členské organizácie Únie hydinárov Slovenska a ostatné organizácie, ktoré sa zaoberajú výrobou, spracovaním a odbytom hydinového mäsa a konzumných vajec, bez ohľadu na počet zamestnancov, podľa Štatistickej odvetvovej klasifikácie ekonomických činností (OKEČ):

- výroba a konzervovanie hydiny (OKEČ 15.12).

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: štvrťročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 10. kalendárneho dňa po sledovanom období.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky prostredníctvom RADELY, s. r. o., Bratislava.

28. Názov zisťovania: Štvrťročný výkaz o bilancii surového liehu

Značka štatistického formulára: LB (MP SR) 1-04

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o tvorbe a rozdelení fondov surového liehu. Výsledky štatistického zisťovania sa využijú pri príprave materiálov, ktoré slúžia na tvorbu analýz a koncepcií rozvoja potravinárskeho priemyslu.

Právny akt Európskych spoločenstiev a Európskej únie: nariadenie Komisie (ES) č. 2336/2003 upravujúce určité detailné pravidlá na aplikáciu nariadenia Rady (ES) č. 670/2003 ustanovujúce špecifické opatrenia vo vzťahu k obchodovaniu s liehom poľnohospodárskeho pôvodu.

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa tvorby zdrojov surového liehu poľnohospodárskeho a nepoľnohospodárskeho pôvodu, jeho výroby, spotreby surovín na jeho výrobu, nákupu v tuzemsku, dovozu spolu z tretích krajín, rozdelenia zdrojov na vlastnú výrobu rafinovaného liehu, predaja na rafináciu v tuzemsku, vývozu spolu do tretích krajín a ostatného použitia.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Výrobcovia surového liehu poľnohospodárskeho a nepoľnohospodárskeho pôvodu, dovozcovia surového liehu a rafinérie poľnohospodárskeho a nepoľnohospodárskeho pôvodu, bez ohľadu na počet zamestnancov, podľa Štatistickej odvetvovej klasifikácie ekonomických činností (OKEČ):

- výroba etylalkoholu kvasením (OKEČ 15.92).

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: štvrťročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 10. kalendárneho dňa

po sledovanom období.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky prostredníctvom RADELY, s. r. o., Bratislava.

29. Názov zisťovania: Štvrťročný výkaz o bilancii rafinovaného liehu

Značka štatistického formulára: LB (MP SR) 2-04

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o tvorbe a rozdelení fondov rafinovaného liehu v Slovenskej republike. Výsledky štatistického zisťovania sa využijú pri príprave materiálov, ktoré slúžia na tvorbu analýz a koncepcií rozvoja potravinárskeho priemyslu.

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa tvorby zdrojov rafinovaného liehu, výroby, nákupu v tuzemsku, dovozu z tretích krajín a vývozu do tretích krajín, vlastnej spotreby, predaja v tuzemsku a ostatného použitia.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Výrobcovia rafinovaného liehu, dovozcovia rafinovaného liehu a výrobcovia liehovín, bez ohľadu na počet zamestnancov, podľa Štatistickej odvetvovej klasifikácie ekonomických činností (OKEČ):

- výroba etylalkoholu kvasením (OKEČ 15.92).

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: štvrťročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 10. kalendárneho dňa po sledovanom období.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky prostredníctvom RADELY, s. r. o., Bratislava.

30. Názov zisťovania: Štvrťročný výkaz o bilancii liehovín

Značka štatistického formulára: LB (MP SR) 3-04

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o výrobe a predaji liehovín v Slovenskej republike. Výsledky štatistického zisťovania sa využijú pri príprave materiálov, ktoré slúžia na tvorbu analýz a koncepcií rozvoja potravinárskeho priemyslu.

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa výroby a predaja liehovín, nákupu v tuzemsku, dovozu z tretích krajín a vývozu do tretích krajín a ostatného použitia.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Výrobcovia liehovín a dovozcovia liehovín, bez ohľadu na počet zamestnancov, podľa Štatistickej odvetvovej klasifikácie ekonomických činností (OKEČ):

- výroba destilovaných alkoholických nápojov (OKEČ 15.91).

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: štvrťročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 10. kalendárneho dňa po sledovanom období.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky prostredníctvom RADELY, s. r. o., Bratislava.

31. Názov zisťovania: Štvrťročný výkaz o výrobe kompletných kŕmnych zmesí a spotrebe surovín pri ich výrobe

Značka štatistického formulára: KRMZ (MP SR) 1-04

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o výrobe kŕmnych zmesí, o spotrebe jednotlivých kŕmnych surovín pri ich výrobe, o stave zásob kŕmnych zmesí u registrovaných výrobcov kŕmnych zmesí, na zistenie potreby kŕmnych zmesí, na zabezpečenie spoločenskej objednávky potravín živočíšneho pôvodu z domácej produkcie a na zistenie potreby dovozu a možnosti vývozu jednotlivých kŕmnych zmesí a ich jednotlivých komponentov.

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa výroby, zloženia, použitia a ceny kompletných kŕmnych zmesí podľa jednotlivých druhov zvierat a ukazovatele spotreby kŕmnych surovín pri ich výrobe.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Výrobcovia kŕmnych zmesí, bez ohľadu na počet zamestnancov, podľa Štatistickej odvetvovej klasifikácie ekonomických činností (OKEČ):

- pestovanie plodín kombinované s chovom zvierat (zmiešané hospodárstvo) (OKEČ 01.3),

- výroba hotových krmív (OKEČ 15.7),

- výroba hotového krmiva pre hospodárske zvieratá (OKEČ 15.71).

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: štvrťročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 5. kalendárneho dňa po sledovanom období.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky prostredníctvom RADELY, s. r. o., Bratislava.

32. Názov zisťovania: Štvrťročný výkaz o pohybe výrobkov

Značka štatistického formulára: ODV (MP SR) 7-04

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o vnútornom a zahraničnom trhu pre potreby vývoja zahraničného obchodu. Informácie vo forme bilancií slúžia na tvorbu analýz, koncepcií a pri príprave a realizácii potravinárskej politiky, pri tvorbe pravidiel podpornej politiky štátu v oblasti potravinárskej výroby.

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa zdrojov, t. j. výroby, nákupu v tuzemsku, celkového dovozu, z toho dovozu z tretích krajín, ostatných zdrojov, zdrojov spolu a ukazovatele spotreby, t. j. vlastnej spotreby, dodávok pre obyvateľstvo, celkového vývozu, z toho vývozu do tretích krajín, ostatných dodávok a dodávok spolu.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Podniky agropotravinárskeho komplexu a iné podniky, ktoré zabezpečujú výrobu a odbyt sledovaných výrobkov, bez ohľadu na počet zamestnancov, podľa Štatistickej odvetvovej klasifikácie ekonomických činností (OKEČ):

- spracúvanie a konzervovanie rýb a výroba rybích výrobkov (OKEČ 15.2),

- výroba rastlinných a živočíšnych olejov a tukov (OKEČ 15.4),

- výroba stužených jedlých tukov (OKEČ 15.43),

- výroba zmrzliny (OKEČ 15.52).

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: štvrťročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 18. kalendárneho dňa po sledovanom období.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky prostredníctvom RADELY, s. r. o., Bratislava.

33. Názov zisťovania: Štvrťročný výkaz o výrobe v lesnom hospodárstve

Značka štatistického formulára: Les (MP SR) 1-04

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať základné informácie o činnostiach a výkonoch v lesnom hospodárstve podľa klasifikácie AGROPROD. Informácie sa využijú na analýzy, prognózy, koncepciu a rozvoj lesného hospodárstva. Štatistické zisťovanie sa zabezpečuje v súlade s požiadavkami Európskeho štatistického systému.

Právny akt Európskych spoločenstiev a Európskej únie: nariadenie rady (EHS) č. 1615/89 v znení neskorších nariadení o vybudovaní Európskeho lesníckeho informačného a komunikačného systému a vypracovaní lesníckych ekonomických účtov.

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa pestovnej činnosti, ťažbovej činnosti, semenárstva a škôlkarstva, účelovej činnosti a objemu výkonov spolu. V dopĺňajúcich ukazovateľoch sa sleduje prirodzená obnova lesov, vykonané prebierky, zalesňovanie nelesných pôd a ťažba dreva v samovýrobe.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Lesy Slovenskej republiky, š. p., Štátne lesy Tatranského národného parku, Lesopoľnohos-podársky majetok, š. p., Ulič, bez ohľadu na počet zamestnancov, podľa Štatistickej odvetvovej klasifikácie ekonomických činností (OKEČ):

- lesníctvo, ťažba dreva a súvisiace služby (OKEČ 02.0),

- služby pri pestovaní lesa (OKEČ 02.02.1),

- služby pri ťažbe dreva (OKEČ 02.02.2).

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: štvrťročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 15. kalendárneho dňa po sledovanom období.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky prostredníctvom Lesoprojektu, Zvolen.

34. Názov zisťovania: Štvrťročný výkaz o dodávkach dreva v lesníctve

Značka štatistického formulára: Les (MP SR) 2-04

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať základné informácie o obchode so surovým drevom v tuzemsku a pri vývoze do zahraničia na účely trhového informačného systému, obchodnej a licenčnej politiky. Informácie sa využijú na aktualizáciu podmienok realizácie štátnej lesníckej politiky, koncepcie a stratégie rozvoja lesníctva. Štatistické zisťovanie sa zabezpečuje v súlade s požiadavkami Európskeho štatistického systému.

Právny akt Európskych spoločenstiev a Európskej únie: nariadenie rady (EHS) č. 1615/89 v znení neskorších nariadení o vybudovaní Európskeho lesníckeho informačného a komunikačného systému a vypracovaní lesníckych ekonomických účtov.

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa obchodu so surovým drevom podľa sortimentov a jednotlivých druhov drevín. Zisťovaním sa sleduje obchod s drevom v tuzemsku i pri vývoze do zahraničia v naturálnych i peňažných jednotkách, dodávky reziva, lesnej štiepky a zásoby hotových sortimentov dreva v skladoch.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Lesy Slovenskej republiky, š. p., Štátne lesy Tatranského národného parku, Lesopoľnohos-podársky majetok, š. p., Ulič, Vojenské lesy a majetky, školské lesy a iné organizácie obhospodarujúce neštátne lesy, bez ohľadu na počet zamestnancov, podľa Štatistickej odvetvovej klasifikácie ekonomických činností (OKEČ):

- lesníctvo, ťažba dreva a súvisiace služby (OKEČ 02.0),

- služby pri ťažbe dreva (OKEČ 02.02.2).

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: štvrťročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 16. kalendárneho dňa po sledovanom období.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky prostredníctvom Lesoprojektu, Zvolen.

Prehľad dlhodobých zisťovaní

II. Demografia a sociálne štatistiky

MINISTERSTVO PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

1. Platy (MPSVR SR) 1-02 Polročný výkaz o platoch zamestnancov v štátnej službe a vo verejnej službe

2. V (MPSVR SR) 6-01 Ročný výkaz o pracovných podmienkach a nákladoch na podnikovú sociálnu politiku

3. V (MPSVR SR) 7-01 Ročný výkaz o neštátnych subjektoch poskytujúcich sociálne služby

4. V (MPSVR SR) 10-01 Ročný výkaz o vybraných druhoch sociálnych služieb a o domoch s opatrovateľskou službou pre obce

5. V (MPSVR SR) 11-01 Ročný výkaz o vybraných druhoch sociálnych služieb

6. V (MPSVR SR) 19-01 Ročný výkaz o zamestnancoch a mzdách v oblasti sociálneho zabezpečenia

7. V (MPSVR SR) 30-01 Karta zariadenia sociálnych služieb

MINISTERSTVO PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

7a. V (MPSVR SR) 5-01 Ročný výkaz o poskytovaní starostlivosti a výchovy deťom v detskom domove

7b. V (MPSVR SR) 12-01 Ročný výkaz o vykonávaní sociálno-právnej ochrany detí a sociálnej prevencie

7c. V (MPSVR SR) 13-01 Ročný výkaz o poskytovaní vybraných foriem sociálnej pomoci

MINISTERSTVO SPRAVODLIVOSTI SLOVENSKEJ REPUBLIKY

8. V (MS SR) 4-02 Polročný výkaz o pohybe agendy na Najvyššom súde Slovenskej republiky

MINISTERSTVO ŠKOLSTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

9. Škol (MŠ SR) 1-01 Výkaz o materskej škole

10. Škol (MŠ SR) 3-01 Výkaz o základnej škole

11. Škol (MŠ SR) 3a-01 Výkaz o prospechu žiakov v základných a špeciálnych školách

12. Škol (MŠ SR) 3b-01 Výkaz o rozšírenom vyučovaní predmetov a nepovinných predmetov v základných školách

13. Škol (MŠ SR) 4-01 Výkaz o špeciálnej škole materskej, základnej

14. Škol (MŠ SR) 4a-01 Výkaz o špeciálnej strednej škole, o odbornom učilišti, o praktickej škole

15. Škol (MŠ SR) 4b-01 Výkaz o individuálnej integrácii na stredných školách

16. Škol (MŠ SR) 5-01 Výkaz o špeciálnopedagogickej poradni a detskom integračnom centre

17. Škol (MŠ SR) 6-01 Výkaz o vekovej štruktúre študujúcich, novoprijatých študentov a absolventov stredných škôl, špeciálnych stredných škôl

18. Škol (MŠ SR) 7-01 Výkaz o gymnáziu, strednej odbornej škole, konzervatóriu

19. Škol (MŠ SR) 7a-01 Výkaz o prospechu a dochádzke žiakov (študujúcich) gymnázií, stredných odborných škôl, konzervatórií, stredných odborných učilíšť

20. Škol (MŠ SR) 7b-01 Výkaz o vyučovaní voliteľných a nepovinných predmetov v stredných školách

21. Škol (MŠ SR) 8-01 Výkaz o združenej strednej škole

22. Škol (MŠ SR) 9-01 Výkaz o školskej knižnici

23. Škol (MŠ SR) 10-01 Výkaz o akademickej knižnici

24. Škol (MŠ SR) 11-01 Výkaz o vysokej škole

25. Škol (MŠ SR) 11a-01 Výkaz o vekovej štruktúre študentov vysokých škôl

26. Škol (MŠ SR) 12-01 Výkaz o absolventoch vysokých škôl

27. Škol (MŠ SR) 12a-01 Výkaz o vekovej štruktúre absolventov vysokých škôl

28. Škol (MŠ SR) 14-01 Výkaz o zariadení výchovnej prevencie a zariadení náhradnej výchovy

29. Škol (MŠ SR) 15-01 Výkaz o zariadení určenom na voľný čas a záujmovú činnosť detí a mládeže

30. Škol (MŠ SR) 16-01 Výkaz o vysokoškolských jedálňach

31. Škol (MŠ SR) 17-01 Výkaz o zariadení školského stravovania

32. Škol (MŠ SR) 18-01 Výkaz o jazykovej škole a štátnej jazykovej škole

33. Škol (MŠ SR) 19-01 Výkaz o domove mládeže

34. Škol (MŠ SR) 20-01 Výkaz o vysokoškolských internátoch

35. Škol (MŠ SR) 21-01 Ročný výkaz o botanickej záhrade

36. Škol (MŠ SR) 22-01 Výkaz o pedagogicko-psychologickej poradni

37. Škol (MŠ SR) 23-01 Výkaz o centrách výchovnej a psychologickej prevencie

38. Škol (MŠ SR) 24-01 Výkaz o základnej umeleckej škole

39. Škol (MŠ SR) 24a-01 Príloha k výkazu o základnej umeleckej škole

40. Škol (MŠ SR) 25-01 Výkaz o strednom odbornom učilišti, o učilišti

41. Škol (MŠ SR) 26-01 Výkaz o športovej škole - športovej triede

42. Škol (MŠ SR) 26a-01 Príloha k výkazu o športovej škole - športovej triede

43. Škol (MŠ SR) 27-01 Výkaz o stredisku praktického vyučovania, o stredisku odbornej praxe

