Zákon č. 530/2002 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 263/1999 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 557/2001 Z. z.

(v znení č. r1/c245/2002 Z. z.)

Čiastka 207/2002
Platnosť od 18.09.2002 do31.12.2003
Účinnosť od 01.01.2003 do31.12.2003
Zrušený 523/2003 Z. z.

OBSAH

530

ZÁKON

z 2. júla 2002,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 263/1999 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 557/2001 Z. z.

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. 1

Zákon č. 263/1999 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 557/2001 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 1 ods. 1 písmeno a) znie:

a) metódy a postupy verejného obstarávania používané obstarávateľmi pri uzavieraní verejných zmlúv na dodanie tovaru, verejných zmlúv na zhotovenie prác alebo verejných zmlúv na poskytnutie služieb,".

2. V § 1 ods. 1 sa vypúšťa písmeno b).

Doterajšie písmeno c) sa označuje ako písmeno b).

3. V § 2 odseky 1 až 3 znejú:

(1) Obstarávatelia sú povinní pri uzavieraní verejných zmlúv používať metódy a postupy verejného obstarávania podľa tohto zákona.

(2) Povinnosť obstarávateľov podľa odseku 1 sa vzťahuje na obstarávanie

a) výrobkov, zariadení a iných vecí ponúkaných na trhu a určených na predaj (ďalej len „tovar"),

b) stavebných prác a s nimi súvisiacich dodávateľských prác potrebných na zhotovenie stavby (ďalej len „práce") v pozemnom staviteľstve alebo v inžinierskom staviteľstve,

c) finančných služieb, právnych služieb, projektových služieb, remeselných služieb a ďalších služieb (ďalej len „služby").

(3) Povinnosť obstarávateľov podľa odseku 1 sa nevzťahuje na uzavieranie zmlúv,

a) ktorých predmet tvoria utajované skutočnosti,

b) ktorých predmetom je dodanie tovarov, zhotovenie prác alebo poskytnutie služieb, pri ktorých sa musia použiť osobitné bezpečnostné opatrenia v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, alebo ak si to vyžaduje ochrana záujmov bezpečnosti Slovenskej republiky alebo ak si to vyžaduje ochrana Slovenskej informačnej služby,

c) ktoré sa uzavierajú v súlade s postupom podľa medzinárodnej dohody a ich predmetom je dodanie tovarov, zhotovenie prác alebo poskytnutie služieb na spoločnú realizáciu alebo využívanie projektu štátmi, ktoré k tejto dohode pristúpili,

d) o umiestnení cudzích vojsk na území Slovenskej republiky podľa medzinárodnej dohody,

e) ktoré sú v súlade s postupmi určenými medzinárodnou organizáciou,

f) ktoré uzaviera Ministerstvo obrany Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo obrany") a organizácie v jeho pôsobnosti a súvisia s výrobou zbraní, streliva alebo vojenského materiálu alebo s obchodom s nimi,

g) ktorých predmetom je poskytnutie služieb súvisiacich s nadobúdaním, produkciou a koprodukciou rozhlasových programov a televíznych programov rozhlasovými spoločnosťami a televíznymi spoločnosťami,

h) ktorých predmetom je poskytovanie služieb súvisiacich s vysielacím časom rozhlasového a televízneho vysielania,

i) ktorých predmetom je poskytovanie hlasových služieb a dátových telekomunikačných služieb šírených káblovým, terestriálnym alebo satelitným spôsobom,

j) týkajúcich sa právnych služieb v rozhodcovských veciach alebo arbitrážnych veciach,

k) ktorých predmetom je poskytovanie finančných služieb súvisiacich s emisiou, predajom, nákupom a prevodom cenných papierov,

l) ktorých predmetom sú finančné služby poskytované Národnou bankou Slovenska,

m) ktorých predmetom je poskytovanie služieb pri výskume a vývoji, iných ako sú tie, z ktorých má prospech výhradne obstarávateľ pri ich využívaní na plnenie svojich vlastných úloh za podmienky, že poskytovaná služba je v plnom rozsahu financovaná obstarávateľom,

n) ktorých predmetom je nadobúdanie vlastníctva alebo nájom nehnuteľností a s nimi súvisiacich práv priamo bez sprostredkovateľa,

o) ktorých obsahom je vznik, zmena alebo zánik pracovného pomeru alebo obdobného pracovnoprávneho vzťahu,

p) ktorých predmetom je obstarávanie tovarov, prác a služieb súvisiacich so správou a prevádzkou majetku vo vlastníctve Slovenskej republiky v zahraničí vykonávaných zastupiteľskými úradmi Slovenskej republiky.".

