559

VYHLÁŠKA

Ministerstva financií Slovenskej republiky

z 10. septembra 2002

o primeranosti vlastných zdrojov obchodníkov s cennými papiermi

Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 74 ods. 5 zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) (ďalej len „zákon") ustanovuje:


Základné ustanovenia

§ 1

Predmet úpravy

Táto vyhláška upravuje:

a) čo sa rozumie aktívami, rezervami a rizikami,

b) rizikové váhy,

c) čo tvorí vlastné zdroje obchodníka s cennými papiermi a čo tvorí vlastné zdroje konsolidovaného celku a subkonsolidovaného celku,

d) podrobnosti o výpočte vlastných zdrojov obchodníka s cennými papiermi a vlastných zdrojov konsolidovaného celku a subkonsolidovaného celku,

e) podrobnosti o výpočte aktív obchodníka s cennými papiermi a aktív konsolidovaného celku a subkonsolidovaného celku,

f) podrobnosti o výpočte trhových rizík obchodníka s cennými papiermi, trhových rizík konsolidovaného celku a subkonsolidovaného celku.

§ 2

Vymedzenie pojmov

Na účely tejto vyhlášky sa rozumie

a) aktívom

1. hodnota jednotlivej súčasti majetku obchodníka s cennými papiermi ocenená podľa osobitného predpisu,1)

2. úverový ekvivalent2) podsúvahovej položky,

b) podsúvahovou položkou

1. pohľadávka, ktorej vznik je viazaný na splnenie odkladacej podmienky,

2. budúca pohľadávka, ktorá vznikne na základe zmluvy,

c) riziková váha vyjadruje stupeň úverového rizika spojeného s aktívom obchodníka s cennými papiermi,

d) rezervou zdroj krytia obchodníka s cennými papiermi tvorený na ťarchu nákladov na účel pokrytia rizika strát alebo na účel pokrytia predpokladaných strát z podsúvahových položiek, ktoré sa stanú alebo sa môžu stať aktívami obchodníka s cennými papiermi,

e) podkladovým nástrojom cenný papier, investičný nástroj, zlato alebo komodita, na ktoré sa vzťahuje alebo od ktorých je odvodený derivát,3) najmä

1. akcia,

2. dlhový cenný papier,

3. peňažné prostriedky v cudzej mene,

f) dlhovým cenným papierom cenný papier obchodovateľný na finančnom trhu, ktorý predstavuje záväzok emitenta

1. na vrátenie poskytnutých peňažných prostriedkov,

2. na vyplatenie zložených peňažných prostriedkov,

3. alebo osoby ním označenej na zaplatenie peňažných prostriedkov,

g) komoditou hmotný predmet a ovládateľná prírodná sila, najmä výrobok, energia a nerastná surovina vrátane drahých kovov s výnimkou zlata, s ktorými sa obchoduje alebo môže obchodovať na trhu tovarov a služieb,

h) drahým kovom zlato, striebro, platina a paládium,

i) uznaným zahraničným obchodníkom s cennými papiermi zahraničný obchodník s cennými papiermi, ktorý nemá sídlo v členskom štáte Európskych spoločenstiev alebo v štáte, ktorý je súčasťou Európskeho hospodárskeho priestoru (ďalej len „členský štát"), a na ktorého sa aj v zahraničí vzťahuje povinnosť pri svojej činnosti dodržiavať pravidlá aspoň v rozsahu ustanovenom zákonom,4)

j) regulovaným trhom burza cenných papierov, zahraničná burza cenných papierov alebo iný zahraničný regulovaný verejný trh,5)

k) opciou právo jednej zmluvnej strany na požiadanie odobrať alebo dodať a povinnosť druhej zmluvnej strany, ak bude požiadaná, dodať alebo odobrať predmet opcie za cenu dohodnutú pri uzavretí obchodu (realizačná cena), pričom doba, ktorá uplynie od uzavretia obchodu do jeho vyrovnania, je dlhšia ako pri spotovom obchode,5a)

l) repo obchodom obchod, pri ktorom prevodca uskutočňuje prevod cenných papierov alebo komodít za podmienky, že sa zaviaže spätne kúpiť tieto cenné papiere alebo komodity alebo nimi zastupiteľné cenné papiere alebo komodity rovnakého druhu za určenú cenu v dohodnutom čase alebo v čase, ktorý určí prevodca,

m) obráteným repo obchodom obchod, pri ktorom nadobúdateľ kupuje cenné papiere alebo komodity za podmienky, že sa zaviaže spätne predať tieto cenné papiere alebo komodity alebo nimi zastupiteľné cenné papiere alebo komodity rovnakého druhu za určenú cenu v dohodnutom čase alebo v čase, ktorý určí prevodca,

n) termínovým obchodom obchod, v ktorom vyrovnanie budúceho obchodu je dohodnuté tak, aby doba, ktorá uplynie od uzavretia obchodu do jeho vysporiadania, bola dlhšia, ako je pri spotovom obchode, najmä futures a forward,

o) futures obchod uzatváraný na regulovanom trhu alebo na komoditnej burze, pri ktorom sa zmluvná strana zaväzuje dodať alebo odobrať na určenom mieste v určenom čase za vopred dohodnutú cenu vybranú zo štandardizovanej ponuky regulovaného trhu alebo komoditnej burzy štandardizovaný počet alebo množstvo cenného papiera, investičného nástroja, zlata alebo komodity,

p) forward obchod uzatváraný mimo regulovaného trhu alebo mimo komoditnej burzy, pri ktorom sa zmluvná strana zaväzuje dodať alebo odobrať v dohodnutý deň za cenu dohodnutú pri uzatvorení obchodu dohodnutý počet alebo množstvo cenného papiera, investičného nástroja, zlata alebo komodity (forward s dodaním) alebo zaplatiť určené množstvo peňazí (forward bez dodania),

q) swap obchod uzatváraný mimo regulovaného trhu, pri ktorom sa zmluvná strana zaväzuje zameniť v dohodnutý deň za cenu dohodnutú pri uzatvorení obchodu dohodnutý počet alebo množstvo cenného papiera, investičného nástroja, peňažných prostriedkov v cudzej mene, zlata alebo komodity za dohodnutý počet alebo množstvo iného cenného papiera, investičného nástroja, peňažných prostriedkov v cudzej mene, zlata alebo komodity,

r) rizikami úverové riziká a trhové riziká,

s) reálnou cenou cenného papiera, iného investičného nástroja, derivátu alebo komodity trhová cena, a ak trhová cena neexistuje alebo ju nemožno zistiť, teoretická cena cenného papiera, iného investičného nástroja, derivátu alebo komodity,

t) trhovou cenou cenného papiera, iného investičného nástroja, derivátu alebo komodity cena dosiahnutá a vyhlásená na trhu, na ktorom sa obchoduje s cenným papierom, iným investičným nástrojom, derivátom alebo komoditou,

u) teoretickou cenou cenného papiera, iného investičného nástroja, derivátu alebo komodity kvalifikovaný odhad ceny určený s odbornou starostlivosťou definovaným spôsobom alebo algoritmom zisťovania alebo výpočtu, ktorý je popísaný vo vnútornom akte riadenia obchodníka s cennými papiermi,

v) majetkovým cenným papierom akcie, dočasné listy a podielové listy podielových fondov,

w) dlhovým nástrojom dlhový cenný papier alebo derivát, ktorého podkladovým nástrojom je dlhový cenný papier alebo úroková miera,

x) majetkovým nástrojom majetkový cenný papier alebo derivát, ktorého podkladovým nástrojom je majetkový cenný papier,

y) obchodom medzi profesionálmi obrátený repo obchod a výpožička cenných papierov obchodníkom s cennými papiermi, ak zmluvná strana obchodníka s cennými papiermi je finančnou inštitúciou,6) obchodníkom s cennými papiermi alebo obchodníkom s cennými papiermi so sídlom v členskom štáte alebo je bankou so sídlom v štáte zóny A podľa osobitného predpisu,7) uznaným zahraničným obchodníkom s cennými papiermi, osobou oprávnenou vykonávať zúčtovanie a vyrovnanie burzových obchodov alebo burzou cenných papierov.