44. Škol (MŠ SR) 29-01 Výkaz o škole v prírode

45. Škol (MŠ SR) 30-01 Výkaz o športovom stredisku pri škole

46. Škol (MŠ SR) 30a-01 Príloha k výkazu o športovom stredisku pri škole

47. Škol (MŠ SR) 31-01 Výkaz o telovýchovných zariadeniach využívaných školou

48. Škol (MŠ SR) 32-01 Výkaz o vzdelávacích zariadeniach v oblasti telesnej kultúry

49. Mlad (MŠ SR) 1-01 Výkaz o občianskych združeniach detí a mládeže

50. Mlad (MŠ SR) 2-01 Výkaz o informačných centrách mládeže (ICM)

51. P (MŠ SR) 1-02 Výkaz o žiakoch stredných škôl a študentoch vysokých škôl pre poisťovňu

52. Úr (MŠ SR) 1-01 Výkaz o úrazovosti žiakov a študentov

53. Dalv (MŠ SR) 1-01 Výkaz o ďalšom vzdelávaní

54. VVP (MŠ SR) 1-01 Ročný výkaz o výskumno-vývojovom potenciáli

55. IKT (MŠ SR) 1-01 Ročný výkaz o informačných technológiách v škole

MINISTERSTVO ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

56. A (MZ SR) 2-01 Ročný výkaz o činnosti diabetologických ambulancií

57. A (MZ SR) 3-01 Ročný výkaz o činnosti ambulancií pneumológie a ftizeológie

58. A (MZ SR) 4-01 Ročný výkaz o činnosti psychiatrických ambulancií

59. A (MZ SR) 5-01 Ročný výkaz o činnosti ambulancií pre deti a dorast

60. A (MZ SR) 6-01 Ročný výkaz o činnosti oddelenia lekárskej genetiky

61. A (MZ SR) 7-01 Ročný výkaz o činnosti gynekologických ambulancií

62. A (MZ SR) 8-01 Ročný výkaz o stomatologickej starostlivosti

63. A (MZ SR) 9-01 Ročný výkaz o činnosti dermatovenerologických ambulancií

64. A (MZ SR) 10-01 Ročný výkaz o doraste

65. A (MZ SR) 11-01 Ročný výkaz o činnosti oddelenia telovýchovného lekárstva

66. A (MZ SR) 12-01 Ročný výkaz o činnosti chirurgických odborov (ambulantných a posteľových)

67. A (MZ SR) 13-01 Ročný výkaz o nefrologickej starostlivosti a liečbe nahrádzajúcej funkciu obličiek

68. A (MZ SR) 14-01 Ročný výkaz o operačných výkonoch

68a. A (MZ SR) 15-01 Ročný výkaz o činnosti oftalmologických oddelení a ambulancií

69. A (MZ SR) 16-01 Ročný výkaz o činnosti oddelení Fakultnej nemocnice pre cudzokrajné choroby

70. A (MZ SR) 17-01 Ročný výkaz o činnosti kardiologických ambulancií

71. A (MZ SR) 18-01 Ročný výkaz o činnosti neurologických ambulancií

72. A (MZ SR) 19-01 Ročný výkaz o činnosti záchrannej zdravotnej služby (pracovísk urgentnej medicíny)

72a. A (MZ SR) 20-01 Ročný výkaz o činnosti agentúry domácej ošetrovateľskej starostlivosti

73. K (MZ SR) 1-01 Ročný výkaz o činnosti oddelenia a ambulancie klinickej biochémie

74. K (MZ SR) 2-01 Ročný výkaz o činnosti hematologického a transfúziologického oddelenia (úseku)

75. K (MZ SR) 3-01 Ročný výkaz o činnosti oddelenia (pracoviska) nukleárnej medicíny

76. K (MZ SR) 4-01 Ročný výkaz o činnosti rádiológie

77. K (MZ SR) 5-01 Ročný výkaz o činnosti fyziatricko-rehabilitačného (rehabilitačného) oddelenia a ambulancie

78. K (MZ SR) 6-01 Ročný výkaz o činnosti oddelenia (ambulancie) ortopedickej protetiky a výdajne individuálnych ortopedicko-protetických pomôcok

79. K (MZ SR) 7-01 Ročný výkaz o činnosti ambulancie a laboratória klinickej imunológie a alergológie

80. K (MZ SR) 8-01 Ročný výkaz o činnosti oddelenia patologickej anatómie

81. K (MZ SR) 9-01 Ročný výkaz o činnosti súdnolekárskeho oddelenia

82. L (MZ SR) 1-01 Ročný výkaz o posteľovom fonde zdravotníckeho zariadenia

83. L (MZ SR) 3-01 Ročný výkaz o gynekologicko-pôrodníckej starostlivosti

84. L (MZ SR) 4-01 Ročný výkaz o činnosti anestéziológie a intenzívnej medicíny

85. L (MZ SR) 5-01 Ročný výkaz o činnosti radiačnej onkológie

86. L (MZ SR) 8-01 Ročný výkaz o činnosti detských sanatórií

87. L (MZ SR) 9-01 Ročný výkaz o činnosti psychiatrického oddelenia nemocnice, psychiatrickej nemocnice a psychiatrickej liečebne

88. L (MZ SR) 10-01 Ročný výkaz o neodkladnej chirurgickej pomoci pri niektorých ochoreniach

89. L (MZ SR) 11-01 Ročný výkaz o výkonoch kúpeľných organizácií

90. L (MZ SR) 12-01 Ročný výkaz o činnosti neurochirurgického oddelenia

91. L (MZ SR) 13-01 Ročný výkaz o činnosti oddelenia a ambulancie klinickej onkológie

92. L (MZ SR) 14-01 Ročný výkaz o činnosti psychiatrického stacionára

93. O DZ (MZ SR) 10-01 Ročný výkaz o činnosti motorového parku

94. OL (MZ SR) 1-01 Ročný výkaz o liekoch a zdravotníckych pomôckach

MINISTERSTVO ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

96. ON (MZ SR) 2-01 Ročný výkaz o vybraných ekonomických ukazovateľoch neštátnych zdravotníckych zariadení

97. M (MZ SR) 1-01 Ročný výkaz o stave zamestnancov v zdravotníckych službách

98. R (MZ SR) 1-01 Hlásenie o vzniku a zmenách štátnej zdravotníckej organizácie

99. R (MZ SR) 8-99 Hlásenie štatistických údajov o lekárovi, farmaceutovi

100. R (MZ SR) 4-02 Register chronických ochorení pľúc

101. S (MZ SR) 1-01 Ročný výkaz o sieti zdravotníckych zariadení

102. S (MZ SR) 2-01 Ročný výkaz o sieti neštátnych zdravotníckych zariadení

103. S (MZ SR) 3-01 Ročný výkaz o sieti zdravotníckych zariadení (posteľová časť)

104. S (MZ SR) 6-01 Ročný výkaz o sieti zariadení kúpeľnej starostlivosti

105. ZS (MZ SR) 13-01 Hlásenie o pacientovi s genetickými chorobami

MINISTERSTVO KULTÚRY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

106. Kult (MK SR) 1-01 Ročný výkaz o ochrane pamiatkového fondu

107. Kult (MK SR) 2-01 Ročný výkaz o financovaní kultúry národnostných menšín a etnických skupín

108. Kult (MK SR) 3-01 Ročný výkaz o kultúrno-osvetovej činnosti

109. Kult (MK SR) 4-01 Ročný výkaz o neperiodických publikáciách

110. Kult (MK SR) 5-01 Ročný výkaz o hudobnom telese a umeleckom súbore

111. Kult (MK SR) 6-01 Ročný výkaz o galérii

112. Kult (MK SR) 7-01 Ročný výkaz o vysielaní rozhlasovej programovej služby

113. Kult (MK SR) 8-01 Ročný výkaz o vysielaní televíznej programovej služby

114. Kult (MK SR) 9-01 Ročný výkaz o múzeu

115. Kult (MK SR) 10-01 Ročný výkaz o knižnici

116. Kult (MK SR) 11-01 Ročný výkaz o audiovízii

117. Kult (MK SR) 12-01 Ročný výkaz o profesionálnom divadle

118. Kult (MK SR) 13-01 Ročný výkaz o periodickej tlači

119. Kult (MK SR) 14-01 Ročný výkaz o astronomickom zariadení a pracovisku

120. Kult (MK SR) 15-01 Ročný výkaz o cirkvi a náboženskej spoločnosti

121. Kult (MK SR) 16-01 Ročný výkaz o činnosti organizátora verejných podujatí v oblasti profesionálnej hudobnej kultúry

122. Kult (MK SR) 17-01 Ročný výkaz o divadelných festivaloch a prehliadkach

ÚRAD VLÁDY SR

123. RI (ÚV SR) 1-01 Ročný výkaz o obytných zoskupeniach na nízkom sociokultúrnom stupni (rómske osídlenia)

MINISTERSTVO VNÚTRA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

124. J (MV SR) 1-01 Výkaz o priestupkoch prejednaných orgánmi miestnej štátnej správy (rok zisťovania 2003)

MINISTERSTVO VNÚTRA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

125. ŠS (MV SR) 5-01 Ročný výkaz o činnosti miestnych orgánov štátnej správy a orgánov územnej samosprávy v správnom konaní

126. ŠS (MV SR) 6-01 Ročný výkaz o činnosti miestnych orgánov štátnej správy a orgánov územnej samosprávy, ktorá nepodlieha režimu správneho konania

127. PO (MV SR) 1-01 Ročný výkaz o materiálno-technickom vybavení, zásahovej činnosti a finančnom zabezpečení činnosti obecného hasičského zboru

128. PO (MV SR) 2-01 Ročný výkaz o materiálno-technickom vybavení, zásahovej činnosti a finančnom zabezpečení činnosti závodného hasičského útvaru a závodného hasičského zboru

129. PO (MV SR) 3-01 ; Ročný výkaz o následkoch povodní a opatreniach vykonávaných na ochranu pred povodňami

III. Ekonomické štatistiky

MINISTERSTVO FINANCIÍ SLOVENSKEJ REPUBLIKY

130. Daň (MF SR) 1-01 Výkaz o dani z nehnuteľnosti

MINISTERSTVO DOPRAVY, PÔŠT A TELEKOMUNIKÁCIÍ SLOVENSKEJ REPUBLIKY

131. V (MDPT SR) 1-01 Ročný výkaz o výkonoch a nákladoch na diaľniciach a na cestách

MINISTERSTVO DOPRAVY, PÔŠT A TELEKOMUNIKÁCIÍ SLOVENSKEJ REPUBLIKY

132. ZF (MDPT SR) 1-01 Ročný výkaz o vybavení základnými fondmi na diaľniciach a na cestách

133. CI (MDPT SR) 1-01 Ročný výkaz o cestách a ich objektoch

134. CI (MDPT SR) 2-01 Ročný výkaz o diaľniciach

135. CI (MDPT SR) 3-01 Ročný výkaz o financovaní cestnej infraštruktúry

136. KD (MDPT SR) 1-01 Ročný výkaz o technických a prevádzkových parametroch terminálu kombinovanej dopravy

137. KD (MDPT SR) 2-01 Ročný výkaz o preprave tovaru kombinovanou dopravou

138. VD (MDPT SR) 1-01 Ročný výkaz o nákladoch na infraštruktúru vo vodnej doprave

139. ŽD (MDPT SR) 1-01 Ročný výkaz o nákladoch na infraštruktúru v železničnej doprave

140. INVD (MDPT SR) 1-01 Ročný výkaz o nákladoch na infraštruktúru v leteckej a potrubnej doprave a MHD

141. TS (MDPT SR) 1-02 Polročný výkaz o vybraných telekomunikačných službách

142. PS (MDPT SR) 1-02 Polročný výkaz o pevných telekomunikačných sieťach a univerzálnej službe

143. MS (MDPT SR) 1-02 Polročný výkaz o službách mobilných telekomunikačných sietí

144. FET (MDPT SR) 1-01 Ročný výkaz o ekonomických ukazovateľoch

POŠTOVÝ REGULAČNÝ ÚRAD

145. PO (PRÚ) 1-02 Polročný výkaz o poštovej sieti

146. PO (PRÚ) 2-02 Polročný výkaz o poštových službách a poštovom platobnom styku

147. PO (PRÚ) 3-02 Polročný výkaz o vybraných ukazovateľoch kvality univerzálnej poštovej služby

148. PO (PRÚ) 4-02 Polročný výkaz o vybraných finančných ukazovateľoch poštových služieb a poštového platobného styku

IV. Poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybárstvo

MINISTERSTVO PÔDOHOSPODÁRSTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

149. Potrav (MP SR) 1-02 Polročný výkaz o hospodárení v podnikoch potravinárskeho priemyslu

150. LB (MP SR) 4-01 Ročný výkaz o bilancii ovocných destilátov

151. ML (MP SR) 6-01 Ročný výkaz o produkcii a využití mlieka v mliekarňach

152. Les (MP SR) 4-01 Ročný výkaz o vrátení vlastníckych a užívacích práv k lesným pozemkom a obhospodarovanej výmere lesného pôdneho fondu

153. Les (MP SR) 5-01 Ročný výkaz o činnosti a hospodárení v neštátnych lesoch

154. Les (MP SR) 6-01 Ročný výkaz o práci v lesníctve vykonávanej vlastnými prostriedkami

155. Les (MP SR) 7-01 Ročný výkaz o nákladoch a výnosoch v lesníckej činnosti

156. Les (MP SR) 8-01 Ročný výkaz o stavebnej činnosti v lesníctve

157. Les (MP SR) 9-01 Ročný výkaz o stave a využití vlastných mechanizačných prostriedkov v lesnom hospodárstve

158. Les (MP SR) 10-01 Ročný výkaz o zdravotnom stave lesov

159. Sad (MP SR) 11-01 Ročný výkaz o dodávkach sejbového a sadbového materiálu lesných drevín

160. Poľov (MP SR) 12-01 Ročný výkaz o jarnom kmeňovom stave zveri a o revíri, stave a love zveri

161. Včelár (MP SR) 1-01 Ročný výkaz o včelárstve

162. VH (MP SR) 1-01 Ročný výkaz o hlavných melioračných zariadeniach

163. Víno (MP SR) 2-99 Ponuková bilancia hroznového vína

MINISTERSTVO PÔDOHOSPODÁRSTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

163a. Odh (MP SR) 1-99 Odhad úrody ovocia

163b. Usk (MP SR) 3-99 Výkaz o uskladnení jabĺk a hrušiek

V. Viacstranné štatistiky

MINISTERSTVO ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

164. Geo (MŽP SR) 3-01 Výkaz o stave a zmenách zásob výhradných ložísk

165. Geo (MŽP SR) 3a-01 Výkaz o stave a zmenách zásob ložísk nevyhradených nerastov

166. ZOO (MŽP SR) 1-01 Ročný výkaz o zoologickej záhrade

Charakteristiky zisťovaní

1. Názov zisťovania: Polročný výkaz o platoch zamestnancov v štátnej službe a vo verejnej službe

Značka štatistického formulára: Platy (MPSVR SR)1-02

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o vyplatených platoch zamestnancom v štátnej službe a vo verejnej službe, o ich podrobnej štruktúre a diferenciácii v jednotlivých triedeniach podľa Klasifikácie zamestnaní, platových tried, platových stupňov, stupníc platových taríf, pohlavia, veku a vzdelania zamestnancov. Údaje sa využijú na koncepčné riadenie mzdovej politiky, vyhodnocovanie rovnosti príležitostí žien a mužov a na usmerňovanie aktívnej politiky trhu práce. Súčasne budú slúžiť na vytvorenie kompletných, spoľahlivých a porovnateľných štatistických zdrojov na regionálnej, národnej a medzinárodnej úrovni v zmysle požiadaviek Európskeho štatistického systému a ďalších medzinárodných organizácií. Údaje o štruktúre a diferenciácii pracovných príjmov budú podkladom pre OECD na zhodnotenie mzdového a hospodárskeho vývoja v členských štátoch v súvislosti s jednotnou európskou menovou politikou.

Právny akt Európskych spoločenstiev a Európskej únie: nariadenie rady (ES) č. 530/1999.

