Rozhodnutie č. 611/2002 Z. z.Rozhodnutie Úradu pre reguláciu sieťových odvetví o rozsahu regulácie cien pre výrobu, výkup a rozvod tepla

(v znení č. 646/2002 Z. z., 715/2002 Z. z.)

Čiastka 236/2002
Platnosť od 26.10.2002
Účinnosť od 01.01.2003

611

ROZHODNUTIE

Úradu pre reguláciu sieťových odvetví

z 24. septembra 2002

o rozsahu regulácie cien pre výrobu, výkup a rozvod tepla

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len „úrad") podľa § 12 ods. 3 zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon") ustanovuje:

Článok 1

Na účely tohto rozhodnutia sa rozumie

a) sústavou zásobovania teplom sústava pozostávajúca z jedného alebo viacerých zdrojov tepla a rozvodu tepla po odberné miesta,

b) rozvodom tepla časť sústavy zásobovania teplom pozostávajúca z tepelnej siete a odovzdávacích staníc tepla alebo časti tepelnej siete,

c) tepelnou sieťou komplex objektov a zariadení na dopravu tepla zo zdrojov k odberateľom tepla; súčasťou tepelnej siete je prepojenie zdrojov medzi sebou, prečerpávacie, odovzdávacie a zmiešavacie stanice a iné,

d) dodávateľom tepla držiteľ licencie alebo osvedčenia o registrácii na výrobu, výkup alebo rozvod tepla, ktorý dodáva teplo podľa uzavretej zmluvy o dodávke tepla odberateľovi tepla,

e) odberným miestom zmluvne dohodnuté miesto, na ktorom je umiestnené určené meradlo na meranie dodaného tepla pre jedného odberateľa tepla,

f) odberateľom tepla fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá odoberá teplo na základe zmluvy o dodávke tepla od dodávateľa tepla,

g) konečným spotrebiteľom tepla fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá dodané teplo spotrebúva na vlastné účely alebo ktorej priamy odberateľ tepla rozpočítava dodané teplo,

h) výrobou tepla konverzia primárnej energie paliva alebo inej formy energie na teplo v domovej kotolni, blokovej kotolni alebo vo výhrevni,

i) kombinovanou výrobou tepla a elektriny proces konverzie primárnej energie paliva, pri ktorom sa v jednom spoločnom tepelnom cykle generujú obidve finálne formy energie (teplo a elektrina),

j) zdrojom s kombinovanou výrobou tepla a elektriny zdroj, v ktorom je nainštalované najmenej jedno zariadenie na kombinovanú výrobu tepla a elektriny,

k) konkurenčnou cenou tepla cena tepla určená úradom na príslušný regulačný rok metódou konkurenčného prostredia ako cena tepla z individuálneho tepelného zdroja na spaľovanie zemného plynu,

l) maximálnou cenou tepla pre regulovaný subjekt cena tepla na odbernom mieste, ktorá zahŕňa ekonomicky oprávnené náklady a primeraný zisk,

m) priemernou cenou tepla úradom stanovená cena pre potreby diferencovania predkladaných podkladov súvisiacich s určovaním maximálnych cien tepla pre regulované subjekty určená ako očakávaný priemer maximálnych cien pre konečného spotrebiteľa v regulačnom roku t,

n) regulačným rokom obdobie začínajúce 1. januára a končiace 31. decembra kalendárneho roku,

o) rokom t regulačný rok, pre ktorý sa určuje maximálna cena pre regulovaný subjekt,

p) rokom t + 1 regulačný rok, ktorý nasleduje po roku t,

q) regulačným obdobím vymedzené obdobie, pre ktoré platí stanovený rozsah regulácie maximálnej ceny pre výrobu, výkup a rozvod tepla,

r) variabilnými nákladmi náklady, ktoré sú úplne alebo čiastočne ovplyvnené objemom výroby,

s) fixnými nákladmi náklady, ktoré nie sú ovplyvnené objemom výroby,

t) výkupom tepla odber tepla z obnoviteľných alebo druhotných zdrojov tepla (spaľovní) pripojených do sústavy zásobovania teplom.

Článok 2

(1) Pre regulované činnosti výroby, výkupu a rozvodu tepla ekonomicky oprávnenými nákladmi sú

a) variabilné náklady na palivo alebo náklady na nákup tepla,

b) ostatné variabilné náklady, ktoré zahŕňajú náklady na dopravu paliva, náklady na elektrinu, technologickú vodu a technologické hmoty,

c) neregulovaná zložka fixných nákladov, ktorá zahŕňa poistenie majetku, dane a poplatky, nájomné (za nájom sústavy tepelných zariadení maximálne do výšky odpisov), revízie a zákonné prehliadky a overenia, poplatky za znečistenie, náklady na audit účtov, odpisy investičného majetku priamo súvisiace s výrobou a rozvodom tepla, náklady na údržbu a opravy, úroky z investičného úveru,

d) regulovaná zložka fixných nákladov, ktorá zahŕňa osobné náklady vrátane odvodov do poistných fondov, prevádzkový materiál, náklady na služby, cestnú daň, ostatné prevádzkové a finančné náklady, odpisy investičného majetku, ktoré nepriamo súvisia s výrobou a rozvodom tepla.

(2) Ekonomicky oprávnené náklady nie sú

a) náklady sankčného charakteru,

b) náklady na spotrebu paliva súvisiacu s nehospodárnou výrobou a rozvodom tepla,

c) náklady spojené s nevyužitými prevádzkami a výrobnými kapacitami,

d) odmeny členov štatutárnych orgánov a ďalších orgánov právnických osôb za výkon funkcie, doplnkové dôchodkové poistenie hradené zamestnávateľom, odstupné a s tým súvisiace odvody do fondov,

e) tuzemské a zahraničné stravné nad limit určený osobitným predpisom,1)

f) zavinené manká a škody na majetku vrátane škody zo zníženia cien nevyužiteľných zásob a likvidácie zásob,

g) náklady vyplývajúce z chýb v počtoch, kalkulačných prepočtoch alebo účtovníctve, duplicitne účtované náklady,

h) náklady na reprezentáciu a dary,

i) odmeny na životné jubileá (vrátane darov) a odchod do dôchodku,

j) príspevky na rekreačné, regeneračné, rekondičné a ozdravné pobyty, ak osobitný predpis neustanovuje inak,

k) štipendiá študentom a učňom.

(3) Za nevyužité prevádzkové a výrobné kapacity sa považujú zariadenia, ktorých inštalovaný výkon prevyšuje požadovaný rezervný výkon navrhnutý v súlade s príslušnými technickými normami.

Článok 3

(1) Úrad určuje na rok 2003 konkurenčnú cenu tepla 480 Sk/GJ vrátane DPH.

(2) V odôvodnených prípadoch môže úrad určiť maximálnu cenu tepla pre regulovaný subjekt vyššiu, ako je uvedené v odseku 1, najmä ak ide o palivo s vysokou cenou alebo o zložité sústavy zásobovania teplom s viacerými regulovanými subjektmi v sústave. V takomto prípade predložia regulované subjekty spolu s kalkuláciou ceny aj podrobné zdôvodnenie prekročenia ceny.

(3) Úrad určí maximálnu cenu tepla (Sk/GJ) pre regulovaný subjekt na odbernom mieste, ktorá bude súčtom ceny predstavujúcej variabilnú zložku nákladov, ceny predstavujúcej fixnú zložku nákladov s primeraným ziskom na zmluvne dohodnuté množstvo tepla a DPH. Jednotlivé zložky maximálnej ceny tepla určené úradom pre regulovaný subjekt nemožno prekročiť. Regulovaný subjekt fakturuje cenu predstavujúcu variabilnú zložku nákladov na základe nameraného množstva tepla na odbernom mieste a cenu predstavujúcu fixnú zložku na základe zmluvne dohodnutého množstva tepla.

(4) Na určenie maximálnej ceny tepla pre regulovaný subjekt úrad určuje rozsah kalkulácie podľa prílohy č. 1 tohto rozhodnutia.

(5) Na vypracovanie návrhu maximálnej ceny tepla pre regulovaný subjekt úrad určuje spôsob výpočtu

a) variabilnej zložky ceny tepla, ktorá sa vypočíta s použitím normatívnych ročných účinností určených pri overovaní hospodárnosti prevádzky sústavy tepelných zariadení na zmluvne dohodnuté množstvo,

b) regulovanej zložky fixných nákladov maximálnej ceny tepla podľa prílohy č. 2 A tohto rozhodnutia. Na základe celkového skutočne dodaného množstva tepla v roku 2001 sú regulované subjekty rozdelené do kategórií takto:

do 4 000 GJ,

od 4 001 GJ do 50 000 GJ,

od 50 001 GJ do 100 000 GJ,

od 100 001 GJ do 250 000 GJ,

od 250 001 GJ do 400 000 GJ,

nad 400 000 GJ.

Na posúdenie oprávnenej výšky nákladov kalkulovaných v položke 3.3 kalkulácie ceny tepla určuje úrad limit tejto položky v jednotlivých kategóriách takto:

do 4 000 GJmaximálne do výšky skutočných nákladov okrem nákladov uvedených v článku 2 ods. 2 tohto rozhodnutia,
od 4 001 GJ do 50 000 GJmaximálne 60 Sk/GJ,
od 50 001 GJ do 100 000 GJmaximálne 52 Sk/GJ,
od 100 001 GJ do 250 000 GJmaximálne 50 Sk/GJ,
od 250 001 GJ do 400 000 GJmaximálne 45 Sk/GJ,
nad 400 000 GJmaximálne 40 Sk/GJ.

Uvedený limit sa vzťahuje na každý regulovaný subjekt, ktorý vykonáva regulovanú činnosť.

Výsledná cena tepla pre regulovaný subjekt do 4 000 GJ nesmie byť vyššia ako priemerná cena.

c) zisku maximálne do výšky 25 Sk/GJ pre každý regulovaný subjekt, ktorý vykonáva regulovanú činnosť. Pri odsúhlasení výšky zisku s ohľadom na jeho použitie úrad prihliada najmä na

- zvýšenie alebo zníženie dane z príjmu,

- splácanie istiny investičného úveru zameraného na dosiahnutie efektívnosti prevádzky strojnotechnologického zariadenia na výrobu a rozvod tepla,

- zvýšenie alebo zníženie potreby zisku vyplývajúceho z preukázateľne vyšších alebo nižších nárokov na rozdelenie zisku.

