Oznámenie č. 531/2002 Z. z.Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia, ktorým sa mení opatrenie Národnej banky Slovenska z 20. marca 1998 č. 1/1998, ktorým sa ustanovujú pre devízové miesta podmienky na vykonávanie niektorých obchodov s devízovými hodnotami

Čiastka 207/2002
Platnosť od 18.09.2002 do31.12.2003
Zrušený 614/2003 Z. z.
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. októbra 2002.

531

OZNÁMENIE

Národnej banky Slovenska

Národná banka Slovenska vydala podľa § 29 písm. c) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska v znení zákona č. 149/2001 Z. z. a podľa § 13 ods. 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 202/1995 Z. z. Devízový zákon a zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 45/1998 Z. z.

opatrenie z 13. septembra 2002 č. 5/2002, ktorým sa mení opatrenie Národnej banky Slovenska z 20. marca 1998 č. 1/1998, ktorým sa ustanovujú pre devízové miesta podmienky na vykonávanie niektorých obchodov s devízovými hodnotami (oznámenie č. 98/1998 Z. z.).

Na základe tohto opatrenia prechádza z pobočiek Národnej banky Slovenska na ústredie Národnej banky Slovenska príslušnosť a právomoc vydávať devízové licencie na predaj cudzej meny.

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. októbra 2002.

Opatrenie je uverejnené v čiastke 23/2002 Vestníka Národnej banky Slovenska a možno doň nazrieť vo všetkých organizačných zložkách Národnej banky Slovenska.