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: výberové zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa vyplatených platov podľa jednotlivých zložiek - celkový plat, funkčný plat, tarifný (osobný) plat, príplatky, odmeny, ďalší plat, náhrada za pracovnú pohotovosť, poskytnuté plnenia z mimorozpočtových zdrojov, číselný kód činnosti podľa katalógu, pohlavie a vek zamestnanca, kód zamestnania podľa Klasifikácie zamestnaní, platová trieda, platový stupeň, druh stupnice platových taríf, dosiahnuté vzdelanie, započítaná prax, miesto bydliska.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Všetky orgány štátnej správy a štátne orgány (úrady), ktoré vykonávajú štátne záležitosti a v ktorých sa platy štátnym zamestnancom poskytujú podľa zákona č. 312/2001 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ostatným zamestnancom podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone prác vo verejnom záujme. Vybrané rozpočtové a príspevkové organizácie, štátne a verejné vysoké školy, obce, samosprávne kraje a ostatní zamestnávatelia, u ktorých sa platy zamestnancom poskytujú podľa zákona č. 553/2003 Z. z.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: polročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 30. kalendárneho dňa po sledovanom období.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v spolupráci so Štatistickým úradom Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v spolupráci so Štatistickým úradom Slovenskej republiky prostredníctvom TREXIMY, spol. s r. o., Bratislava.

2. Názov zisťovania: Ročný výkaz o pracovných podmienkach a nákladoch na podnikovú sociálnu politiku

Značka štatistického formulára: V (MPSVR SR) 6-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať podrobné informácie na zistenie a vyhodnotenie pracovných, mzdových podmienok zamestnancov a informácie nevyhnutné na sledovanie nákladov vynaložených na podnikovú sociálnu politiku, ktoré budú slúžiť najmä na účely kolektívneho vyjednávania, analýzy a prognózy. Súčasne bude zisťovanie slúžiť na zabezpečenie informácií o životných a pracovných podmienkach v Slovenskej republike pre EURES.

Právny akt Európskych spoločenstiev a Európskej únie: nariadenie rady (EHS) č. 1612/1968 o voľnom pohybe zamestnancov v rámci Európskeho spoločenstva.

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: výberové zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa zamestnávateľa, evidenčného počtu zamestnancov, ukazovatele zmluvných vzťahov medzi zamestnávateľom a zamestnancami, ich spolupráce, mzdových nárokov, minimálnych miezd, mzdových taríf, mzdových príplatkov, zvýhodnení a odmien, doplnkového dôchodkového poistenia, pracovného času, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, podnikovej sociálnej politiky (ide o náklady vynaložené na podnikovú sociálnu politiku na základe právnych predpisov, kolektívneho vyjednávania a kolektívnej zmluvy u zamestnávate- ľov, kde sa uzatvára kolektívna zmluva, dobrovoľnej iniciatívy zamestnávateľov a zamestnancov v podnikoch, kde nepôsobí odborová organizácia, a dobrovoľnej podpory podnikovej sociálnej politiky zo zisku po zdanení).

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Podniky s počtom zamestnancov do 499 výberovo a s počtom zamestnancov 500 a viac vyčerpávajúco, podľa Štatistickej odvetvovej klasifikácie ekonomických činností (OKEČ):

- poľnohospodárstvo, poľovníctvo a súvisiace služby (OKEČ 01),

- lesníctvo, ťažba dreva a súvisiace služby (OKEČ 02),

- rybolov, chov rýb a súvisiace služby (OKEČ 05),

- priemysel (OKEČ 10 až 41),

- stavebníctvo (OKEČ 45),

- obchod, pohostinstvo, ubytovanie (OKEČ 50 až 55),

- doprava, pošty a telekomunikácie (OKEČ 60 až 64),

- služby, výskum a vývoj (OKEČ 70 až 74, 80, 85, 90, 92, 93).

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 30. júla sledovaného roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky prostredníctvom TREXIMY, spol. s r. o., Bratislava.

3. Názov zisťovania: Ročný výkaz o neštátnych subjektoch poskytujúcich sociálne služby

Značka štatistického formulára: V (MPSVR SR) 7-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o poskytovaní sociálnych služieb neštátnymi subjektmi. Výsledky zisťovania sa využívajú ako podklad na koncepčnú, riadiacu, kontrolnú a koordinačnú činnosť v tejto oblasti.

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa počtu žiadateľov o registráciu v registri neštátnych subjektov, počtu registrovaných subjektov, počtu výmazov v registri, rozdelenia podľa druhu poskytovaných sociálnych služieb, počtu zamestnancov v neštátnych subjektoch, počtu poberateľov sociálnych služieb, rozdelenia podľa právnej formy, formy poskytovateľa sociálnych služieb (neštátneho subjektu), objemu finančných prostriedkov vyčlenených zo štátneho rozpočtu pre neštátne subjekty, príjmov neštátnych subjektov za poskytované sociálne služby a celkových výdavkov neštátnych subjektov.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Právnické osoby a fyzické osoby, obce, samosprávne kraje poskytujúce sociálne služby podľa Štatistickej odvetvovej klasifikácie ekonomických činností (OKEČ):

- činnosti sociálnej pomoci s ubytovaním (OKEČ 85.31),

- činnosti sociálnej pomoci bez ubytovania (OKEČ 85.32).

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 15. januára nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky.

4. Názov zisťovania: Ročný výkaz o vybraných druhoch sociálnych služieb a o domoch s opatrovateľskou službou pre obce

Značka štatistického formulára: V (MPSVR SR) 10-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o poskytovaní sociálnej pomoci zo strany obcí, a to o vybraných druhoch sociálnych služieb, o poskytovaní starostlivosti vo vybraných zariadeniach sociálnych služieb, ktoré zriadila obec, o organizovaní spoločného stravovania a o domoch s opatrovateľskou službou. Výsledky zisťovania sa využijú ako podklad na koncepčnú a koordinačnú činnosť v tejto oblasti.

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: výberové zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa počtu vybraných zariadení sociálnych služieb, počtu občanov, ktorým sa poskytli vybrané sociálne služby spolu s bežnými výdavkami, ukazovatele týkajúce sa počtu domov s opatrovateľskou službou a počtu bytov v domoch s opatrovateľskou službou, počtu poskytnutých sociálnych pôžičiek a ich celkovej výšky.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Vybrané zariadenia sociálnych služieb zriadené ako rozpočtové alebo príspevkové organizácie, v zriaďovateľskej pôsobnosti obce, samosprávneho kraja a úradu práce sociálnych vecí a rodiny, podľa Štatistickej odvetvovej klasifikácie ekonomických činností (OKEČ):

- činnosti sociálnej pomoci s ubytovaním (OKEČ 85.31),

- činnosti sociálnej pomoci bez ubytovania (OKEČ 85.32).

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 15. januára nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky.

5. Názov zisťovania: Ročný výkaz o vybraných druhoch sociálnych služieb

Značka štatistického formulára: V (MPSVR SR) 11-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o poskytovaní opatrovateľskej služby občanom s nepriaznivým zdravotným stavom, o prepravnej službe poskytovanej orgánmi miestnej samosprávy a regionálnej samosprávy a o počte občanov zaradených do poradovníka čakateľov na poskytovanie starostlivosti vo vybraných zariadeniach sociálnych služieb zriadených ako rozpočtové alebo príspevkové organizácie. Výsledky zisťovania sa využijú ako podklad na koncepčnú, riadiacu, kontrolnú a koordinačnú činnosť v tejto oblasti.

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: výberové zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa počtu občanov, ktorým sa poskytla opatrovateľská služba, počtu zariadení opatrovateľskej služby, štruktúry a počtu zamestnancov poskytujúcich opatrovateľskú službu, vynaložených bežných výdavkov na opatrovateľskú službu, príjmov z úhrad za opatrovateľskú službu, ukazovatele týkajúce sa počtu občanov, ktorým sa poskytla prepravná služba, počtu automobilov prepravnej služby, vynaložených bežných výdavkov na prepravnú službu, príjmov z úhrad za prepravnú službu, ukazovatele týkajúce sa počtu občanov zaradených do poradovníka čakateľov na poskytovanie starostlivosti vo vybraných zariadeniach sociálnych služieb.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Vybrané zariadenia sociálnych služieb zriadené ako rozpočtové alebo príspevkové organizácie, obce, samosprávne kraje, podľa Štatistickej odvetvovej klasifikácie ekonomických činností (OKEČ):

- činnosti sociálnej pomoci s ubytovaním (OKEČ 85.31),

- činnosti sociálnej pomoci bez ubytovania (OKEČ 85.32).

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 15. januára nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky.

6. Názov zisťovania: Ročný výkaz o zamestnancoch a mzdách v oblasti sociálneho zabezpečenia

Značka štatistického formulára: V (MPSVR SR) 19-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o čerpaní mzdových prostriedkov a o vývoji miezd zamestnancov zariadení sociálnych služieb podľa jednotlivých kategórií v oblasti sociálneho zabezpečenia.

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa počtu zamestnancov a objemu finančných prostriedkov na mzdy a platy členené na ústavnú a mimoústavnú sociálnu starostlivosť.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Zariadenia sociálnych služieb, obce, samosprávne kraje, podľa Štatistickej odvetvovej klasifikácie ekonomických činností (OKEČ):

- činnosti sociálnej pomoci s ubytovaním (OKEČ 85.31),

- činnosti sociálnej pomoci bez ubytovania (OKEČ 85.32).

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 15. januára nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky.

7. Názov zisťovania: Karta zariadenia sociálnych služieb

Značka štatistického formulára: V (MPSVR SR) 30-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o zariadeniach sociálnych služieb ako podklad na koncepčnú, riadiacu, kontrolnú a koordinačnú činnosť v oblasti sociálnych služieb.

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: základné ukazovatele týkajúce sa zariadení sociálnych služieb, obyvateľov týchto zariadení, ukazovatele personálne, technické a ekonomické.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Zariadenia sociálnych služieb podľa Štatistickej odvetvovej klasifikácie ekonomických činností (OKEČ):

- činnosti sociálnej pomoci s ubytovaním (OKEČ 85.31),

- činnosti sociálnej pomoci bez ubytovania (OKEČ 85.32).

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 15. januára nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky.

7a. Názov zisťovania: Ročný výkaz o poskytovaní starostlivosti a výchovy deťom v detskom domove

Značka štatistického formulára: V (MPSVR SR) 5-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o poskytovaní starostlivosti a výchovy deťom v detských domovoch, o počte a štruktúre zamestnancov, vzdelanostnej úrovni zamestnancov a o výdavkoch a príjmoch detských domovov s možnosťou ich využitia na metodickú a legislatívnu činnosť.

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa počtu detí v detskom domove, zamestnancov, príjmov a výdavkov detského domova a ich štruktúry podľa rôznych ukazovateľov.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Detské domovy podľa Štatistickej odvetvovej klasifikácie ekonomických činností (OKEČ):

– činnosti sociálnej starostlivosti s ubytovaním (OKEČ 85.31).

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 31. januára nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny.

7b. Názov zisťovania: Ročný výkaz o vykonávaní sociálno-právnej ochrany detí a sociálnej prevencie

Značka štatistického formulára: V (MPSVR SR) 12-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o vykonávaní sociálno-právnej ochrany detí a sociálnej prevencie v pôsobnosti orgánov štátnej správy. Cieľom je monitorovať uplatňovanie a dodržiavanie práv detí a využívať výsledky štatistického zisťovania na koncepčnú, legislatívnu a metodickú činnosť v oblasti ochrany detí a v oblasti prevencie sociálno-patologických javov.

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa počtu prípadov jednotlivcov i rodín, ktorým sa poskytla sociálna prevencia (maloletí, plnoletí) a sociálno-právna ochrana detí, ukazovatele týkajúce sa výkonu jednotlivých foriem a činností sociálnej prevencie, úkonov a činností sociálno-právnej ochrany detí v sledovanom roku a ukazovatele týkajúce sa personálneho zabezpečenia výkonu sociálno-právnej ochrany detí a sociálnej prevencie vykonávanej pre maloletých a plnoletých.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Územné úrady práce, sociálnych vecí a rodiny podľa Štatistickej odvetvovej klasifikácie ekonomických činností (OKEČ):

– činnosti sociálnej starostlivosti bez ubytovania (OKEČ 85.32).

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 31. januára nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny.

7c. Názov zisťovania: Ročný výkaz o poskytovaní vybraných foriem sociálnej pomoci

Značka štatistického formulára: V (MPSVR SR) 13-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o poskytovaní starostlivosti v niektorých zariadeniach sociálnych služieb zriadených v samosprávnej pôsobnosti obcí, samosprávnych krajov a zriadených subjektmi poskytujúcimi sociálnu pomoc a informácie o vykonávaní vybraných činností sociálno-právnej ochrany detí a sociálnej prevencie v pôsobnosti samosprávnych krajov a subjektmi poskytujúcimi sociálnu pomoc. Cieľom je monitorovať uplatňovanie a dodržiavanie práv detí a využívať výsledky štatistického zisťovania na koncepčnú, legislatívnu a metodickú činnosť v oblasti ochrany detí a v oblasti prevencie sociálno-patologických javov.

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa kapacity, počtu prípadov, ktorým sa poskytuje starostlivosť vo vybraných zariadeniach sociálnych služieb, dôvodov poskytovania starostlivosti, foriem a metód práce, personálneho zabezpečenia a nákladov na poskytovanú starostlivosť v zariadeniach sociálnych služieb, počtu detí, štruktúry a nákladov organizovania výchovno-rekreačných táborov, počtu prípadov a spôsobu realizácie vybraných činností sociálno-právnej ochrany.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Krízové strediská, útulky, resocializačné strediská, obce, ktoré zriadili zariadenia sociálnych služieb ako organizačné jednotky obce, samosprávne kraje, subjekty, ktoré poskytujú sociálnu pomoc podľa zákona o sociálnej pomoci, podľa Štatistickej odvetvovej klasifikácie ekonomických činností (OKEČ):

– činnosti sociálnej starostlivosti s ubytovaním (OKEČ 85.31),

– činnosti sociálnej starostlivosti bez ubytovania (OKEČ 85.32).

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 31. januára nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny.

8. Názov zisťovania: Polročný výkaz o pohybe agendy na Najvyššom súde Slovenskej republiky

Značka štatistického formulára: V (MS SR) 4-02

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o činnosti Najvyššieho súdu Slovenskej republiky na úseku vybavovania súdnych agend, ktoré sa využívajú na zjednocovanie rozhodovacej činnosti súdov.

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa jednotlivých agend Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, osobitne trestného, občianskoprávneho, obchodného a správneho úseku, a to tak odvolacej agendy (riadne opravné prostriedky), ako aj agendy sťažností pre porušenie zákona a dovolaní (mimoriadne opravné prostriedky) proti rozhodnutiam súdov.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Najvyšší súd Slovenskej republiky.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: polročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 4. pracovného dňa po sledovanom období.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky.

9. Názov zisťovania: Výkaz o materskej škole

Značka štatistického formulára: Škol (MŠ SR) 1-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o materskej škole podľa stavu k 30. septembru sledovaného roka. Výsledky zisťovania sa použijú ako podklad na riadiacu a rozhodovaciu činnosť, využívajú sa pri spracúvaní štatistických ročeniek a na medzinárodné porovnanie.

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa počtu tried a detí, druhu starostlivosti, národnosti, vekovej štruktúry a individuálnej integrácie detí, evidenčného počtu zamestnancov a škôl v prírode.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Materské školy.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 4. októbra sledovaného roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo školstva Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo školstva Slovenskej republiky prostredníctvom Ústavu informácií a prognóz školstva.

10. Názov zisťovania: Výkaz o základnej škole

Značka štatistického formulára: Škol (MŠ SR) 3-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o základnej škole podľa stavu k 15. septembru sledovaného roka. Výsledky zisťovania sa použijú ako podklad na riadiacu a rozhodovaciu činnosť, využívajú sa pri spracúvaní štatistických ročeniek a na medzinárodné porovnanie.

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa odchodu žiakov základných škôl, tried a žiakov podľa ročníkov, organizácie vyučovania, školských klubov, žiakov podľa národnosti, individuálne integrovaných žiakov podľa druhu postihnutia, žiakov učiacich sa cudzí jazyk, vekovej štruktúry žiakov, počtu pedagogických zamestnancov a dopĺňajúce ukazovatele.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Základné školy.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 20. septembra sledovaného roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo školstva Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo školstva Slovenskej republiky prostredníctvom Ústavu informácií a prognóz školstva.

