Oznámenie č. 6/2002 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podpísaní Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Malty o spolupráci v oblasti zdravotníctva

Čiastka 3/2002
Platnosť od 11.01.2002
Účinnosť od 10.10.2001
Redakčná poznámka

V súlade s článkom 7 dohoda nadobudla platnosť výmenou nót, t. j. 10. októbra 2001.

6

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 19. júna 2001 bola vo Vallette podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Malty o spolupráci v oblasti zdravotníctva.

V súlade s článkom 7 dohoda nadobudla platnosť výmenou nót, t. j. 10. októbra 2001.

Dohoda medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Maltskej republiky o spolupráci v oblasti zdravotníctva, podpísaná v Prahe 11. januára 1980, skončí platnosť vo vzťahoch medzi Slovenskou republikou a Maltou dňom nadobudnutia platnosti tejto dohody (vyhláška č. 2/1981 Zb.).

DOHODA

medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Malty o spolupráci v oblasti zdravotníctva

Vláda Slovenskej republiky a vláda Malty (ďalej len „zmluvné strany“),

vedené želaním rozvíjať a podporovať spoluprácu v oblasti zdravotníctva,

v súlade so Záverečným aktom Konferencie o bezpečnosti a spolupráci v Európe, podpísaným 1. augusta 1975 v Helsinkách,

dohodli sa takto:

Článok 1

Zmluvné strany budú podporovať a rozvíjať spoluprácu a výmenu skúseností v otázkach zdravotníctva a lekárskych vied tak, aby táto spolupráca prispievala k zlepšovaniu zdravotného stavu obyvateľstva oboch krajín.

Článok 2

Zmluvné strany budú podporovať

a) výmenu skúseností v otázkach organizácie zdravotníctva a jeho riadenia, zvlášť na úsekoch liečebno-preventívnej starostlivosti, ochrany a podpory zdravia a zdravotnej výchovy,

b) výmenu odborníkov na študijné pobyty a konzultácie,

c) priamu spoluprácu medzi zdravotníckymi inštitúciami a organizáciami oboch krajín,

d) výmenu plánov a materiálov týkajúcich sa sympózií, konferencií a porád, ktoré sa zaoberajú otázkami organizácie zdravotníctva a lekárskych vied. Navzájom budú pozývať odborníkov štátu druhej zmluvnej strany na účasť na vedeckých sympóziách a konferenciách usporadúvaných na území svojho štátu.

Článok 3

Príslušné orgány zmluvných strán si budú vymieňať skúsenosti z prevencie, diagnostiky a liečby infekčných a chronických neinfekčných chorôb s cieľom zmierniť dopad týchto ochorení.

Článok 4

Príslušné orgány zmluvných strán si budú vymieňať zoznamy lekárskej literatúry a zdravotníckych filmov, názorné pomôcky a iný materiál z oblasti zdravotnej výchovy.

Článok 5

Zmluvné strany budú spolupracovať v oblasti školenia a doškoľovania zdravotníckych pracovníkov najmä tým, že

a) budú podporovať výmenu lekárov a iných zdravotníckych pracovníkov alebo im umožnia postgraduálne vzdelávanie v určitom odbore, ako aj štúdium určitých druhov chorôb,

b) budú si vymieňať učebné pomôcky a pedagogické skúsenosti.

Článok 6

Na účely vykonávania tejto dohody Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky a Ministerstvo zdravotníctva Malty budú uzavierať plány spolupráce platné na obdobie troch rokov, ktoré budú obsahovať aj finančné a organizačné podmienky vykonávania tejto dohody.

Článok 7

Táto dohoda nadobudne platnosť dňom výmeny diplomatických nót, ktorými si zmluvné strany vzájomne oznámia splnenie vnútroštátnych právnych podmienok nevyhnutných na nadobudnutie jej platnosti.

Článok 8

Dohoda medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Maltskej republiky o spolupráci v oblasti zdravotníctva, podpísaná v Prahe 11. januára 1980, skončí platnosť vo vzťahoch medzi Slovenskou republikou a Maltou dňom nadobudnutia platnosti tejto dohody.

Článok 9

Táto dohoda sa uzaviera na obdobie piatich rokov a jej platnosť sa bude predlžovať vždy o ďalších päť rokov, pokiaľ ju aspoň jedna zo zmluvných strán nevypovie písomne diplomatickou cestou najmenej šesť mesiacov pred uplynutím prebiehajúceho obdobia platnosti.

Dané vo Vallette 19. júna 2001 v dvoch vyhotoveniach, každé v slovenskom a anglickom jazyku, pričom obe znenia majú rovnakú platnosť.

Za vládu

Slovenskej republiky:

Roman Kováč v. r.

Za vládu

Malty:

Louis Deguara v. r.