Zákon č. 543/2002 Z. z.Zákon o ochrane prírody a krajiny

Čiastka 212/2002
Platnosť od 26.09.2002
Účinnosť od 09.04.2020 do31.12.2020 (za 5 mesiacov)
Redakčná poznámka

s výnimkou § 27 ods. 10, ktorý nadobúda účinnosť dňom nadobudnutia platnosti zmluvy o pristúpení Slovenskej republiky k Európskej únii, a § 105 tretieho a štvrtého bodu, ktoré nadobúdajú účinnosť dňom nadobudnutia účinnosti všeobecne záväzného právneho predpisu vydaného...