(6) Úsporu nákladov položky 3.3 kalkulácie ceny tepla možno premietnuť do zisku najskôr v roku t + 1 podľa vzorcov:

Ut = Nt - Nt+1,

Zt+1 = Zt + Ut,

pričom

Ut - úspora (zníženie) nákladov regulovanej zložky v roku t + 1 oproti roku t,

Nt - úradom odsúhlasená regulovaná zložka nákladov pre regulovaný subjekt v roku t,

Nt + 1 - regulovaná zložka nákladov, ktorú regulovaný subjekt uvedie do kalkulácie na rok t + 1,

Zt - úradom odsúhlasený zisk pre regulovaný subjekt v roku t,

Zt + 1 - zvýšený zisk pre regulovaný subjekt v roku t + 1.

(7) V prípade, že v jednej sústave zásobovania teplom vykonávajú činnosť viaceré regulované subjekty, úrad určí maximálne ceny tepla pre jednotlivé regulované subjekty a jednotlivé odberné miesta súčtovým spôsobom tak, aby sa neprekročila konkurenčná cena tepla podľa odseku 1 tohto článku, pričom regulované subjekty predkladajú kalkuláciu na určenie maximálnej ceny tepla pre regulovaný subjekt súčasne.

(8) V prípadoch podľa odseku 7 sa predpokladá vzájomná súčinnosť regulovaných subjektov. V sporných prípadoch predložia regulované subjekty návrh kalkulácie a úrad určí maximálne ceny pre jednotlivé regulované subjekty uplatnením zjednodušenej metódy založenej na teórii dlhodobých marginálnych nákladov.

(9) V zdrojoch s kombinovanou výrobou tepla a elektriny na určenie maximálnej ceny tepla pre regulovaný subjekt predloží regulovaný subjekt kalkuláciu nákladov osobitne pre výrobu tepla a osobitne pre výrobu elektriny a tepla. Regulovaný subjekt si metódu delenia spoločných nákladov zvolí podľa konkrétnych podmienok zdroja. Regulovaný subjekt v komentári uvedie použitú metódu delenia nákladov a hodnotu použitých koeficientov delenia spoločných nákladov.

(10) Ak regulovaný subjekt zabezpečuje dodávku tepla v rámci mestských častí alebo miest a obcí viacerými sústavami zásobovania teplom, môže predložiť úradu návrh jednej ceny tepla pre všetky odberné miesta rovnakej časti sústavy zásobovania teplom s tým, že sa osobitne sledujú náklady každého zdroja, množstvo vyrobeného tepla na každom zdroji, ako aj náklady súvisiace s rozvodom tepla.

(11) Regulovaný subjekt s pôsobnosťou na celom území Slovenskej republiky, ktorý nemá regulovanú činnosť ako hlavný predmet podnikania (napr. Slovenská pošta, Slovenské telekomunikácie, ŽSR), môže predložiť úradu návrh jednej ceny tepla pre odberné miesta vo viacerých mestách alebo v obciach v súlade s organizačnou štruktúrou regulovaného subjektu s tým, že sa osobitne sledujú náklady každého zdroja, množstvo vyrobeného tepla na každom zdroji, ako aj náklady súvisiace s rozvodom tepla.

Článok 4

(1) Úrad stanovuje na rok 2003 priemernú cenu tepla vo výške 450 Sk/GJ vrátane DPH.

(2) Regulovaný subjekt predkladá návrh na určenie maximálnej ceny tepla formou kalkulácie maximálnej ceny tepla pre regulovaný subjekt podľa prílohy č. 1 tohto rozhodnutia v členení na jednotlivé odberné miesta rovnakej časti sústavy zásobovania teplom a sumárnu kalkuláciu. V návrhu cien regulovaný subjekt uvedie identifikačné údaje a doplňujúce údaje o sústave zásobovania teplom podľa prílohy č. 3 tohto rozhodnutia.

(3) V prvom roku regulačného obdobia predkladá regulovaný subjekt okrem návrhu ceny na rok 2003 aj predbežnú kalkuláciu na rok 2002 a skutočnú kalkuláciu maximálnej ceny tepla za rok 2001.

(4) Regulovaný subjekt predkladá zoznam odberateľov tepla, ktorý obsahuje zmluvne dohodnuté množstvá tepla podľa prílohy č. 2 B tohto rozhodnutia.

(5) Návrh na určenie maximálnej ceny pre regulovaný subjekt a zoznam odberateľov tepla predkladá regulovaný subjekt v písomnej aj elektronickej podobe na jednotných formulároch, ktoré úrad zverejní na internetovej stránke úradu. Návrh ceny predložený iným spôsobom a na iných formulároch úrad nebude akceptovať ako predložený návrh.

(6) Regulovaný subjekt, ktorý predloží návrh ceny vyšší, ako je úradom stanovená priemerná cena podľa odseku 1, predkladá okrem podkladov podľa odsekov 2, 3 a 4 tohto článku aj tieto podklady:

a) súvahu a výkaz ziskov a strát za rok t - 2,2)

b) výročnú a audítorskú správu za rok t - 2,2)

c) plán investičných výdavkov za regulované činnosti na roky t až t + 4,

d) plán opráv,

e) výšku základného imania regulovaného subjektu,

f) koncepciu rozvoja tepelného hospodárstva.

(7) Podklady uvedené v odseku 6 písm. a) až d) predkladá regulovaný subjekt, ktorý vykonáva regulovanú činnosť ako hlavný predmet podnikania; podklady uvedené v písmenách d) a f) predkladá regulovaný subjekt, ktorý nemá regulovanú činnosť ako hlavný predmet podnikania (napr. železnice, nemocnice a pod.).

