Nariadenie vlády č. 594/2002 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách na energetickú účinnosť a postupoch posudzovania zhody na elektrické predradníky žiarivkových zdrojov svetla

Čiastka 228/2002
Platnosť od 12.10.2002 do12.04.2010
Účinnosť od 01.05.2004 do12.04.2010
Zrušený 85/2010 Z. z.
Redakčná poznámka

okrem § 1 ods. 3 písm. c), ktorý nadobudne účinnosť dňom platnosti zmluvy o pristúpení Slovenskej republiky k Európskej únii

594

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

zo 4. septembra 2002,

ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách na energetickú účinnosť a postupoch posudzovania zhody na elektrické predradníky žiarivkových zdrojov svetla

Vláda Slovenskej republiky podľa § 9 ods. 3 a § 12 ods. 8 zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 436/2001 Z. z. (ďalej len „zákon") a podľa § 2 ods. 1 písm. h) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky nariaďuje:


§ 1

Predmet úpravy

(1) Týmto nariadením sa do právneho poriadku Slovenskej republiky transponuje smernica Európskych spoločenstiev uvedená v prílohe č. 5.

(2) Do skupiny určených výrobkov „elektrické predradníky" patria elektrické sieťovo napájané predradníky žiarivkových zdrojov svetla podľa STN EN 50294 bodu 3.4.

(3) Do skupiny elektrické predradníky podľa odseku 2 nepatria

a) integrálne predradníky zabudované v žiarivkách,

b) predradníky navrhnuté osobitne pre svietidlá na montáž do nábytku a také, ktoré tvoria nevymeniteľnú časť svietidla a nemôžu sa skúšať oddelene od svietidla podľa STN 60920 bodu 2.1.3,

c) predradníky určené na vývoz z Európskych spoločenstiev samostatne alebo ako súčasť svietidla.

(4) Predradníky musia byť kategorizované podľa prílohy č. 1.

§ 2

Vymedzenie základných pojmov

Na účely tohto nariadenia sa rozumie

a) predradníkom prístroj zaradený medzi napájanie a jeden výbojkový zdroj alebo viac výbojkových zdrojov, ktorý indukčnosťou, kapacitou alebo ich kombináciou zabezpečuje najmä obmedzenie prúdu výbojkového zdroja na požadovanú hodnotu; predradník sa môže skladať z jednej časti alebo z viacerých oddelených častí, môže obsahovať aj prostriedky na transformáciu napätia a ústrojenstvá, ktoré pomáhajú získať zapaľovacie napätie a predžeraviaci prúd, zabraňujú studenému zápalu, znižujú stroboskopický efekt, upravujú súčiniteľ výkonu alebo potláčajú rádiové rušenie,

b) samostatným predradníkom predradník, ktorý sa môže namontovať oddelene od svietidla bez prídavného krytu; môže sa skladať zo vstavaného predradníka vo vhodnom kryte, ktorý zabezpečuje potrebnú ochranu podľa označenia,

c) vstavaným predradníkom predradník určený len na vstavanie do svietidla, škatule, krytu a pod.; priestor na ovládacie ústrojenstvo v základni osvetľovacieho stožiara sa považuje za kryt,

d) integrálnym predradníkom predradník, ktorý tvorí nevymeniteľnú časť svietidla a nemôže sa skúšať oddelene od svietidla,

e) žiarivkou nízkotlaková ortuťová výbojka, v ktorej väčšinu svetla vyžaruje jedna vrstva alebo niekoľko vrstiev luminoforu budeného ultrafialovým žiarením výboja,

f) obvodom predradníka svetelného zdroja elektrický obvod alebo jeho časť, zvyčajne vstavaná v svietidle; skladá sa z predradníka a zo svetelného zdroja.

§ 3

Uvádzanie predradníkov na trh

(1) Výrobca alebo jeho splnomocnenec môže uvádzať na trh alebo do prevádzky (ďalej len „uvedenie na trh") predradník samostatne alebo ako súčasť svietidla, ak každý takýto predradník uvedený na trh je v zhode s požiadavkami podľa § 8 ods. 1.

(2) Výrobca predradníkov zabezpečí, aby každý predradník mal energetickú spotrebu meranú postupom podľa STN EN 50294.

(3) Orgán dohľadu podľa § 30 zákona nesmie zakázať, obmedziť ani brániť uvedeniu na trh predradníka, samostatne alebo ako súčasti svietidla, ak je označený značkou zhody osvedčujúcou jeho súlad s ustanoveniami tohto nariadenia. Orgán dohľadu, ak nemá dôkaz o opaku, predpokladá, že predradník, samostatne alebo ako súčasť svietidla, ak je označený značkou zhody, spĺňa ustanovenia tohto nariadenia.

§ 4

Podrobnosti postupov posudzovania zhody s technickými požiadavkami

(1) Pri posudzovaní zhody s technickými požiadavkami na elektrické predradníky sa použije postup podľa § 12 ods. 3 písm. a) zákona.

(2) Elektrický predradník musí spĺňať požiadavky aj iných technických predpisov.1)

§ 5

Obsah dokumentácie

(1) Na posúdenie zhody podľa tohto nariadenia a ďalších technických predpisov1) je potrebná dokumentácia, ktorá musí obsahovať

a) meno a adresu výrobcu elektrického predradníka,

b) všeobecný opis typu dostatočný na jednoznačnú identifikáciu elektrického predradníka,

c) výkresovú dokumentáciu vrátane detailov položiek, ktoré určujú základné vlastnosti navrhnutého typu elektrického predradníka, a položiek, ktoré značne ovplyvňujú elektrickú spotrebu,

d) návod na inštaláciu a obsluhu elektrického predradníka v štátnom jazyku,

e) výsledky meraní spotreby energie elektrického predradníka podľa § 3 ods. 2,

f) podklady o zhode vyplývajúcej z porovnania meraní s požiadavkami na energetickú spotrebu uvedenú v prílohách č. 1 a 4.

(2) Výrobca alebo jeho splnomocnenec predkladá dokumentáciu podľa odseku 1 na posúdenie zhody, udržuje a uchováva ju 10 rokov od výroby posledného predradníka.

§ 6

Označenie

Výrobca alebo jeho splnomocnenec umiestni na každý predradník slovenskú značku zhody podľa § 17 ods. 3 zákona alebo označenie CE podľa § 21 zákona, ak tak ustanovuje medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná, a vydá písomné vyhlásenie o zhode.

§ 7

Ochrana trhu

(1) Ak orgán dohľadu podľa § 30 zákona zistí, že označenie CE je umiestnené neoprávnene, výrobca alebo jeho splnomocnenec je povinný uviesť predradníky do súladu s týmto nariadením. Ak neexistuje výrobca ani jeho splnomocnenec, prechádza táto povinnosť na osobu, ktorá uvádza na trh predradník samostatne alebo ako súčasť svietidla.

(2) Ak predradník nie je v súlade s týmto nariadením, orgán dohľadu vykoná všetky potrebné opatrenia, aby zakázal uvedenie takýchto predradníkov na trh a ich predaj.

(3) Každé opatrenie vykonané orgánom dohľadu podľa odseku 2, ktorého obsahom je zákaz uvedenia na trh alebo predaja predradníkov samostatne alebo ako súčastí svietidiel, musí byť odôvodnené. Výkon opatrenia sa bezodkladne oznámi výrobcovi, jeho splnomocnencovi alebo osobe zodpovednej za uvedenie predradníkov na trh spolu s informáciou o možnostiach a lehotách na opravné prostriedky.

(4) Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky bezodkladne informuje Komisiu Európskych spoločenstiev o každom opatrení s uvedením dôvodov takého rozhodnutia.


§ 8

Prechodné a záverečné ustanovenia

(1) Do 31. decembra 2003 možno uviesť na trh predradník samostatne alebo ako súčasť svietidla, len ak jeho spotreba energie sa rovná alebo je menšia ako najväčší príkon obvodu predradníka svetelného zdroja podľa príloh č. 1 až 3 pre každú kategóriu predradníka.

(2) Do 31. decembra 2005 najväčší príkon obvodov predradníka a žiarivky musí byť podľa prílohy č. 4 bodov 1 až 4.

(3) Po 31. decembri 2005 uskutočniť prehodnotenie definovaných najväčších príkonov predradníkov uvedených v prílohách č. 3 a 4 a s prihliadnutím na zlepšenie energetickej účinnosti predradníkov a ich technickú úroveň v tom čase ustanoviť nové hodnoty najväčších príkonov obvodu predradníka svetelného zdroja. Zvážiť odporúčania na používanie ďalších energeticky úsporných riadiacich systémov zdrojov svetla.

§ 9

Účinnosť

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. januára 2003 okrem § 1 ods. 3 písm. c), ktorý nadobudne účinnosť dňom platnosti zmluvy o pristúpení Slovenskej republiky k Európskej únii.


Mikuláš Dzurinda v. r.


Príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 594/2002 Z. z.

KATEGÓRIE PREDRADNÍKOV

Na vypočítanie najväčšieho príkonu obvodu predradníka svetelného zdroja na konkrétny typ predradníka sa musí predradník najskôr zaradiť do príslušnej kategórie podľa tejto tabuľky:

Kategória predradníka Názov
1 Predradník pre lineárnu žiarivku
2 Predradník pre kompaktnú 2-trubicovú žiarivku
3 Predradník pre kompaktnú 4-trubicovú plochú žiarivku
4 Predradník pre kompaktnú 4-trubicovú žiarivku
5 Predradník pre kompaktnú 6-trubicovú žiarivku
6 Predradník pre kompaktnú 2D žiarivku

Príloha č. 2 k nariadeniu vlády č. 594/2002 Z. z.

METÓDY VÝPOČTU NAJVÄČŠIEHO PRÍKONU STABILIZAČNÉHO OBVODU PREDRADNÍKA SVETELNÉHO ZDROJA KONKRÉTNEHO TYPU PREDRADNÍKA

Energetická účinnosť stabilizačného obvodu predradníka svetelného zdroja je podmienená najväčším príkonom obvodu. Je to funkcia výkonu žiarivky a typu predradníka; z tohto dôvodu najväčší príkon obvodu predradníka svetelného zdroja pre určitý typ predradníka je definovaný ako najväčší príkon obvodu predradníka svetelného zdroja s rozličnými úrovňami pre každý výkon žiarivky a typ predradníka.

Pojmy používané v tejto prílohe zodpovedajú definíciám podľa STN EN 50294

Príloha č. 3 k nariadeniu vlády č. 594/2002 Z. z.

PRVÁ FÁZA

Najväčší príkon obvodu predradníka svetelného zdroja vyjadrený vo wattoch je určený touto tabuľkou:

Kategória predradníka Výkon žiarivky Najväčší príkon obvodu predradníka svetelného zdroja
50 Hz VF
1 15 W 13,5 W 25 W
18 W 16 W 28 W
30 W 24 W 40 W
36 W 32 W 45 W
38 W 32 W 47 W
58 W 50 W 70 W
70 W 60 W 83 W
2 18 W 16 W 28 W
24 W 22 W 34 W
36 W 32 W 45 W
3 18 W 16 W 28 W
24 W 22 W 34 W
36 W 32 W 45 W
4 10 W 9,5 W 18 W
13 W 12,5 W 21 W
18 W 16,5 W 28 W
26 W 24 W 36 W
5 18 W 16 W 28 W
26 W 24 W 36 W
6 10 W 9W 18 W
16 W 14 W 25 W
21 W 19 W 31 W
28 W 25 W 38 W
38 W 34 W 47 W

Ak je predradník navrhnutý pre žiarivku, ktorej hodnoty sú uvedené v tejto tabuľke, najväčší príkon obvodu predradníka svetelného zdroja sa vypočíta lineárnou interpoláciou medzi dvoma hodnotami najväčšieho príkonu pre dva najbližšie výkony žiariviek uvedené v tabuľke.

Príloha č. 4 k nariadeniu vlády č. 594/2002 Z. z.

DRUHÁ FÁZA

Najväčší príkon obvodu predradníka svetelného zdroja vyjadrený vo wattoch je určený touto tabuľkou:

Kategória predradníka Výkon žiarivky Najväčší príkon obvodu predradníka svetelného zdroja
50 Hz HF
1 15 W 13,5 W 23 W
18 W 16 W 26 W
30 W 24 W 38 W
36 W 32 W 43 W
38 W 32 W 45 W
58 W 50 W 67 W
70 W 60 W 80 W
2 18 W 16 W 26 W
24 W 22 W 32 W
36 W 32 W 43 W
3 18 W 16 W 26 W
24 W 22 W 32 W
36 W 32 W 43 W
4 10 W 9,5 W 16 W
13 W 12,5 W 19 W
18 W 16,5 W 26 W
26 W 24 W 34 W
5 18 W 16 W 26 W
26 W 24 W 34 W
6 10 W 9W 16 W
16 W 14 W 23 W
21 W 19 W 29 W
28 W 25 W 36 W
38 W 34 W 45 W

Ak je predradník navrhnutý pre žiarivku, ktorej hodnoty sú uvedené v tejto tabuľke, najväčší príkon obvodu predradníka svetelného zdroja sa vypočíta lineárnou interpoláciou medzi dvoma hodnotami najväčšieho príkonu pre dva najbližšie výkony žiariviek uvedené v tabuľke.

Príloha č. 5 k nariadeniu vlády č. 594/2002 Z. z.

ZOZNAM TRANSPONOVANÝCH SMERNÍC

Týmto nariadením sa úplne transponuje táto smernica:

1. Smernica Európskeho parlamentu a Rady č. 2000/55/ES z 18. septembra 2000 o požiadavkách na energetickú účinnosť predradníkov pre žiarivkové osvetlenie.

2. Revidovaný preklad tejto smernice sa nachádza v Centrálnej prekladateľskej jednotke sekcie Inštitút pre aproximáciu práva Úradu vlády Slovenskej republiky.

Poznámky pod čiarou

1) Napríklad nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 392/1999 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody pre elektrické zariadenia, ktoré sa používajú v určitom rozsahu napätia v znení neskorších predpisov, nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 394/1999 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách na výrobky z hľadiska elektromagnetickej kompatibility v znení neskorších predpisov.