11. Názov zisťovania: Výkaz o prospechu žiakov v základných a špeciálnych školách

Značka štatistického formulára: Škol (MŠ SR) 3a-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie potrebné pri hodnotení kvalitatívnych prvkov pedagogického procesu. Výsledky sa využijú pri prijímaní opatrení v riadiacej činnosti v oblasti základného a špeciálneho školstva a na medzinárodné porovnanie.

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa počtu žiakov v jednotlivých ročníkoch, prospechu, neklasifikovanosti a žiakov opakujúcich ročník.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Základné školy a špeciálne školy.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 6. septembra sledovaného roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo školstva Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo školstva Slovenskej republiky prostredníctvom Ústavu informácií a prognóz školstva.

12. Názov zisťovania: Výkaz o rozšírenom vyučovaní predmetov a nepovinných predmetov v základných školách

Značka štatistického formulára: Škol (MŠ SR) 3b-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať prehľad o rozšírenom vyučovaní a záujmoch žiakov, ako aj podklady na ekonomické účely. Výsledky zisťovania sa využívajú pri spracúvaní štatistických ročeniek a na medzinárodné porovnanie.

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa rozšíreného vyučovania cudzích jazykov, matematiky, športových tried v členení tried a žiakov podľa jednotlivých ročníkov, nepovinných predmetov, ako aj podľa zistenia dĺžky dochádzky a podľa počtu žiakov v jednotlivých ročníkoch.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Základné školy.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 20. septembra sledovaného roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo školstva Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo školstva Slovenskej republiky prostredníctvom Ústavu informácií a prognóz školstva.

13. Názov zisťovania: Výkaz o špeciálnej škole materskej, základnej

Značka štatistického formulára: Škol (MŠ SR) 4-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o špeciálnej škole podľa stavu k 15. septembru sledovaného roka. Výsledky zisťovania sa použijú ako podklad na riadiacu prácu a rozhodovaciu činnosť, využívajú sa pri spracúvaní štatistických ročeniek a na medzinárodné porovnanie.

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa počtu jednotlivých druhov škôl, detí a žiakov podľa druhu postihnutia, vekovej štruktúry, za predchádzajúci rok počet žiakov, ktorí skončili školskú dochádzku, a za sledované obdobie triedy a počet žiakov učiacich sa cudzí jazyk podľa ročníkov a národnosti, evidenčný počet zamestnancov a dopĺňajúce ukazovatele.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Špeciálne školy.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 20. septembra sledovaného roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo školstva Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo školstva Slovenskej republiky prostredníctvom Ústavu informácií a prognóz školstva.

14. Názov zisťovania: Výkaz o špeciálnej strednej škole, o odbornom učilišti, o praktickej škole

Značka štatistického formulára: Škol (MŠ SR) 4a-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o špeciálnej strednej škole a odbornom učilišti podľa stavu k 15. septembru sledovaného roka. Výsledky zisťovania sa použijú ako podklad na riadiacu a rozhodovaciu činnosť, využívajú sa pri spracúvaní štatistických ročeniek a na medzinárodné porovnanie.

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa počtu žiakov učiacich sa cudzí jazyk podľa národnosti a počtu tried podľa ročníkov, študijných odborov a foriem štúdia, evidenčného počtu zamestnancov, ukazovatele o internáte a dopĺňajúce ukazovatele.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Špeciálne stredné školy a odborné učilištia.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 20. septembra sledovaného roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo školstva Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo školstva Slovenskej republiky prostredníctvom Ústavu informácií a prognóz školstva.

15. Názov zisťovania: Výkaz o individuálnej integrácii na stredných školách

Značka štatistického formulára: Škol (MŠ SR) 4b-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o individuálnej integrácii postihnutých detí, žiakov a študentov. Výsledky sa využijú pri prijímaní opatrení v riadiacej a rozhodovacej činnosti a na medzinárodné porovnanie.

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa jednotlivých druhov škôl, počtu detí, žiakov, študentov, tried a ročníkov podľa druhu postihnutia.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Riaditeľstvá stredných škôl.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: spolu s výkazom za príslušný typ školy v určenom termíne.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo školstva Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo školstva Slovenskej republiky prostredníctvom Ústavu informácií a prognóz školstva.

16. Názov zisťovania: Výkaz o špeciálnopedagogickej poradni a detskom integračnom centre

Značka štatistického formulára: Škol (MŠ SR) 5-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať podrobnejšie informácie o výchovnom poradenstve a poradenských zariadeniach. Výsledky zisťovania sa použijú ako podklad pri rozhodovacej a riadiacej činnosti, odbornej starostlivosti o zdravotne postihnuté deti a deti ohrozené postihnutím a na medzinárodné porovnanie.

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa výkonov špeciálnopedagogickej poradne a detského integračného centra, počtu klientov evidovaných podľa veku, druhu postihnutia a spôsobu vzdelávania, evidenčného počtu zamestnancov a ďalšie dopĺňajúce ukazovatele.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Špeciálnopedagogické poradne a detské integračné centrá.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 20. septembra nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo školstva Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo školstva Slovenskej republiky prostredníctvom Ústavu informácií a prognóz školstva.

17. Názov zisťovania: Výkaz o vekovej štruktúre študujúcich, novoprijatých študentov a absolventov stredných škôl, špeciálnych stredných škôl

Značka štatistického formulára: Škol (MŠ SR) 6-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o vekovej štruktúre študentov a absolventov v stredných odborných školách a špeciálnych stredných školách. Výsledky zisťovania sa využijú ako podklad pri spracúvaní medzinárodných štatistík.

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa vekovej štruktúry novoprijatých študentov, študentov spolu a absolventov stredných a špeciálnych stredných škôl podľa druhu, foriem a dĺžky štúdia.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Riaditeľstvá príslušných škôl.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: spolu s výkazom za príslušný typ školy v určenom termíne.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo školstva Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo školstva Slovenskej republiky prostredníctvom Ústavu informácií a prognóz školstva.

18. Názov zisťovania: Výkaz o gymnáziu, strednej odbornej škole, konzervatóriu

Značka štatistického formulára: Škol (MŠ SR) 7-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o gymnáziu, strednej odbornej škole a konzervatóriu podľa stavu k 15. septembru sledovaného roka. Výsledky zisťovania sa použijú ako podklad na riadiacu a rozhodovaciu činnosť a využijú sa pri spracúvaní štatistických podkladov a na medzinárodné porovnanie.

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa počtu tried podľa ročníkov, počtu žiakov učiacich sa cudzí jazyk podľa národnosti, študijných odborov a zamerania, kapacity školy, evidenčného počtu zamestnancov a dodatku za predchádzajúci školský rok.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Riaditeľstvá príslušných škôl.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 20. septembra sledovaného roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo školstva Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo školstva Slovenskej republiky prostredníctvom Ústavu informácií a prognóz školstva.

19. Názov zisťovania: Výkaz o prospechu a dochádzke žiakov (študujúcich) gymnázií, stredných odborných škôl, konzervatórií, stredných odborných učilíšť

Značka štatistického formulára: Škol (MŠ SR) 7a-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie potrebné pri hodnotení kvalitatívneho prvku na pedagogické účely a na prijímanie opatrení v riadiacej činnosti podľa stavu k 30. júnu sledovaného roka a na medzinárodné porovnanie.

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa prospechu a dochádzky žiakov a kvalitatívne údaje pedagogického procesu žiakov (študujúcich) podľa jednotlivých ročníkov.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Riaditeľstvá príslušných škôl.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 4. júla sledovaného roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo školstva Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo školstva Slovenskej republiky prostredníctvom Ústavu informácií a prognóz školstva.

20. Názov zisťovania: Výkaz o vyučovaní voliteľných a nepovinných predmetov v stredných školách

Značka štatistického formulára: Škol (MŠ SR) 7b-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o vyučovaní voliteľných a nepovinných predmetov v stredných školách podľa stavu k 15. septembru sledovaného roka. Informácie sa využijú na riadiacu a informatívnu činnosť v pedagogickom procese a na medzinárodné porovnanie.

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa počtu žiakov podľa jednotlivých ročníkov, v ktorých sa učia voliteľné a nepovinné predmety.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Riaditeľstvá stredných škôl.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 20. septembra sledovaného roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo školstva Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo školstva Slovenskej republiky prostredníctvom Ústavu informácií a prognóz školstva.

21. Názov zisťovania: Výkaz o združenej strednej škole

Značka štatistického formulára: Škol (MŠ SR) 8-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o združenej strednej škole podľa stavu k 15. septembru sledovaného roka. Výsledky zisťovania sa využijú ako podklad pri spracúvaní štatistických ročeniek a na medzinárodné porovnanie.

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa počtu tried podľa ročníkov, národnosti, študijných odborov a zamerania, počtu žiakov učiacich sa cudzí jazyk, kapacity školy, evidenčného počtu zamestnancov a dodatku za predchádzajúci školský rok.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Riaditeľstvá príslušných škôl.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 20. septembra sledovaného roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo školstva Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo školstva Slovenskej republiky prostredníctvom Ústavu informácií a prognóz školstva.

22. Názov zisťovania: Výkaz o školskej knižnici

Značka štatistického formulára: Škol (MŠ SR) 9-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie potrebné na zabezpečenie rozvoja školských knižníc. Výsledky zisťovania sa využijú ako podklad na spracúvanie štatistík na medzinárodné porovnanie.

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa počtu knižníc, knižničných jednotiek, prírastkov, aktivít knižníc, informačných technológií, počtu zamestnancov, finančných nákladov a iné údaje.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Školské knižnice.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 8. februára nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo školstva Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo školstva Slovenskej republiky prostredníctvom Ústavu informácií a prognóz školstva.

23. Názov zisťovania: Výkaz o akademickej knižnici

Značka štatistického formulára: Škol (MŠ SR) 10-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie potrebné na zabezpečenie rozvoja akademických knižníc a podklady na spracúvanie štatistických ročeniek a na medzinárodné porovnanie.

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa knižničného fondu, počtu čitateľov, výpožičiek, informačných technológií, finančných nákladov a podobne.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Čiastkové knižnice, ústredné knižnice, knižničné strediská.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 8. januára nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo školstva Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo školstva Slovenskej republiky prostredníctvom Ústavu informácií a prognóz školstva.

24. Názov zisťovania: Výkaz o vysokej škole

Značka štatistického formulára: Škol (MŠ SR) 11-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o vysokej škole podľa stavu k 31. októbru sledovaného roka. Výsledky zisťovania sa použijú ako podklad na riadiacu a rozhodovaciu činnosť a využijú sa pri spracúvaní štatistických ročeniek a na medzinárodné porovnanie.

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa počtu zapísaných študentov podľa študijných odborov a ročníkov, foriem štúdia, počtu študujúcich, počtu študentov podľa národnosti, počtu učiteľov, počtu štipendistov a vyplatenej sumy na štipendiá.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Fakulty vysokých škôl prostredníctvom rektorátu.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 6. novembra sledovaného roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo školstva Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo školstva Slovenskej republiky prostredníctvom Ústavu informácií a prognóz školstva.

25. Názov zisťovania: Výkaz o vekovej štruktúre študentov vysokých škôl

Značka štatistického formulára: Škol (MŠ SR) 11a-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o vekovej štruktúre študentov vysokých škôl podľa stavu k 31. októbru sledovaného roka. Výsledky zisťovania sa využijú ako podklad pri spracúvaní štatistík na medzinárodné porovnanie.

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa vekovej štruktúry študentov vysokých škôl podľa foriem štúdia.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Fakulty vysokých škôl prostredníctvom rektorátu.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 6. novembra sledovaného roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo školstva Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo školstva Slovenskej republiky prostredníctvom Ústavu informácií a prognóz školstva.

26. Názov zisťovania: Výkaz o absolventoch vysokých škôl

Značka štatistického formulára: Škol (MŠ SR) 12-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o absolventoch vysokých škôl. Výsledky zisťovania sa použijú na celospoločenské využitie, prognostické potreby, ako podklad na vypracúvanie štatistických ročeniek a na medzinárodné porovnanie.

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa absolventov vysokých škôl členených podľa študijných odborov Klasifikácie odborov vzdelania a podľa druhu štúdia.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Fakulty vysokých škôl prostredníctvom rektorátu.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 20. januára nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo školstva Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo školstva Slovenskej republiky prostredníctvom Ústavu informácií a prognóz školstva.

27. Názov zisťovania: Výkaz o vekovej štruktúre absolventov vysokých škôl

Značka štatistického formulára: Škol (MŠ SR) 12a-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o vekovej štruktúre absolventov vysokých škôl. Výsledky zisťovania sa použijú na celospoločenské využitie, prognostické potreby a ako podklad na medzinárodné porovnanie.

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa absolventov vysokých škôl členených podľa vekovej štruktúry a podľa druhu štúdia.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Fakulty vysokých škôl prostredníctvom rektorátu.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 20. januára nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo školstva Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo školstva Slovenskej republiky prostredníctvom Ústavu informácií a prognóz školstva.

28. Názov zisťovania: Výkaz o zariadení výchovnej prevencie a zariadení náhradnej výchovy

Značka štatistického formulára: Škol (MŠ SR) 14-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o tomto druhu zariadenia podľa stavu k 31. októbru sledovaného roka. Výsledky zisťovania sa použijú ako podkladový materiál na rozhodovaciu a riadiacu činnosť, ako aj pri vypracúvaní štatistických ročeniek a na medzinárodné porovnanie.

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa počtu žiakov, rozmiestnenia detí, príchodov a odchodov z domova (centra), chovancov, žiakov vyslaných do škôl v prírode, vybavenia zariadení, počtu zamestnancov a iné údaje.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Riaditeľstvá domovov a centier.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 6. novembra sledovaného roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo školstva Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo školstva Slovenskej republiky prostredníctvom Ústavu informácií a prognóz školstva.

29. Názov zisťovania: Výkaz o zariadení určenom na voľný čas a záujmovú činnosť detí a mládeže

Značka štatistického formulára: Škol (MŠ SR) 15-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie slúžiace v pedagogickom procese na vytváranie podmienok na využívanie voľného času a na záujmovú činnosť detí a mládeže. Výsledky zisťovania sa využijú pri spracúvaní štatistických ročeniek a na medzinárodné porovnanie.

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa záujmovej činnosti v jednotlivých oblastiach, počtu zariadení a podujatí, metodickej činnosti, letných táborov a evidenčného počtu zamestnancov.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Centrá voľného času a školské strediská záujmovej činnosti.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 6. novembra sledovaného roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo školstva Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo školstva Slovenskej republiky prostredníctvom Ústavu informácií a prognóz školstva.

30. Názov zisťovania: Výkaz o vysokoškolských jedálňach

Značka štatistického formulára: Škol (MŠ SR) 16-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o vysokoškolských jedálňach. Výsledky zisťovania sa použijú pre potreby rozhodovacej a riadiacej činnosti a ako podkladový materiál na vypracúvanie štatistických ročeniek.

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa výkonov, kapacít a zamestnancov jedální a tržieb jedální za predchádzajúci rok.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Študentské jedálne prostredníctvom rektorátov.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 7. januára nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo školstva Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo školstva Slovenskej republiky prostredníctvom Ústavu informácií a prognóz školstva.

31. Názov zisťovania: Výkaz o zariadení školského stravovania

Značka štatistického formulára: Škol (MŠ SR) 17-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o zariadení školského stravovania. Výsledky zisťovania sa použijú pre potreby rozhodovacej a riadiacej činnosti a ako podkladový materiál na vypracúvanie štatistických ročeniek.

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa počtu stravníkov, kapacít zariadení a ich výkonov, evidenčného počtu zamestnancov jedální a dopĺňajúce ukazovatele.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Zariadenia školského stravovania.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 8. januára nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo školstva Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo školstva Slovenskej republiky prostredníctvom Ústavu informácií a prognóz školstva.

32. Názov zisťovania: Výkaz o jazykovej škole a štátnej jazykovej škole

Značka štatistického formulára: Škol (MŠ SR) 18-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie podľa stavu k 30. novembru sledovaného roka na riadiace účely pri tvorbe siete škôl. Výsledky zisťovania sa použijú ako podklad pri spracúvaní štatistických ročeniek a na medzinárodné porovnanie.

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa poslucháčov podľa vyučovacieho jazyka a stupňa vyučovania jednotlivých druhov škôl.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Riaditeľstvá príslušných škôl.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 4. decembra sledovaného roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo školstva Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo školstva Slovenskej republiky prostredníctvom Ústavu informácií a prognóz školstva.

33. Názov zisťovania: Výkaz o domove mládeže

Značka štatistického formulára: Škol (MŠ SR) 19-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o domove mládeže podľa stavu k 31. októbru sledovaného roka. Výsledky zisťovania sa použijú pre potreby rozhodovacej a riadiacej činnosti a ako podkladový materiál na vypracúvanie štatistických ročeniek.

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa počtu ubytovaných žiakov, vybavenia domova a evidenčného počtu jeho zamestnancov.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Správy domovov.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 6. novembra sledovaného roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo školstva Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo školstva Slovenskej republiky prostredníctvom Ústavu informácií a prognóz školstva.

34. Názov zisťovania: Výkaz o vysokoškolských internátoch

Značka štatistického formulára: Škol (MŠ SR) 20-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o vysokoškolských internátoch podľa stavu k 31. decembru sledovaného roka. Výsledky zisťovania sa použijú pre potreby rozhodovacej a riadiacej činnosti a ako podkladový materiál na vypracúvanie štatistických ročeniek.

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa počtu ubytovaných študentov v internáte, ako aj kapacít a zamestnancov internátu.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Internáty prostredníctvom rektorátov.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 6. januára nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo školstva Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo školstva Slovenskej republiky prostredníctvom Ústavu informácií a prognóz školstva.

35. Názov zisťovania: Ročný výkaz o botanickej záhrade

Značka štatistického formulára: Škol (MŠ SR) 21-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o činnosti botanickej záhrady na riešenie vecných problémov a na medzinárodné porovnanie.

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa počtu zariadení a ich návštevníkov, kultúrno-výchovných akcií a účasti na nich, počtu záujmových krúžkov a počtu ich členov, počtu zamestnancov zariadení a ukazovatele týkajúce sa celkového hospodárenia.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Botanické záhrady, ktorých zakladateľom je Ministerstvo školstva Slovenskej republiky a Slovenská akadémia vied.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 2. februára nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo školstva Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo školstva Slovenskej republiky prostredníctvom Ústavu informácií a prognóz školstva.

36. Názov zisťovania: Výkaz o pedagogicko-psychologickej poradni

Značka štatistického formulára: Škol (MŠ SR) 22-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o psychologickom a výchovnom poradenstve a preventívnej starostlivosti o deti a mládež. Výsledky zisťovania sa použijú ako podklad pri rozhodovacej a riadiacej činnosti v oblasti poradenstva a prevencie a na medzinárodné porovnanie.

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa výkonov pedagogicko-psychologickej poradne, počtu klientov podľa druhu školy a zariadenia, počtu zamestnancov, aktivít v oblasti poradenstva, prevencie drogových závislostí a ďalšie dopĺňajúce ukazovatele.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Pedagogicko-psychologické poradne.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 6. septembra nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo školstva Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo školstva Slovenskej republiky prostredníctvom Ústavu informácií a prognóz školstva.

37. Názov zisťovania: Výkaz o centrách výchovnej a psychologickej prevencie

Značka štatistického formulára: Škol (MŠ SR) 23-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o centrách výchovnej a psychologickej prevencie. Výsledky zisťovania sa použijú ako podklad pri rozhodovacej a riadiacej činnosti, na zhodnotenie projektov v rámci prevencie drogových závislostí a na medzinárodné porovnanie.

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa činnosti centra výchovnej a psychologickej prevencie, dôvodu príchodu klienta do centra podľa druhu problému, prevencie drogových závislostí, internátnej starostlivosti, vybavenia zariadenia výchovnej starostlivosti, počtu zamestnancov.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Centrá výchovnej a psychologickej prevencie.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 6. septembra nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo školstva Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo školstva Slovenskej republiky prostredníctvom Ústavu informácií a prognóz školstva.

38. Názov zisťovania: Výkaz o základnej umeleckej škole

Značka štatistického formulára: Škol (MŠ SR) 24-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o základnej umeleckej škole podľa stavu k 15. októbru sledovaného roka. Výsledky zisťovania sa použijú pre potreby rozhodovacej a riadiacej činnosti a ako podkladový materiál na vypracúvanie štatistických ročeniek.

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa počtu žiakov študujúcich na jednotlivých umeleckých školách podľa ročníkov a stupňov v jednotlivých odboroch, evidenčného počtu zamestnancov a dopĺňajúce ukazovatele.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Základné umelecké školy.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 17. októbra sledovaného roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo školstva Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo školstva Slovenskej republiky prostredníctvom Ústavu informácií a prognóz školstva.

39. Názov zisťovania: Príloha k výkazu o základnej umeleckej škole

Značka štatistického formulára: Škol (MŠ SR) 24a-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať podrobnejšie informácie o hudobnom odbore základnej umeleckej školy. Výsledky zisťovania sa použijú pre potreby rozhodovacej a riadiacej činnosti.

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa hudobného odboru základnej umeleckej školy, členenia študujúcich a absolventov podľa hudobných nástrojov a iných zameraní, podľa stupňa vzdelania.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Základné umelecké školy.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 17. októbra sledovaného roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo školstva Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo školstva Slovenskej republiky prostredníctvom Ústavu informácií a prognóz školstva.

40. Názov zisťovania: Výkaz o strednom odbornom učilišti, o učilišti

Značka štatistického formulára: Škol (MŠ SR) 25-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o strednom odbornom učilišti a o učilišti podľa stavu k 30. septembru sledovaného roka. Výsledky zisťovania sa použijú pre potreby rozhodovacej a riadiacej činnosti, ako podkladový materiál na vypracúvanie štatistických ročeniek a na medzinárodné porovnanie.

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa žiakov podľa študijných a učebných odborov a ročníkov, kvalitatívne a kvantitatívne údaje o materiálno-technickom vybavení, ukazovatele týkajúce sa žiakov podľa národnosti a vyučovania cudzích jazykov, druhu a dĺžky štúdia alebo prípravy.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Riaditeľstvá príslušných škôl.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 4. októbra sledovaného roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo školstva Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo školstva Slovenskej republiky prostredníctvom Ústavu informácií a prognóz školstva.

41. Názov zisťovania: Výkaz o športovej škole - športovej triede

Značka štatistického formulára: Škol (MŠ SR) 26-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o športových školách, prípadne triedach. Výsledky zisťovania sa využijú na rozhodovaciu a riadiacu činnosť, ako podkladový materiál na vypracúvanie štatistických ročeniek a na medzinárodné porovnanie.

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa športových tried a žiakov podľa druhu športov, ako aj počtu trénerov podľa druhu pracovnej činnosti.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Riaditeľstvá škôl.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 20. januára nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo školstva Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo školstva Slovenskej republiky prostredníctvom Ústavu informácií a prognóz školstva.

42. Názov zisťovania: Príloha k výkazu o športovej škole - športovej triede

Značka štatistického formulára: Škol (MŠ SR) 26a-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o kvalifikovanosti trénerov v športových školách a športových triedach. Výsledky zisťovania sa využijú na rozhodovaciu a riadiacu činnosť.

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa kvalifikovanosti trénerov podľa druhu športu v športovej škole a športovej triede.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Riaditeľstvá škôl.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 20. januára nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo školstva Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo školstva Slovenskej republiky prostredníctvom Ústavu informácií a prognóz školstva.

43. Názov zisťovania: Výkaz o stredisku praktického vyučovania, o stredisku odbornej praxe

Značka štatistického formulára: Škol (MŠ SR) 27-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o stredisku praktického vyučovania a stredisku odbornej praxe podľa stavu k 30. septembru sledovaného roka. Výsledky zisťovania sa využijú pre potreby riadenia, rozhodovania a na vypracúvanie štatistických ročeniek.

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa žiakov podľa študijných a učebných odborov a ročníkov, evidenčného počtu zamestnancov a materiálno-technickej základne.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Strediská praktického vyučovania a strediská odbornej praxe.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 3. októbra sledovaného roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo školstva Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo školstva Slovenskej republiky prostredníctvom Ústavu informácií a prognóz školstva.

44. Názov zisťovania: Výkaz o škole v prírode

Značka štatistického formulára: Škol (MŠ SR) 29-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o školách v prírode. Výsledky zisťovania sa využijú pre potreby rozhodovacej a riadiacej činnosti a ako podkladový materiál na vypracúvanie štatistických ročeniek.

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa počtu ubytovaných v školách v prírode, ich vybavenia a evidenčného počtu zamestnancov.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Školy v prírode.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 9. januára nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo školstva Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo školstva Slovenskej republiky prostredníctvom Ústavu informácií a prognóz školstva.

45. Názov zisťovania: Výkaz o športovom stredisku pri škole

Značka štatistického formulára: Škol (MŠ SR) 30-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o športovom stredisku pri škole. Výsledky zisťovania sa využijú na rozhodovaciu a riadiacu činnosť a ako podkladový materiál na vypracúvanie štatistických ročeniek.

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa žiakov športového strediska pri škole podľa druhu športu, ako aj počtu trénerov podľa druhu pracovnej činnosti.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Riaditeľstvá základných a stredných škôl.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 20. januára nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo školstva Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo školstva Slovenskej republiky prostredníctvom Ústavu informácií a prognóz školstva.

46. Názov zisťovania: Príloha k výkazu o športovom stredisku pri škole

Značka štatistického formulára: Škol (MŠ SR) 30a-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o kvalifikovanosti trénerov v športovom stredisku pri škole. Výsledky zisťovania sa využijú na rozhodovaciu a riadiacu činnosť a ako podkladový materiál na vypracúvanie štatistických ročeniek.

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa kvalifikovanosti trénerov podľa druhu pracovnej činnosti v športovom stredisku pri škole.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Riaditeľstvá základných a stredných škôl.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 20. januára nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo školstva Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo školstva Slovenskej republiky prostredníctvom Ústavu informácií a prognóz školstva.

47. Názov zisťovania: Výkaz o telovýchovných zariadeniach využívaných školou

Značka štatistického formulára: Škol (MŠ SR) 31-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o telovýchovných zariadeniach využívaných školou. Výsledky zisťovania sa využijú na rozhodovaciu a riadiacu činnosť, ako podkladový materiál na vypracúvanie štatistických ročeniek a na medzinárodné porovnanie.

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa telovýchovných zariadení využívaných školou, ako sú telocvične, ihriská, bazény, haly, štadióny atď.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Základné, stredné a vysoké školy.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 20. januára nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo školstva Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo školstva Slovenskej republiky prostredníctvom Ústavu informácií a prognóz školstva.

48. Názov zisťovania: Výkaz o vzdelávacích zariadeniach v oblasti telesnej kultúry

Značka štatistického formulára: Škol (MŠ SR) 32-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o zabezpečovaní vzdelávacej činnosti vo vzdelávacích zariadeniach v oblasti telesnej kultúry. Výsledky zisťovania sa použijú ako podklad pri rozhodovacej a riadiacej činnosti v oblasti telesnej kultúry.

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa výkonov vzdelávacích zariadení v oblasti telesnej kultúry, činnosti zariadenia, počtu zaškolených frekventantov, počtu zamestnancov a podobne.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Vzdelávacie zariadenia, ktorým bolo vydané potvrdenie o akreditácii na vykonávanie špecializovaných činností v oblasti telesnej kultúry.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 15. januára nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo školstva Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo školstva Slovenskej republiky prostredníctvom Ústavu informácií a prognóz školstva.

49. Názov zisťovania: Výkaz o občianskych združeniach detí a mládeže

Značka štatistického formulára: Mlad (MŠ SR) 1-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o činnosti detí a mládeže v mimoškolskej činnosti. Výsledky zisťovania sa využijú na rozhodovaciu a riadiacu činnosť a na medzinárodné porovnanie.

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa počtu zamestnancov, vekového zloženia a vzdelanosti, sociálneho zloženia, činnosti združenia, zahraničných výmen a ekonomické ukazovatele.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Jednotlivé organizácie prostredníctvom Ústavu informácií a prognóz školstva.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 31. januára nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo školstva Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo školstva Slovenskej republiky prostredníctvom Ústavu informácií a prognóz školstva.

50. Názov zisťovania: Výkaz o informačných centrách mládeže (ICM)

Značka štatistického formulára: Mlad (MŠ SR) 2-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o živote a problémoch mladých ľudí, ktoré budú slúžiť na rozhodovanie pri hľadaní účinnej pomoci a na rozvoj tejto sociálnej kategórie - mládeže.

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa činností a podujatí centier mladých, edičnej činnosti, počtu klientov a ich vekovej štruktúry v rámci informačného servisu a evidenčného počtu zamestnancov centier.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Informačné centrá mladých.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 31. januára nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo školstva Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo školstva Slovenskej republiky prostredníctvom Ústavu informácií a prognóz školstva.

51. Názov zisťovania: Výkaz o žiakoch stredných škôl a študentoch vysokých škôl pre poisťovňu

Značka štatistického formulára: P (MŠ SR) 1-02

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o počte žiakov a študentov v jednotlivých mesiacoch pre poisťovňu.

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa počtu žiakov, študentov stredných a vysokých škôl, za ktorých platí štát nemocenské poistenie, počtu žiakov a študentov, ktorí dosiahli 18 rokov a za ktorých platí štát aj dôchodkové poistenie.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Stredné a vysoké školy.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: polročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: stredné školy do 3. júla a 5. januára, vysoké školy do 4. júla a 12. januára po skončení sledovaného obdobia.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo školstva Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo školstva Slovenskej republiky prostredníctvom Ústavu informácií a prognóz školstva.

52. Názov zisťovania: Výkaz o úrazovosti žiakov a študentov

Značka štatistického formulára: Úr (MŠ SR) 1-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie pre potreby riadenia a na prijímanie opatrení pri spôsobených úrazoch. Výsledky zisťovania sa využijú ako podkladový materiál na spracúvanie štatistických ročeniek.

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa počtu jednotlivých druhov úrazov, odškodnení za úrazy, zdrojov a príčin úrazov.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Školy a školské zariadenia.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 31. júla sledovaného roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo školstva Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo školstva Slovenskej republiky prostredníctvom Ústavu informácií a prognóz školstva.

53. Názov zisťovania: Výkaz o ďalšom vzdelávaní

Značka štatistického formulára: Dalv (MŠ SR) 1-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať základné informácie o vzdelávacích subjektoch a realizovaných vzdelávacích aktivitách v oblasti ďalšieho vzdelávania. Výsledky zisťovania sa použijú ako podklad pri rozhodovacej činnosti, pri tvorbe koncepcií ďalšieho a celoživotného vzdelávania obyvateľstva.

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa výkonov vzdelávacieho subjektu, kapacity, evidenčného počtu zamestnancov, zdroja financovania, vzdelávacej činnosti a účastníkov vzdelávania.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Vzdelávacie subjekty prostredníctvom Ústavu informácií a prognóz školstva.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 15. februára nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo školstva Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo školstva Slovenskej republiky prostredníctvom Ústavu informácií a prognóz školstva.

54. Názov zisťovania: Ročný výkaz o výskumno-vývojovom potenciáli

Značka štatistického formulára: VVP (MŠ SR) 1-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie pre Celoštátny informačný systém výskumno-vývojového potenciálu Slovenskej republiky a jeho využiteľnosť vytvorený na základe uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 576/1997.

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: dopĺňajúce ukazovatele výskumno-vývojového potenciálu týkajúce sa štruktúry kapacít výskumu a vývoja (ďalej len „VV“) podľa vecného zamerania a podľa druhu VV činností, štruktúry realizačných výstupov VV, medzinárodných vedecko-technických kontaktov a spolupráce, ukazovatele hospodárenia a úrovne laboratórneho vybavenia.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Všetky spravodajské jednotky, ktoré sa zaoberajú výskumnou a vývojovou činnosťou.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 15. februára nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo školstva Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo školstva Slovenskej republiky.

55. Názov zisťovania: Ročný výkaz o informačných technológiách v škole

Značka štatistického formulára: IKT (MŠ SR) 1-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o informačných technológiách v škole podľa stavu k 31. decembru sledovaného roka. Výsledky zisťovania sa použijú ako podklad na riadiacu a rozhodovaciu činnosť a na medzinárodné porovnanie.