(8) Ustanovenia odsekov 6 a 7 sa vzťahujú na regulované subjekty v jednej sústave, ak výsledná cena na poslednom odbernom mieste vytvorená súčtovým spôsobom z predložených návrhov cien regulovaných subjektov je vyššia ako úradom stanovená priemerná cena.

(9) Regulovaný subjekt poskytne ďalšie údaje podľa požiadaviek úradu, ak sú potrebné na schválenie návrhu cien alebo na kontrolu cien.

(10) Regulovaný subjekt predkladá úradu návrh maximálnych cien tepla na rok t najneskôr 15. novembra v roku t - 1. Predbežnú kalkuláciu ceny tepla na rok 2002 a skutočnú kalkuláciu ceny tepla za rok 2001 predloží regulovaný subjekt úradu najneskôr 15. októbra 2002 v štruktúre kalkulačného listu uvedeného v prílohe č. 1 tohto rozhodnutia v písomnej aj elektronickej podobe.

(11) Regulovaný subjekt predkladá úradu skutočnú kalkuláciu maximálnej ceny tepla za rok t - 1 najneskôr do 31. marca roku t. Skutočná kalkulácia sa predkladá v štruktúre kalkulačného listu uvedeného v prílohe č. 1 tohto rozhodnutia v písomnej aj elektronickej podobe.

(12) Úrad určí maximálnu cenu pre regulovaný subjekt na základe predloženého návrhu za predpokladu, že výpočty neobsahujú matematické chyby alebo že predložený návrh nie je v rozpore s určeným spôsobom výpočtu maximálnej ceny.

(13) V prípade, že úrad neurčí maximálnu cenu pre regulovaný subjekt z dôvodov uvedených v odseku 12, vyzve regulovaný subjekt, aby predložil nový návrh cien.

(14) Za dodávku tepla bez určenej maximálnej ceny pre regulovaný subjekt sa považuje dodávka tepla realizovaná za cenu,

- na ktorú regulovaný subjekt nepredložil návrh maximálnej ceny tepla,

- určenú úradom na základe návrhu spracovaného z nepravdivých údajov.

(15) Ak v priebehu regulačného roka úrad zistí, že určil maximálnu cenu pre regulovaný subjekt na základe návrhu, ktorý sa vypracoval z nesprávnych údajov, úrad do 30 dní od tohto zistenia stanoví novú maximálnu cenu, ktorú regulovaný subjekt bude fakturovať od termínu určeného úradom.

(16) Úrad určí a uverejní maximálne ceny do konca roku t - 1 pre všetky regulované subjekty, ktoré predložili úradu návrh maximálnej ceny tepla v termíne podľa odseku 10.

(17) Regulačné obdobie, pre ktoré platí toto rozhodnutie, je dva roky.

(18) Regulovaný subjekt, ktorý nemá k 1. januáru 2003 úradom určenú cenu tepla, fakturuje za dodávku tepla len variabilnú zložku ceny tepla podľa čl. 3 ods. 5 písm. a) a fixnú zložku ceny tepla maximálne do výšky regulovanej zložky (položky 3.3 prílohy č. 2 A) fixných nákladov určených podľa čl. 3 ods. 5 písm. b) za dodaný GJ tepla. Táto platba sa považuje za preddavkovú.

Článok 5

(1) Dodávateľ tepla je povinný podľa § 33 zákona č. 70/1998 Z. z. o energetike a o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov vykupovať teplo z obnoviteľných alebo druhotných zdrojov tepla alebo z kombinovanej výroby tepla a elektriny za podmienok stanovených týmto zákonom.

(2) Dodávateľ tepla vykúpi teplo vyrobené v spaľovni komunálneho a priemyselného odpadu za cenu zodpovedajúcu kalkulovaným oprávneným nákladom vzniknutých dodávkou tepla maximálne do výšky palivových nákladov dodávateľa tepla.

Článok 6

Na kontrolu predloženého návrhu maximálnych cien pre regulovaný subjekt, určenú podľa článku 4 ods. 2 a výslednej kalkulácie podľa článku 4 ods. 11, vypracovaných v súlade s týmto rozhodnutím, sa vzťahuje § 16 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.

Článok 7

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť 1. januára 2003.

Peter Čarakčiev v. r.

Prílohy:
Príloha č. 1 Kalkulačné listy
Príloha č. 1 A Sumárna kalkulácia maximálnej ceny tepla - tepláreň, výhrevná
Príloha č. 1 B Kalkulácia maximálnej ceny tepla - tepláreň, výhrevná
Príloha č. 1 C Sumárna kalkulácia maximálnej ceny tepla - bloková kotolňa
Príloha č. 1 D Kalkulácia maximálnej ceny tepla - bloková kotolňa
Príloha č. 1 E Sumárna kalkulácia maximálnej ceny tepla - domová kotolňa
Príloha č. 1 F Kalkulácia maximálnej ceny tepla - domová kotolňa
Príloha č. 1 G Sumárna kalkulácia maximálnej ceny tepla - rozvod tepla
Príloha č. 2 A Výpočet položky 3.3 ostatné oprávnené náklady fixnej zložky ceny tepla
Príloha č. 2 B Zoznam odberateľov tepla a zmluvne dohodnuté množstvo tepla
Príloha č. 3 Doplňujúce údaje o prevádzke sústavy tepelných zariadení
  3.1 Údaje o predaji a zmluvných dodávkach tepla
  3.2 Technické údaje o zdroji tepla
  3.3 Technické údaje o rozvode tepla a o odovzdávacích staniciach tepla

Príloha č. 1

KALKULAČNÉ LISTY

Podľa článku 3 ods. 4 tohto rozhodnutia na určenie maximálnej ceny tepla regulovaného subjektu úrad určuje rozsah kalkulácie pre jednotlivé regulované subjekty takto:

Každý regulovaný subjekt podľa charakteru sústavy vyplňuje príslušný sumárny kalkulačný list takto:

Prílohu č. 1 A Sumárnu kalkuláciu maximálnej ceny tepla (tepláreň, výhrevňa) vyplňuje regulovaný subjekt ako sumár príloh č. 1 B, 1 D a 1 F.