4. Nadpis „Obstarávateľ" sa vkladá pod nadpis „Vymedzenie niektorých pojmov" a § 3 znie:

㤠3

(1) Obstarávateľ je

a) Slovenská republika zastúpená orgánom štátnej správy, orgánom alebo úradom vykonávajúcim štátne záležitosti,

b) obec a vyšší územný celok,

c) iná organizácia riadená verejným právom,

d) záujmové združenie právnických osôb, ktorého členom je aspoň jeden z obstarávateľov uvedených v písmenách a) až c).

(2) Inou organizáciou riadenou verejným právom sa na účely tohto zákona rozumie

a) verejnoprávna inštitúcia alebo iná právnická osoba zriadená zákonom alebo na základe zákona na účely uspokojovania potrieb vo verejnom záujme alebo

b) právnická osoba založená alebo zriadená na osobitný účel plnenia potrieb vo verejnom záujme, ktorá nemá priemyselný charakter alebo komerčný charakter, má právnu subjektivitu a

1. je úplne alebo z väčšej časti financovaná obstarávateľom podľa odseku 1 písm. a) až c) alebo

2. je riadená a kontrolovaná obstarávateľom podľa odseku 1 písm. a) až c), alebo

3. obstarávateľ podľa odseku 1 písm. a) až c) vymenúva viac ako polovicu členov jej riadiaceho orgánu alebo kontrolného orgánu.".

5. Za § 3 sa vkladá § 3a, ktorý znie:

㤠3a

(1) Obstarávateľ v odvetviach vodného hospodárstva, energetiky, dopravy a telekomunikácií je

a) právnická osoba uvedená v § 3, ktorá vykonáva aspoň jednu z činností uvedených v odseku 2,

b) právnická osoba, na ktorú má obstarávateľ uvedený v § 3 ods. 1 priamy alebo nepriamy rozhodujúci vplyv na základe vlastníckeho práva, finančného podielu alebo pravidiel, ktorými sa riadi a vykonáva aspoň jednu z činností uvedených v odseku 2. Rozhodujúcim vplyvom obstarávateľa na právnickú osobu sa rozumie, že

1. vlastní väčšinu akcií alebo väčšinový obchodný podiel alebo

2. ovláda väčšinový podiel na hlasovacích právach, alebo

3. vymenúva viac ako polovicu členov správneho orgánu alebo výkonného orgánu alebo kontrolného orgánu,

c) iná právnická osoba, ktorá má právo využívať osobitné právo alebo výlučné právo pri vykonávaní svojich činností a vykonáva aspoň jednu z činností uvedených v odseku 2,

d) právnická osoba založená obstarávateľom uvedeným v písmenách a) až c), ktorý zostavuje konsolidovanú účtovnú závierku podľa osobitného predpisu,11b)

e) právnická osoba, na ktorú má priamy alebo nepriamy rozhodujúci vplyv obstarávateľ uvedený v písmene b) alebo ktorá má rozhodujúci vplyv na obstarávateľa alebo ktorá spolu s obstarávateľom podlieha rozhodujúcemu vplyvu inej právnickej osoby na základe vlastníctva, finančného podielu alebo pravidiel, ktorými sa riadi.

(2) Činnosti v odvetviach vodného hospodárstva, energetiky, dopravy a telekomunikácií sú

a) prevádzkovanie alebo poskytovanie prístupu stálych verejných sietí určených na zásobovanie verejnosti v súvislosti s výrobou, dopravou alebo distribúciou

1. pitnej vody,

2. elektrickej energie,

3. plynu alebo tepla,

b) zásobovanie sietí uvedených v písmene a) pitnou vodou, elektrickou energiou, plynom alebo teplom,

c) využívanie geograficky vymedzeného územia na účely

1. prieskumu alebo ťažby ropy, plynu, uhlia alebo iných pevných palív alebo

2. zabezpečenia leteckých, prístavných alebo iných terminálových zariadení leteckým dopravcom a dopravcom na vnútrozemských vodných cestách,

d) prevádzkovanie dráh alebo poskytovanie služieb verejnosti v oblasti železničnej, električkovej, trolejbusovej, lanovej a špeciálnej dopravy,

e) poskytovanie služieb verejnosti v oblasti autobusovej dopravy,

f) prevádzkovanie alebo poskytovanie verejnej kanalizácie alebo verejných čistiarní odpadových vôd,

g) prevádzkovanie verejných telekomunikačných sietí alebo poskytovanie jednej alebo viacerých verejných telekomunikačných služieb,

h) činnosti vyplývajúce z poštovej výhrady štátu.

(3) Osobitné právo alebo výlučné právo znamená právo pochádzajúce z oprávnení ustanovených zákonom alebo individuálnym správnym aktom vydaným príslušným orgánom, ktorého výsledkom je obmedzenie výkonu činností uvedených v odseku 2 na jeden alebo viac subjektov alebo ktoré podstatným spôsobom ovplyvňuje schopnosť vykonávať také činnosti inými subjektmi. Osobitné právo alebo výlučné právo možno využívať

a) na účely budovania sietí alebo s nimi súvisiacich zariadení prostredníctvom postupu na vyvlastnenie alebo obmedzenie vlastníckeho práva k pozemkom alebo stavbám11a) alebo na účely umiestnenia sietí alebo s nimi súvisiacich zariadení na diaľnicu, pod diaľnicu alebo nad diaľnicu,

b) v prípade odseku 2 písm. a) a b), ak subjekt zásobuje pitnou vodou, elektrickou energiou, plynom alebo teplom sieť, ktorá je samostatne prevádzkovaná subjektom využívajúcim osobitné práva alebo výlučné práva.

(4) Za činnosť podľa odseku 2 písm. a) a b) pre obstarávateľov uvedených v odseku 1 písm. b) až e) sa nepovažuje

a) v prípade pitnej vody alebo elektrickej energie, ak

1. výroba pitnej vody alebo elektrickej energie je z dôvodov nevyhnutných na výkon činností, ktoré nie sú uvedené v odseku 2, a

2. zásobovanie do verejnej siete závisí iba od vlastnej spotreby a nepresiahne 30 % priemeru celkovej výroby pitnej vody alebo elektrickej energie za posledné tri roky vrátane bežného roka,

b) v prípade plynu alebo tepla, ak

1. výroba plynu alebo tepla je nevyhnutným dôsledkom výkonu činnosti, ktorá nie je uvedená v odseku 2, a

2. dodávka do verejnej siete je určená iba na hospodárske využitie takej výroby a nepresiahne 20 % priemerného obratu za posledné tri roky vrátane bežného roka.

(5) Za činnosť podľa odseku 2 písm. e) sa nepovažuje poskytovanie služieb verejnosti v oblasti autobusovej dopravy, ak iná právnická osoba alebo fyzická osoba poskytuje tieto služby buď na celom území, alebo len v určitej oblasti za rovnakých podmienok ako obstarávateľ.".

6. § 4 vrátane nadpisu znie:

㤠4

Uchádzač

Uchádzač je fyzická osoba alebo právnická osoba oprávnená dodávať tovar, zhotovovať prácu alebo poskytovať službu, ktorá predloží ponuku.".

7. § 5 vrátane nadpisu znie:

㤠5

Záujemca

Záujemca je fyzická osoba alebo právnická osoba oprávnená dodávať tovar, zhotovovať prácu alebo poskytovať službu, ktorá má záujem o účasť v užšej súťaži alebo v rokovacom konaní so zverejnením.".

8. § 6 vrátane nadpisu znie:

㤠6

Verejné zmluvy

(1) Verejná zmluva12a) (ďalej len „zmluva") na dodanie tovaru, na zhotovenie práce alebo na poskytnutie služby je na účely tohto zákona zmluva s peňažným plnením uzavretá písomne12b) medzi obstarávateľom a jedným alebo viacerými uchádzačmi.

(2) Zmluva na dodanie tovaru je zmluva, ktorej predmetom je kúpa, kúpa prenajatej veci (lízing), kúpa tovaru na splátky alebo prenájom tovaru s možnosťou alebo bez možnosti odkúpenia. Táto zmluva môže zahŕňať aj činnosti spojené s umiestnením a montážou, ak predpokladaná cena týchto služieb nepresahuje predpokladanú cenu dodávaného tovaru.

