Oznámenie č. 572/2002 Z. z.Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o vydaní výnosu o rozšírení záväznosti kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa a jej dodatku č. 1

Čiastka 220/2002
Platnosť od 01.10.2002
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.

572

OZNÁMENIE

Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky vydalo podľa § 7 ods. 1 zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 54/1996 Z. z.

výnos z 23. septembra 2002 č. 2039/2002-III/11 o rozšírení záväznosti kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa a jej dodatku č. 1.

Vo výnose sa ustanovuje, že Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na roky 2002 - 2004 uzavretá 13. marca 2002 medzi Odborovým zväzom Chémia Slovenskej republiky a Asociáciou vedúcich zamestnancov chemického a farmaceutického priemyslu a Zväzom chemického a farmaceutického priemyslu Slovenskej republiky a jej Dodatok č. 1 z 28. mája 2002 sú záväzné aj pre zamestnávateľov uvedených v prílohe k tomuto výnosu.

Výnos nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.

Úplné znenie výnosu a zoznam zamestnávateľov, na ktorých sa vzťahuje, sa uverejnia v časopise Práca a sociálna politika č. 10/2002.

Do výnosu možno nazrieť na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, v Odborovom zväze Chémia Slovenskej republiky a vo Zväze chemického a farmaceutického priemyslu Slovenskej republiky.