Prílohu č. 1 B Kalkuláciu maximálnej ceny tepla (tepláreň, výhrevňa) vyplňuje regulovaný subjekt, ktorý má rozsiahlu sústavu s odovzdávacou stanicou tepla (OST).

Prílohu č. 1 C Sumárnu kalkuláciu maximálnej ceny tepla (bloková kotolňa) vyplňuje regulovaný subjekt ako sumár príloh č. 1 D a 1 F.

Prílohu č. 1 D Kalkuláciu maximálnej ceny tepla (bloková kotolňa) vyplňuje regulovaný subjekt, ktorý ma odberné miesta na výstupe zo zdroja alebo len na výstupe zo sústavy bez OST.

Prílohu č. 1 E Sumárnu kalkuláciu maximálnej ceny tepla (domová kotolňa) vyplňuje regulovaný subjekt ako sumár príloh č. 1 F.

Prílohu č. 1 F Kalkuláciu maximálnej ceny tepla (domová kotolňa).

Prílohu č. 1 G Sumárnu kalkuláciu maximálnej ceny tepla (rozvod tepla) vyplňuje regulovaný subjekt, ktorý prevádzkuje rozvod tepla, bez ohľadu na to, či teplo nakupuje alebo vyrába.

Predbežná kalkulácia na rok 2002 a skutočná kalkulácia maximálnej ceny tepla za rok 2001 podľa článku 4 ods. 3 sa predkladá ako sumárna kalkulácia bez ďalších príloh.

Návrh maximálnej ceny tepla podľa článku 4 ods. 2 sa predkladá ako sumárna kalkulácia spolu s prílohami č. 2 A, 2 B a 3.1.

Prílohy č. 3.2. a 3.3 sa predkladajú iba na vyžiadanie úradu.

Príloha č. 1 A

SUMÁRNA KALKULÁCIA MAXIMÁLNEJ CENY TEPLA

(TEPLÁREŇ, VÝHREVŇA)

Regulovaný subjekt: 
Adresa: 
Číslo licencie:  Kontaktná adresa:  Telefón: 
Sústava zásobovania teplom: Názov:       
Mesto:       
Regulačný rok:  Návrh ceny na rok t/ Predbežná kalkulácia roku t - 1/ Skutočnosť roku t - 2
  Výroba Rozvod tepla
Primárny OST Sekundárny
Celkové množstvo tepla na výstupe (GJ)       
Zmluvná dodávka tepla (GJ)       
Por. č. VARIABILNÉ NÁKLADY (tis. Sk) (Sk/GJ) (tis. Sk) (Sk/GJ) (tis. Sk) (Sk/GJ) (tis. Sk) (Sk/GJ)
1. Variabilné náklady na priamy materiál               
1.1 Zemný plyn               
1.2 Koks               
1.3 Čierne uhlie               
1.4 Hnedé uhlie               
1.5 Ľahký vykurovací olej               
1.6 Ťažký vykurovací olej               
1.7 Iný druh paliva               
1.8 Nakupované teplo - variabilná zložka               
2. Ostatné variabilné náklady               
2.1 Dopravné náklady               
2.2 Elektrická energia               
2.3 Voda               
2.4 Technologické hmoty               
I. Variabilné náklady na priamy materiál               
Ostatné variabilné náklady               
Variabilná zložka ceny tepla               
Por. č. FIXNÉ NÁKLADY (tis. Sk) (Sk/GJ) (tis. Sk) (Sk/GJ) (tis. Sk) (Sk/GJ) (tis. Sk) (Sk/GJ)
3. Fixné náklady               
3.1.0 Nakupované teplo - fixná zložka               
3.1.1 Poistenie majetku               
3.1.2 Dane a poplatky               
3.1.3 Nájomné               
3.1.4 Revízie, zákonné prehliadky, overenia               
3.1.5 Poplatky za znečistenie               
3.1.6 Náklady na audit účtov               
3.1.7 Odpisy IM súvisiaceho s výrobou a rozvodom tepla               
3.1.8 Opravy a udržiavanie spolu               
3.1.9 Úroky z Investičného úveru               
3.2 Dobropisy               
3.3 Ostatné fixné regulované náklady               
4. Primeraný zisk               
II. Fixné náklady               
Fixná zložka ceny tepla vrátane prim. zisku               
III. Cena tepla vrát. prim. zisku bez DPH               
DPH               
CENA TEPLA vrátane DPH               

Príloha č. 1 B

KALKULÁCIA MAXIMÁLNEJ CENY TEPLA

(TEPLÁREŇ, VÝHREVŇA)

Regulovaný subjekt: 
Adresa: 
Číslo licencie:  Kontaktná adresa: Telefón: 
Sústava zásobovania teplom: Názov:    
 Mesto:    
Regulačný rok:  Návrh ceny na rok t/ Predbežná kalkulácia roku t - 1/ Skutočnosť roku t - 2
  Výroba Rozvod tepla
Primárny OST Sekundárny
Celkové množstvo tepla na výstupe (GJ)       
Zmluvná dodávka tepla (GJ)       
Por. č. VARIABILNÉ NÁKLADY (tis. Sk) (Sk/GJ) (tis. Sk) (Sk/GJ) (tis. Sk) (Sk/GJ) (tis. Sk) (Sk/GJ)
1. Variabilné náklady na priamy materiál               
1.1 Zemný plyn               
1.2 Koks               
1.3 Čierne uhlie               
1.4 Hnedé uhlie               
1.5 Ľahký vykurovací olej               
1.6 Ťažký vykurovací olej               
1.7 Iný druh paliva               
1.8 Nakupované teplo - variabilná zložka               
2. Ostatné variabilné náklady               
2.1 Dopravné náklady               
2.2 Elektrická energia               
2.3 Voda               
2.4 Technologické hmoty               
I. Variabilné náklady na priamy materiál               
Ostatné variabilné náklady               
Variabilná zložka ceny tepla               
Por. č. FIXNÉ NÁKLADY (tis. Sk) (Sk/GJ) (tis. Sk) (Sk/GJ) (tis. Sk) (Sk/GJ) (tis. Sk) (Sk/GJ)
3. Fixné náklady               
3.1.0 Nakupované teplo - fixná zložka               
3.1.1 Poistenie majetku               
3.1.2 Dane a poplatky               
3.1.3 Nájomné               
3.1.4 Revízie, zákonné prehliadky, overenia               
3.1.5 Poplatky za znečistenie               
3.1.6 Náklady na audit účtov               
3.1.7 Odpisy IM súvisiaceho s výrobou a rozvodom tepla               
3.1.8 Opravy a udržiavanie spolu               
3.1.9 Úroky z Investičného úveru               
3.2 Dobropisy               
3.3 Ostatné fixné regulované náklady               
4. Primeraný zisk               
II. Fixné náklady               
Fixná zložka ceny tepla vrátane prim. zisku               
III. Cena tepla vrát. prim. zisku bez DPH               
DPH               
CENA TEPLA vrátane DPH               

Príloha č. 1 C

SUMÁRNA KALKULÁCIA MAXIMÁLNEJ CENY TEPLA

(BLOKOVÁ KOTOLŇA)

Regulovaný subjekt: 
Adresa: 
Mesto/obec:  Počet kotolní:
Číslo licencie:  Kontaktná osoba:  Telefón: 
Regulačný rok:  Návrh ceny na rok t/ Predbežná kalkulácia roku t - 1/ Skutočnosť roku t - 2
  Výroba Rozvod SPOLU
Celkové množstvo tepla na výstupe (GJ)     
Zmluvná dodávka tepla (GJ)     
Por. č. VARIABILNÉ NÁKLADY (tis. Sk) (Sk/GJ) (tis. Sk) (Sk/GJ) (tis. Sk) (Sk/GJ)
1. Variabilné náklady na priamy materiál           
1.1 Zemný plyn           
1.2 Koks           
1.3 Čierne uhlie           
1.4 Hnedé uhlie           
1.5 Ľahký vykurovací olej           
1.6 Ťažký vykurovací olej           
1.7 Iný druh paliva           
1.8 Nakupované teplo - variabilná zložka           
2. Ostatné variabilné náklady           
2.1 Dopravné náklady           
2.2 Elektrická energia           
2.3 Voda           
2.4 Technologické hmoty           
I. Variabilné náklady na priamy materiál           
Ostatné variabilné náklady           
Variabilná zložka ceny tepla           
 
Por. č. FIXNÉ NÁKLADY (tis. Sk) (Sk/GJ) (tis. Sk) (Sk/GJ) (tis. Sk) (Sk/GJ)
3. Fixné náklady           
3.1.0 Nakupované teplo - fixná zložka           
3.1.1 Poistenie majetku           
3.1.2 Dane a poplatky           
3.1.3 Nájomné           
3.1.4 Revízie, zákonné prehliadky, overenia           
3.1.5 Poplatky za znečistenie           
3.1.6 Náklady na audit účtov           
3.1.7 Odpisy IM súvisiaceho s výrobou a rozvodom tepla           
3.1.8 Opravy a udržiavanie spolu           
3.1.9 Úroky z Investičného úveru           
3.2 Dobropisy           
3.3 Ostatné fixné regulované náklady           
4. Primeraný zisk           
 
II. Fixné náklady           
Fixná zložka ceny tepla vrátane prim. zisku           
III. Cena tepla vrátane prim. zisku bez DPH           
DPH           
CENA TEPLA vrátane DPH           

Príloha č. 1 D

KALKULÁCIA MAXIMÁLNEJ CENY TEPLA

(BLOKOVÁ KOTOLŇA)