(3) Zmluva na zhotovenie práce je zmluva, ktorej predmetom je zhotovenie práce alebo zhotovenie práce a vypracovanie projektovej dokumentácie, ak je táto súčasťou zhotovenia prác, ako sa uvádza v § 2 ods. 2 písm. b), alebo každý iný výsledok činnosti v pozemnom staviteľstve alebo inžinierskom staviteľstve, ktorý spĺňa ekonomickú funkciu a technickú funkciu, ako aj ďalších prác spojených so zhotovením stavby, zmenou stavby alebo s odstraňovaním stavby.

(4) Zmluva na poskytnutie služby je zmluva, ktorej predmetom je poskytnutie služby s výnimkou zmlúv uvedených v odseku 2 alebo 3.

(5) Rámcová zmluva je písomná dohoda medzi obstarávateľom a jednou alebo viacerými fyzickými osobami alebo právnickými osobami oprávnenými na dodanie tovarov, zhotovenie prác alebo poskytovanie služieb. Účelom tejto zmluvy je ustanovenie podmienok najmä o cene, spôsobe uzavierania čiastkových zmlúv v určenom období, prípadne o predpokladanom množstve.".

9. § 11 vrátane nadpisu znie:

㤠11

Súťaž návrhov

Súťaž návrhov je na účely tohto zákona postup, ktorý umožňuje obstarávateľovi získať najmä v oblasti územného plánovania, architektúry, stavebného inžinierstva a spracovania údajov návrh, ktorý vybrala porota v súťaži s udelením cien alebo bez udelenia cien.".

10. § 12 znie:

㤠12

(1) Metódami verejného obstarávania sú:

a) verejná súťaž,

b) užšia súťaž,

c) rokovacie konanie so zverejnením,

d) rokovacie konanie bez zverejnenia,

e) súťaž návrhov.

(2) Obstarávateľ uvedený v § 3 použije na uzavretie zmluvy metódu verejná súťaž alebo užšia súťaž; metódu rokovacie konanie so zverejnením alebo metódu rokovacie konanie bez zverejnenia použije, len ak je splnená aspoň jedna z podmienok uvedených v § 47 alebo § 52.

(3) Obstarávateľ uvedený v § 3a použije na uzavretie zmluvy metódu verejná súťaž, užšia súťaž alebo rokovacie konanie so zverejnením; metódu rokovacie konanie bez zverejnenia použije, len ak je splnená aspoň jedna z podmienok uvedených v § 52.

(4) Metóda súťaž návrhov sa použije ako samostatný postup bez uzavretia zmluvy alebo časť postupu, ktorý vedie k uzavretiu zmluvy.

(5) Na metódy a postupy upravené týmto zákonom sa nevzťahuje osobitný predpis.13)".

11. V § 13 ods. 4 sa vypúšťajú slová „a výkonov, ktorých súčet všetkých odmien a cien za ne je nad 250 000 Sk, ale najviac 500 000 Sk".

12. V § 13 ods. 5 sa vypúšťajú slová „a výkonov, ktorých súčet všetkých odmien a cien za ne je najviac 250 000 Sk".

13. V § 14 ods. 1 sa vypúšťa druhá veta.

14. V § 14 odsek 3 znie:

(3) Obstarávateľ sa nesmie vyhnúť aplikácii zákona vzhľadom na ustanovené finančné limity a pravidlá na určenie predpokladanej ceny predmetu obstarávania rozdelením predmetu obstarávania, rozdelením zmluvy, určením podmienok účasti na verejnom obstarávaní alebo pravidiel na vyhodnotenie ponúk.".

15. § 15 znie:

㤠15

Základ na určenie predpokladanej ceny v prípade nákupu prenajatej veci (lízing), kúpy tovaru na splátky alebo prenájmu tovaru s možnosťou alebo bez možnosti odkúpenia je

a) celková cena predmetu zmluvy, ak ide o zmluvu uzavieranú na dobu určitú do 12 mesiacov,

b) celková cena predmetu zmluvy vrátane odhadovanej zostatkovej ceny, ak ide o zmluvu na dobu určitú nad 12 mesiacov,

c) 48-násobok mesačnej splátky, ak ide o zmluvu, ktorej doba trvania nie je pevne stanovená.".