Vlastné zdroje obchodníka s cennými papiermi

§ 3

Štruktúra vlastných zdrojov

(1) Vlastné zdroje obchodníka s cennými papiermi tvorí

a) kapitál obchodníka s cennými papiermi,

b) doplnkové vlastné zdroje obchodníka s cennými papiermi.

(2) Kapitálom obchodníka s cennými papiermi sa rozumie súčet jeho základných vlastných zdrojov (§ 4 ods. 1) a dodatkových vlastných zdrojov (§ 5 ods. 1) znížený o hodnotu odpočítateľných položiek (§ 6).

§ 4

Základné vlastné zdroje obchodníka s cennými papiermi

(1) Základné vlastné zdroje obchodníka s cennými papiermi tvorí súčet položiek vytvárajúcich ich hodnotu znížený o súčet položiek podľa odseku 3.

(2) Položkami vytvárajúcimi hodnotu základných vlastných zdrojov obchodníka s cennými papiermi sú

a) splatené základné imanie okrem prioritných akcií a emisné ážio,

b) nerozdelený zisk minulých rokov, rezervný fond a ostatné fondy tvorené zo zisku,

(3) Položkami znižujúcimi hodnotu základných vlastných zdrojov obchodníka s cennými papiermi sú

a) účtovná hodnota vlastných akcií obchodníka s cennými papiermi, ktoré obchodník s cennými papiermi nadobudol,

b) nehmotný investičný majetok, najmä zriaďovacie výdavky obchodníka s cennými papiermi a hodnota programového vybavenia (softvér),

c) strata bežného účtovného obdobia a neuhradená strata z minulých rokov,

d) účtovná hodnota vkladu do základného imania akcionára obchodníka s cennými papiermi, ktorý má podiel na jeho základnom imaní 10 % alebo viac, najviac do výšky emisného kurzu akcií obchodníka s cennými papiermi, ktoré sú v jeho vlastníctve, znížená o pomernú časť položky k tomuto vkladu, ktorá vyjadruje riziká, straty a znehodnotenia.

§ 5

Dodatkové vlastné zdroje obchodníka s cennými papiermi

(1) Dodatkové vlastné zdroje obchodníka s cennými papiermi tvoria

a) podriadené dlhy, ktorých zostávajúca doba splatnosti je dlhšia ako jeden rok, ak

1. zmluva o podriadenom dlhu je uzavretá na dobu určitú,

2. peňažné prostriedky v celom dohodnutom objeme boli poskytnuté obchodníkovi s cennými papiermi najmenej na päť rokov bez možnosti žiadať ich predčasné splatenie a s dohodnutým začiatkom splácania po uplynutí najmenej piatich rokov od ich poskytnutia obchodníkovi s cennými papiermi,

3. v zmluve o podriadenom dlhu sa riadia právom Slovenskej republiky ustanovenia

3a. o záväzku podriadenosti,

3b. o možnosti meniť alebo dopĺňať ustanovenie o záväzku podriadenosti, alebo od tohto záväzku odstúpiť,

3c. o možnosti odstúpiť od zmluvy o podriadenom dlhu,

3d. o možnosti započítania podriadeného dlhu s pohľadávkami dlžníka,

3e. o možnosti zabezpečenia podriadeného dlhu,

3f. o možnosti pristúpiť k podriadenému dlhu alebo ho prevziať,

3g. o zániku zmluvy o podriadenom dlhu,

3h. o možnosti meniť čas platnosti zmluvy o podriadenom dlhu,

4. sa zmluvne dohodlo, že ani istinu podriadeného dlhu, ani úroky z neho nie je dlžník povinný splácať v dohodnutých termínoch, ak by zaplatenie týchto splátok znamenalo zníženie primeranosti vlastných zdrojov dlžníka pod 8 %,

b) zákonné rezervy, rezervy na kurzové straty a ostatné rezervy na pokrytie rizík z investičných služieb,8)

c) iné zdroje, ak

1. sú voľne k dispozícii obchodníkovi s cennými papiermi na účely pokrytia rizík z poskytovaných investičných služieb,

2. ich existencia je zaznamenaná v účtovníctve obchodníka s cennými papiermi,

3. ich hodnota bola určená s odbornou starostlivosťou vedúcimi zamestnancami obchodníka s cennými papiermi a určenie jej hodnoty preveril audítor, ktorého identifikačné údaje boli oznámené Národnej banke Slovenska spolu s hlásením podľa osobitného predpisu.9)

(2) Podriadeným dlhom je úver alebo pôžička prijatá obchodníkom s cennými papiermi a záväzok na vrátenie peňažných prostriedkov z dlhopisov, ktorých emitentom je obchodník s cennými papiermi, ak sa obchodník s cennými papiermi dohodol s veriteľom na záväzku podriadenosti.

(3) Podriadené dlhy podľa odseku 1 písm. a) sú súčasťou dodatkových vlastných zdrojov obchodníka s cennými papiermi najviac do polovice hodnoty jeho základných vlastných zdrojov.

(4) Dodatkové vlastné zdroje obchodníka s cennými papiermi sú súčasťou vlastných zdrojov najviac do hodnoty jeho základných vlastných zdrojov.

§ 6

(1) Súčet základných vlastných zdrojov obchodníka s cennými papiermi a dodatkových vlastných zdrojov obchodníka s cennými papiermi sa znižuje o

a) čistú účtovnú hodnotu

1. vkladu obchodníka s cennými papiermi do základného imania iného obchodníka s cennými papiermi alebo finančnej inštitúcie,6) ktorý je väčší ako 10 % základného imania tohto iného obchodníka s cennými papiermi alebo finančnej inštitúcie, a

2. takých podriadených pohľadávok obchodníka s cennými papiermi voči obchodníkovi s cennými papiermi alebo voči finančnej inštitúcii6) podľa prvého bodu, ktoré sú súčasťou vlastných zdrojov tohto iného obchodníka s cennými papiermi alebo tejto finančnej inštitúcie,

b) súčet čistých účtovných hodnôt

1. vkladov obchodníka s cennými papiermi do základného imania iných obchodníkov s cennými papiermi alebo finančných inštitúcií,6) ktoré nie sú vyššie ako 10 % základného imania týchto iných obchodníkov s cennými papiermi alebo finančných inštitúcií, a

2. takých podriadených pohľadávok obchodníka s cennými papiermi voči iným obchodníkom s cennými papiermi alebo finančným inštitúciám6) iných ako uvedených v písmene a) a ktoré sú súčasťou vlastných zdrojov týchto obchodníkov s cennými papiermi alebo finančných inštitúcií,

ak je tento súčet väčší ako 10 % súčtu základných vlastných zdrojov obchodníka s cennými papiermi a dodatkových vlastných zdrojov obchodníka s cennými papiermi.

c) súčet čistých účtovných hodnôt

1. majetkových účastí podľa § 8 písm. l) zákona v poisťovniach,6a) zaisťovniach6b) a finančných holdingových inštitúciách podľa osobitného zákona v oblasti poisťovníctva,6c)

2. podriadených pohľadávok obchodníka s cennými papiermi voči poisťovniam, zaisťovniam a finančným holdingovým inštitúciám podľa osobitného zákona v oblasti poisťovníctva,6c) ktoré sú súčasťou vlastných zdrojov týchto spoločností, a ak má v nich obchodník s cennými papiermi majetkovú účasť.

(2) Podriadenou pohľadávkou je pohľadávka obchodníka s cennými papiermi, ktorá v prípade úpadku dlžníka alebo jeho zrušenia likvidáciou bude uspokojená až po uspokojení pohľadávok ostatných veriteľov.

§ 7

Doplnkové vlastné zdroje obchodníka s cennými papiermi

(1) Doplnkové vlastné zdroje obchodníka s cennými papiermi tvoria

a) podriadené dlhy podľa § 5 ods. 1 písm. a), ktoré podľa § 5 ods. 3 nie sú súčasťou dodatkových vlastných zdrojov,

b) iné podriadené dlhy, ak

1. zmluva o podriadenom dlhu je uzavretá na dobu určitú,

2. veriteľ na základe zmluvy o podriadenom dlhu poskytol obchodníkovi s cennými papiermi peňažné prostriedky na dobu kratšiu ako päť rokov, ale nie kratšiu ako dva roky, v celom dohodnutom objeme s dohodnutým začiatkom splácania podriadeného dlhu po uplynutí najmenej dvoch rokov od ich poskytnutia obchodníkovi s cennými papiermi a bez možnosti žiadať ich predčasné splatenie,

3. je zmluvne dohodnuté, že ani istinu podriadeného dlhu, ani úroky z neho nie je dlžník povinný splácať v dohodnutých termínoch, ak by zaplatenie týchto splátok znamenalo zníženie primeranosti vlastných zdrojov dlžníka pod 8 %,

4. súdom príslušným riešiť spory zmluvných strán je súd so sídlom v Slovenskej republike a rozhodným právom v skutočnostiach uvedených v § 5 ods. 1 písm. a) bode 3 je právo Slovenskej republiky.

(2) Doplnkové vlastné zdroje obchodníka s cennými papiermi sú súčasťou vlastných zdrojov najviac do

a) 200 % hodnoty základných vlastných zdrojov znížených o 8 % hodnoty rizikovo vážených aktív podľa § 12,

b) hodnoty potrebnej na krytie tej časti trhového rizika, ktorá nie je krytá kapitálom.

(3) Doplnkové vlastné zdroje obchodníka s cennými papiermi predstavujú vlastné zdroje len na krytie trhových rizík.

§ 8

(1) Ku dňu, ku ktorému sa nezostavuje účtovná závierka, sa rezervy zahrnú do vlastných zdrojov v hodnote podľa poslednej účtovnej závierky.

(2) Pri výpočte vlastných zdrojov podľa odseku 3 sa vychádza

a) z hospodárskeho výsledku bežného účtovného obdobia zisteného v posledný deň posledného uplynulého kalendárneho mesiaca,

b) z predpokladaných strát zistených v poslednej účtovnej závierke.

(3) Vlastné zdroje obchodníka s cennými papiermi podľa § 3 až 5 a § 7 sa zahrnú do výpočtu vlastných zdrojov až po odpočítaní prípadných daňových záväzkov a len ak ich možno bezodkladne a bez obmedzenia použiť na pokrytie rizík a strát z podnikania obchodníka s cennými papiermi.

§ 9

(1) Vlastné zdroje konsolidovaného celku alebo subkonsolidovaného celku predstavujú podľa § 3 až 8 vlastné zdroje členov konsolidovaného celku alebo subkonsolidovaného celku

a) skonsolidované metódou úplnej konsolidácie10) pre kontrolujúce osoby podľa § 8 písm. h) zákona alebo pre osoby navzájom prepojené podľa § 138 ods. 5 písm. l) tretieho bodu zákona,

b) skonsolidované metódou podielovej konsolidácie10) pre osoby, ktoré majú majetkovú účasť v iných osobách podľa § 8 písm. l) zákona.

(2) Vlastné zdroje konsolidovaného celku obchodníka s cennými papiermi a subkonsolidovaného celku obchodníka s cennými papiermi tvoria aj

a) prvý konsolidačný rozdiel,10)

b) konverzné rozdiely,10)

c) podiely menšinových akcionárov.10)

(3) Vlastné zdroje na konsolidovanom základe podľa odseku 2, ak ich zostatky sú kreditné, spolu s konsolidovanými položkami podľa § 4 ods. 2 predstavujú základné vlastné zdroje na konsolidovanom základe.

(4) Vlastné zdroje na konsolidovanom základe podľa odseku 2, ak ich zostatky sú debetné, spolu s konsolidovanými položkami podľa § 4 ods. 3 znižujú základné vlastné zdroje na konsolidovanom základe.

(5) Na účely výpočtu vlastných zdrojov konsolidovaného celku alebo subkonsolidovaného celku sa znižovanie hodnoty súčtu základných vlastných zdrojov obchodníka s cennými papiermi a dodatkových vlastných zdrojov obchodníka s cennými papiermi podľa § 6 neuplatňuje, ak obchodník s cennými papiermi používa metódu úplnej konsolidácie alebo metódu podielovej konsolidácie.

§ 10

(1) Pri určení toho, čo tvorí vlastné zdroje obchodníka s cennými papiermi, ktorý je bankou, a pri určení podrobností o ich výpočte sa použije postup podľa osobitného predpisu.10a)

(2) Trhové riziká obchodníka s cennými papiermi, ktorý je bankou, a jeho aktíva sa podľa stupňa úverového rizika v nich obsiahnutého vypočítajú podľa osobitného predpisu.10b) Ustanovenia § 11 až 27 sa v takom prípade nepoužijú.

Aktíva obchodníka s cennými papiermi podľa stupňa úverového rizika v nich obsiahnutého a trhové riziká

§ 11

(1) Na účely výpočtu aktív obchodníka s cennými papiermi podľa stupňa úverového rizika v nich obsiahnutého a na účely výpočtu trhových rizík sa aktíva obchodníka s cennými papiermi podľa § 54 ods. 11 zákona rozčlenia na obchodné portfólio a neobchodné portfólio. Aktíva obchodníka s cennými papiermi podľa § 54 ods. 12 a 13 zákona sa zaradia do neobchodného portfólia v súlade s odsekom 3.

(2) Do obchodného portfólia sa zaraďujú

a) pozície v cenných papieroch, investičných nástrojoch, komoditách a derivátoch držané na účely obchodovania a na účely dosiahnutia výnosu zo skutočných alebo očakávaných cenových rozdielov a zmien úrokových mier v krátkodobom období, spravidla do jedného roka,

b) pozície v cenných papieroch, investičných nástrojoch, komoditách a derivátoch vznikajúcich pri vykonávaní investičných služieb podľa § 6 ods. 2 písm. c) a f) zákona,

c) nevyrovnané obchody podľa § 23 ods. 2 a obchody podľa § 24 ods. 2,

d) repo obchody a pôžičky cenných papierov a komodít, ak ide o cenné papiere a komodity podľa písmen a) až c),

e) obrátené repo obchody a výpožičky cenných papierov a komodít zahrnutých do obchodného portfólia podľa písmen a) až c), ak ide o cenné papiere a komodity podľa písmen a) až c) a ak sú splnené tieto podmienky v bodoch 1, 2 a 4 alebo v bodoch 3 a 4:

1. je kolaterál prispôsobovaný tak, že sa berú do úvahy skutočné zmeny hodnôt cenných papierov alebo komodít zahrnutých do týchto obchodov,

2. zmluva zabezpečuje, že v prípade zlyhania obchodného partnera sa pohľadávky obchodníka s cennými papiermi automaticky a bezodkladne započítajú s pohľadávkami obchodného partnera,

3. ide o obchod medzi profesionálmi,

4. zmluva nebola uzavretá za neobvyklých podmienok,

f) termínové obchody a opcie, ktoré slúžia na účely zaistenia proti nepriaznivému pohybu trhových cien v cenných papieroch, investičných nástrojoch, komoditách a derivátoch zaradených do obchodného portfólia.

(3) Do neobchodného portfólia sa zaraďujú

a) cenné papiere, iné investičné nástroje a deriváty, ktoré nie sú zaradené do obchodného portfólia, okrem cenných papierov, iných investičných nástrojov a komodít, ktoré má obchodník s cennými papiermi dodať na vyrovnanie už uzavretých obchodov,

b) aktíva, ak sa týkajú aktív podľa písmena a), a ktoré predstavujú pohľadávku obchodníka s cennými papiermi, najmä poplatky, odplaty, provízie a zložené zábezpeky,

c) pohľadávky obchodníka s cennými papiermi z poskytnutých úverov a pôžičiek s výnimkou úverov a pôžičiek poskytnutých v rámci obrátených repo obchodov a výpožičiek cenných papierov, ktoré sú zaradené do obchodného portfólia.

(4) Aktíva odpočítavané z vlastných zdrojov podľa § 4 ods. 3 písm. b) sa nezaraďujú do obchodného portfólia ani do neobchodného portfólia.

§ 12

(1) Aktíva obchodníka s cennými papiermi podľa stupňa úverového rizika v nich obsiahnutých sa vypočítajú vynásobením aktív obchodníka s cennými papiermi zaradených do neobchodného portfólia rizikovou váhou príslušného aktíva.

(2) Na určenie rizikových váh jednotlivých druhov aktív a úverových ekvivalentov podsúvahových položiek sa použijú ustanovenia osobitného predpisu.11)

(3) Úverový ekvivalent podsúvahovej položky, ktorá je pohľadávkou z termínových obchodov a opcií obchodovaných na regulovanom trhu, sa rovná nule.

§ 13

(1) Trhové riziko obchodníka s cennými papiermi sa vypočíta ako súčin koeficientu 12,5 a súčtu jednotlivých zložiek trhového rizika vypočítaných podľa tejto vyhlášky.

(2) Zložkami trhového rizika obchodníka s cennými papiermi podľa § 54 ods. 11 zákona sú

a) pozičné riziko,

b) riziko termínových obchodov a opcií (§ 22),

c) riziko vyrovnania,

d) riziko obchodného partnera,

e) devízové riziko,

f) riziko veľkých majetkových angažovaností,

g) komoditné riziko.

(3) Zložkami trhového rizika obchodníka s cennými papiermi podľa § 54 ods. 12 a 13 zákona sú

a) devízové riziko,

b) komoditné riziko.

§ 14

(1) Pozičné riziko, riziko vyrovnania a riziko obchodného partnera možno vypočítať namiesto postupu podľa § 16 až 24 vynásobením aktíva zaradeného do obchodného portfólia rizikovými váhami postupom podľa § 12, ak

a) obchody zaradené do obchodného portfólia nepresahujú 5 % celkových obchodov,

b) súčet absolútnych hodnôt pozícií zaradených do obchodného portfólia nie je vyšší ako 15 000 000 Sk alebo

c) obchody zaradené do obchodného portfólia nepresahujú 6 % celkových obchodov obchodníka s cennými papiermi a súčasne súčet absolútnych hodnôt pozícií zaradených do obchodného portfólia nie je vyšší ako 20 000 000 Sk.

(2) Na určenie toho, akú časť tvoria obchody zaradené do obchodného portfólia z celkových obchodov podľa odseku 1, použije sa reálna cena položiek uvedených v súvahe a podsúvahových položiek.

(3) Pozičné riziko, riziko vyrovnania a riziko obchodného partnera vypočítané podľa odseku 1 sa na účely § 13 ods. 1 nenásobí koeficientom 12,5.

§ 15

Pozície

(1) Pozícia obchodníka s cennými papiermi (ďalej len „pozícia") v jednotlivých druhoch aktív vyjadruje počet alebo hodnotu tých druhov aktív, ktoré obchodník s cennými papiermi vlastní, pri ktorých má právo na ich nadobudnutie alebo povinnosť ich dodať alebo vo vzťahu ku ktorým má peňažnú pohľadávku alebo peňažný záväzok. Pozícia v aktíve, ktoré obchodník s cennými papiermi vlastní, pri ktorom má právo na jeho nadobudnutie alebo vo vzťahu ku ktorému má peňažnú pohľadávku, je dlhou pozíciou. Pozícia v aktíve, ktoré má obchodník s cennými papiermi povinnosť dodať alebo vo vzťahu ku ktorému má peňažný záväzok, je krátkou pozíciou.

(2) Čistou pozíciou je čistá dlhá pozícia, ak ide o prebytok dlhej pozície nad krátkou pozíciou, alebo čistá krátka pozícia, ak ide o prebytok krátkej pozície nad dlhou pozíciou.

(3) Pozíciami na účely výpočtu hodnoty rizík sú

a) dlhá úroková pozícia, ktorou sa rozumie dlhá pozícia v dlhovom nástroji,

b) krátka úroková pozícia, ktorou sa rozumie krátka pozícia v dlhovom nástroji,

c) dlhá akciová pozícia, ktorou sa rozumie dlhá pozícia v majetkovom nástroji,

d) krátka akciová pozícia, ktorou sa rozumie krátka pozícia v majetkovom nástroji,

e) dlhá pozícia v cudzej mene, ktorou sa rozumie súčet

1. pokladničných hodnôt vrátane hodnoty zlata v príslušnej cudzej mene,

2. hodnôt práv na peňažné plnenie v príslušnej cudzej mene,

3. hodnôt cenných papierov znejúcich na príslušnú cudziu menu okrem podielových cenných papierov v obchodných spoločnostiach, v ktorých má obchodník s cennými papiermi rozhodujúci alebo podstatný vplyv,

4. hodnôt poskytnutých alebo potvrdených záruk za splnenie záväzkov na plnenie v príslušnej cudzej mene,

5. hodnôt pohľadávok z termínových obchodov s touto menou a hodnôt pohľadávok v príslušnej cudzej mene z ostatných termínových obchodov,

6. hodnôt delta ekvivalentov kúpených opcií na kúpu alebo predaných opcií na predaj peňažných prostriedkov v príslušnej cudzej mene a hodnôt delta ekvivalentov v príslušnej cudzej mene ostatných kúpených opcií na kúpu alebo ostatných predaných opcií na predaj,

f) krátka pozícia v cudzej mene, ktorou sa rozumie súčet hodnôt

1. záväzkov z obchodných záväzkových vzťahov, ktorých ocenenie je vyjadrené v príslušnej cudzej mene,

2. záväzkov z termínových obchodov s touto cudzou menou a z ostatných termínových obchodov s aktívami vyjadrenými v príslušnej cudzej mene,

3. delta ekvivalentov kúpených opcií na predaj alebo predaných opcií na kúpu peňažných prostriedkov v príslušnej cudzej mene a delta ekvivalentov v príslušnej cudzej mene ostatných kúpených opcií na predaj alebo predaných opcií na kúpu,

g) čistá pozícia v cudzej mene alebo v zlate, ktorou sa rozumie

1. čistá dlhá pozícia v jednotlivej cudzej mene alebo v zlate, ktorou je prebytok dlhej pozície v príslušnej cudzej mene alebo v zlate nad krátkou pozíciou v príslušnej cudzej mene alebo v zlate,

2. čistá krátka pozícia v jednotlivej cudzej mene alebo v zlate, ktorou je prebytok krátkej pozície v príslušnej cudzej mene alebo v zlate nad dlhou pozíciou v príslušnej cudzej mene alebo v zlate,

h) celková pozícia v cudzích menách, ktorou sa rozumie väčšie z čísiel vyjadrujúcich súčet všetkých čistých dlhých pozícií v cudzích menách a čistej dlhej pozície zlata alebo súčet všetkých čistých krátkych pozícií v cudzích menách a čistej krátkej pozície zlata prepočítaných na slovenské koruny kurzom vyhláseným Národnou bankou Slovenska, platným ku dňu výpočtu hodnoty menového rizika,

i) dlhá pozícia v komodite, ktorou sa rozumie

1. hodnota komodity, ktorá je v majetku obchodníka s cennými papiermi,

2. právo na získanie komodity vyplývajúce z derivátu, ktorého podkladovým nástrojom je komodita,

3. právo na získanie komodity vyplývajúce z repo obchodu,

j) krátka pozícia v komodite, ktorou sa rozumie

1. povinnosť dodať komoditu vyplývajúca z derivátu, ktorého podkladovým nástrojom je komodita,

2. povinnosť dodať komoditu vyplývajúca z obráteného repo obchodu,

k) čistá pozícia v komodite, ktorou sa rozumie rozdiel medzi dlhou a krátkou pozíciou v danej komodite.

(4) Ak je s cenným papierom, iným investičným nástrojom, komoditou alebo derivátom spojených viac rizík, zahrnie sa ich hodnota do všetkých príslušných pozícií na výpočet rizika v závislosti od ich charakteru a rozsahu rizika s ním spojeného.

(5) Deltou opcie je veľkosť zmeny ceny opcie vyvolanej jednotkovou zmenou ceny podkladového nástroja príslušnej opcie. Delta ekvivalentom opcie je súčin hodnoty podkladového nástroja pre príslušnú opciu a absolútnej hodnoty delty tejto opcie.

