Vyhláška č. 558/2002 Z. z.Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje rozsah, spôsob a termíny predkladania výkazov, hlásení alebo prehľadov z účtovnej evidencie a štatistickej evidencie a ustanovuje obsah, forma, členenie, termíny, spôsob a miesto predkladania výkazov, hlásení a iných správ obchodníka s cennými papiermi a zahraničného obchodníka s cennými papiermi

Čiastka 218/2002
Platnosť od 01.10.2002 do31.12.2006
Účinnosť od 30.12.2006 do31.12.2006
Zrušený 566/2001 Z. z.

558

VYHLÁŠKA

Ministerstva financií Slovenskej republiky

zo 6. augusta 2002,

ktorou sa ustanovuje rozsah, spôsob a termíny predkladania výkazov, hlásení alebo prehľadov z účtovnej evidencie a štatistickej evidencie a ustanovuje obsah, forma, členenie, termíny, spôsob a miesto predkladania výkazov, hlásení a iných správ obchodníka s cennými papiermi a zahraničného obchodníka s cennými papiermi

Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 77 ods. 6 a 7 zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) (ďalej len „zákon") ustanovuje:


§ 1

Obchodník s cennými papiermi a zahraničný obchodník s cennými papiermi (ďalej len „obchodník“) predkladá podľa § 77 ods. 6 zákona Ministerstvu financií Slovenskej republiky a Národnej banke Slovenska výkazy, hlásenia alebo prehľady z účtovnej evidencie a štatistickej evidencie takto:

OznačenieNázovTermín predkladania
P (OCP) 1-01Ročný prehľad akcionárov k 31. decembrudo 31. marca nasledujúceho roka
P (OCP) 2-04Štvrťročný prehľad o poskytovaných investičných službáchdo 25 dní po uplynutí príslušného kalendárneho štvrťroka

§ 2

(1) Obchodník predkladá podľa § 77 ods. 7 zákona Národnej banke Slovenska výkazy, hlásenia a iné správy takto:

OznačenieNázovTermín predkladania
H (OCP) 3-00Hlásenie o zmenách v pravidlách činnostido piatich dní po schválení zmien príslušným orgánom
H (OCP) 4-00Denné hlásenie o burzových obchodoch a mimoburzových obchodochnajneskôr nasledujúci pracovný deň
H (OCP) 5-04Štvrťročné hlásenie o nevybavených sťažnostiach klientovdo 15 dní po uplynutí príslušného kalendárneho štvrťroka
H (OCP) 6-01Ročné hlásenie o skupinách s úzkymi väzbamido dvoch mesiacov po uplynutí kalendárneho roka
H (OCP) 7-00Hlásenie o zmenách vo vecných, personálnych a organizačných predpokladochdo troch pracovných dní po uskutočnení zmeny
H (OCP) 8-04Štvrťročné hlásenie o konaniach voči ohlasovateľovido 15 dní po uplynutí príslušného kalendárneho štvrťroka
H (OCP) 9-02Polročné hlásenie o primeranosti vlastných zdrojovdo 22 dní po uplynutí príslušného kalendárneho polroka
H (OCP) 9-04Štvrťročné hlásenie o primeranosti vlastných zdrojovdo 22 dní po uplynutí príslušného kalendárneho štvrťroka
H (OCP) 9-12Mesačné hlásenie o primeranosti vlastných zdrojovdo 22 dní po uplynutí príslušného kalendárneho mesiaca
H (OCP) 10-12Mesačné hlásenie o veľkých majetkových angažovanostiachdo 22 dní po uplynutí príslušného kalendárneho mesiaca
H (OCP) 12-04Štvrťročné hlásenie o neplnení povinností zmluvných strán pri zmluvách o prevodoch cenných papierov alebo pri zmluvách o pôžičke cenných papierovdo 30 dní po uplynutí príslušného kalendárneho štvrťroka
V (OCP) 13-02Polročný výkaz o poplatkoch účtovaných klientomdo 30 dní po uplynutí príslušného kalendárneho polroka

(2) Mesačné hlásenie o primeranosti vlastných zdrojov, Mesačné hlásenie o veľkých majetkových angažovanostiach, Štvrťročné hlásenie o primeranosti vlastných zdrojov a Polročné hlásenie o primeranosti vlastných zdrojov podľa odseku 1 sa nepredkladajú, ak ide o obchodníka, ktorý je bankou a predkladá obdobné hlásenia podľa osobitných predpisov1) a v termínoch podľa osobitných predpisov.2)

(3) Hlásenia o primeranosti vlastných zdrojov podľa odseku 1 sa predkladajú takto:

a) Mesačné hlásenie o primeranosti vlastných zdrojov predkladá obchodník uvedený v § 54 ods. 11 zákona,

b) Štvrťročné hlásenie o primeranosti vlastných zdrojov predkladá obchodník uvedený v § 54 ods. 12 zákona,

c) Polročné hlásenie o primeranosti vlastných zdrojov predkladá obchodník uvedený v § 54 ods. 13 zákona.

