Oznámenie č. 535/2002 Z. z.Oznámenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa vydáva zoznam zdravotníckych pomôcok uhrádzaných alebo čiastočne uhrádzaných na základe zdravotného poistenia

Čiastka 210/2002
Platnosť od 25.09.2002
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. októbra 2002.

535

OZNÁMENIE

Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky vydalo podľa § 39 ods. 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 98/1995 Z. z. o Liečebnom poriadku v znení zákona č. 118/2002 Z. z.

opatrenie z 30. júla 2002 č. M/1644/2002, ktorým sa vydáva zoznam zdravotníckych pomôcok uhrádzaných alebo čiastočne uhrádzaných na základe zdravotného poistenia.

Prílohou tohto opatrenia je zoznam zdravotníckych pomôcok uhrádzaných alebo čiastočne uhrádzaných na základe zdravotného poistenia.

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. októbra 2002.

Opatrenie je uverejnené v osobitnom vydaní Vestníka Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 30. septembra 2002 a možno doň nazrieť na Ministerstve zdravotníctva Slovenskej republiky.