Vyhláška č. 581/2002 Z. z.Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú náležitosti žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu podľa § 9 ods. 1 zákona č. 385/1999 Z. z. o kolektívnom investovaní v znení zákona č. 432/2002 Z. z.

Čiastka 224/2002
Platnosť od 09.10.2002 do31.12.2003
Účinnosť od 01.01.2003 do31.12.2003
Zrušený 594/2003 Z. z.

581

VYHLÁŠKA

Ministerstva financií Slovenskej republiky

z 10. septembra 2002,

ktorou sa ustanovujú náležitosti žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu podľa § 9 ods. 1 zákona č. 385/1999 Z. z. o kolektívnom investovaní v znení zákona č. 432/2002 Z. z.

Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 9 ods. 5 zákona č. 385/1999 Z. z. o kolektívnom investovaní v znení zákona č. 432/2002 Z. z. (ďalej len „zákon") ustanovuje:


§ 1

(1) Žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu Úradu pre finančný trh (ďalej len „úrad") na nadobudnutie alebo prekročenie podielu na základnom imaní správcovskej spoločnosti alebo na hlasovacích právach v správcovskej spoločnosti vo výške 10 %, 20 %, 33 %, 50 % a 66 % v jednej operácii alebo v niekoľkých operáciách priamo alebo konaním v zhode1) podávaná fyzickou osobou obsahuje

a) meno a priezvisko, dátum narodenia a trvalý pobyt žiadateľa; ak ide o fyzickú osobu podnikateľa, obchodné meno, miesto podnikania a identifikačné číslo,

b) štátnu príslušnosť žiadateľa.

(2) Prílohou k žiadosti podľa odseku 1 sú tieto doklady:

a) odborný životopis žiadateľa,

b) výpis z registra trestov žiadateľa nie starší ako tri mesiace; ak ide o cudzinca, predkladá sa obdobné potvrdenie o bezúhonnosti vydané príslušným orgánom štátu jeho trvalého pobytu alebo orgánom štátu, kde sa obvykle zdržiava,

c) výpis z obchodného registra, ak ide o fyzickú osobu podnikateľa, alebo výpis zo živnostenského registra alebo z iného registra, na základe ktorého podniká, nie starší ako tri mesiace a ročné účtovné závierky za posledné tri kalendárne roky overené audítorom, ak fyzická osoba podniká menej ako tri roky pred podaním žiadosti podľa odseku 1, žiadosť obsahuje takéto údaje len za obdobie od jej vzniku; ak ide o cudzinca, predkladá sa výpis z registra alebo z inej evidencie obdobného charakteru, do ktorej je cudzinec zapísaný, a číslo zápisu,

d) doklady o prehľadnom a dôveryhodnom pôvode, dostatočnom objeme a vyhovujúcej skladbe finančných prostriedkov, ktoré sa použijú na nadobudnutie akcií, napríklad prehľad o jej majetkovej a finančnej situácii, výpisy z účtov, výpis z katastra nehnuteľností.

(3) Žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu úradu na nadobudnutie alebo prekročenie podielu na základnom imaní správcovskej spoločnosti alebo na hlasovacích právach v správcovskej spoločnosti vo výške 10 %, 20 %, 33 %, 50 % a 66 % v jednej operácii alebo v niekoľkých operáciách priamo alebo konaním v zhode1) podávaná právnickou osobou obsahuje

a) obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo žiadateľa, ak bolo pridelené,

b) prehľadnú štruktúru skupiny osôb s úzkymi väzbami,2) ku ktorej patrí aj právnická osoba s kvalifikovanou účasťou na správcovskej spoločnosti žiadajúca o udelenie súhlasu.

(4) Prílohou k žiadosti podľa odseku 3 sú tieto doklady:

a) výpis z obchodného registra alebo iný doklad vydaný príslušným orgánom, preukazujúci vznik právnickej osoby nie starší ako tri mesiace,

b) výpis z účtu majiteľa zaknihovaného cenného papiera alebo výpis z registra emitenta cenného papiera,

c) grafické znázornenie štruktúry skupiny osôb s úzkymi väzbami,

d) zoznam právnických osôb a fyzických osôb, ktorých podiel na základnom imaní alebo na hlasovacích právach právnickej osoby žiadajúcej o udelenie súhlasu podľa odseku 3 je viac ako 10 %,

e) účtovné závierky za posledné tri kalendárne roky overené audítorom; ak právnická osoba je súčasťou konsolidovaného celku, tiež konsolidované účtovné závierky za posledné tri kalendárne roky alebo správy o hospodárení za posledné tri kalendárne roky overené audítorom; ak právnická osoba vznikla pred menej ako tromi rokmi pred podaním žiadosti podľa tohto odseku, žiadosť obsahuje tieto údaje len za obdobie od jej vzniku,

f) písomné stanovisko k zámeru nadobudnúť alebo prekročiť podiel vo výške 10 %, 20 %, 33 %, 50 % a 66 % na základnom imaní správcovskej spoločnosti alebo na hlasovacích právach v správcovskej spoločnosti vydané orgánom, ktorý nad ňou vykonáva dohľad, ak ide o zahraničnú správcovskú spoločnosť.

(5) Žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu podľa odsekov 1 a 3 ďalej obsahuje

a) obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo správcovskej spoločnosti, v ktorej chce žiadateľ podľa odsekov 1 a 3 nadobudnúť alebo prekročiť podiel na základnom imaní alebo na hlasovacích právach,

b) strategický zámer rozvoja správcovskej spoločnosti pri nadobudnutí alebo zvýšení podielu na základnom imaní správcovskej spoločnosti alebo na hlasovacích právach v správcovskej spoločnosti vo výške najmenej 33 % vrátane návrhu personálnych zmien v predstavenstve a dozornej rade a informáciu o tom, či žiadateľ rokoval so súčasnými akcionármi správcovskej spoločnosti a či existuje zhoda o ďalšom rozvoji správcovskej spoločnosti,

c) obchodné meno, právnu formu, sídlo, identifikačné číslo, ak bolo pridelené, výšku základného imania právnických osôb, v ktorých má žiadateľ podiel na základnom imaní alebo na hlasovacích právach v rozsahu najmenej 10 % alebo je zastúpený v ich štatutárnych orgánoch alebo kontrolných orgánoch, alebo celým svojím majetkom ručí za ich záväzky, a výšku tohto podielu v percentuálnom vyjadrení a doklady preukazujúce tieto skutočnosti,

d) údaje o akciách správcovskej spoločnosti, ktoré chce žiadateľ nadobudnúť, a to

1. počet,

2. menovitú hodnotu,

3. celkovú hodnotu,

4. podiel na základnom imaní vyjadrený v percentách,

e) údaje o hlasovacích právach v správcovskej spoločnosti, ktoré chce žiadateľ nadobudnúť, a to

1. počet hlasov,

2. podiel na hlasovacích právach vyjadrený v percentách,

f) údaje o akciách správcovskej spoločnosti, ktorých je žiadateľ majiteľom v čase podania žiadosti, a to

1. počet,

2. menovitú hodnotu,

3. podiel na základnom imaní vyjadrený v percentách,

g) údaje o hlasovacích právach v správcovskej spoločnosti, ktoré má žiadateľ v čase podania žiadosti, a to

1. počet hlasov,

2. podiel na hlasovacích právach vyjadrený v percentách,

h) zdôvodnenie účelu nadobudnutia podielu na základnom imaní správcovskej spoločnosti alebo na hlasovacích právach v správcovskej spoločnosti vrátane vyhlásenia žiadateľa, že nadobúda akcie na vlastný účet a nekoná v zhode s inými akcionármi správcovskej spoločnosti a že neexistuje záväzok žiadateľa vykonávať akcionárske práva v prospech tretej osoby,

i) vyhlásenie žiadateľa, že všetky ním uvedené údaje a predložené doklady sú aktuálne, úplné a pravdivé.

§ 2

(1) Žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu na zníženie základného imania správcovskej spoločnosti, ak nejde o zníženie z dôvodov straty, obsahuje

a) obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo správcovskej spoločnosti, ktorá chce znížiť svoje základné imanie, ak nejde o zníženie z dôvodov straty,

b) výšku základného imania a zoznam akcionárov správcovskej spoločnosti vrátane ich podielov na základnom imaní správcovskej spoločnosti vyjadrených v percentách ku dňu podania žiadosti o udelenie súhlasu,

c) výšku základného imania správcovskej spoločnosti po znížení, spôsob, akým sa má vykonať zníženie základného imania, zdôvodnenie zníženia základného imania a navrhovaný dátum jeho zníženia,

d) vyhlásenie správcovskej spoločnosti, že všetky ňou uvedené údaje a predložené doklady sú aktuálne, úplné a pravdivé.

(2) Prílohou k žiadosti podľa odseku 1 sú tieto doklady:

a) výpis z obchodného registra nie starší ako tri mesiace alebo výpis z registra emitenta cenného papiera,

b) zápisnica z rokovania predstavenstva správcovskej spoločnosti, ktorého predmetom bol návrh na rozhodnutie valného zhromaždenia o znížení základného imania správcovskej spoločnosti,

c) doklady preukazujúce splnenie podmienok podľa § 10 ods. 1 zákona.

§ 3

(1) Žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu na voľbu členov predstavenstva správcovskej spoločnosti, členov dozornej rady správcovskej spoločnosti a na vymenovanie vedúceho organizačnej zložky zahraničnej správcovskej spoločnosti obsahuje

a) obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo správcovskej spoločnosti, pre ktorú sa navrhujú osoby na voľbu za členov predstavenstva správcovskej spoločnosti alebo za členov dozornej rady správcovskej spoločnosti; obchodné meno a sídlo zahraničnej správcovskej spoločnosti a umiestnenie organizačnej zložky zahraničnej správcovskej spoločnosti na území Slovenskej republiky, pre ktorú sa navrhuje jej vedúci,

b) meno a priezvisko, trvalý pobyt, dátum narodenia osôb navrhovaných za členov predstavenstva správcovskej spoločnosti alebo za členov dozornej rady správcovskej spoločnosti a za vedúceho organizačnej zložky zahraničnej správcovskej spoločnosti,

c) vyhlásenie žiadateľa, že všetky ním uvedené údaje a predložené doklady sú aktuálne, úplné a pravdivé.

(2) Prílohou k žiadosti podľa odseku 1 sú tieto doklady:

a) odborný životopis, doklad o dosiahnutom vzdelaní a odbornej praxi osôb navrhovaných za členov predstavenstva správcovskej spoločnosti alebo za členov dozornej rady správcovskej spoločnosti a za vedúceho organizačnej zložky zahraničnej správcovskej spoločnosti,

b) výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace; ak ide o cudzinca, predkladá sa obdobné potvrdenie o bezúhonnosti vydané príslušným orgánom štátu jeho trvalého pobytu alebo orgánom štátu, kde sa obvykle zdržiava,

c) písomné vyhlásenia osôb navrhovaných za členov predstavenstva správcovskej spoločnosti alebo za členov dozornej rady správcovskej spoločnosti a za vedúceho organizačnej zložky zahraničnej správcovskej spoločnosti o tom, že spĺňajú požiadavky ustanovené zákonom,

d) doklady preukazujúce splnenie podmienok podľa § 6 ods. 2 zákona.

(3) Ak žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu podľa odseku 1 podáva akcionár správcovskej spoločnosti, žiadosť obsahuje aj meno, priezvisko a dátum narodenia, ak ide o fyzickú osobu, alebo obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo, ak ide o právnickú osobu.

§ 4

(1) Žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu na zlúčenie alebo splynutie správcovskej spoločnosti obsahuje

a) obchodné mená, sídla a identifikačné čísla správcovských spoločností, ktoré sa majú zlúčiť alebo splynúť,

b) zdôvodnenie zlúčenia alebo splynutia správcovskej spoločnosti,

c) navrhovaný dátum, ku ktorému má dôjsť k zlúčeniu alebo splynutiu,

d) harmonogram organizačných, právnych a finančných postupov, ktoré je potrebné vykonať na zlúčenie alebo splynutie,

e) vyhlásenie žiadateľa, že všetky ním uvedené údaje a predložené doklady sú aktuálne, úplné a pravdivé.

(2) Prílohou k žiadosti podľa odseku 1 sú tieto doklady:

a) zápisnice z rokovaní predstavenstiev správcovských spoločností o návrhu rozhodnutí valných zhromaždení o zlúčení alebo splynutí správcovskej spoločnosti,

b) účtovné závierky overené audítorom za posledné tri kalendárne roky; ak je žiadateľ podľa § 9 ods. 4 písm. d) zákona súčasťou konsolidovaného celku, tiež konsolidované účtovné závierky za posledné tri kalendárne roky alebo správy o hospodárení za posledné tri kalendárne roky schválené príslušným orgánom žiadateľa podľa § 9 ods. 4 písm. d) zákona.

§ 5

(1) Žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu na zmenu stanov správcovskej spoločnosti obsahuje

a) obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo správcovskej spoločnosti, ktorej stanovy sa majú zmeniť,

b) predpokladaný dátum konania valného zhromaždenia, ktoré bude rozhodovať o zmene stanov správcovskej spoločnosti,

c) vyhlásenie žiadateľa o tom, že všetky ním uvedené údaje a predložené doklady sú aktuálne, úplné a pravdivé,

d) podpisy osôb oprávnených konať za správcovskú spoločnosť a dátum vyhotovenia žiadosti.

(2) Prílohou k žiadosti podľa odseku 1 sú tieto doklady:

a) rozhodnutie príslušného orgánu správcovskej spoločnosti o návrhu na zmenu jej stanov,

b) stanovisko zamestnanca správcovskej spoločnosti zodpovedného za výkon vnútornej kontroly, ak zmenu stanov navrhujú akcionári,

c) text navrhovaných zmien stanov,

d) úplné znenie stanov správcovskej spoločnosti po zapracovaní navrhovaných zmien,

e) doklady preukazujúce splnenie podmienok podľa § 6 ods. 2 zákona.

§ 6

(1) Žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu na zmenu depozitára správcovskej spoločnosti a depozitára podielového fondu (ďalej len "depozitár") obsahuje

a) obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo doterajšieho depozitára a nového depozitára,

b) meno a priezvisko, trvalý pobyt a dátum narodenia vedúcich zamestnancov depozitára, ktorí budú zabezpečovať výkon funkcie depozitára pre správcovskú spoločnosť a jej podielové fondy,

c) dátum, ku ktorému sa navrhuje zmena depozitára,

d) vyhlásenie žiadateľa, že všetky ním uvedené údaje a predložené doklady sú aktuálne, úplné a pravdivé.

(2) Prílohou k žiadosti podľa odseku 1 sú tieto doklady:

a) návrh zmluvy na výkon činnosti depozitára s novým depozitárom,

b) platné bankové povolenie3) a platné povolenie na poskytovanie investičných služieb4) nového depozitára,

c) doklad o dosiahnutom vzdelaní a praxi v oblasti finančného trhu a odborný životopis osôb podľa odseku 1 písm. b),

d) výpis z registra trestov osôb podľa odseku 1 písm. b) nie starší ako tri mesiace; ak ide o cudzinca, predkladá sa obdobné potvrdenie o bezúhonnosti vydané príslušným orgánom štátu jeho trvalého pobytu alebo orgánom štátu, kde sa obvykle zdržiava,

e) písomné vyhlásenia osôb podľa odseku 1 písm. b) o splnení podmienok podľa § 6 ods. 13 písm. a) až d) zákona.

§ 7

(1) Žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu na nadobudnutie cenných papierov do majetku v podielovom fonde od akcionárov správcovskej spoločnosti spravujúcej tento podielový fond alebo na predaj cenných papierov z majetku podielového fondu akcionárom správcovskej spoločnosti spravujúcej tento podielový fond obsahuje

a) obchodné meno, sídlo a identifikačné sídlo, ak je akcionár právnickou osobou, alebo meno, priezvisko a trvalý pobyt akcionára, ak je fyzickou osobou,

b) priamy alebo nepriamy podiel akcionára podľa písmena a) na základnom imaní správcovskej spoločnosti,

c) údaje o cenných papieroch, ktoré majú byť predmetom nadobudnutia do majetku v podielovom fonde alebo predaja z majetku podielového fondu, a to

1. druh, formu a počet,

2. menovitú hodnotu,

3. celkovú hodnotu vypočítanú podľa pravidiel na určenie hodnoty cenných papierov v majetku v podielovom fonde,

4. podiel na majetku v podielovom fonde vyjadrený v percentách,

5. ISIN, ak bol pridelený,

6. posledný kurz cenného papiera ku dňu podania žiadosti a priemerný kurz cenného papiera,

d) vyhlásenie žiadateľa, že všetky ním uvedené údaje a predložené doklady sú aktuálne, úplné a pravdivé.

(2) Prílohou k žiadosti podľa odseku 1 sú tieto doklady:

a) stanovisko depozitára k navrhovanému nadobudnutiu cenných papierov do majetku v podielovom fonde alebo k predaju cenných papierov z majetku podielového fondu, najmä či je splnená podmienka podľa § 35 ods. 3 zákona,

b) stanovisko zamestnanca správcovskej spoločnosti zodpovedného za výkon vnútornej kontroly,

c) súhlas dozornej rady správcovskej spoločnosti s navrhovaným nadobudnutím cenných papierov do majetku v podielovom fonde alebo s predajom cenných papierov z majetku podielového fondu,

d) doklady preukazujúce, že nadobudnutie cenných papierov do majetku v podielovom fonde alebo predaj cenných papierov z majetku podielového fondu je v záujme podielnikov.

§ 8

Ak žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu podľa § 1 až 8 podávajú osoby konajúce v zhode,1) jej prílohou je aj plnomocenstvo s úradne osvedčenými podpismi osôb oprávnených konať za splnomocniteľov, ktorým splnomocnitelia poverili nimi vybraného spoločného zástupcu na zastupovanie v konaní o ich žiadosti.

§ 9

Doklady uvedené v § 1 až 8 sa predkladajú v origináli, a ak nie je možné predložiť ich originály, predkladajú sa ako úradne osvedčené kópie. Ak žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu je vyhotovená v cudzom jazyku, jej prílohou je aj úradne osvedčený preklad tejto žiadosti do slovenského jazyka.

§ 10

Ak žiadateľ doklady uvedené v § 1 až 8 predložil úradu pred podaním žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu, môže ich nahradiť písomným vyhlásením o tom, že tieto doklady sú aktuálne, úplné a pravdivé, s uvedením úradne osvedčených podpisov osôb oprávnených konať za žiadateľa a predložením zoznamu už predložených dokladov a dátumom ich predloženia úradu.


§ 11

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2003.


František Hajnovič v. r.

Poznámky pod čiarou

1) § 66b Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.

2) § 8 písm. e) zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch).

3) § 7 až 20 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

4) § 54 ods. 2 zákona č. 566/2001 Z. z.