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa vybavenosti škôl osobnými počítačmi, zdrojov ich získavania, pedagogického personálu a dopĺňajúce ukazovatele.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Základné, stredné a vysoké školy.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 20. januára nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo školstva Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo školstva Slovenskej republiky prostredníctvom Ústavu informácií a prognóz školstva.

56. Názov zisťovania: Ročný výkaz o činnosti diabetologických ambulancií

Značka štatistického formulára: A (MZ SR) 2-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o vývoji diabetu a účinnosti liečby. Výsledky zisťovania sa využijú na riadenie zdravotníctva, na hodnotenie zdravotného stavu obyvateľstva a na medzinárodné porovnanie pre Svetovú zdravotnícku organizáciu. Údaje sa uverejnia v zdravotníckych publikáciách.

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa výskytu jednotlivých typov diabetu a ich komplikácií, druhu liečby diabetu a vekového zloženia chorých na diabetes mellitus.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Zdravotnícke zariadenia - právne subjekty, bez ohľadu na počet zamestnancov, podľa Štatistickej odvetvovej klasifikácie ekonomických činností (OKEČ):

- zdravotníctvo (OKEČ 85.1).

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 20. januára nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky. Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky prostredníctvom Ústavu zdravotníckych informácií a štatistiky v Bratislave.

57. Názov zisťovania: Ročný výkaz o činnosti ambulancií pneumológie a ftizeológie

Značka štatistického formulára: A (MZ SR) 3-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie potrebné na vyhodnocovanie chorobnosti na tuberkulózu a respiračné choroby. Spracované údaje sa využijú na hodnotenie zdravotného stavu obyvateľstva a na medzinárodné porovnanie pre Svetovú zdravotnícku organizáciu. Údaje sa uverejnia v zdravotníckych publikáciách.

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa výskytu TBC a respiračných chorôb, prehľadu o jednotlivých typoch vyšetrení a očkovaní proti TBC.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Zdravotnícke zariadenia - právne subjekty, bez ohľadu na počet zamestnancov, podľa Štatistickej odvetvovej klasifikácie ekonomických činností (OKEČ):

- zdravotníctvo (OKEČ 85.1).

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 20. januára nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky. Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky prostredníctvom Ústavu zdravotníckych informácií a štatistiky v Bratislave.

58. Názov zisťovania: Ročný výkaz o činnosti psychiatrických ambulancií

Značka štatistického formulára: A (MZ SR) 4-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o zdravotnom stave pacientov evidovaných v psychiatrických oddeleniach a v ambulanciách podľa vybraných diagnóz. Spracované údaje sa využijú ako podklady na hodnotenie zdravotného stavu obyvateľstva, na zabezpečenie prevencie obyvateľstva, na rozvoj a riadenie zdravotníctva a na medzinárodné porovnanie pre Svetovú zdravotnícku organizáciu. Údaje sa uverejnia v zdravotníckych publikáciách.

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa psychiatrických zariadení, záchytných staníc, zdravotného stavu obyvateľstva podľa psychiatrických diagnóz, veku a pohlavia.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Zdravotnícke zariadenia - právne subjekty, bez ohľadu na počet zamestnancov, podľa Štatistickej odvetvovej klasifikácie ekonomických činností (OKEČ):

- zdravotníctvo (OKEČ 85.1).

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 20. januára nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky prostredníctvom Ústavu zdravotníckych informácií a štatistiky v Bratislave.

59. Názov zisťovania: Ročný výkaz o činnosti ambulancií pre deti a dorast

Značka štatistického formulára: A (MZ SR) 5-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o starostlivosti o deti. Spracované údaje sa využijú na hodnotenie zdravotného stavu detí a dorastu a na medzinárodné porovnanie pre Svetovú zdravotnícku organizáciu. Údaje sa uverejnia v zdravotníckych publikáciách.

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa chorôb detí a dorastu podľa jednotlivých druhov ochorení a činností špecializovaných pediatrických oddelení a pracovísk.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Zdravotnícke zariadenia - právne subjekty, bez ohľadu na počet zamestnancov, podľa Štatistickej odvetvovej klasifikácie ekonomických činností (OKEČ):

- zdravotníctvo (OKEČ 85.1).

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 20. januára nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky prostredníctvom Ústavu zdravotníckych informácií a štatistiky v Bratislave.

60. Názov zisťovania: Ročný výkaz o činnosti oddelenia lekárskej genetiky

Značka štatistického formulára: A (MZ SR) 6-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať potrebné informácie na hodnotenie geneticky ohrozených rodín a ako podklady na riadenie zdravotníctva. Spracované údaje sa využijú na hodnotenie zdravotného stavu obyvateľstva a na medzinárodné porovnanie pre Svetovú zdravotnícku organizáciu. Údaje sa uverejnia v zdravotníckych publikáciách.

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa prehľadu o zamestnancoch v ambulanciách, laboratóriách a na špecializovaných úsekoch oddelení lekárskej genetiky a o prenatálnych a chromozómových vyšetreniach.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Zdravotnícke zariadenia - právne subjekty, bez ohľadu na počet zamestnancov, podľa Štatistickej odvetvovej klasifikácie ekonomických činností (OKEČ):

- zdravotníctvo (OKEČ 85.1).

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 20. januára nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky prostredníctvom Ústavu zdravotníckych informácií a štatistiky v Bratislave.

61. Názov zisťovania: Ročný výkaz o činnosti gynekologických ambulancií

Značka štatistického formulára: A (MZ SR) 7-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o činnosti gynekologických ambulancií, o zdravotnom stave žien, tehotných žien a o používaní antikoncepčných prostriedkov. Spracované údaje sa využijú na hodnotenie zdravotného stavu obyvateľstva, na medzinárodné porovnanie pre Svetovú zdravotnícku organizáciu a na riadenie zdravotníctva. Údaje sa uverejnia v zdravotníckych publikáciách.

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa prehľadu o nových tehotenstvách, o počte a štruktúre gynekologických vyšetrení a prvýkrát zistených Ca ochorení.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Zdravotnícke zariadenia - právne subjekty, bez ohľadu na počet zamestnancov, podľa Štatistickej odvetvovej klasifikácie ekonomických činností (OKEČ):

- zdravotníctvo (OKEČ 85.1).

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 20. januára nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky prostredníctvom Ústavu zdravotníckych informácií a štatistiky v Bratislave.

62. Názov zisťovania: Ročný výkaz o stomatologickej starostlivosti

Značka štatistického formulára: A (MZ SR) 8-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o stomatologickej starostlivosti o obyvateľstvo. Súhrnné údaje sa využijú ako podklady do publikácií a na riadenie zdravotníctva.

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa činnosti stomatológa a stomatologickej starostlivosti o deti a dorast.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Zdravotnícke zariadenia - právne subjekty, bez ohľadu na počet zamestnancov, podľa Štatistickej odvetvovej klasifikácie ekonomických činností (OKEČ):

- zdravotníctvo (OKEČ 85.1).

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 20. januára nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky prostredníctvom Ústavu zdravotníckych informácií a štatistiky v Bratislave.

63. Názov zisťovania: Ročný výkaz o činnosti dermatovenerologických ambulancií

Značka štatistického formulára: A (MZ SR) 9-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o kožných a iných chorobách prenosných prevažne sexuálnym stykom podľa jednotlivých diagnóz. Spracované údaje sa využijú na hodnotenie zdravotného stavu obyvateľstva a na medzinárodné porovnanie pre Svetovú zdravotnícku organizáciu. Údaje sa uverejnia v zdravotníckych publikáciách.

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa počtu evidovaných pacientov podľa jednotlivých závažných kožných ochorení.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Zdravotnícke zariadenia - právne subjekty, bez ohľadu na počet zamestnancov, podľa Štatistickej odvetvovej klasifikácie ekonomických činností (OKEČ):

- zdravotníctvo (OKEČ 85.1).

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 20. januára nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky prostredníctvom Ústavu zdravotníckych informácií a štatistiky v Bratislave.

64. Názov zisťovania: Ročný výkaz o doraste

Značka štatistického formulára: A (MZ SR) 10-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o zdravotnej starostlivosti o dorast. Údaje sa uverejnia v zdravotníckych publikáciách a poskytnú Svetovej zdravotníckej organizácii. Spracované údaje využije Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky ako podklady na riadenie a rozvoj zdravotníctva.

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa prehľadu o doraste, vyšetreniach, dispenzarizovaných ochoreniach a o defektnom doraste.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Zdravotnícke zariadenia - právne subjekty, bez ohľadu na počet zamestnancov, podľa Štatistickej odvetvovej klasifikácie ekonomických činností (OKEČ):

- zdravotníctvo (OKEČ 85.1).

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 20. januára nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky prostredníctvom Ústavu zdravotníckych informácií a štatistiky v Bratislave.

65. Názov zisťovania: Ročný výkaz o činnosti oddelenia telovýchovného lekárstva

Značka štatistického formulára: A (MZ SR) 11-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o činnosti oddelení telovýchovného lekárstva. Údaje sa využijú na riadenie a rozvoj zdravotníctva.

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa preventívnych vyšetrení a odborných výkonov.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Zdravotnícke zariadenia - právne subjekty, bez ohľadu na počet zamestnancov, podľa Štatistickej odvetvovej klasifikácie ekonomických činností (OKEČ):

- zdravotníctvo (OKEČ 85.1).

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 20. januára nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky prostredníctvom Ústavu zdravotníckych informácií a štatistiky v Bratislave.

66. Názov zisťovania: Ročný výkaz o činnosti chirurgických odborov (ambulantných a posteľových)

Značka štatistického formulára: A (MZ SR) 12-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o jednotlivých ambulantných a posteľových chirurgických odboroch a vybraných chirurgických výkonoch. Údaje sa využijú ako podklady do zdravotníckych publikácií a na riadenie a rozvoj zdravotníctva.

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa prehľadu o vybraných chirurgických výkonoch.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Zdravotnícke zariadenia - právne subjekty, bez ohľadu na počet zamestnancov, podľa Štatistickej odvetvovej klasifikácie ekonomických činností (OKEČ):

- zdravotníctvo (OKEČ 85.1).

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 20. januára nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky prostredníctvom Ústavu zdravotníckych informácií a štatistiky v Bratislave.

67. Názov zisťovania: Ročný výkaz o nefrologickej starostlivosti a liečbe nahrádzajúcej funkciu obličiek

Značka štatistického formulára: A (MZ SR) 13-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o činnosti nefrologických ambulancií a dialyzačných stredísk, o pacientoch, ktorí vyžadujú liečbu nahrádzajúcu funkcie obličiek. Spracované údaje využije Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky ako podklady na riadenie a rozvoj zdravotníctva. Údaje sa uverejnia v zdravotníckych publikáciách.

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa prehľadu o nefrologických pracoviskách a lôžkovom fonde, počte zamestnancov, diagnózach, vekovom zložení pacientov a o spôsobe a dĺžke ich liečby, technickom a laboratórnom vybavení dialyzačných stredísk a nefrologických laboratórií.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Zdravotnícke zariadenia - právne subjekty, bez ohľadu na počet zamestnancov, podľa Štatistickej odvetvovej klasifikácie ekonomických činností (OKEČ):

- zdravotníctvo (OKEČ 85.1).

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 20. januára nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky prostredníctvom Ústavu zdravotníckych informácií a štatistiky v Bratislave.

68. Názov zisťovania: Ročný výkaz o operačných výkonoch

Značka štatistického formulára: A (MZ SR) 14-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať základné informácie o operačných výkonoch v oddeleniach a ambulanciách chirurgie, neurochirurgie, plastickej chirurgie, kardiochirurgie, ortopédie, traumatológie a liečbe popálenín. Údaje sa využijú ako podklady do zdravotníckych publikácií a na riadenie a rozvoj zdravotníctva.

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa časového rozsahu operačných výkonov, počtu neplánovaných operácií a reoperácií, operačných rán bez komplikácií, infikovaných operačných rán a nozokomiálnych nákaz.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Zdravotnícke zariadenia - právne subjekty, bez ohľadu na počet zamestnancov, podľa Štatistickej odvetvovej klasifikácie ekonomických činností (OKEČ):

- zdravotníctvo (OKEČ 85.1).

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 20. januára nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky prostredníctvom Ústavu zdravotníckych informácií a štatistiky v Bratislave.

68a. Názov zisťovania: Ročný výkaz o činnosti oftalmologických oddelení a ambulancií

Značka štatistického formulára: A (MZ SR) 15-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o pracoviskách, zamestnancoch a činnosti oftalmologických ambulancií a oddelení. Výsledky zisťovania sa využijú na riadenie zdravotníctva, na hodnotenie zdravotného stavu obyvateľstva a na medzinárodné porovnanie pre Svetovú zdravotnícku organizáciu. Údaje sa uverejnia v rezortných zdravotníckych publikáciách.

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa vyšetrení, výskytu jednotlivých vybraných ochorení, dispenzarizácie vybraných ochorení, druhu liečby a operačných výkonov a činností.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Zdravotnícke zariadenia - právne subjekty, bez ohľadu na počet zamestnancov, podľa Štatistickej odvetvovej klasifikácie ekonomických činností (OKEČ):

- zdravotníctvo (OKEČ 85.1).

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 20. januára nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky prostredníctvom Ústavu zdravotníckych informácií a štatistiky v Bratislave.

69. Názov zisťovania: Ročný výkaz o činnosti oddelení Fakultnej nemocnice pre cudzokrajné choroby

Značka štatistického formulára: A (MZ SR) 16-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o výskyte cudzokrajných chorôb. Informácie slúžia na ich včasné diagnostikovanie a vyhodnocovanie. Údaje sa uverejnia v publikáciách a poskytnú Svetovej zdravotníckej organizácii.

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa výskytu cudzokrajných chorôb, nárokov na jednotlivé druhy vyšetrení a prehľadu o odborných zamestnancoch poskytujúcich zdravotnícku pomoc.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Zdravotnícke zariadenia - právne subjekty, bez ohľadu na počet zamestnancov, podľa Štatistickej odvetvovej klasifikácie ekonomických činností (OKEČ):

- zdravotníctvo (OKEČ 85.1).

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 20. januára nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky prostredníctvom Ústavu zdravotníckych informácií a štatistiky v Bratislave.

70. Názov zisťovania: Ročný výkaz o činnosti kardiologických ambulancií

Značka štatistického formulára: A (MZ SR) 17-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o prevalencii a incidencii pacientov dispenzarizovaných v kardiologických ambulanciách. Spracované údaje sa využijú na hodnotenie zdravotného stavu, na epidemiologické analýzy, prognózovanie, návrhy preventívnych opatrení a na medzinárodné porovnanie pre Svetovú zdravotnícku organizáciu, OECD a Eurostat.

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa počtu pracovísk, pracovných miest, počtu pacientov dispenzarizovaných v kardiologických ambulanciách podľa vekových skupín, pohlavia, vybraných ochorení na choroby obehovej sústavy a revaskularizačných zákrokov.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Zdravotnícke zariadenia - právne subjekty, bez ohľadu na počet zamestnancov, podľa Štatistickej odvetvovej klasifikácie ekonomických činností (OKEČ):

- zdravotníctvo (OKEČ 85.1).

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 20. januára nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky prostredníctvom Ústavu zdravotníckych informácií a štatistiky v Bratislave.

71. Názov zisťovania: Ročný výkaz o činnosti neurologických ambulancií

Značka štatistického formulára: A (MZ SR) 18-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o činnosti neurologických ambulancií a o evidovaných pacientoch podľa vybraných skupín diagnóz. Údaje sa využijú ako podklady do zdravotníckych publikácií a na riadenie a rozvoj zdravotníctva.

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa počtu pracovísk, pracovných miest, činnosti neurologických ambulancií, počtu evidovaných pacientov podľa vybraných skupín diagnóz a vekovej štruktúry pacientov s cievnymi chorobami mozgu.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Zdravotnícke zariadenia - právne subjekty, bez ohľadu na počet zamestnancov, podľa Štatistickej odvetvovej klasifikácie ekonomických činností (OKEČ):

- zdravotníctvo (OKEČ 85.1).

