Vyhláška č. 545/2002 Z. z.Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky o spôsobe označovania výrobkov cenami

Čiastka 212/2002
Platnosť od 26.09.2002 do31.08.2007
Účinnosť od 01.05.2004 do31.08.2007
Zrušený 387/2007 Z. z.
Redakčná poznámka

okrem ustanovenia § 3 ods. 3, ktoré nadobúda účinnosť dňom nadobudnutia platnosti zmluvy o pristúpení Slovenskej republiky k Európskym spoločenstvám a k Európskej únii. Ustanovenia § 4 písm. a) a b) strácajú účinnosť dňom nadobudnutia platnosti zmluvy o pristúpení Slove...

545

VYHLÁŠKA

Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky

z 9. augusta 2002

o spôsobe označovania výrobkov cenami

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky podľa § 12 ods. 1 zákona č. 634/1992 Zb. v znení zákona č. 137/1998 Z. z. ustanovuje:


§ 1

Táto vyhláška upravuje spôsob označovania výrobkov cenami.

§ 2

Na účely tejto vyhlášky sa rozumie

a) informáciou o predajnej cene informácia o cene,1)

b) informáciou o jednotkovej cene informácia o cene podľa písmena a), ktorá je prepočítaná na jeden kilogram, jeden liter, jeden meter, jeden meter štvorcový, jeden meter kubický výrobku alebo na inú meraciu jednotku,2) ktorá sa obvykle používa pri predaji výrobku; za informáciu o jednotkovej cene sa považuje aj informácia o cene za jeden kus výrobku,

c) výrobkom predávaným na množstvo výrobok, ktorý nie je vopred spotrebiteľsky balený a meria sa v prítomnosti spotrebiteľa,

d) predajnou plochou prevádzkarne časť podlahovej plochy prevádzkarne,3) ktorá slúži na predaj výrobkov a je verejne prístupná,

e) pultovým predajom predaj s obsluhou.

§ 3

(1) Výrobok predávaný spotrebiteľovi musí byť označený informáciou o predajnej cene4) a informáciou o jednotkovej cene, ak táto vyhláška neustanovuje inak.

(2) Informácia o predajnej cene musí byť odlíšená od informácie o jednotkovej cene výraznejším označením, zároveň musia byť tieto informácie rozpoznateľné a dobre čitateľné.

(3) Ak sa na obale spotrebiteľsky baleného výrobku5) uvádza hmotnosť výrobku po odkvapkaní, informácia o jednotkovej cene sa vzťahuje na hmotnosť po odkvapkaní.

(4) Ak sa výrobok predáva na množstvo, pred jeho odmeraním musí byť uvedená len informácia o jednotkovej cene výrobku. Po odmeraní tohto výrobku sa musí uviesť informácia o jeho predajnej cene.

§ 4

Informácia o jednotkovej cene výrobku nemusí byť uvedená:

c) pri predaji na dražbe,

d) pri predaji umeleckých diel a starožitností,

e) pri predaji prostredníctvom nápojových a stravovacích automatov,

f) ak je predajná cena výrobku zhodná s jednotkovou cenou výrobku,

g) ak je menovitá hmotnosť výrobku alebo menovitý objem6) výrobku menší alebo sa rovná 50 g alebo 50 ml,

h) ak sa predávajú rôzne druhy výrobkov v jednom balení za jednu cenu,

i) ak sa výrobok poskytuje ako súčasť služby,

j) pri predaji výrobku, ktorý nemožno rozdeliť na časti bez zmeny kvality alebo vlastností a na ktorý sa povinnosť označovať jeho dĺžku, hmotnosť, objem alebo plochu nevzťahuje alebo ktorý sa obvykle neoznačuje údajom o dĺžke, hmotnosti, objeme, ploche; to však neplatí, ak sa obvykle viac rovnakých výrobkov predáva v jednom balení,

k) pri predaji koncentrovaných a dietetických potravín,7) z ktorých sa pridaním tekutiny pripravujú hotové jedlá alebo čiastočne hotové jedlá.

§ 5

Ak sa cena potravín zníži z dôvodu bezprostredne blížiaceho sa uplynutia dátumu spotreby alebo dátumu minimálnej trvanlivosti,7) informácia o jednotkovej cene prepočítanej zo zníženej ceny nemusí byť uvedená; za bezprostredne blížiace sa uplynutie dátumu spotreby alebo dátumu minimálnej trvanlivosti sa považuje uplynutie dvoch tretín doby spotreby alebo dvoch tretín doby minimálnej trvanlivosti.


§ 6

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. novembra 2002 okrem ustanovenia § 3 ods. 3, ktoré nadobúda účinnosť dňom nadobudnutia platnosti zmluvy o pristúpení Slovenskej republiky k Európskym spoločenstvám a k Európskej únii. Ustanovenia § 4 písm. a) a b) strácajú účinnosť dňom nadobudnutia platnosti zmluvy o pristúpení Slovenskej republiky k Európskym spoločenstvám a k Európskej únii.


Ľubomír Harach v. r.

Poznámky pod čiarou

1) § 2 a 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení zákona č. 196/2000 Z. z. a zákona č. 276/2001 Z. z.

2) § 3 zákona č. 142/2000 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

3) § 17 zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.

4) § 12 zákona č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa v znení zákona č. 137/1998 Z. z., zákona č. 310/1999 Z. z. a zákona č. 128/2002 Z. z.

5) § 21 zákona č. 142/2000 Z. z.

6) § 21 ods. 5 zákona č. 142/2000 Z. z.

7) Zákon č. 23/2002 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov a o zmene niektorých zákonov.