Oznámenie č. 560/2002 Z. z.Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o vydaní výnosu o rozšírení záväznosti kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa

Čiastka 218/2002
Platnosť od 01.10.2002
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.

560

OZNÁMENIE

Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky vydalo podľa § 7 ods. 1 zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 54/1996 Z. z.

výnos z 23. septembra 2002 č. 2190/2002-III/11 o rozšírení záväznosti kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa.

Vo výnose sa ustanovuje, že Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na roky 2002 - 2003 uzavretá 21. mája 2002 medzi Zväzom kožiarskeho a obuvníckeho priemyslu Slovenskej republiky a Slovenským odborovým zväzom pracovníkov textilného, odevného a kožiarskeho priemyslu je záväzná aj pre zamestnávateľov uvedených v prílohe k tomuto výnosu.

Výnos nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.

Úplné znenie výnosu a zoznam zamestnávateľov, na ktorých sa vzťahuje, sa uverejnia v časopise Práca a sociálna politika č. 11/2002.

Do výnosu možno nazrieť na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, v Slovenskom odborovom zväze pracovníkov textilného, odevného a kožiarskeho priemyslu a vo Zväze kožiarskeho a obuvníckeho priemyslu Slovenskej republiky.