Vyhláška č. 550/2002 Z. z.Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky o predkladaní výkazov, hlásení a iných správ poisťovne, zaisťovne, pobočky zahraničnej poisťovne a pobočky zahraničnej zaisťovne

Čiastka 214/2002
Platnosť od 27.09.2002 do28.02.2005
Účinnosť od 01.10.2002 do28.02.2005
Zrušený 64/2005 Z. z.

550

VYHLÁŠKA

Ministerstva financií Slovenskej republiky

zo 14. augusta 2002

o predkladaní výkazov, hlásení a iných správ poisťovne, zaisťovne, pobočky zahraničnej poisťovne a pobočky zahraničnej zaisťovne

Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 34 ods. 6 a 7 zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon") ustanovuje:


§ 1

(1) Údaje z účtovnej a štatistickej evidencie podľa § 34 ods. 6 zákona sa predkladajú písomne a elektronicky v tomto rozsahu a termíne:

Označenie Názov Termín predkladania
Súvaha Úč POI 1-04 Súvaha poisťovní - priebežná do 30 dní po uplynutí kalendárneho štvrťroka
Výkaz ziskov a strát Úč POI 2-04 Výkaz ziskov a strát poisťovní - priebežný do 30 dní po uplynutí kalendárneho štvrťroka
Súvaha Úč POI 1-01 Súvaha poisťovní - overená audítorom do troch mesiacov po uplynutí kalendárneho roka
Výkaz ziskov a strát Úč POI 2-01 Výkaz ziskov a strát poisťovní - overený audítorom do troch mesiacov po uplynutí kalendárneho roka
ZP (ÚFT) 1-01 Zoznam akcionárov poisťovne alebo zaisťovne do 31. marca po uplynutí kalendárneho roka
VP (ÚFT) 2-01 Výkaz o poistnom trhu životného poistenia do 30 dní po uplynutí kalendárneho štvrťroka alebo do troch mesiacov po uplynutí kalendárneho roka
VP (ÚFT) 3-01 Výkaz o poistnom trhu neživotného poistenia do 30 dní po uplynutí kalendárneho štvrťroka alebo do troch mesiacov po uplynutí kalendárneho roka
VP (ÚFT) 4-01 Výkaz o umiestnení prostriedkov technických rezerv životného poistenia do 30 dní po uplynutí kalendárneho štvrťroka alebo do troch mesiacov po uplynutí kalendárneho roka
VP (ÚFT) 5-01 Výkaz o umiestnení prostriedkov technických rezerv neživotného poistenia do 30 dní po uplynutí kalendárneho štvrťroka alebo do troch mesiacov po uplynutí kalendárneho roka
VP (ÚFT) 6-04 Štvrťročný výkaz o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla do 30 dní po uplynutí kalendárneho štvrťroka.

(2) Údaje z účtovnej a štatistickej evidencie podľa § 34 ods. 7 zákona sa predkladajú písomne a elektronicky takto:

Označenie Názov Termín predkladania
VP (ÚFT) 7-01 Výkaz špecifických údajov o poistnom trhu životného a neživotného poistenia do troch mesiacov po uplynutí kalendárneho roka
VP (ÚFT) 8-01 Výkaz špecifických údajov o poistnom trhu životného poistenia do troch mesiacov po uplynutí kalendárneho roka
VP (ÚFT) 9-01 Výkaz špecifických údajov o poistnom trhu neživotného poistenia do troch mesiacov po uplynutí kalendárneho roka
ZP (ÚFT) 10-01 Zoznam poisťovacích agentov - fyzických osôb, ktorí vykonávali sprostredkovanie poistenia v mene poisťovne v predchádzajúcom kalendárnom roku do troch mesiacov po uplynutí kalendárneho roka
ZP (ÚFT) 11-01 Zoznam poisťovacích agentov - právnických osôb, ktorí vykonávali sprostredkovanie poistenia v mene poisťovne v predchádzajúcom kalendárnom roku do troch mesiacov po uplynutí kalendárneho roka
VP (ÚFT) 12-12 Mesačný výkaz o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla do 30 dní po uplynutí kalendárneho mesiaca
PP (ÚFT) 13-01 Prehľad o všetkých podnetoch, podaniach a sťažnostiach klientov do troch mesiacov po uplynutí kalendárneho roka
PP (ÚFT) 14-01 Prehľad o splnení uloženého opatrenia do 30 dní po uplynutí lehoty na splnenie uloženého opatrenia
HP (ÚFT) 15-01 Hlásenie o zmene poistných podmienok alebo o zavedení nových poistných podmienok do 10 dní pred ich účinnosťou
HP (ÚFT) 16-01 Hlásenie o všetkých zmenách obchodno-finančného plánu vrátane zmien týkajúcich sa výpočtu poistného a výpočtu technických rezerv do 10 dní pred ich účinnosťou
HP (ÚFT) 17-04 Hlásenie o štruktúre voľných, ničím nezaťažených aktív predstavujúcich garančný fond do 30 dní po uplynutí kalendárneho štvrťroka
HP (ÚFT) 18-01 Hlásenie o zmenách vo výpise z obchodného registra do 5 dní po ich účinnosti.

§ 2

Výkazy, hlásenia, prehľady a iné správy uvedené v § 1 sa predkladajú podľa vzorov uvedených v prílohách č. 1 až 18.


§ 3

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. októbra 2002.


František Hajnovič v. r.


Príloha č. 1 k vyhláške č. 550/2002 Z. z.

Vzor 01

Príloha č. 2 k vyhláške č. 550/2002 Z. z.

Vzor 02

Príloha č. 3 k vyhláške č. 550/2002 Z. z.

Vzor 03

Príloha č. 4 k vyhláške č. 550/2002 Z. z.

Vzor 04

Príloha č. 5 k vyhláške č. 550/2002 Z. z.

Vzor 05

Príloha č. 6 k vyhláške č. 550/2002 Z. z.

Vzor 06

Príloha č. 7 k vyhláške č. 550/2002 Z. z.

Vzor 07

Príloha č. 8 k vyhláške č. 550/2002 Z. z.

Vzor 08

Príloha č. 9 k vyhláške č. 550/2002 Z. z.

Vzor 09

Príloha č. 10 k vyhláške č. 550/2002 Z. z.

Vzor 10

Príloha č. 11 k vyhláške č. 550/2002 Z. z.

Vzor 11

Príloha č. 12 k vyhláške č. 550/2002 Z. z.

Vzor 12

Príloha č. 13 k vyhláške č. 550/2002 Z. z.

Vzor 13

Príloha č. 14 k vyhláške č. 550/2002 Z. z.

Vzor 14

Príloha č. 15 k vyhláške č. 550/2002 Z. z.

Vzor 15

Príloha č. 16 k vyhláške č. 550/2002 Z. z.

Vzor 16

Príloha č. 17 k vyhláške č. 550/2002 Z. z.

Vzor 17

Príloha č. 18 k vyhláške č. 550/2002 Z. z.

Vzor 18