Vyhláška č. 591/2002 Z. z.Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky o odmenách komerčných právnikov za poskytovanie právnej pomoci

Čiastka 227/2002
Platnosť od 11.10.2002 do31.12.2003
Účinnosť od 15.10.2002 do31.12.2003
Zrušený 586/2003 Z. z.
Redakčná poznámka

s výnimkou § 18 až 20, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2003

591

VYHLÁŠKA

Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky

z 28. mája 2002

o odmenách komerčných právnikov za poskytovanie právnej pomoci

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa § 47 zákona Slovenskej národnej rady č. 129/1991 Zb. o komerčných právnikoch ustanovuje:


PRVÁ ČASŤ

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

§ 1

(1) Komerčný právnik poskytuje právnu pomoc za odmenu, ktorej výška a spôsob určenia sa spravujú ustanoveniami tejto vyhlášky.

(2) Ustanovenia tejto vyhlášky sa vzťahujú na právnu pomoc poskytovanú na základe zmluvy s klientom alebo na základe ustanovenia na to oprávneným orgánom.

(3) Výpočtovým základom na účely tejto vyhlášky je priemerná mesačná mzda zamestnanca hospodárstva Slovenskej republiky za prvý polrok predchádzajúceho kalendárneho roka (ďalej len „výpočtový základ").1)

§ 2

(1) Pri uzatváraní zmluvy o poskytnutí právnej pomoci môže komerčný právnik dohodnúť s klientom spôsob a výšku zmluvnej odmeny. Výška zmluvnej odmeny musí byť v súlade s dobrými mravmi.

(2) Ak nedôjde k dohode podľa odseku 1, na určenie odmeny komerčného právnika sa použijú ustanovenia tejto vyhlášky o základnej sadzbe tarifnej odmeny a o hotových výdavkoch a strate za čas.

§ 3

Komerčný právnik môže poskytnúť právne služby bezplatne, len ak ide o informatívnu poradu alebo za podmienok určených Predsedníctvom Komory komerčných právnikov Slovenskej republiky.

§ 4

(1) Odmena patrí za jednotlivé úkony právnej pomoci alebo úplné vybavenie veci, alebo poskytovanie právnej pomoci v určitom rozsahu alebo po určitý čas.

(2) V odmene sú zahrnuté aj odmeny za administratívne práce a iné práce vykonané v súvislosti s poskytovaním právnej pomoci.

DRUHÁ ČASŤ

ODMENA KOMERČNÉHO PRÁVNIKA

§ 5

Zmluvná odmena

(1) Zmluvná odmena sa určuje

a) podľa počtu hodín účelne vynaložených na vybavenie veci (hodinová odmena),

b) paušálnou sumou (paušálna odmena),

c) podielom na hodnote veci (podielová odmena),

d) tarifnou odmenou dohodnutou inak ako základnou sadzbou tarifnej odmeny.

(2) Spôsoby určenia odmeny podľa odseku 1 môžu byť kombinované.

(3) Komerčný právnik môže oboznámiť verejnosť s výškou svojich zmluvných odmien, nie však prostredníctvom hromadných informačných prostriedkov.

Hodinová odmena

§ 6

Pri poskytovaní právnej pomoci možno dohodnúť hodinovú odmenu. Pri poskytovaní jednoduchej právnej pomoci možno dohodnúť hodinovú odmenu delenú na začaté štvrťhodiny.

§ 7

(1) Ak sa dohodne komerčný právnik s klientom na hodinovej odmene, informuje ho o predpokladanom rozsahu prác a vopred ho upozorní na potrebné prekročenie pôvodne predpokladaného rozsahu.

(2) Komerčný právnik pri vyúčtovaní predloží klientovi na jeho žiadosť časovú špecifikáciu práce.

Paušálna odmena

§ 8

Paušálna odmena môže byť dohodnutá

a) za poskytovanie právnej pomoci v určitom časovom období alebo na neurčitý čas,

b) za úplné vybavenie veci alebo súboru vecí.

§ 9

Ak neposkytuje komerčný právnik právnu pomoc až do úplného vybavenia veci alebo súboru vecí alebo ak ju neposkytuje za celé dohodnuté obdobie, patrí mu pomerná časť dohodnutej paušálnej odmeny; na žiadosť klienta predloží klientovi pri vyúčtovaní špecifikáciu práce.