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 20. januára nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky prostredníctvom Ústavu zdravotníckych informácií a štatistiky v Bratislave.

72. Názov zisťovania: Ročný výkaz o činnosti záchrannej zdravotnej služby (pracovísk urgentnej medicíny)

Značka štatistického formulára: A (MZ SR) 19-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o pracoviskách, pracovných miestach a činnosti záchrannej zdravotnej služby a lekárskej služby prvej pomoci. Údaje sa využijú ako podklady do zdravotníckych publikácií a na riadenie a rozvoj zdravotníctva.

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa počtu pracovísk, pracovných miest, činnosti záchrannej zdravotnej služby a lekárskej služby prvej pomoci.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Zdravotnícke zariadenia - právne subjekty, bez ohľadu na počet zamestnancov, podľa Štatistickej odvetvovej klasifikácie ekonomických činností (OKEČ):

- zdravotníctvo (OKEČ 85.1).

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 20. januára nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky prostredníctvom Ústavu zdravotníckych informácií a štatistiky v Bratislave.

72a. Názov zisťovania: Ročný výkaz o činnosti agentúry domácej ošetrovateľskej starostlivosti

Značka štatistického formulára: A (MZ SR) 20-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o agentúrach domácej ošetrovateľskej starostlivosti. Výsledky zisťovania sa využijú na riadenie zdravotníctva, na hodnotenie zdravotného stavu obyvateľstva a na medzinárodné porovnanie pre Svetovú zdravotnícku organizáciu. Údaje sa uverejnia v rezortných zdravotníckych publikáciách.

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa zamestnancov v agentúrach domácej ošetrovateľskej starostlivosti podľa jednotlivých kategórií a ošetrených osôb podľa vybraných diagnóz a vekových skupín.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Zdravotnícke zariadenia - právne subjekty, bez ohľadu na počet zamestnancov, podľa Štatistickej odvetvovej klasifikácie ekonomických činností (OKEČ):

- zdravotníctvo (OKEČ 85.1).

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 20. januára nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky prostredníctvom Ústavu zdravotníckych informácií a štatistiky v Bratislave.

73. Názov zisťovania: Ročný výkaz o činnosti oddelenia a ambulancie klinickej biochémie

Značka štatistického formulára: K (MZ SR) 1-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o metódach chemickej analýzy a ich podiele na správnom určení diagnózy, dynamickom sledovaní priebehu ochorenia a jeho liečby a na určení prognózy zdravotného stavu vyšetrovaného. Spracované údaje využije Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky ako podklady na riadenie a rozvoj zdravotníctva. Údaje sa uverejnia v zdravotníckych publikáciách.

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa prehľadu o počte pracovných miest podľa kategórií zamestnancov a o počte a druhu vyšetrení.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Zdravotnícke zariadenia - právne subjekty, bez ohľadu na počet zamestnancov, podľa Štatistickej odvetvovej klasifikácie ekonomických činností (OKEČ):

- zdravotníctvo (OKEČ 85.1).

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 20. januára nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky prostredníctvom Ústavu zdravotníckych informácií a štatistiky v Bratislave.

74. Názov zisťovania: Ročný výkaz o činnosti hematologického a transfúziologického oddelenia (úseku)

Značka štatistického formulára: K (MZ SR) 2-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o prevencii, diagnostikovaní a terapii chorôb krvi a krvotvorby, darcoch krvi, odberoch a o využívaní krvi a jej zložiek. Spracované údaje využije Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky ako podklady na riadenie a rozvoj zdravotníctva. Údaje sa uverejnia v zdravotníckych publikáciách.

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa prehľadu o počte laboratórnych vyšetrení pre hematológiu a transfúziológiu, počte darcov krvi, ich vyšetrení, o príprave jednotlivých zložiek krvi a o použití krvných prípravkov.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Zdravotnícke zariadenia - právne subjekty, bez ohľadu na počet zamestnancov, podľa Štatistickej odvetvovej klasifikácie ekonomických činností (OKEČ):

- zdravotníctvo (OKEČ 85.1).

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 20. januára nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky prostredníctvom Ústavu zdravotníckych informácií a štatistiky v Bratislave.

75. Názov zisťovania: Ročný výkaz o činnosti oddelenia (pracoviska) nukleárnej medicíny

Značka štatistického formulára: K (MZ SR) 3-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie súvisiace s používaním otvorených rádioaktívnych žiaričov na preventívne, diagnostické a liečebné účely. Spracované údaje využije Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky ako podklady na riadenie a rozvoj zdravotníctva. Údaje sa uverejnia v zdravotníckych publikáciách.

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa prehľadu o počte rádionuklidových vyšetrení, počte zamestnancov a o prístrojovom vybavení v oddeleniach nukleárnej medicíny.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Zdravotnícke zariadenia - právne subjekty, bez ohľadu na počet zamestnancov, podľa Štatistickej odvetvovej klasifikácie ekonomických činností (OKEČ):

- zdravotníctvo (OKEČ 85.1).

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 20. januára nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky prostredníctvom Ústavu zdravotníckych informácií a štatistiky v Bratislave.

76. Názov zisťovania: Ročný výkaz o činnosti rádiológie

Značka štatistického formulára: K (MZ SR) 4-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o rádiologických oddeleniach a pracoviskách, ich prístrojovom vybavení a o používaných rádiologických metódach. Spracované údaje využije Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky ako podklady na riadenie a rozvoj zdravotníctva. Údaje sa uverejnia v rezortných zdravotníckych publikáciách.

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa rádiologických vyšetrení, prístrojového vybavenia a personálneho zabezpečenia rádiologických oddelení.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Zdravotnícke zariadenia - právne subjekty, bez ohľadu na počet zamestnancov, podľa Štatistickej odvetvovej klasifikácie ekonomických činností (OKEČ):

- zdravotníctvo (OKEČ 85.1).

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 20. januára nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky prostredníctvom Ústavu zdravotníckych informácií a štatistiky v Bratislave.

77. Názov zisťovania: Ročný výkaz o činnosti fyziatricko-rehabilitačného (rehabilitačného) oddelenia a ambulancie

Značka štatistického formulára: K (MZ SR) 5-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o vyšetreniach, výkonoch, počte pacientov a ich štruktúre na fyziatricko-rehabilitačných pracoviskách. Spracované údaje využije Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky ako podklady na riadenie a rozvoj zdravotníctva. Údaje sa uverejnia v zdravotníckych publikáciách.

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa počtu a rozdelenia evidovaných osôb podľa diagnostických skupín, výkonov a personálneho vybavenia oddelení.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Zdravotnícke zariadenia - právne subjekty, bez ohľadu na počet zamestnancov, podľa Štatistickej odvetvovej klasifikácie ekonomických činností (OKEČ):

- zdravotníctvo (OKEČ 85.1).

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 20. januára nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky prostredníctvom Ústavu zdravotníckych informácií a štatistiky v Bratislave.

78. Názov zisťovania: Ročný výkaz o činnosti oddelenia (ambulancie) ortopedickej protetiky a výdajne individuálnych ortopedicko-protetických pomôcok

Značka štatistického formulára: K (MZ SR) 6-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie poskytujúce prehľad o pacientoch, ktorým sa venuje sústavná zdravotnícka starostlivosť z hľadiska ortopedickej protetiky. Spracované údaje využije Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky ako podklady na riadenie a rozvoj zdravotníctva. Údaje sa uverejnia v zdravotníckych publikáciách.

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa počtu zamestnancov, počtu vyšetrení, počtu zariadení výdajní individuálnych ortopedicko-protetických pomôcok, počtu osôb evidovaných v oddeleniach (ambulanciách) ortopedickej protetiky a poskytnutých individuálnych ortopedicko-protetických pomôcok.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Zdravotnícke zariadenia - právne subjekty, bez ohľadu na počet zamestnancov, podľa Štatistickej odvetvovej klasifikácie ekonomických činností (OKEČ):

- zdravotníctvo (OKEČ 85.1).

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 20. januára nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky prostredníctvom Ústavu zdravotníckych informácií a štatistiky v Bratislave.

79. Názov zisťovania: Ročný výkaz o činnosti ambulancie a laboratória klinickej imunológie a alergológie

Značka štatistického formulára: K (MZ SR) 7-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie potrebné na vyhodnocovanie chorobnosti na alergické a iné imunopatogeneticky podmienené stavy a informácie o činnosti imunologických laboratórií. Spracované údaje využije Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky ako podklady na riadenie a rozvoj zdravotníctva. Údaje sa uverejnia v zdravotníckych publikáciách.

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa prehľadu o počte ambulancií, pracovných miest, počte ochorení u sledovaných osôb a o vybraných vyšetreniach.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Zdravotnícke zariadenia - právne subjekty, bez ohľadu na počet zamestnancov, podľa Štatistickej odvetvovej klasifikácie ekonomických činností (OKEČ):

- zdravotníctvo (OKEČ 85.1).

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 20. januára nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky prostredníctvom Ústavu zdravotníckych informácií a štatistiky v Bratislave.

80. Názov zisťovania: Ročný výkaz o činnosti oddelenia patologickej anatómie

Značka štatistického formulára: K (MZ SR) 8-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o vyšetreniach a diagnostickom zhodnotení orgánov, tkanív a buniek odobratých pri lekárskom výkone. Údaje slúžia na včasné diagnostikovanie. Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky využíva tieto informácie ako podklady na riadenie a rozvoj zdravotníctva. Údaje sa uverejnia v zdravotníckych publikáciách.

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa počtu úmrtí, počtu pitiev, počtu oddelení a pracovných miest, ako aj prehľadu o činnosti oddelení.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Zdravotnícke zariadenia - právne subjekty, bez ohľadu na počet zamestnancov, podľa Štatistickej odvetvovej klasifikácie ekonomických činností (OKEČ):

- zdravotníctvo (OKEČ 85.1).

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 20. januára nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky prostredníctvom Ústavu zdravotníckych informácií a štatistiky v Bratislave.

81. Názov zisťovania: Ročný výkaz o činnosti súdnolekárskeho oddelenia

Značka štatistického formulára: K (MZ SR) 9-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o činnosti súdnolekárskeho oddelenia so zameraním na vybrané vyšetrenia. Spracované údaje využije Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky ako podklady na riadenie a rozvoj zdravotníctva. Údaje sa uverejnia v zdravotníckych publikáciách.

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa počtu vyšetrení, počtu pitiev podľa vekových kategórií detí, ostatných pitiev a personálneho vybavenia daného oddelenia.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Zdravotnícke zariadenia - právne subjekty, bez ohľadu na počet zamestnancov, podľa Štatistickej odvetvovej klasifikácie ekonomických činností (OKEČ):

- zdravotníctvo (OKEČ 85.1).

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 20. januára nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky prostredníctvom Ústavu zdravotníckych informácií a štatistiky v Bratislave.

82. Názov zisťovania: Ročný výkaz o posteľovom fonde zdravotníckeho zariadenia

Značka štatistického formulára: L (MZ SR) 1-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie umožňujúce kvantitatívne a kvalitatívne hodnotiť využitie lôžkovej kapacity jednotlivých posteľových oddelení v rámci zdravotníckeho zariadenia. Spracované údaje využije Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky ako podklady na riadenie a rozvoj zdravotníctva. Údaje sa uverejnia v zdravotníckych publikáciách.

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa posteľového fondu zdravotníckeho zariadenia a jeho využitia podľa jednotlivých oddelení, lekárskych miest v lôžkových oddeleniach a pracovných miest sestier a asistentov.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Zdravotnícke zariadenia - právne subjekty, bez ohľadu na počet zamestnancov, podľa Štatistickej odvetvovej klasifikácie ekonomických činností (OKEČ):

- zdravotníctvo (OKEČ 85.1).

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 20. januára nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky prostredníctvom Ústavu zdravotníckych informácií a štatistiky v Bratislave.

83. Názov zisťovania: Ročný výkaz o gynekologicko-pôrodníckej starostlivosti

Značka štatistického formulára: L (MZ SR) 3-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie na vyhodnotenie priebehu a druhov pôrodov a úmrtnosti rodičiek. Spracované výsledky slúžia na monitorovanie zdravotného stavu žien - gynekologická starostlivosť. Spracované údaje využije Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky ako podklady na riadenie a rozvoj zdravotníctva. Údaje sa uverejnia v zdravotníckych publikáciách.

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa prehľadu o gynekologicko-pôrodníckej starostlivosti v lôžkovej časti.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Zdravotnícke zariadenia - právne subjekty, bez ohľadu na počet zamestnancov, podľa Štatistickej odvetvovej klasifikácie ekonomických činností (OKEČ):

- zdravotníctvo (OKEČ 85.1).

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 20. januára nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky prostredníctvom Ústavu zdravotníckych informácií a štatistiky v Bratislave.

84. Názov zisťovania: Ročný výkaz o činnosti anestéziológie a intenzívnej medicíny

Značka štatistického formulára: L (MZ SR) 4-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o činnosti anestéziológie a intenzívnej medicíny. Údaje sa uverejnia v rezortných zdravotníckych publikáciách, ako aj pre potreby Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky.

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa materiálneho a personálneho zabezpečenia a zdravotníckych výkonov v oddeleniach anestéziológie a intenzívnej medicíny.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Zdravotnícke zariadenia - právne subjekty, bez ohľadu na počet zamestnancov, podľa Štatistickej odvetvovej klasifikácie ekonomických činností (OKEČ):

- zdravotníctvo (OKEČ 85.1).

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 20. januára nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky prostredníctvom Ústavu zdravotníckych informácií a štatistiky v Bratislave.

85. Názov zisťovania: Ročný výkaz o činnosti radiačnej onkológie

Značka štatistického formulára: L (MZ SR) 5-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie, ktoré slúžia ako podklady na sledovanie vývoja liečby ožarovaním ultrakrátkymi lúčmi. Spracované údaje využije Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky ako podklady na riadenie a rozvoj zdravotníctva. Údaje sa uverejnia v zdravotníckych publikáciách.

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa prehľadu o počte pacientov a postelí a o personálnom vybavení.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Zdravotnícke zariadenia - právne subjekty, bez ohľadu na počet zamestnancov, podľa Štatistickej odvetvovej klasifikácie ekonomických činností (OKEČ):

- zdravotníctvo (OKEČ 85.1).

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 20. januára nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky prostredníctvom Ústavu zdravotníckych informácií a štatistiky v Bratislave.

86. Názov zisťovania: Ročný výkaz o činnosti detských sanatórií

Značka štatistického formulára: L (MZ SR) 8-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o vývoji chorobnosti detí liečených v sanatóriách. Spracované údaje sa využijú na hodnotenie zdravotného stavu detí. Údaje sa uverejnia v zdravotníckych publikáciách.

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa siete a kapacity detských sanatórií a druhu postihnutia.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Zdravotnícke zariadenia - právne subjekty, bez ohľadu na počet zamestnancov, podľa Štatistickej odvetvovej klasifikácie ekonomických činností (OKEČ):

- zdravotníctvo (OKEČ 85.1).

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 20. januára nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky prostredníctvom Ústavu zdravotníckych informácií a štatistiky v Bratislave.

87. Názov zisťovania: Ročný výkaz o činnosti psychiatrického oddelenia nemocnice, psychiatrickej nemocnice a psychiatrickej liečebne

Značka štatistického formulára: L (MZ SR) 9-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie potrebné na zhodnotenie personálneho vybavenia a využitia lôžkovej kapacity psychiatrického oddelenia nemocnice, psychiatrickej nemocnice a psychiatrickej liečebne. Spracované údaje využije Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky ako podklady na riadenie a rozvoj zdravotníctva. Údaje sa uverejnia v zdravotníckych publikáciách.

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa prehľadu o posteľovom fonde a jeho využití pre dospelých, deti a dorast a o odbornom zabezpečení zdravotníckymi zamestnancami v psychiatrických zariadeniach.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Zdravotnícke zariadenia - právne subjekty, bez ohľadu na počet zamestnancov, podľa Štatistickej odvetvovej klasifikácie ekonomických činností (OKEČ):

- zdravotníctvo (OKEČ 85.1).

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 20. januára nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky prostredníctvom Ústavu zdravotníckych informácií a štatistiky v Bratislave.

