Oznámenie č. 590/2002 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podpísaní Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Spolkovej republiky Nemecko o uľahčení životne dôležitých civilných cezhraničných prepráv

Čiastka 226/2002
Platnosť od 10.10.2002
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť dňom podpisu, t. j. 12. septembra 2002, na základe článku 8 ods. 1. 2. júna 2005 bola v Berlíne podpísaná Dohoda medzi Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky a Spolkovým ministerstvom dopravy, stavebníctva a bývania...

590

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 12. septembra 2002 bola v Bratislave podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Spolkovej republiky Nemecko o uľahčení životne dôležitých civilných cezhraničných prepráv.

Dohoda nadobudla platnosť dňom podpisu, t. j. 12. septembra 2002, na základe článku 8 ods. 1.

DOHODA

medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Spolkovej republiky Nemecko o uľahčení životne dôležitých civilných cezhraničných prepráv

Vláda Slovenskej republiky a vláda Spolkovej republiky Nemecko, ďalej len „zmluvné strany",

želajúc si uľahčiť životne dôležitú civilnú cezhraničnú prepravu v krízových situáciách,

dohodli sa takto:

Článok 1

Predmet, pojmy a použitie dohody

(1) Táto dohoda upravuje spoluprácu medzi príslušnými orgánmi zmluvných strán zodpovednými za plánovanie, prípravu a vykonávanie životne dôležitých civilných prepráv osôb a nákladov na zásobovanie obyvateľstva a hospodárstva v krízových situáciách (ďalej len „prepravy").

(2) Táto dohoda sa vzťahuje na životne dôležité civilné prepravy po železnici, po pozemných komunikáciách, po vnútrozemských vodných cestách, po mori alebo letecky z ktoréhokoľvek miesta na území štátu jednej zmluvnej strany do ktoréhokoľvek miesta na území štátu druhej zmluvnej strany, alebo tranzitom cez územie štátu jednej zo zmluvných strán za predpokladu, že miesto odoslania alebo miesto určenia sa nachádza na území štátu jednej zo zmluvných strán.

(3) Na účely tejto dohody „životne dôležitá civilná preprava" znamená všetky naliehavé prepravné služby vykonávané po vode, na zemi alebo vo vzduchu, ktoré sú nevyhnutné na životne dôležité potreby civilného obyvateľstva alebo hospodárstva jednej zo zmluvných strán na odvrátenie hroziacej krízovej situácie, podľa odseku 5, alebo na čo najväčšie zmiernenie dosahu vzniknutej krízovej situácie.

(4) Táto dohoda sa netýka prepravy osôb, ktorým bol udelený štatút utečenca na území štátu jednej zo zmluvných strán.

(5) Na účely tejto dohody krízová situácia vzniká vtedy, ak jedna zo zmluvných strán uzavrie svoje hranice buď celkom, alebo čiastočne.

(6) Na účely tejto dohody sa miesto, v ktorom je náklad naložený na dopravné prostriedky po prvý raz alebo pri pokračujúcej preprave, označuje ako miesto odoslania. Miestom určenia sa označuje miesto, v ktorom bude náklad v súlade s dohodnutou prepravou podľa príkazu vyložený. To sa vzťahuje aj na prepravu osôb.

(7) Tieto prepravy budú vybavené obvyklými prepravnými dokumentmi, s výhradou čl. 2 ods. 2, a dodatočne osobitnými prepravnými dokumentmi. Forma a obsah tohto osobitného dokumentu, ako aj jeho vydanie príslušnými orgánmi sa určí v osobitnej dohode podľa článku 6 ods. 1 tejto dohody.

Článok 2

Práva a povinnosti zmluvných strán

(1) Pri hraničnom vybavovaní cezhraničnej prepravy budú prepravy podľa článku 1 prioritné vrátane sprevádzajúcich osôb.

(2) Prepravy podľa článku 1 nevyžadujú akékoľvek osobitné povolenia pre medzinárodnú cestnú dopravu.

(3) Táto dohoda nezaväzuje zmluvné strany prijať akékoľvek opatrenia, ktoré nie sú v súlade s ich vnútroštátnymi právnymi predpismi.

Článok 3

Spolupráca

(1) Zmluvné strany sa zaväzujú vytvoriť rovnaké podmienky na uľahčenie prepráv podľa článku 1 pre vnútroštátnu životne dôležitú civilnú prepravu a prijať všetky opatrenia nevyhnutné na zabezpečenie plynulého priebehu prepravy a návratu sprievodného personálu a dopravných prostriedkov.

(2) Ak sa preprava podľa článku 1 stane celkom alebo čiastočne neuskutočniteľnou použitím vybraného druhu dopravy, tak na požiadanie jednej zo zmluvných strán povolí druhá zmluvná strana prepravu iným druhom dopravy a na tento účel v rámci svojich možností zabezpečí dopravné prostriedky.

Článok 4

Hraničné a colné vybavovanie

(1) Zmluvné strany sa zaväzujú pri vykonávaní životne dôležitých civilných cezhraničných prepráv prijať príslušné opatrenia na zabezpečenie plynulého priebehu kontroly osôb a nákladu.

(2) Prepravy podľa článku 1 sa vykonávajú na hraničných priechodoch pre železničnú, vnútrozemskú vodnú, osobnú cestnú a nákladnú cestnú dopravu, ktoré sú stanovené v osobitnej dohode podľa článku 6 ods. 1 tejto dohody.

Článok 5

Námorná plavba

Plavebné spoločnosti vykonávajúce prepravu po mori podľa článku 1 majú právo pri uzavretí hraníc stáť v nemeckých prístavoch, ak je to možné v rámci rozsahu existujúcich priorít vyplývajúcich z medzinárodných záväzkov Spolkovej republiky Nemecko. Naloženie, vyloženie, zásobovanie a nakladanie s odpadom, ako aj nevyhnutné opravy sa budú uskutočňovať podľa vnútroštátnych a medzinárodných predpisov.

Článok 6

Vykonávanie dohody

(1) Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky a Ministerstvo dopravy, stavebníctva a bývania Spolkovej republiky Nemecko uzavrú osobitnú dohodu na stanovenie podrobností vykonávania tejto dohody.

(2) Táto dohoda bude vykonávaná na základe vzájomnosti a v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi štátov zmluvných strán.

Článok 7

Riešenie sporov

(1) Všetky spory, ktoré vzniknú v súvislosti s výkladom alebo vykonávaním tejto dohody, budú riešiť ministerstvá dopravy oboch zmluvných strán.

(2) Ak spor nebude urovnaný v súlade s odsekom 1, budú ho riešiť zmluvné strany vyjednávaním diplomatickou cestou.

Článok 8

Záverečné ustanovenia

(1) Táto dohoda nadobudne platnosť dňom jej podpisu.

(2) Túto dohodu možno meniť a dopĺňať na základe vzájomnej dohody zmluvných strán. Zmeny a doplnky musia byť vykonané písomnou formou.

(3) Táto dohoda sa uzatvára na neurčitý čas. Každá zo zmluvných strán môže dohodu vypovedať písomne diplomatickou cestou. Platnosť dohody sa skončí tri mesiace odo dňa doručenia oznámenia o výpovedi druhej zmluvnej strane.

Dané v Bratislave 12. septembra 2002 v dvoch pôvodných vyhotoveniach, každé v slovenskom a nemeckom jazyku, pričom všetky znenia majú rovnakú platnosť.

Za vládu
Slovenskej republiky:

Michal Balog v. r.

Za vládu
Spolkovej republiky Nemecko:

Uta Mayer-Schalburg v. r.