Oznámenie č. 608/2002 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Protokolu stanovujúceho úpravu obchodu pre určité druhy rýb a rybích produktov k Európskej dohode o pridružení uzatvorenej medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na strane jednej a Slovenskou republikou na strane druhej

Čiastka 234/2002
Platnosť od 25.10.2002
Redakčná poznámka

Protokol nadobudne platnosť 1. novembra 2002 na základe článku 3.

608

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 31. januára 2002 bol v Bruseli podpísaný Protokol stanovujúci úpravu obchodu pre určité druhy rýb a rybích produktov k Európskej dohode o pridružení uzatvorenej medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na strane jednej a Slovenskou republikou na strane druhej.

Národná rada Slovenskej republiky vyslovila s protokolom súhlas svojím uznesením č. 2330 z 2. júla 2002 a prezident Slovenskej republiky ho ratifikoval 29. augusta 2002.

Protokol nadobudne platnosť 1. novembra 2002 na základe článku 3.

PROTOKOL

STANOVUJÚCI ÚPRAVU OBCHODU PRE URČITÉ DRUHY RÝB A RYBÍCH PRODUKTOV K EURÓPSKEJ DOHODE O PRIDRUŽENÍ UZATVORENEJ MEDZI EURÓPSKYMI SPOLOČENSTVAMI A ICH ČLENSKÝMI ŠTÁTMI NA STRANE JEDNEJ A SLOVENSKOU REPUBLIKOU NA STRANE DRUHEJ

Európske spoločenstvo, ďalej uvádzané ako „Spoločenstvo", na jednej strane a Slovenská republika na druhej strane

vzhľadom na to, že Európska dohoda o pridružení uzatvorená medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na strane jednej a Slovenskou republikou na strane druhej, ďalej uvádzaná ako „Európska dohoda", bola podpísaná v Bruseli v októbri 1993 a nadobudla platnosť vo februári 1995,

vzhľadom na to, že technické rokovania podľa článku 21 ods. 4 a článku 24 Európskej dohody boli uskutočnené a úspešne ukončené medzi Spoločenstvom a Slovenskou republikou dohodou o recipročných colných koncesiách v sektore rybného hospodárstva,

vzhľadom na to, že dohodnuté koncesie v sektore rybného hospodárstva sa dotknú dvojstranných koncesií stanovených podľa Európskej dohody, mali by preto zmeny zavedené týmto protokolom upraviť obchodné aspekty Európskej dohody,

vzhľadom na to, že Spoločenstvo a Slovenská republika sa dohodli tiež na administratívne jednoduchom spôsobe implementácie dohodnutých colných koncesií čo najskôr na základe postupnosti,

dohodli sa takto:

Článok 1

Od dátumu nadobudnutia platnosti tohto protokolu pre ryby a rybie produkty, ako je to definované v článku 1 nariadenia rady č. 104/2000, obe strany zavedú úplne voľný obchod pre všetky produkty uvedené v prílohe XV k Európskej dohode a iné koncesie pre ryby a rybie produkty inak udelené. Od dátumu nadobudnutia platnosti tohto protokolu obe strany zavedú jednotretinovú redukciu príslušných colných sadzieb zavedených Spoločenstvom a Slovenskou republikou na všetky ostatné ryby a rybie produkty.

Jeden rok po dátume nadobudnutia platnosti tohto protokolu obe strany zavedú ďalšiu jednotretinovú redukciu colných sadzieb oproti úrovni v čase nadobudnutia platnosti tohto protokolu.

Dva roky po nadobudnutí platnosti tohto protokolu alebo podľa spoločnej dohody skôr bude zavedený úplne voľný obchod so všetkými rybami a rybími produktmi. Akákoľvek dohoda o skoršom uplatňovaní úplne voľného obchodu so všetkými rybami a rybími produktmi sa bude vykonávať v súlade s článkom 4.

Článok 2

Kalkulácia redukcií uvedených v článku 1 bude vykonaná použitím bežných matematických princípov, berúc do úvahy, že

a) všetky čísla, ktoré majú menej ako 50 (vrátane) po desatinnej čiarke, budú zaokrúhlené nadol na najbližšie celé číslo,

b) všetky čísla, ktoré majú viac ako 50 po desatinnej čiarke, budú zaokrúhlené nahor na najbližšie celé číslo,

c) všetky sadzby pod 2 % budú automaticky stanovené na úroveň 0 %.

Strany si budú vymieňať informácie v tých prípadoch, kde sa použijú vyššie uvedené princípy.

Článok 3

Tento protokol nadobudne platnosť v prvý deň mesiaca nasledujúceho po dátume, keď si zmluvné strany vzájomne oznámili ukončenie vnútorných procedúr nevyhnutných na tento účel.

Článok 4

Tento protokol môže byť menený rozhodnutím Asociačnej rady.