88. Názov zisťovania: Ročný výkaz o neodkladnej chirurgickej pomoci pri niektorých ochoreniach

Značka štatistického formulára: L (MZ SR) 10-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o hospitalizovaných pacientoch pri náhlych ochoreniach a úrazoch. Spracované údaje využije Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky ako podklady na riadenie a rozvoj zdravotníctva. Údaje sa uverejnia v zdravotníckych publikáciách.

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa druhov náhlych príhod vyžadujúcich chirurgický zákrok.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Zdravotnícke zariadenia - právne subjekty, bez ohľadu na počet zamestnancov, podľa Štatistickej odvetvovej klasifikácie ekonomických činností (OKEČ):

- zdravotníctvo (OKEČ 85.1).

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 20. januára nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky prostredníctvom Ústavu zdravotníckych informácií a štatistiky v Bratislave.

89. Názov zisťovania: Ročný výkaz o výkonoch kúpeľných organizácií

Značka štatistického formulára: L (MZ SR) 11-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie, ktoré poskytujú prehľad o využití lôžkovej kapacity a o liečebných výkonoch v jednotlivých kúpeľných liečebniach. Získané údaje sa využijú na riadenie a rozvoj zdravotníctva.

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa počtu a štruktúry liečených pacientov a liečebných výkonov.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Zdravotnícke zariadenia - právne subjekty, bez ohľadu na počet zamestnancov, podľa Štatistickej odvetvovej klasifikácie ekonomických činností (OKEČ):

- zdravotníctvo (OKEČ 85.1).

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 20. januára nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky prostredníctvom Ústavu zdravotníckych informácií a štatistiky v Bratislave.

90. Názov zisťovania: Ročný výkaz o činnosti neurochirurgického oddelenia

Značka štatistického formulára: L (MZ SR) 12-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o výkonoch a počte pacientov v neurochirurgických oddeleniach, o posteľovom fonde a o kategóriách zdravotníckych zamestnancov v týchto oddeleniach. Spracované údaje využije Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky ako podklady na riadenie a rozvoj zdravotníctva. Údaje sa uverejnia v zdravotníckych publikáciách.

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa prehľadu o neurochirurgických oddeleniach v lôžkovej časti, o počte operácií a počte pacientov.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Zdravotnícke zariadenia - právne subjekty, bez ohľadu na počet zamestnancov, podľa Štatistickej odvetvovej klasifikácie ekonomických činností (OKEČ):

- zdravotníctvo (OKEČ 85.1).

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 20. januára nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky prostredníctvom Ústavu zdravotníckych informácií a štatistiky v Bratislave.

91. Názov zisťovania: Ročný výkaz o činnosti oddelenia a ambulancie klinickej onkológie

Značka štatistického formulára: L (MZ SR) 13-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie na vyhodnotenie činnosti oddelení a ambulancií klinickej onkológie. Spracované údaje využije Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky ako podklady na riadenie a rozvoj zdravotníctva. Údaje sa uverejnia v zdravotníckych publikáciách.

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa prehľadu o pracoviskách klinickej onkológie, pracovných miestach, prístrojovom vybavení, vyšetreniach a liečebných postupoch v oddeleniach a ambulanciách klinickej onkológie.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Zdravotnícke zariadenia - právne subjekty, bez ohľadu na počet zamestnancov, podľa Štatistickej odvetvovej klasifikácie ekonomických činností (OKEČ):

- zdravotníctvo (OKEČ 85.1).

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 20. januára nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky prostredníctvom Ústavu zdravotníckych informácií a štatistiky v Bratislave.

92. Názov zisťovania: Ročný výkaz o činnosti psychiatrického stacionára

Značka štatistického formulára: L (MZ SR) 14-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie potrebné na zhodnotenie personálneho vybavenia a využitia kapacity psychiatrického stacionára. Spracované údaje využije Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky ako podklady na riadenie a rozvoj zdravotníctva. Údaje sa uverejnia v zdravotníckych publikáciách.

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa prehľadu o pacientoch a činnosti stacionárov pre dospelých, dorast a deti a o odbornom zabezpečení zdravotníckymi zamestnancami.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Zdravotnícke zariadenia - právne subjekty, bez ohľadu na počet zamestnancov, podľa Štatistickej odvetvovej klasifikácie ekonomických činností (OKEČ):

- zdravotníctvo (OKEČ 85.1).

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 20. januára nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky prostredníctvom Ústavu zdravotníckych informácií a štatistiky v Bratislave.

93. Názov zisťovania: Ročný výkaz o činnosti motorového parku

Značka štatistického formulára: O DZ (MZ SR) 10-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o motorovom parku a prevoze pacientov. Získané údaje sa využijú pre potreby riadenia Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky.

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa počtu vozidiel podľa druhu, spotreby pohonných látok, počtu prevozov a počtu zamestnancov v dopravnej službe.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Zdravotnícke zariadenia - právne subjekty, bez ohľadu na počet zamestnancov, podľa Štatistickej odvetvovej klasifikácie ekonomických činností (OKEČ):

- zdravotníctvo (OKEČ 85.1).

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 20. januára nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky prostredníctvom Ústavu zdravotníckych informácií a štatistiky v Bratislave.

94. Názov zisťovania: Ročný výkaz o liekoch a zdravotníckych pomôckach

Značka štatistického formulára: OL (MZ SR) 1-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o predaji humánne registrovaných liekov III. kategórie vo forme voľného predaja bez doplatku. Výsledky zisťovania sa využijú pre potreby Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky a pre analytické potreby štatistiky.

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: výberové zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa výdavkov za lieky a zdravotnícke pomôcky.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Prevádzkovatelia verejných lekární a výdajní zdravotníckych potrieb - právne subjekty, bez ohľadu na počet zamestnancov, podľa Štatistickej odvetvovej klasifikácie ekonomických činností (OKEČ):

- lekárne (OKEČ 52.31),

- maloobchod so zdravotníckym a ortopedickým tovarom (OKEČ 52.32).

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 30. apríla nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky prostredníctvom Ústavu zdravotníckych informácií a štatistiky v Bratislave.

96. Názov zisťovania: Ročný výkaz o vybraných ekonomických ukazovateľoch neštátnych zdravotníckych zariadení

Značka štatistického formulára: ON (MZ SR) 2-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o finančnom hospodárení a o špecifických údajoch v neštátnych zdravotníckych zariadeniach. Výsledky zisťovania sa využijú na analytické účely štatistiky a pre potreby Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky.

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa výdavkov a nákladov, príjmov a výnosov a doplnkových ukazovateľov za neštátne zdravotnícke zariadenia (posteľové aj neposteľové) a vybraných ukazovateľov (za posteľové zdravotnícke zariadenia).

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Neštátne zdravotnícke zariadenia - právne subjekty, bez ohľadu na počet zamestnancov, podľa Štatistickej odvetvovej klasifikácie ekonomických činností (OKEČ):

- zdravotníctvo (OKEČ 85.1).

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 9. mája nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky prostredníctvom Ústavu zdravotníckych informácií a štatistiky v Bratislave.

97. Názov zisťovania: Ročný výkaz o stave zamestnancov v zdravotníckych službách

Značka štatistického formulára: M (MZ SR) 1-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o evidenčnom počte, vekovej a vzdelanostnej štruktúre zamestnancov v zdravotníctve. Spracované údaje využije Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky pri hodnotení personálneho zabezpečenia poskytovaných služieb v zdravotníctve. Údaje sa uverejnia v zdravotníckych publikáciách.

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele poskytujúce prehľad o evidenčnom počte zamestnancov vo fyzických osobách, priemernom evidenčnom počte zamestnancov prepočítanom, o vekovej a vzdelanostnej štruktúre zamestnancov v zdravotníctve podľa kategórií, mimoevidenčnom počte zamestnancov vo fyzických osobách a o informačných technológiách.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Zdravotnícke zariadenia - právne subjekty, bez ohľadu na počet zamestnancov, podľa Štatistickej odvetvovej klasifikácie ekonomických činností (OKEČ):

- zdravotníctvo (OKEČ 85.1).

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 20. januára nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky prostredníctvom Ústavu zdravotníckych informácií a štatistiky v Bratislave.

98. Názov zisťovania: Hlásenie o vzniku a zmenách štátnej zdravotníckej organizácie

Značka štatistického formulára: R (MZ SR) 1-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je príprava a aktualizácia registra štátnych zdravotníckych zariadení poskytujúcich zdravotnú starostlivosť na rôznej teritoriálnej úrovni (obec, okres, kraj, republika). Register poskytuje prehľad o rozmiestnení štátnych zdravotníckych zariadení a slúži pre potreby Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky na racionálne a efektívne rozmiestňovanie a využívanie zdravotníckych zariadení z hľadiska zabezpečovania potrebnej zdravotnej starostlivosti obyvateľom v jednotlivých regiónoch.

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa identifikácie štátneho zdravotníckeho zariadenia, územného začlenenia, druhu poskytovanej zdravotnej starostlivosti, zriaďovateľa, prevádzkovateľa, dátumov vzniku a zániku odbornej činnosti a organizácie, ako aj ostatné údaje o zdravotníckom zariadení.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Štátne zdravotnícke zariadenia a ostatné orgány, spoločnosti a organizácie pôsobiace na úseku zdravotníctva - právne subjekty, ktoré majú uzatvorený pracovný alebo služobný pomer s lekárom alebo farmaceutom, bez ohľadu na počet zamestnancov, podľa Štatistickej odvetvovej klasifikácie ekonomických činností (OKEČ):

- činnosti súvisiace s poistením a dôchodkovým zabezpečením (OKEČ 67.2),

- výskum a vývoj (OKEČ 73),

- verejná správa a obrana, povinné sociálne zabezpečenie (OKEČ 75),

- vyššie školstvo (OKEČ 80.3),

- zdravotníctvo (OKEČ 85.1),

- činnosť sociálnej starostlivosti (OKEČ 85.3),

- činnosti členských organizácií inde neuvedených (OKEČ 91).

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 10. kalendárneho dňa odo dňa doručenia tlačiva hlásenia.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky prostredníctvom Ústavu zdravotníckych informácií a štatistiky v Bratislave.

99. Názov zisťovania: Hlásenie štatistických údajov o lekárovi, farmaceutovi

Značka štatistického formulára: R (MZ SR) 8-99

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je príprava a aktualizácia registra lekárov a farmaceutov, ktorý bude obsahovať okrem identifikačných údajov aj informácie o pregraduálnej a postgraduálnej výchove lekárov a farmaceutov, údaje o vykonávanej činnosti v zdravotníckych zariadeniach, o pracovných úväzkoch a o pracovnoprávnych aspektoch.

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa identifikácie lekára alebo farmaceuta pracujúceho v zdravotníckych zariadeniach a ostatných organizáciách, ukazovatele, ktoré slúžia na vyhodnotenie odborného zamerania a vzdelania vzhľadom na vekovú štruktúru a odbor činnosti, ako aj pracovných úväzkov a pracovnoprávnych aspektov.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Štátne zdravotnícke zariadenia a ostatné orgány, spoločnosti a organizácie pôsobiace na úseku zdravotníctva - právne subjekty, ktoré majú uzatvorený pracovný alebo služobný pomer s lekárom alebo farmaceutom, bez ohľadu na počet zamestnancov, podľa Štatistickej odvetvovej klasifikácie ekonomických činností (OKEČ):

- činnosti súvisiace s poistením a dôchodkovým zabezpečením (OKEČ 67.2),

- výskum a vývoj (OKEČ 73),

- verejná správa a obrana, povinné sociálne zabezpečenie (OKEČ 75),

- vyššie školstvo (OKEČ 80.3),

- zdravotníctvo (OKEČ 85.1),

- činnosť sociálnej starostlivosti (OKEČ 85.3),

- činnosti členských organizácií inde neuvedených (OKEČ 91).

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: nepravidelne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 14. kalendárneho dňa po vzniku zmeny v priebehu roka a vždy do 31. januára nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky prostredníctvom Ústavu zdravotníckych informácií a štatistiky v Bratislave.

100. Názov zisťovania: Register chronických ochorení pľúc

Značka štatistického formulára: R (MZ SR) 4-02

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie na pravidelné mapovanie zdravotného stavu obyvateľstva. Vykonáva sa na základe požiadaviek Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky a Svetovej zdravotníckej organizácie. Dané zisťovanie je v súlade s globálnou stratégiou projektu SZO GOLD - Globálna iniciatíva pre diagnostiku, manažment a prevenciu chronickej obštrukčnej choroby pľúc.

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa identifikácie pacienta (priezvisko a meno, rodné číslo, miesto trvalého bydliska, prípadná zmena trvalého bydliska), sociálno-ekonomické informácie o pacientovi (pracovný stav), meno a priezvisko ošetrujúceho lekára a informácie týkajúce sa vybraných chronických ochorení pľúc, ich symptomatológie, spôsobu overenia diagnózy a liečby, resp. úmrtia.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Zdravotnícke zariadenia - právne subjekty, bez ohľadu na počet zamestnancov, podľa Štatistickej odvetvovej klasifikácie ekonomických činností (OKEČ):

- zdravotníctvo (OKEČ 85.1).

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: polročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 20. júla a 20. januára po skončení sledovaného obdobia.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky prostredníctvom Národného ústavu tuberkulózy a respiračných chorôb v Bratislave.

101. Názov zisťovania: Ročný výkaz o sieti zdravotníckych zariadení

Značka štatistického formulára: S (MZ SR) 1-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie poskytujúce prehľad o sieti zdravotníckych zariadení. Získané údaje využije Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky ako podklady na riadenie a rozvoj zdravotníctva a na publikačnú činnosť.

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa siete zdravotníckych zariadení, ich druhov, vybavenia lôžkami a počtu pracovných miest lekárov a sestier, vyšetrení (ošetrení) v organizačných útvaroch zdravotníckeho zariadenia a v návštevnej službe.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Zdravotnícke zariadenia - právne subjekty, bez ohľadu na počet zamestnancov, podľa Štatistickej odvetvovej klasifikácie ekonomických činností (OKEČ):

- zdravotníctvo (OKEČ 85.1).

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 20. januára nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky prostredníctvom Ústavu zdravotníckych informácií a štatistiky v Bratislave.

102. Názov zisťovania: Ročný výkaz o sieti neštátnych zdravotníckych zariadení

Značka štatistického formulára: S (MZ SR) 2-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie poskytujúce prehľad o sieti neštátnych zdravotníckych zariadení. Získané údaje využije Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky ako podklady na riadenie a rozvoj zdravotníctva a na publikačnú činnosť.

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa siete neštátnych zdravotníckych zariadení (ambulancií), ich druhov, počtu pracovných miest lekárov a sestier, vyšetrení (ošetrení) v organizačných útvaroch zdravotníckeho zariadenia a v návštevnej službe.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Neštátne zdravotnícke zariadenia - právne subjekty, bez ohľadu na počet zamestnancov, podľa Štatistickej odvetvovej klasifikácie ekonomických činností (OKEČ):

- zdravotníctvo (OKEČ 85.1).

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 20. januára nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky prostredníctvom Ústavu zdravotníckych informácií a štatistiky v Bratislave.

103. Názov zisťovania: Ročný výkaz o sieti zdravotníckych zariadení (posteľová časť)

Značka štatistického formulára: S (MZ SR) 3-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o rozvoji siete zariadení ústavnej zdravotnej starostlivosti. Výsledky zisťovania sa využijú na publikačnú činnosť a pre Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky na riadenie a rozvoj zdravotníctva.

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa siete zariadení ústavnej zdravotnej starostlivosti, o ich vybavení posteľami a zmenách v ich počte v sledovanom období podľa odborov poskytovaných služieb.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Zdravotnícke zariadenia - právne subjekty, bez ohľadu na počet zamestnancov, podľa Štatistickej odvetvovej klasifikácie ekonomických činností (OKEČ):

- zdravotníctvo (OKEČ 85.1).

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 20. januára nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky prostredníctvom Ústavu zdravotníckych informácií a štatistiky v Bratislave.

104. Názov zisťovania: Ročný výkaz o sieti zariadení kúpeľnej starostlivosti

Značka štatistického formulára: S (MZ SR) 6-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o sieti zariadení kúp