§ 16

Pozičné riziko

(1) Pozičné riziko tvorí špecifické pozičné riziko a všeobecné pozičné riziko. Pozičné riziko sa vypočíta z úrokových pozícií zaradených do obchodného portfólia a z akciových pozícií zaradených do obchodného portfólia. Na účely výpočtu pozičného rizika sa úrokové pozície a akciové pozície ocenia reálnymi cenami.

(2) Špecifické pozičné riziko vyjadruje pravdepodobnosť vzniku straty v dôsledku zmeny ceny cenného papiera spôsobenej faktormi spojenými s jeho emitentom alebo v prípade derivátu emitentom jeho podkladového nástroja. Na vlastníctvo vlastných dlhových cenných papierov sa pri výpočte špecifického pozičného rizika neprihliada.

(3) Všeobecné pozičné riziko vyjadruje pravdepodobnosť vzniku straty v dôsledku zmeny ceny dlhového cenného papiera alebo derivátu spôsobenej zmenou úrovne úrokových sadzieb alebo v dôsledku zmeny ceny majetkového cenného papiera alebo derivátu spôsobenej všeobecným pohybom trhu s akciami.

§ 17

Výpočet čistých úrokových pozícií, čistých akciových pozícií, celkovej hrubej akciovej pozície a celkovej čistej akciovej pozície

(1) Čisté úrokové pozície sa vypočítajú ako prebytok dlhých úrokových pozícií nad krátkymi úrokovými pozíciami alebo prebytok krátkych úrokových pozícií nad dlhými úrokovými pozíciami v rovnakých dlhových nástrojoch.

(2) Dlhové cenné papiere sa na účely odseku 1 považujú za rovnaké, ak

a) boli vydané tým istým emitentom,

b) boli vydané alebo znejú na rovnakú menu,

c) pri neschopnosti ich emitenta plniť záväzky majú pohľadávky ich majiteľov rovnakú prioritu.

(3) Deriváty sa na účely odseku 1 považujú za rovnaké, ak

a) majú tú istú hodnotu a ich hodnota je vyjadrená v tej istej mene,

b) sa referenčná sadzba pre pozície s pohyblivou sadzbou alebo kupón pre pozície pevnej sadzby nelíšia viac ako o 0,15 %,

c) ďalší dátum stanovenia úroku alebo v prípade pozícií s fixným kupónom ich zostatková splatnosť je

1. v ten istý deň v prípade pozícií v derivátoch so splatnosťou do jedného mesiaca,

2. do siedmich dní v prípade pozícií v derivátoch so splatnosťami od jedného mesiaca do jedného roka,

3. do tridsiatich dní v prípade pozícií v derivátoch so splatnosťou nad jeden rok.

(4) Čisté akciové pozície sa vypočítajú ako prebytok dlhých akciových pozícií nad krátkymi akciovými pozíciami alebo prebytok krátkych akciových pozícií nad dlhými akciovými pozíciami v rovnakých majetkových cenných papieroch alebo v derivátoch, ktorých podkladovým nástrojom je majetkový cenný papier.

(5) Majetkové cenné papiere a deriváty sa na účely odseku 4 považujú za rovnaké, ak

a) boli vydané tým istým emitentom,

b) boli vydané alebo znejú na rovnakú menu,

c) pri majetkových cenných papieroch ich majitelia majú rovnaké postavenie pri výkone hlasovacích práv.

(6) Celková hrubá akciová pozícia je súčtom absolútnej hodnoty sumy všetkých čistých dlhých akciových pozícií a absolútnej hodnoty sumy všetkých čistých krátkych akciových pozícií.

(7) Celková čistá akciová pozícia je rozdielom absolútnej hodnoty sumy všetkých čistých dlhých akciových pozícií a absolútnej hodnoty sumy všetkých čistých krátkych akciových pozícií.

(8) Pozície v derivátoch a v termínových obchodoch sa posudzujú ako kombinácia dlhých pozícií a krátkych pozícií podkladových nástrojov. Podkladovými nástrojmi derivátov a termínových obchodov sú na účely podľa prvej vety aj peňažné pohľadávky alebo záväzky v súvislosti s týmito derivátmi a termínovými obchodmi. Peňažné pohľadávky alebo záväzky sa na účely podľa prvej vety posudzujú ako dlhé pozície v dlhopisoch alebo krátke pozície v dlhopisoch. Úrokové futures, úrokové forward a úrokové swap sa posudzujú ako kombinácia dlhých pozícií a krátkych pozícií v štátnych dlhopisoch so splatnosťami odvodenými od dátumu vyrovnania, zmluvného obdobia ustanoveného na výpočet úroku, obdobia do stanovenia ďalšej úrokovej miery alebo od obdobia do najbližšieho fixovania premenlivej úrokovej miery. Pozície v opciách sa posudzujú ako pozície podkladových nástrojov týchto opcií vynásobené ich príslušnými deltami.

(9) V prípade pozícií v upisovaných cenných papieroch podľa § 6 ods. 2 písm. f) zákona sa vypočítajú čisté pozície odrátaním pozícií v upísaných cenných papieroch, ktoré sú záväzne upísané tretími stranami. Čisté pozície vypočítané podľa prvej vety sa znížia v závislosti od toho, koľko pracovných dní uplynulo od pracovného dňa, v ktorom sa obchodník s cennými papiermi stal bezpodmienečne povinným odkúpiť neumiestnené cenné papiere za dohodnutú cenu, a to o tieto percentuálne redukčné faktory:

a) 100 %, ak neuplynul ani jeden pracovný deň,

b) 90 %, ak uplynul jeden pracovný deň,

c) 75 %, ak uplynuli dva až tri pracovné dni,

d) 50 %, ak uplynuli štyri pracovné dni,

e) 25 %, ak uplynulo päť pracovných dní,

f) 0 %, ak uplynulo viac ako päť pracovných dní.

§ 18

Špecifické pozičné riziko pre dlhové nástroje

(1) Čisté úrokové pozície vypočítané podľa § 17 sa prepočítajú na slovenské koruny kurzom vyhláseným Národnou bankou Slovenska, platným ku dňu výpočtu rizika.

(2) Čisté úrokové pozície sa zaradia do týchto kategórií:

a) vládne položky,

b) kvalifikované položky,

c) ostatné položky.

(3) Kvalifikované položky sa zaradia na základe doby zostávajúcej do ich splatnosti do týchto skupín splatnosti:

a) do šiestich mesiacov,

b) od šiestich mesiacov do 24 mesiacov,

c) nad 24 mesiacov.

(4) Čisté úrokové pozície zaradené podľa odsekov 2 a 3 sa vynásobia týmito percentuálnymi váhami:

a) 0 % vládne položky,

b) 0,25 % kvalifikované položky podľa odseku 3 písm. a),

c) 1 % kvalifikované položky podľa odseku 3 písm. b),

d) 1,6 % kvalifikované položky podľa odseku 3 písm. c),

e) 8 % ostatné položky.

(5) Úrokovým pozíciám vyplývajúcim z termínových obchodov alebo opcií založených na nákupe, predaji alebo výnose z dlhových nástrojov a úrokovým pozíciám zodpovedajúcim týmto dlhovým nástrojom sa priradí príslušná percentuálna váha podľa odseku 4. Úrokovým pozíciám vyplývajúcim z ostatných termínových obchodov, opcií, úrokových futures a úrokových forward sa priradí nulová hodnota.

(6) Špecifické pozičné riziko pre dlhové nástroje je súčtom absolútnych hodnôt pozícií vypočítaných podľa odseku 4.