§ 2a

Mesačné hlásenie o primeranosti vlastných zdrojov, Štvrťročné hlásenie o primeranosti vlastných zdrojov, Polročné hlásenie o primeranosti vlastných zdrojov, Mesačné hlásenie o veľkých majetkových angažovanostiach a Ročný prehľad akcionárov k 31. decembru sa za pobočku zahraničného obchodníka nepredkladajú.

§ 3

Výkazy, hlásenia alebo prehľady podľa § 1 a 2 sa predkladajú

a) písomne, ak ide o Hlásenie o zmenách v pravidlách činnosti, Štvrťročné hlásenie o nevybavených sťažnostiach klientov, Hlásenie o zmenách vo vecných, personálnych a organizačných predpokladoch a Štvrťročné hlásenie o konaniach voči ohlasovateľovi,

b) písomne a elektronicky prostredníctvom aplikačného programového systému STATUS DFT – Zber, spracovanie a uchovávanie štatistických údajov subjektov finančného trhu v Slovenskej republike, ak ide o Štvrťročný prehľad o poskytovaných investičných službách, Ročné hlásenie o skupinách s úzkymi väzbami, Hlásenia o primeranosti vlastných zdrojov, Mesačné hlásenie o veľkých majetkových angažovanostiach, Hlásenie o prekročených limitoch veľkej majetkovej angažovanosti a Štvrťročné hlásenie o neplnení povinností zmluvných strán pri zmluvách o prevodoch cenných papierov alebo zmluvách o pôžičke cenných papierov,

c) elektronicky prostredníctvom aplikačného programového systému STATUS DFT – Zber, spracovanie a uchovávanie štatistických údajov subjektov finančného trhu v Slovenskej republike, ostatné výkazy a hlásenia.

§ 4

Vzory výkazov, hlásení alebo prehľadov spolu s vysvetlivkami na ich vyplnenie sú uvedené v prílohách č. 1 až 15.

§ 4a

Mesačné hlásenie o primeranosti vlastných zdrojov, štvrťročné hlásenie o primeranosti vlastných zdrojov a polročné hlásenie o primeranosti vlastných zdrojov sa predkladajú za prvý polrok 2005 podľa doterajšieho predpisu.


§ 5

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. októbra 2002.


František Hajnovič v. r.


Príloha č. 1 k vyhláške č. 558/2002 Z. z.

Vzor 01

Príloha č. 2 k vyhláške č. 558/2002 Z. z.

Vzor 02

Príloha č. 3 k vyhláške č. 558/2002 Z. z.

Vzor 03

Príloha č. 4 k vyhláške č. 558/2002 Z. z.

Vzor 04

Príloha č. 5 k vyhláške č. 558/2002 Z. z.

Vzor 05

Príloha č. 6 k vyhláške č. 558/2002 Z. z.

Vzor 06

Príloha č. 7 k vyhláške č. 558/2002 Z. z.

Vzor 07

Príloha č. 8 k vyhláške č. 558/2002 Z. z.

Vzor 08

Príloha č. 9 k vyhláške č. 558/2002 Z. z.

Vzor 09

Príloha č. 10 k vyhláške č. 558/2002 Z. z.

Vzor 10

Príloha č. 11 k vyhláške č. 558/2002 Z. z.

Vzor 11

Príloha č. 12 k vyhláške č. 558/2002 Z. z.

Vzor 12

Príloha č. 14 k vyhláške č. 558/2002 Z. z.

Vzor 14

Vysvetlivky:

Údaje sa uvádzajú len v prípade porušenia povinností alebo neplnenia záväzkov protistrany obchodníka pri zmluvách o prevodoch cenných papierov alebo pri zmluvách o pôžičke cenných papierov.

Príloha č. 15 k vyhláške č. 558/2002 Z. z.

Vzor 15

Poznámky:

Uvádzajú sa len poplatky účtované klientom za vykonané investičné služby.

Poznámky pod čiarou

1) § 32 písm. a) a b) opatrenia Národnej banky Slovenska č. 6/2002 o primeranosti vlastných zdrojov financovania bánk (oznámenie č. 695/2002 Z. z.).§ 6 ods. 1 opatrenia Národnej banky Slovenska č. 8/2002 o majetkovej angažovanosti bánk (oznámenie č. 697/2002 Z. z.).

2) § 34 ods. 3 a 4 opatrenia Národnej banky Slovenska č. 6/2002 (oznámenie č. 695/2002 Z. z.).§ 6 ods. 3 a 4 opatrenia Národnej banky Slovenska č. 8/2002 (oznámenie č. 697/2002 Z. z.).