Oznámenie č. 536/2002 Z. z.Oznámenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa vydáva zoznam liečiv a liekov uhrádzaných alebo čiastočne uhrádzaných na základe zdravotného poistenia

Čiastka 210/2002
Platnosť od 25.09.2002
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. októbra 2002.

536

OZNÁMENIE

Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky vydalo podľa § 39 ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 98/1995 Z. z. o Liečebnom poriadku v znení zákona č. 118/2002 Z. z.

opatrenie z 30. júla 2002 č. M/2780/2002, ktorým sa vydáva zoznam liečiv a liekov uhrádzaných alebo čiastočne uhrádzaných na základe zdravotného poistenia.

Prílohou tohto opatrenia je zoznam liečiv a liekov uhrádzaných alebo čiastočne uhrádzaných na základe zdravotného poistenia.

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. októbra 2002.

Opatrenie je uverejnené v osobitnom vydaní Vestníka Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo 17. septembra 2002 a možno doň nazrieť na Ministerstve zdravotníctva Slovenskej republiky.