Oznámenie č. 567/2002 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 25. apríla 2001 č. 4700/2001-41, ktorým sa ustanovuje rozpočtová klasifikácia v znení neskorších predpisov

Čiastka 218/2002
Platnosť od 01.10.2002
Redakčná poznámka

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. októbra 2002.

567

OZNÁMENIE

Ministerstva financií Slovenskej republiky

Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo podľa § 3 ods. 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov

opatrenie z 24. septembra 2002 č. 16394/2002-41, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 25. apríla 2001 č. 4700/2001-41, ktorým sa ustanovuje rozpočtová klasifikácia (oznámenie č. 157/2001 Z. z.) v znení neskorších predpisov.

Opatrením z 24. septembra 2002 č. 16394/2002-41, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 25. apríla 2001 č. 4700/2001-41, ktorým sa ustanovuje rozpočtová klasifikácia (oznámenie č. 157/2001 Z. z.) v znení opatrenia z 26. septembra 2001 č. 14653/2001-41 (oznámenie č. 393/2001 Z. z.), opatrenia zo 4. decembra 2001 č. 17199/2001-41 (oznámenie č. 527/2001 Z. z.), opatrenia zo 6. marca 2002 č. 856/2002-41 (oznámenie č. 135/2002 Z. z.) a opatrenia z 25. júna 2002 č. 10201/2002-41 (oznámenie č. 349/2002 Z. z.) sa vykonávajú zmeny a doplnenia prílohy rozpočtovej klasifikácie platnej na rok 2002 uvedené v prílohe k tomuto opatreniu.

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. októbra 2002.

Opatrenie je uverejnené vo Finančnom spravodajcovi č. 13/2002 a možno doň nazrieť na Ministerstve financií Slovenskej republiky.