(7) Kvalifikovanými položkami sú pozície v aktívach, ktoré podľa ustanovenia osobitného predpisu12) majú rizikovú váhu 20 %, pozície v dlhových nástrojoch vydaných obchodníkmi s cennými papiermi, zahraničnými obchodníkmi s cennými papiermi so sídlom v členskom štáte alebo uznanými zahraničnými obchodníkmi s cennými papiermi a pozície v dlhových nástrojoch, ktoré

a) sú prijaté na obchodovanie aspoň na jednom regulovanom trhu v členskom štáte alebo na burze cenných papierov v inom štáte, ak je takáto burza cenných papierov povinná dodržiavať právne predpisy aspoň v rozsahu podľa osobitného predpisu,13)

b) sú likvidné,

c) platobnou schopnosťou ich emitenta garantujú, že stupeň rizika z nedodržania záväzku emitenta je porovnateľný alebo nižší ako riziko pri aktívach uvedených v osobitnom predpise.12)

(8) Vládnymi položkami sú aktíva podľa osobitného predpisu.14)

§ 19

Všeobecné pozičné riziko pre dlhové nástroje

(1) Čisté úrokové pozície vypočítané podľa § 17 sa rozdelia podľa mien, na ktoré znejú. Všeobecné pozičné riziko pre dlhové nástroje sa vypočíta postupom podľa odsekov 2 až 10 osobitne pre každú menu.

(2) Všetky čisté úrokové pozície sa prepočítajú na slovenské koruny kurzom vyhláseným Národnou bankou Slovenska, platným ku dňu výpočtu rizika.

(3) Čisté úrokové pozície sa zaradia do príslušných pásiem splatnosti v stĺpci 2 alebo 3 v tabuľke 1 na základe zostatkovej splatnosti v prípade dlhových nástrojov s pevnou úrokovou sadzbou a na základe obdobia do nasledujúceho stanovenia úrokovej miery v prípade nástrojov s premenlivou úrokovou mierou pred ich konečnou splatnosťou. Dlhové nástroje s kupónom 3 % a viac sa zaradia do stĺpca 2 v tabuľke 1 a nástroje s kupónom nižším ako 3 % sa zaradia do stĺpca 3 v tabuľke 1. Ak dlhový nástroj neobsahuje kupón, takáto pozícia sa zaradí do rovnakého pásma ako dlhové nástroje s kupónom nižším ako 3 %. Potom sa každý z nich vynásobí váhou pre príslušné pásmo splatnosti v stĺpci 4 v tabuľke 1.

Tabuľka 1

Zóna Pásmo splatnosti Váhy v %
kupón 3 % a viac kupón do 3 %
(1) (2) (3) (4)
1 0 ≤ 1 mesiac 0 ≤ 1 mesiac 0,00
> 1 ≤ 3 mesiace > 1 ≤ 3 mesiace 0,20
> 3 ≤ 6 mesiacov > 3 ≤ 6 mesiacov 0,40
> 6 ≤ 12 mesiacov > 6 ≤ 12 mesiacov 0,70
2 > 1 ≤ 2 roky > 1,0 ≤ 1,9 roka 1,25
> 2 ≤ 3 roky > 1,9 ≤ 2,8 roka 1,75
> 3 ≤ 4 roky > 2,8 ≤ 3,6 roka 2,25
3 > 4 ≤ 5 rokov > 3,6 ≤ 4,3 roka 2,75
> 5 ≤ 7 rokov > 4,3 ≤ 5,7 roka 3,25
> 7 ≤ 10 rokov > 5,7 ≤ 7,3 roka 3,75
> 10 ≤ 15 rokov > 7,3 ≤ 9,3 roka 4,50
> 15 ≤ 20 rokov > 9,3 ≤ 10,6 roka 5,25
> 20 rokov > 10,6 ≤ 12 rokov 6,00
&nbsp > 12,0 ≤ 20 rokov 8,00
&nbsp > 20 rokov 12,50

(4) V každom pásme splatnosti podľa odseku 3 sa vypočíta suma vážených dlhých pozícií a suma vážených krátkych pozícií. Sumy podľa prvej vety sa spárujú, pričom výsledkom je jedna spárovaná pozícia a jedna nespárovaná pozícia v každom pásme splatnosti. Následne sa vypočíta celková suma spárovaných pozícií vo všetkých pásmach.

(5) Vypočíta sa suma dlhých nespárovaných pozícií vo všetkých pásmach osobitne v každej zóne splatnosti podľa tabuľky 1 a suma krátkych nespárovaných pozícií vo všetkých pásmach osobitne v každej zóne splatnosti podľa tabuľky 1. Takto vypočítané sumy sa navzájom spárujú v jednotlivých zónach, pričom výsledkom je jedna spárovaná pozícia a jedna nespárovaná pozícia v každej zóne podľa tabuľky 1.

(6) Nespárované pozície v zónach 1 a 2 sa spárujú, ak jedna z týchto pozícií je dlhá a druhá krátka. Výsledkom je spárovaná pozícia medzi zónami 1 a 2 a zvyšková pozícia v zónach 1 a 2. Nespárovaná pozícia v zóne 3 sa spáruje so zvyškovou pozíciou v zóne 2, ak jedna z týchto pozícií je dlhá a druhá krátka. Výsledkom je spárovaná pozícia medzi zónami 2 a 3 a zvyšková pozícia v zónach 2 a 3.

(7) Na účely podľa odseku 6 možno postupovať aj tak, že spárovaná pozícia medzi zónami 2 a 3 sa vypočíta skôr ako spárovaná pozícia medzi zónami 1 a 2.

(8) Zvyškové pozície v zónach 1 a 3 sa spárujú, ak jedna z týchto pozícií je dlhá a druhá krátka. Výsledkom je spárovaná pozícia medzi zónami 1 a 3 a zvyšková pozícia v zónach 1 a 3.

(9) Súčet zvyškových pozícií zo všetkých troch zón splatnosti, ktoré zostali po spárovaní podľa odsekov 6 až 8, tvorí zvyškovú nespárovanú pozíciu.

(10) Všeobecné pozičné riziko pre dlhové nástroje v danej mene sa vypočíta ako súčet

a) 10 % zo sumy spárovaných pozícií vo všetkých pásmach splatnosti,

b) 40 % zo spárovanej pozície v zóne 1,

c) 30 % zo spárovanej pozície v zóne 2,

d) 30 % zo spárovanej pozície v zóne 3,

e) 40 % zo spárovanej pozície medzi zónami 1 a 2,

f) 40 % zo spárovanej pozície medzi zónami 2 a 3,

g) 150 % zo spárovanej pozície medzi zónami 1 a 3 a

h) 100 % zo zvyškovej nespárovanej pozície.

(11) Všeobecné pozičné riziko pre dlhové nástroje je súčtom všeobecných pozičných rizík pre dlhové nástroje vo všetkých menách.

§ 20

Špecifické pozičné riziko pre majetkové nástroje

Špecifické pozičné riziko pre majetkové nástroje je 4 % z celkovej hrubej akciovej pozície.

§ 21

Všeobecné pozičné riziko pre majetkové nástroje

Všeobecné pozičné riziko pre majetkové nástroje je 8 % z celkovej čistej akciovej pozície.

§ 22

Riziko termínových obchodov a opcií

(1) Riziko termínových obchodov a opcií zaradených do obchodného portfólia sa vypočíta ako súčin koeficientu 0,08 a súčtu príslušných rizikovo vážených aktív.

(2) Rizikovo vážené aktíva pre termínové obchody a opcie podľa odseku 1 sa vypočítajú ako súčet súčinov úverových ekvivalentov pohľadávok a príslušných rizikových váh podľa osobitného predpisu.11)

§ 23

Riziko vyrovnania

(1) Riziko vyrovnania vyjadruje pravdepodobnosť vzniku straty v dôsledku zmeny ceny dlhových nástrojov, majetkových nástrojov alebo komodít v období medzi ich dodaním a termínom vyrovnania obchodov s týmito dlhovými nástrojmi, majetkovými nástrojmi alebo komoditami, ak dohodnutý termín dodania nie je zhodný s dohodnutým termínom vyrovnania obchodu.

(2) Riziko vyrovnania sa vypočíta z obchodov zaradených do obchodného portfólia, ktoré nie sú vyrovnané po termíne dodania dlhových nástrojov, majetkových nástrojov alebo komodít, ako súčin cenového rozdielu medzi dohodnutou cenou vyrovnania za príslušný dlhový nástroj, majetkový nástroj alebo komoditu a jej súčasnou trhovou cenou a príslušného konverzného faktora. Cenový rozdiel sa zaradí do výpočtu podľa prvej vety, len ak by mohol znamenať pre obchodníka s cennými papiermi stratu. Riziko vyrovnania sa nepočíta pre repo obchody, obrátené repo obchody, požičiavanie cenných papierov alebo komodít a vypožičiavanie cenných papierov alebo komodít.

(3) Konverzný faktor pre výpočet hodnoty rizika vyrovnania je

a) 0,08, ak odo dňa dodania dlhových nástrojov, majetkových nástrojov alebo komodít uplynulo 5 až 15 dní,

b) 0,50, ak odo dňa dodania dlhových nástrojov, majetkových nástrojov alebo komodít uplynulo 16 až 30 dní,

c) 0,75, ak odo dňa dodania dlhových nástrojov, majetkových nástrojov alebo komodít uplynulo 31 až 45 dní,

d) 1,00, ak odo dňa dodania dlhových nástrojov, majetkových nástrojov alebo komodít uplynulo viac ako 45 dní.

§ 24

Riziko obchodného partnera

(1) Riziko obchodného partnera vyjadruje pravdepodobnosť vzniku straty v dôsledku nesplnenia záväzku protistrany obchodníka s cennými papiermi vyplývajúceho z obchodu zaradeného do obchodného portfólia.

(2) Riziko obchodného partnera sa vypočítava pre

a) obchody, pri ktorých ešte neuplynul časový limit určený na vyrovnanie, pričom obchodník s cennými papiermi zaplatil za cenné papiere alebo komodity predtým, než ich dostal, alebo dodal cenné papiere alebo komodity predtým, než prijal za ne platbu,

b) obchody vykonávané cezhranične, ak uplynul jeden deň alebo viac dní odvtedy, ako obchodník s cennými papiermi uskutočnil platbu alebo dodávku,

c) repo obchody a požičiavanie cenných papierov s výnimkou prípadov, ak sú cenné papiere alebo komodity zahrnuté v danej transakcii zábezpekou pre obchod a sú uložené u obchodníka s cennými papiermi po celú dobu trvania obchodu,

d) obrátené repo obchody a vypožičiavanie cenných papierov alebo komodít,

e) forward a opcie neobchodované na regulovanom trhu.

(3) Riziko obchodného partnera sa vypočíta ako súčin koeficientu 0,08, rizikovej váhy príslušného obchodného partnera a

a) reálnej ceny cenného papiera alebo komodity, ktorá má byť dodaná, alebo peňažnej hotovosti, na ktorú má obchodník s cennými papiermi nárok za dodané cenné papiere alebo komodity, v prípade obchodov podľa odseku 2 písm. a) a b),

b) rozdielu reálnej ceny poskytnutého cenného papiera alebo komodity a reálnej ceny prijatého zabezpečenia, ak je tento rozdiel kladný, v prípade repo obchodov s cennými papiermi a pôžičiek cenných papierov alebo komodít,

c) rozdielu reálnej ceny pohľadávky alebo reálnej ceny zabezpečenia a reálnej ceny prijatého cenného papiera alebo komodity, ak je tento rozdiel kladný, v prípade obrátených repo obchodov s cennými papiermi alebo komoditami a výpožičiek cenných papierov alebo komodít,

d) v prípade forward a opcií neobchodovaných na regulovanom trhu hodnoty ich úverových ekvivalentov.

§ 25

Devízové riziko

(1) Devízové riziko vyjadruje pravdepodobnosť vzniku straty v dôsledku pohybov výmenných kurzov cudzích mien a ceny zlata.

(2) Devízové riziko je 8 % z celkovej pozície v cudzích menách. Ak však celková pozícia v cudzích menách vypočítaná podľa tejto vyhlášky neprekročí 2 % vlastných zdrojov, devízové riziko je rovné nule.

(3) Pri výpočte dlhej pozície v cudzej mene a krátkej pozície v cudzej mene a devízového rizika sa pri aktívach zaradených do obchodného portfólia použijú ich reálne ceny, pri zlate sa použije trhový kurz zlata a pri ostatných aktívach sa použijú ich účtovné hodnoty.

§ 26

Riziko veľkých majetkových angažovaností

(1) Riziko veľkých majetkových angažovaností vyjadruje pravdepodobnosť vzniku straty v dôsledku vzniku veľkých majetkových angažovaností v pomere k vlastným zdrojom. Riziko veľkých majetkových angažovaností sa vypočítava z prekročenia limitov veľkej majetkovej angažovanosti, ak sa takéto prekročenie týka pozícií zaradených do obchodného portfólia.

(2) Majetkovou angažovanosťou sa rozumejú

a) čisté pozície zaradené do obchodného portfólia,

b) cenné papiere a deriváty, ktoré nie sú súčasťou obchodného portfólia,

c) pohľadávky obchodníka s cennými papiermi vrátane pohľadávok, ktorých vznik sa viaže na splnenie odkladacej podmienky a ktoré nie sú zahrnuté v písmene a) alebo b),

d) budúce pohľadávky obchodníka s cennými papiermi, ktoré vzniknú na základe platných dohôd uzatvorených pri výkone investičných služieb, ak z nich nevyplýva možnosť odstúpenia alebo jednostranného vypovedania a ak nie sú zahrnuté v písmene a) alebo b).

(3) Veľkou majetkovou angažovanosťou sa na účely tejto vyhlášky rozumie majetková angažovanosť obchodníka s cennými papiermi voči jednej osobe alebo skupine hospodársky spojených osôb,14a) ktorá je rovná alebo vyššia ako 10 % vlastných zdrojov obchodníka s cennými papiermi. Pri výpočte veľkej majetkovej angažovanosti obchodníka s cennými papiermi sa použije postup podľa osobitného predpisu.14b)

(4) Prekročením limitu veľkej majetkovej angažovanosti obchodníka s cennými papiermi je, ak

a) jeho veľká majetková angažovanosť voči materskej spoločnosti alebo dcérskej spoločnosti, alebo voči skupine hospodársky spojených osôb, ktorých členom je vykazujúci obchodník s cennými papiermi, prekročí 20 % vlastných zdrojov,

b) jeho veľká majetková angažovanosť voči inej osobe, skupine hospodársky spojených osôb alebo voči štátom a centrálnym bankám uvedeným v osobitnom predpise14b) prekročí 25 % vlastných zdrojov,

c) súčet veľkých majetkových angažovaností obchodníka s cennými papiermi prekročí 800 % jeho vlastných zdrojov.

(5) Ak prekročenie limitov veľkej majetkovej angažovanosti netrvalo viac ako desať dní, riziko sa vypočíta výberom tých aktív tvoriacich celkovú majetkovú angažovanosť voči klientovi alebo skupine vzájomne prepojených klientov, na ktoré sa vzťahujú najvyššie hodnoty špecifického rizika podľa tejto vyhlášky, hodnoty rizika vyrovnania alebo hodnoty rizika obchodného partnera a ktorých súčet sa rovná objemu prekročenia limitu veľkej majetkovej angažovanosti. Riziko pre tieto aktíva je 200 % hodnoty rizík uvedených v predchádzajúcej vete.

(6) Ak prekročenie limitov veľkej majetkovej angažovanosti trvalo viac ako desať dní, riziko sa vypočíta tak, že aktíva tvoriace celkovú majetkovú angažovanosť vybrané postupom podľa odseku 5 sa zaradia do príslušného riadka stĺpca 1 v tabuľke 2 vo vzostupnom poradí podľa hodnoty špecifického rizika, hodnoty rizika vyrovnania alebo hodnoty rizika obchodného partnera. Riziko sa rovná súčtu hodnôt špecifického rizika, súčtu hodnôt rizika vyrovnania alebo hodnoty rizika obchodného partnera na aktíva podľa prvej vety vynásobené zodpovedajúcim koeficientom v stĺpci 2.

