Vyhláška č. 533/2002 Z. z.Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje spôsob a rozsah predkladania informácií o skutočnom stave majetku štátu Štátnej pokladnici

Čiastka 209/2002
Platnosť od 19.09.2002 do30.04.2004
Účinnosť od 20.09.2002 do30.04.2004
Zrušený 209/2004 Z. z.

533

VYHLÁŠKA

Ministerstva financií Slovenskej republiky

z 10. septembra 2002,

ktorou sa ustanovuje spôsob a rozsah predkladania informácií o skutočnom stave majetku štátu Štátnej pokladnici

Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 22 ods. 1 zákona č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon") ustanovuje:


§ 1

Správca majetku štátu podľa § 2 ods. 4 zákona predkladá Štátnej pokladnici písomne a v elektronickej podobe informácie o skutočnom stave majetku štátu k 1. júlu 2002 takto:

a) rozpočtová organizácia, príspevková organizácia, štátny fond a Slovenský pozemkový fond v rozsahu podľa vzoru uvedeného v prílohe č. 1,

b) štátny podnik v rozsahu podľa vzoru uvedeného v prílohe č. 2,

c) verejná vysoká škola v rozsahu podľa vzoru uvedeného v prílohe č. 3,

d) Sociálna poisťovňa, Národný úrad práce a zdravotná poisťovňa v rozsahu podľa vzoru uvedeného v prílohe č. 4,

e) iná právnická osoba ako uvedená v písmenách a) až d), ktorá spravuje majetok štátu podľa osobitného predpisu,1) v rozsahu podľa vzoru uvedeného v prílohe č. 1.


§ 2

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 20. septembra 2002.


František Hajnovič v. r.


Príloha č. 1 k vyhláške č. 533/2002 Z. z.

Vzor 01- Informácie o skutočnom stave majetku štátu (Rozpočtová organizácia, príspevková organizácia, štátny fond, Slovenský pozemkový fond a iná právnická osoba)

Príloha č. 2 k vyhláške č. 533/2002 Z. z.

Vzor 02 - Informácie o skutočnom stave majetku štátu (štátny podnik)

Príloha č. 3 k vyhláške č. 533/2002 Z. z.

Vzor 03 - Informácie o skutočnom stave majetku štátu (Verejná vysoká škola)

Príloha č. 4 k vyhláške č. 533/2002 Z. z.

Vzor 04 - Informácie o skutočnom stave majetku štátu (Sociálna poisťovňa, Národný úrad práce a zdravotná poisťovňa)

Poznámky pod čiarou

1) Napríklad § 1 ods. 1 písm. d) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov.