Vyhláška č. 600/2002 Z. z.Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 436/2000 Z. z., ktorou sa upravujú podrobnosti o obsahu žiadosti o overenie odbornej spôsobilosti na obstarávanie územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie obcí a o spôsobe overenia odbornej spôsobilosti

Čiastka 232/2002
Platnosť od 19.10.2002
Účinnosť od 01.01.2003

OBSAH

600

VYHLÁŠKA

Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky

z 27. septembra 2002,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 436/2000 Z. z., ktorou sa upravujú podrobnosti o obsahu žiadosti o overenie odbornej spôsobilosti na obstarávanie územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie obcí a o spôsobe overenia odbornej spôsobilosti

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky podľa § 143 písm. b) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 436/2000 Z. z., ktorou sa upravujú podrobnosti o obsahu žiadosti o overenie odbornej spôsobilosti na obstarávanie územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie obcí a o spôsobe overenia odbornej spôsobilosti sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 1 ods. 1 sa slovo „obcí" nahrádza slovami „obcami a samosprávnymi krajmi".

2. V § 1 ods. 2 písm. b) sa vypúšťa slovo „obcí".

3. V § 2 ods. 2 sa vypúšťajú slová „ustanovenie odseku 1" a na konci sa pripájajú slová „povinnosť vykonania odbornej prípravy".

4. V § 2 ods. 5 sa slovo „troch" nahrádza slovom „piatich".

5. § 2 sa dopĺňa odsekom 8, ktorý znie:

(8) Preukazy o odbornej spôsobilosti vydané do 31. decembra 2002 zostávajú v platnosti. Oprávnenie z nich vyplývajúce sa rozširuje aj na obstarávanie územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie samosprávnymi krajmi.".


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2003.


László Miklós v. r.