Tabuľka 2

Prekročenie limitov veľkej majetkovej angažovanosti (na základe percenta vlastných zdrojov) Koeficienty
(1) (2)
do 40 % 200 %
do 60 % 300 %
do 80 % 400 %
do 100 % 500 %
do 250 % 600 %
nad 250 % 900 %

§ 27

Komoditné riziko

(1) Komoditné riziko vyjadruje pravdepodobnosť vzniku straty z obchodov s komoditami alebo derivátmi, ktorých podkladovým nástrojom je komodita.

(2) Pozície v zlate a derivátoch odvodených od zlata a pozície, ktoré sú určené výlučne na financovanie nákupu zásob, sa do výpočtu komoditného rizika nezahŕňajú.

(3) Na účely výpočtu čistej pozície v komoditách sa rôzne druhy komodít považujú za rovnaké alebo podobné komodity, ak môžu byť podľa zmluvných podmienok dodané jedna namiesto druhej alebo sú vzájomne zastupiteľné a ak možno preukázať minimálnu koreláciu 0,9 medzi cenovými pohybmi takýchto komodít za obdobie najmenej jedného roka.

(4) Každá pozícia v komoditách sa vyjadruje v štandardných jednotkách merania. Hodnota pozície v komoditách sa určuje na základe okamžitej trhovej ceny danej komodity a vyjadruje sa v slovenských korunách.

(5) Komoditné riziko sa rovná súčtu hodnôt rizika pre každú komoditu. Riziko pre danú komoditu je súčtom 15 % z čistej pozície v danej komodite a 3 % z hodnoty súčtu absolútnej hodnoty dlhej pozície v danej komodite a absolútnej hodnoty krátkej pozície v danej komodite.

Aktíva konsolidovaného celku a subkonsolidovaného celku a trhové riziká konsolidovaného celku a subkonsolidovaného celku

§ 28

(1) Aktíva konsolidovaného celku obchodníka s cennými papiermi podľa stupňa úverového rizika v nich obsiahnutých sa vypočítajú vynásobením aktív členov konsolidovaného celku obchodníka s cennými papiermi zaradených do neobchodného portfólia rizikovou váhou príslušného aktíva a ich konsolidovaním metódou podľa osobitného predpisu.10)

(2) Aktíva subkonsolidovaného celku obchodníka s cennými papiermi podľa stupňa úverového rizika v nich obsiahnutých sa vypočítajú vynásobením aktív členov soubkonsolidovaného celku obchodníka s cennými papiermi zaradených do neobchodného portfólia rizikovou váhou príslušného aktíva a ich konsolidovaním metódou podľa osobitného predpisu.10)

(3) Na určenie rizikových váh jednotlivých druhov aktív sa použije osobitný predpis.11)

§ 29

(1) Trhové riziko konsolidovaného celku obchodníka s cennými papiermi sa vypočíta ako súčin koeficientu 12,5 a súčtu trhových rizík členov príslušného konsolidovaného celku obchodníka s cennými papiermi.

(2) Trhové riziko subkonsolidovaného celku obchodníka s cennými papiermi sa vypočíta ako súčin koeficientu 12,5 a súčtu trhových rizík členov príslušného subkonsolidovaného celku obchodníka s cennými papiermi.

(3) Do súčtu trhových rizík podľa odsekov 1 a 2 sa nezahŕňa pozičné riziko, riziko veľkých majetkových angažovaností, devízové riziko a komoditné riziko z čistých pozícií jedného obchodníka s cennými papiermi, ktoré možno kompenzovať čistými pozíciami iného obchodníka s cennými papiermi alebo banky, ktorá je súčasťou toho istého konsolidovaného celku alebo subkonsolidovaného celku.

(4) Kompenzáciu čistých pozícií v obchodnom portfóliu obchodníka s cennými papiermi, čistých pozícií v cudzích menách a čistých pozícií v komoditách podľa odseku 3 možno vykonať aj s pozíciami zahraničného obchodníka s cennými papiermi alebo zahraničnej banky so sídlom v členskom štáte, ktorí sú súčasťou toho istého konsolidovaného celku alebo subkonsolidovaného celku, ak tento zahraničný obchodník s cennými papiermi alebo zahraničná banka sú povinní plniť pravidlá primeranosti vlastných zdrojov podľa právnych predpisov v členskom štáte, v ktorom majú sídlo.

(5) Kompenzáciu čistých pozícií v obchodnom portfóliu obchodníka s cennými papiermi, čistých pozícií v cudzích menách a čistých pozícií v komoditách podľa odseku 3 možno vykonať aj s pozíciami zahraničného obchodníka s cennými papiermi alebo zahraničnej banky so sídlom v štáte, ktorý nie je členským štátom, ktorí sú súčasťou rovnakého konsolidovaného celku alebo subkonsolidovaného celku a ak

a) zahraničnej banke bolo udelené povolenie na základe splnenia podmienok aspoň v rozsahu podľa osobitného zákona15) alebo zahraničný obchodník s cennými papiermi je uznaným zahraničným obchodníkom s cennými papiermi,

b) zahraničná banka a zahraničný obchodník s cennými papiermi dodržiavajú pravidlá primeranosti vlastných zdrojov aspoň v rozsahu, ako sú ustanovené v zákone, osobitnom zákone15) a v tejto vyhláške, a v štáte, v ktorom má sídlo zahraničná banka alebo zahraničný obchodník s cennými papiermi, neexistujú právne predpisy, ktoré by prekážali voľnému pohybu kapitálu v rámci konsolidovaného celku alebo subkonsolidovaného celku.


§ 30

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. októbra 2002.


František Hajnovič v. r.

Poznámky pod čiarou

1) Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve.

2) § 10 opatrenia Národnej banky Slovenska č. 6/2002 o primeranosti vlastných zdrojov financovania bánk (oznámenie č. 695/2002 Z. z.).

3) § 8 písm. d) zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch).

4) § 71 a 74 zákona č. 566/2001 Z. z.

5) § 2 ods. 13 zákona č. 429/2002 Z. z. o burze cenných papierov.

5a) § 2 písm. s) opatrenia Národnej banky Slovenska zo 16. januára 2004 č. 4/2004 o primeranosti vlastných zdrojov financovania bánk (oznámenie č. 36/2004 Z. z.).

6) § 8 písm. c) zákona č. 566/2001 Z. z.

6a) § 4 ods. 1 zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

6b) § 11 ods. 1 zákona č. 95/2002 Z. z.

6c) § 43 ods. 5 písm. i) zákona č. 95/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.

7) § 2 písm. j) opatrenia č. 6/2002 (oznámenie č. 695/2002 Z. z.).

8) Napríklad zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.

9) Napríklad vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 558/2002 Z. z., ktorou sa ustanovuje rozsah, spôsob a termíny predkladania výkazov, hlásení alebo prehľadov z účtovnej evidencie a štatistickej evidencie a ustanovuje obsah, forma, členenie, termíny, spôsob a miesto predkladania výkazov, hlásení a iných správ obchodníka s cennými papiermi a zahraničného obchodníka s cennými papiermi v znení neskorších predpisov, opatrenie Národnej banky Slovenska č. 10/2006 o predkladaní výkazov bankami, pobočkami zahraničných bánk, obchodníkmi s cennými papiermi a zahraničnými obchodníkmi s cennými papiermi na účely vykonávania dohľadu (oznámenie č. 627/2006 Z. z.).

10) § 22 ods. 1 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení zákona č. 561/2003 Z. z.

10a) Opatrenie č. 6/2002 (oznámenie č. 695/2002 Z. z.).

10b) § 9 až 31 opatrenia č. 6/2002 (oznámenie č. 695/2002 Z. z.).

11) § 9 a 10 opatrenia č. 6/2002 (oznámenie č. 695/2002 Z. z.)

12) § 9 ods. 2 písm. b) opatrenia č. 6/2002 (oznámenie č. 695/2002 Z. z.).

13) Zákon č. 429/2002 Z. z.

14) § 9 ods. 2 písm. a) opatrenia č. 6/2002 (oznámenie č. 695/2002 Z. z.).

14a) § 31 ods. 7 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

14b) Opatrenie Národnej banky Slovenska č. 8/2002 o majetkovej angažovanosti bánk (oznámenie č. 697/2002 Z. z.).

15) Zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.