Podielová odmena

§ 10

Podielová odmena môže byť dohodnutá vo forme podielu na hodnote veci, ktorá je predmetom konania pred súdom alebo iným orgánom, ak je výsledok tohto konania podľa okolností prípadu veľmi neistý a komerčný právnik o tom klienta poučil.

§ 11

(1) Komerčný právnik má právo na dohodnutú podielovú odmenu len za predpokladu, že klient, s ktorým sa dohodol na poskytnutí právnej pomoci za túto odmenu, mal plný úspech vo veci.

(2) Ak sa skončí konanie uvedené v § 10 len čiastočným úspechom klienta, komerčný právnik má právo na pomernú časť dohodnutej podielovej odmeny.

(3) Ak nemal klient ani čiastočný úspech vo veci, komerčný právnik má právo požadovať od klienta iba náhradu hotových výdavkov.

Tarifná odmena

§ 12

Výška tarifnej odmeny sa určí dohodou podľa hodnoty alebo druhu veci alebo práva a podľa počtu úkonov právnej pomoci, ktoré komerčný právnik vo veci vykonal.

§ 13

(1) Základná sadzba tarifnej odmeny za jeden úkon právnej pomoci určená podľa hodnoty veci alebo práva je z hodnoty:

do 5 000 Sk 500 Sk,
od 5 000 Sk do 20 000 Sk 500 Sk + 5 % zo sumy prevyšujúcej 5 000 Sk,
od 20 000 Sk do 200 000 Sk 1 250 Sk + 3 % zo sumy prevyšujúcej 20 000 Sk,
od 200 000 Sk do 1 000 000 Sk 6 650 Sk + 1 % zo sumy prevyšujúcej 200 000 Sk,
nad 1 000 000 Sk 14 650 Sk + 0,2 % zo sumy prevyšujúcej 1 000 000 Sk.

(2) Hodnota opakujúcich sa plnení sa určí súčtom hodnôt týchto plnení. Ak ide o plnenie na čas dlhší ako päť rokov alebo na neurčitý čas, určí sa päťnásobkom hodnoty ročného plnenia.

(3) Pri výkone rozhodnutia alebo pri exekúcii podľa osobitného zákona2) pre opakujúce sa plnenia sú na určenie odmeny rozhodné splátky spolu s ich príslušenstvom, ktoré sú v čase návrhu na nariadenie výkonu rozhodnutia alebo na vykonanie exekúcie už zročné.

(4) Vo veciach zrušenia a vyporiadania podielového spoluvlastníctva a vo veciach vyporiadania bezpodielového spoluvlastníctva sa vychádza z hodnoty požadovaného podielu.

(5) Za správu majetku patrí základná sadzba tarifnej odmeny vo výške 10 % hrubého ročného príjmu zo spravovaného majetku.

(6) Ak nemožno hodnotu veci alebo práva vyjadriť v peniazoch alebo ak ju možno zistiť len s nepomernými ťažkosťami, základná sadzba tarifnej odmeny za jeden úkon právnej služby je jedna desatina výpočtového základu.

(7) Vo veciach určenia platnosti alebo neplatnosti právnych úkonov, vo veciach určenia, či tu právny vzťah alebo právo je, alebo nie je, pri preskúmavaní rozhodnutí iných orgánov, ak je ich predmetom vec, právo alebo plnenie oceniteľné peniazmi, patrí základná sadzba tarifnej odmeny určená podľa odseku 1 z hodnoty tejto veci, práva alebo výšky tohto plnenia.

(8) Vo veciach zastupovania pred Ústavným súdom Slovenskej republiky, ak predmet sporu nie je oceniteľný peniazmi, odmena za jeden úkon je jedna tretina výpočtového základu. V ostatných prípadoch sa určuje odmena podľa odseku 1.

§ 14

Základná sadzba tarifnej odmeny je jedna dvadsaťštvrtina výpočtového základu za jeden úkon právnej pomoci vo veciach starostlivosti o maloletých, osvojenia, pestúnskej starostlivosti, spôsobilosti na právne úkony, opatrovníckych, vyhlásenia za mŕtveho.

§ 15

Základná sadzba tarifnej odmeny za jeden úkon právnej pomoci pri zastupovaní v konaní o priestupkoch je jedna pätnástina výpočtového základu.

§ 16

Úkony právnej pomoci

(1) Odmena patrí za každý z týchto úkonov právnej pomoci:

a) prevzatie a príprava zastúpenia vrátane prvej porady s klientom,

b) ďalšia porada alebo rokovanie s klientom, a to za každú, aj začatú hodinu,

c) písomné podanie na súd alebo iný orgán, alebo protistrane týkajúce sa veci samej,

d) konanie pred súdom alebo iným orgánom, a to za každé začaté dve hodiny a za každý úkon osobitne,

e) vypracovanie právneho rozboru veci,

f) rokovanie s protistranou, a to za každú, aj začatú hodinu,

g) návrh na predbežné opatrenie, ak dôjde k nemu pred začatím konania, odvolanie proti rozhodnutiu o predbežnom opatrení, návrh na obnovu konania, odvolanie, dovolanie,

h) vypracovanie listiny o právnom úkone alebo jej podstatné prepracovanie.

(2) Odmena vo výške jednej polovice patrí za každý z týchto úkonov právnej pomoci:

a) návrh na predbežné opatrenie, ak dôjde k nemu po začatí konania, návrh na zabezpečenie dôkazu alebo dedičstva,

b) návrh na opravu odôvodnenia rozhodnutia, na odstránenie následkov zmeškania a na zmenu rozhodnutia o plnení v splátkach,

c) odvolanie proti rozhodnutiu, ak nejde o rozhodnutie vo veci samej, a vyjadrenie k takému odvolaniu,

d) ak ide o výkon rozhodnutia alebo exekúciu, prevzatie a prípravu zastúpenia, návrh na začatie konania, vyjadrenie k takémuto návrhu, zastupovanie na pojednávaní, odvolanie proti rozhodnutiu a vyjadrenie k takému odvolaniu.

(3) Za zastúpenie na pojednávaní, pri ktorom došlo iba k vyhláseniu rozhodnutia, patrí polovica odmeny. Za zastúpenie na pojednávaní, ktoré bolo odročené bez prejednania veci, patrí len štvrtina odmeny.

(4) Za úkony právnej pomoci, ktoré nie sú uvedené v odsekoch 1 a 2, patrí odmena ako za úkony, ktoré sú im svojou povahou a účelom najbližšie.

§ 17

Zníženie alebo zvýšenie základnej sadzby tarifnej odmeny

(1) Komerčný právnik môže znížiť základnú sadzbu tarifnej odmeny až na polovicu.

(2) Základná sadzba tarifnej odmeny sa zníži o 20 %, ak ide o spoločné úkony pri zastupovaní dvoch alebo viacerých osôb.

(3) Komerčný právnik môže zvýšiť základnú sadzbu tarifnej odmeny až na trojnásobok, ak ide o náročnú vec najmä z odborného a časového hľadiska.

(4) Pri spojení dvoch alebo viacerých vecí základná sadzba tarifnej odmeny, ktorá patrí vo veci s najvyššou hodnotou, zvyšuje sa o polovicu základnej sadzby tarifnej odmeny, ktorá by inak patrila v druhej veci alebo v každej z ostatných spojených vecí.

(5) Ustanovenie odseku 4 sa nepoužije, ak je spojenie veci na spoločné prejednanie ustanovené zákonom. V takom prípade sa určí výška základnej sadzby tarifnej odmeny podľa veci, ktorej hodnota je najvyššia.

Hotové výdavky a náhrada za stratu času

§ 18

Súčasťou odmeny komerčného právnika je aj

a) náhrada hotových výdavkov účelne a preukázateľne vynaložených v súvislosti s poskytovaním právnej pomoci, najmä na súdne poplatky a iné poplatky, cestovné a telekomunikačné výdavky a výdavky za znalecké posudky, preklady a odpisy,

b) náhrada za stratu času (§ 20).

§ 19

(1) Komerčný právnik sa môže dohodnúť s klientom na druhu a výške niektorých hotových výdavkov, ktorých vynaloženie sa predpokladá v súvislosti s poskytovaním právnej pomoci.

(2) Ak sa komerčný právnik dohodne s klientom na zmluvnej odmene, môže sa s ním dohodnúť aj na paušálnej sume ako náhrade všetkých alebo niektorých hotových výdavkov, ktorých vynaloženie sa predpokladá v súvislosti s poskytovaním právnej pomoci. Klient potom nemôže požadovať pri vyúčtovaní špecifikáciu týchto hotových výdavkov.

(3) Od klienta možno požadovať sumu na náhradu výdavkov na miestne telekomunikačné výdavky a miestne prepravné vo výške jednej stotiny výpočtového základu. Túto sumu môže komerčný právnik požadovať aj vtedy, ak sa na jej náhrade s klientom osobitne nedohodol.

(4) Na výšku náhrady cestovných výdavkov sa vzťahujú osobitné predpisy,3) ak táto vyhláška neustanovuje inak.

§ 20

(1) Pri úkonoch právnej pomoci vykonávaných v mieste, ktoré nie je sídlom komerčného právnika, za čas strávený cestou do tohto miesta a späť patrí komerčnému právnikovi náhrada za stratu času vo výške jednej dvadsaťštvrtiny výpočtového základu za každú, aj začatú polhodinu.

(2) Ak sa cesta podľa odseku 1 týka vykonania úkonov pre viacerých klientov, výška náhrady určená podľa odseku 1 sa pomerne rozdelí medzi jednotlivých klientov.

TRETIA ČASŤ

SPOLOČNÉ, PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

§ 21

Pri posudzovaní oprávnenosti poskytnutia bezplatnej právnej pomoci (§ 3) a zníženia odmeny (§ 17 ods. 1) sa prihliadne na osobné pomery alebo majetkové pomery klienta alebo na iné dôvody hodné osobitného zreteľa.

§ 22

(1) Pri určení trov konania, ktorých náhrada sa priznáva proti inej fyzickej osobe alebo právnickej osobe, výška odmeny komerčného právnika sa určí podľa ustanovení tejto vyhlášky o základnej sadzbe tarifnej odmeny; ustanovenie § 17 ods. 1 sa pritom nepoužije. Komerčný právnik na túto skutočnosť upozorní klienta pri rokovaní o zmluvnej odmene.

(2) Ustanovenie odseku 1 prvej vety sa vzťahuje aj na výšku odmeny komerčného právnika ustanoveného príslušným orgánom.

(3) Ak je komerčný právnik platiteľom dane z pridanej hodnoty, priznáva sa mu pri určení náhrady trov konania odmena zvýšená o daň z pridanej hodnoty.

§ 23

(1) Komerčný právnik sa môže dohodnúť s klientom, ktorý je devízovým cudzozemcom, na zmluvnej odmene v takej výške, aká je obvyklá v štáte jeho bydliska (sídla) alebo aká sa obvykle požaduje za obdobnú právnu pomoc v cudzine.

(2) Ak je predmetom konania nárok na zaplatenie v cudzej mene a ak nebránia tomu osobitné predpisy,4) môže byť odmena komerčného právnika dohodnutá aj v tejto mene.

(3) Na dohodu podľa odsekov 1 a 2 sa neprihliada pri určovaní trov konania, ktorých náhrada sa priznáva inej fyzickej osobe alebo právnickej osobe. Komerčný právnik na túto skutočnosť klienta upozorní.

§ 24

Odmena vypočítaná podľa tejto vyhlášky sa zaokrúhľuje na celé slovenské desaťkoruny smerom nahor.

§ 25

(1) Za úkony právnej pomoci vykonané od 1. apríla 2002 do 14. októbra 2002 patrí komerčnému právnikovi odmena podľa tejto vyhlášky, ak ešte o odmene nebolo rozhodnuté oprávneným orgánom alebo nebola zmluvne dohodnutá s klientom.

(2) Na náhradu hotových výdavkov a náhradu za stratu času sa vzťahujú do 31. decembra 2002 doterajšie predpisy.


§ 26

Zrušuje sa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 180/1991 Zb. o odmenách a náhradách komerčných právnikov za poskytovanie právnej pomoci.

§ 27

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. októbra 2002 s výnimkou § 18 až 20, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2003.


Ján Čarnogurský v. r.

Poznámky pod čiarou

1) § 8 písm. o) zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike.

2) Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov, Občiansky súdny poriadok.

3) Zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách.

4) Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 202/1995 Z. z. Devízový zákon a zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.