Oznámenie č. 555/2002 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa pre klientov Štátnej pokladnice ustanovuje limit zostatku peňažných prostriedkov v hotovosti v ustanovenom období

Čiastka 216/2002
Platnosť od 28.09.2002 do14.05.2007
Zrušený 222/2007 Z. z.
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť 1. januára 2003. Zmeny výnosu boli vyhlásené oznámením č. 751/2002 Z. z. a nadobudli účinnosť 1. januára 2003.

555

OZNÁMENIE

Ministerstva financií Slovenskej republiky

Ministerstvo financií Slovenskej republiky oznamuje, že podľa § 12 ods. 7 písm. a) zákona č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov vydalo

výnos z 10. septembra 2002 č. 12475/2002-13, ktorým sa pre klientov Štátnej pokladnice ustanovuje limit zostatku peňažných prostriedkov v hotovosti v ustanovenom období.

Výnosom sa ustanovuje

a) obdobie, v ktorom sa dodržiava limit zostatku peňažných prostriedkov v hotovosti, a

b) výška limitu zostatku peňažných prostriedkov v hotovosti pre klientov Štátnej pokladnice.

Výnos nadobúda účinnosť 1. januára 2003.

Do textu výnosu možno nazrieť na Ministerstve financií Slovenskej republiky. Výnos je uverejnený aj vo Finančnom spravodajcovi č. 13/2002.