Regulovaný subjekt: 
Adresa: 
Mesto/obec:  Počet kotolní: 
Číslo licencie: Kontaktná osoba:    Telefón: 
Regulačný rok: Návrh ceny na rok t/ Predbežná kalkulácia roku t - 1/ Skutočnosť roku t - 2
  Výroba Rozvod SPOLU
Celkové množstvo tepla na výstupe (GJ)     
Zmluvná dodávka tepla (GJ)     
Por. č. VARIABILNÉ NÁKLADY (tis. Sk) (Sk/GJ) (tis. Sk) (Sk/GJ) (tis. Sk) (Sk/GJ)
1. Variabilné náklady na priamy materiál           
1.1 Zemný plyn           
1.2 Koks           
1.3 Čierne uhlie           
1.4 Hnedé uhlie           
1.5 Ľahký vykurovací olej           
1.6 Ťažký vykurovací olej           
1.7 Iný druh paliva           
1.8 Nakupované teplo - variabilná zložka           
2. Ostatné variabilné náklady           
2.1 Dopravné náklady           
2.2 Elektrická energia           
2.3 Voda           
2.4 Technologické hmoty           
I. Variabilné náklady na priamy materiál           
Ostatné variabilné náklady           
Variabilná zložka ceny tepla           
 
Por. č. FIXNÉ NÁKLADY (tis. Sk) (Sk/GJ) (tis. Sk) (Sk/GJ) (tis. Sk) (Sk/GJ)
3. Fixné náklady           
3.1.0 Nakupované teplo - fixná zložka           
3.1.1 Poistenie majetku           
3.1.2 Dane a poplatky           
3.1.3 Nájomné           
3.1.4 Revízie, zákonné prehliadky, overenia           
3.1.5 Poplatky za znečistenie           
3.1.6 Náklady na audit účtov           
3.1.7 Odpisy IM súvisiaceho s výrobou a rozvodom tepla           
3.1.8 Opravy a udržiavanie spolu           
3.1.9 Úroky z Investičného úveru           
3.2 Dobropisy           
3.3 Ostatné fixné regulované náklady           
4. Primeraný zisk           
 
II. Fixné náklady           
Fixná zložka ceny tepla vrátane prim. zisku           
III. Cena tepla vrátane prim. zisku bez DPH           
DPH           
CENA TEPLA vrátane DPH           

Príloha č. 1 E

SUMÁRNA KALKULÁCIA MAXIMÁLNEJ CENY TEPLA

(DOMOVÁ KOTOLŇA)

Regulovaný subjekt: 
Adresa: 
Mesto/obec:  Počet kotolní: 
Číslo licencie: Kontaktná osoba: Telefón: 
Regulačný rok: Návrh ceny na rok t/ Predbežná kalkulácia roku t - 1/ Skutočnosť roku t - 2
  SPOLU
Zmluvná dodávka tepla                                                  GJ 
Por. č. VARIABILNÉ NÁKLADY (tis. Sk) (Sk/GJ)
1. Variabilné náklady na priamy materiál   
1.1 Zemný plyn   
1.2 Koks   
1.3 Čierne uhlie   
1.4 Hnedé uhlie   
1.5 Ľahký vykurovací olej   
1.6 Ťažký vykurovací olej   
1.7 Iný druh paliva   
1.8 Nakupované teplo - variabilná zložka   
2. Ostatné variabilné náklady   
2.1 Dopravné náklady   
2.2 Elektrická energia   
2.3 Voda   
2.4 Technologické hmoty   
I. Variabilné náklady na priamy materiál   
Ostatné variabilné náklady   
Variabilná zložka ceny tepla   
 
Por. č. FIXNÉ NÁKLADY (tis. Sk) (Sk/GJ)
3. Fixné náklady   
3.1.0 Nakupované teplo - fixná zložka   
3.1.1 Poistenie majetku   
3.1.2 Dane a poplatky   
3.1.3 Nájomné   
3.1.4 Revízie, zákonné prehliadky, overenia   
3.1.5 Poplatky za znečistenie   
3.1.6 Náklady na audit účtov   
3.1.7 Odpisy IM súvisiaceho s výrobou a rozvodom tepla   
3.1.8 Opravy a udržiavanie spolu   
3.1.9 Úroky z investičného úveru   
3.2 Dobropisy   
3.3 Ostatné fixné regulované náklady   
4. Primeraný zisk   
II. Fixné náklady   
Fixná zložka ceny tepla vrátane primeraného zisku   
III. Cena tepla vrát. primeraného zisku bez DPH   
DPH   
CENA TEPLA vrátane DPH   

Príloha č. 1 F

KALKULÁCIA MAXIMÁLNEJ CENY TEPLA

(DOMOVÁ KOTOLŇA)

Regulovaný subjekt: 
Adresa: 
Mesto/obec:  Počet kotolní: 
Číslo licencie: Kontaktná osoba: Telefón: 
Regulačný rok: Návrh ceny na rok t/ Predbežná kalkulácia roku t - 1/ Skutočnosť roku t - 2
  SPOLU
Zmluvná dodávka tepla                                                GJ 
Por. č. VARIABILNÉ NÁKLADY (tis. Sk) (Sk/GJ)
1. Variabilné náklady na priamy materiál   
1.1 Zemný plyn   
1.2 Koks   
1.3 Čierne uhlie   
1.4 Hnedé uhlie   
1.5 Ľahký vykurovací olej   
1.6 Ťažký vykurovací olej   
1.7 Iný druh paliva   
1.8 Nakupované teplo - variabilná zložka   
2. Ostatné variabilné náklady   
2.1 Dopravné náklady   
2.2 Elektrická energia   
2.3 Voda   
2.4 Technologické hmoty   
I. Variabilné náklady na priamy materiál   
Ostatné variabilné náklady   
Variabilná zložka ceny tepla   
 
Por. č. FIXNÉ NÁKLADY (tis. Sk) (Sk/GJ)
3. Fixné náklady   
3.1.0 Nakupované teplo - fixná zložka   
3.1.1 Poistenie majetku   
3.1.2 Dane a poplatky   
3.1.3 Nájomné   
3.1.4 Revízie, zákonné prehliadky, overenia   
3.1.5 Poplatky za znečistenie   
3.1.6 Náklady na audit účtov   
3.1.7 Odpisy IM súvisiaceho s výrobou a rozvodom tepla   
3.1.8 Opravy a udržiavanie spolu   
3.1.9 Úroky z investičného úveru   
3.2 Dobropisy   
3.3 Ostatné fixné regulované náklady   
4. Primeraný zisk   
II. Fixné náklady   
Fixná zložka ceny tepla vrátane primeraného zisku   
III. Cena tepla vrát. primeraného zisku bez DPH   
DPH   
CENA TEPLA vrátane DPH   

Príloha č. 1 G

SUMÁRNA KALKULÁCIA MAXIMÁLNEJ CENY TEPLA

(ROZVOD)

Regulovaný subjekt: 
Adresa: 
Číslo licencie:  Kontaktná osoba:  Telefón: 
Sústava zásobovania teplom: Názov: 
Mesto: 
Regulačný rok:  Návrh ceny na rok t/ Predbežná kalkulácia roku t - 1/ Skutočnosť roku t - 2
  Rozvod tepla
Primárny OST Sekundárny
Celkové množstvo tepla na výstupe (GJ)     
Zmluvná dodávka tepla (GJ)     
Por. č. VARIABILNÉ NÁKLADY (tis. Sk) (Sk/GJ) (tis. Sk) (Sk/GJ) (tis. Sk) (Sk/GJ)
1. Variabilné náklady na priamy materiál           
1.1 Zemný plyn           
1.2 Koks           
1.3 Čierne uhlie           
1.4 Hnedé uhlie           
1.5 Ľahký vykurovací olej           
1.6 Ťažký vykurovací olej           
1.7 Iný druh paliva           
1.8 Nakupované teplo - variabilná zložka           
2. Ostatné variabilné náklady           
2.1 Dopravné náklady           
2.2 Elektrická energia           
2.3 Voda           
2.4 Technologické hmoty           
I. Variabilné náklady na priamy materiál           
Ostatné variabilné náklady           
Variabilná zložka ceny tepla           
Por. č. FIXNÉ NÁKLADY (tis. Sk) (Sk/GJ) (tis. Sk) (Sk/GJ) (tis. Sk) (Sk/GJ)
3. Fixné náklady           
3.1.0 Nakupované teplo - fixná zložka           
3.1.1 Poistenie majetku           
3.1.2 Dane a poplatky           
3.1.3 Nájomné           
3.1.4 Revízie, zákonné prehliadky, overenia           
3.1.5 Poplatky za znečistenie           
3.1.6 Náklady na audit účtov           
3.1.7 Odpisy IM súvisiaceho s výrobou a rozvodom tepla           
3.1.8 Opravy a udržiavanie spolu           
3.1.9 Úroky z Investičného úveru           
3.2 Dobropisy           
3.3 Ostatné fixné regulované náklady           
4. Primeraný zisk           
II. Fixné náklady           
Fixná zložka ceny tepla vrátane prím. zisku           
III. Cena tepla vrátane prim. zisku bez DPH           
DPH           
CENA TEPLA vrátane DPH           

Príloha č. 2 A

VÝPOČET POLOŽKY 3.3 OSTATNÉ OPRÁVNENÉ NÁKLADY FIXNEJ ZLOŽKY CENY TEPLA

Regulačný subjekt:         
Adresa:         
Číslo licencie:  Kontaktná osoba:  Telefón: 

Do výpočtu položky 3.3 ostatné oprávnené náklady ceny tepla na rok t sú zahrnuté tieto náklady:

1. Osobné náklady
521 mzdové náklady tis. Sk
522 príjmy spoločníkov tis. Sk
524 zákonné sociálne poistenie tis. Sk
527 zákonné sociálne náklady tis. Sk
2. Spotrebované nákupy
501, 502 Spotreba materiálu tis. Sk
3. Služby 
512 Cestovné tis. Sk
518 Ostatné služby tis. Sk
4. Dane a poplatky
531 Cestná daň tis. Sk
532, 538 Ostatné dane a poplatky tis. Sk
5. Iné prevádzkové náklady
548 Ostatné prevádzkové náklady tis. Sk
6. Odpisy
551 Odpisy NIM a HIM tis. Sk
(tých NIM a HIM, ktoré nepriamo súvisia s výrobou a rozvodom tepla)
7. Finančné náklady
568 Ostatné finančné náklady tis. Sk
   
Spolu tis. Sk

Kontrola výšky oprávnených nákladov:

Vzorec 01

Vysvetlenie:

V prípade, že podmienka výšky oprávnených nákladov je splnená, výsledná suma oprávnených nákladov položky 3.3 sa započíta do kalkulácie na rok t (t. j. do niektorej z príloh č. 1 A až 1 G), takže v kalkulácii sú tieto náklady prepočítané na zmluvnú dodávku tepla roku t.

Príloha č. 2 B

ZOZNAM ODBERATEĽOV TEPLA A ZMLUVNE DOHODNIUTÉ MNOŽSTVO TEPLA

Príloha 2B

Príloha č. 3

DOPLŇUJÚCE ÚDAJE O PREVÁDZKE SÚSTAVY TEPELNÝCH ZARIADENÍ

Príloha 3

Poznámky pod čiarou

1) Zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách.

2) Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve.