Nariadenie vlády č. 576/2002 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na tlakové zariadenie a ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 400/1999 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách na ostatné určené výrobky v znení neskorších predpisov

(v znení č. 176/2003 Z. z.(nepriamo), 329/2003 Z. z., 41/2015 Z. z.)

Čiastka 222/2002
Platnosť od 04.10.2002
Účinnosť od 01.06.2015 do18.07.2016
Zrušený 1/2016 Z. z.