16. V § 16 sa odsek 1 dopĺňa písmenom c), ktoré znie:

c) súťaž návrhov, aj odmeny a ceny za návrhy udelené.".

17. § 18 znie:

㤠18

Finančný limit predpokladanej ceny tovaru je

a) 130 000 EUR pre obstarávateľov uvedených v § 3 ods. 1 písm. a) a pre ministerstvo obrany pri tovare uvedenom v prílohe č. 1,

b) 200 000 EUR pre obstarávateľov uvedených v § 3 ods. 1 písm. b) až d) a pre ministerstvo obrany pri tovare neuvedenom v prílohe č. 1,

c) 400 000 EUR pre obstarávateľov vykonávajúcich činnosti uvedené v § 3a ods. 2 písm. a) až f),

d) 600 000 EUR pre obstarávateľov vykonávajúcich činnosti uvedené v § 3a ods. 2 písm. g) a h).".

18. § 19 znie:

㤠19

(1) Finančný limit predpokladanej ceny služieb je

a) 130 000 EUR pre obstarávateľov uvedených v § 3 ods. 1 písm. a),

b) 200 000 EUR pre obstarávateľov uvedených v § 3 ods. 1 písm. b) až d),

c) 400 000 EUR pre obstarávateľov vykonávajúcich činnosti uvedené v § 3a ods. 2 písm. a) až f),

d) 600 000 EUR pre obstarávateľov vykonávajúcich činnosti uvedené v § 3a ods. 2 písm. g) a h).

(2) Ak sú služby rozdelené na niekoľko častí, z ktorých každá je predmetom samostatnej zmluvy, na výpočet predpokladanej ceny uvedenej v odseku 1 sa vezme do úvahy predpokladaná cena každej časti. Ak cena každej časti nie je nižšia ako finančný limit uvedený v odseku 1, použije sa postup nadlimitnej metódy verejného obstarávania pre všetky časti. Podlimitná metóda verejného obstarávania sa môže použiť na každú vyňatú časť, ktorá má predpokladanú cenu nižšiu ako 80 000 EUR, a ak celková predpokladaná cena týchto častí nepresiahne 20 % celkovej predpokladanej ceny všetkých častí.".

19. V § 20 odsek 2 znie:

(2) Ak sú práce rozdelené na niekoľko častí, z ktorých každá je predmetom samostatnej zmluvy, na výpočet predpokladanej ceny uvedenej v odseku 1 sa vezme do úvahy predpokladaná cena každej časti. Ak cena každej časti nie je nižšia ako finančný limit uvedený v odseku 1, použije sa postup nadlimitnej metódy verejného obstarávania pre všetky časti. Podlimitná metóda verejného obstarávania sa môže použiť na každú vyňatú časť, ktorá má predpokladanú cenu nižšiu ako 1 000 000 EUR, a ak celková predpokladaná cena týchto častí nepresiahne 20 % celkovej predpokladanej ceny všetkých častí.".

20. V § 21 odseky 1 a 2 znejú:

(1) Obstarávateľ uvedený v § 3 vyhlasuje verejné obstarávanie zverejnením

a) predbežného oznámenia a oznámenia o vyhlásení metódy verejného obstarávania alebo

b) oznámenia o vyhlásení metódy verejného obstarávania.

(2) Obstarávateľ uvedený v § 3a vyhlasuje verejné obstarávanie zverejnením

a) predbežného oznámenia a oznámenia o vyhlásení metódy verejného obstarávania alebo

b) oznámenia o vyhlásení metódy verejného obstarávania, alebo

c) predbežného oznámenia pri postupe podľa § 23.".

21. V § 21 odsek 4 znie:

(4) Po vyhlásení verejného obstarávania vo vestníku podľa odsekov 1 až 3 obstarávateľ môže do dňa, v ktorom sa začnú poskytovať súťažné podklady, zverejniť oznámenie v odbornej celoštátnej alebo regionálnej tlači.".

22. § 21 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:

(6) Obsah predbežného oznámenia a oznámenia o vyhlásení metódy verejného obstarávania upraví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá úrad.".

23. V § 22 ods. 2 a 3 sa slová „40 dní pred zverejnením" nahrádzajú slovami „52 dní predo dňom odoslania".

24. § 23 znie:

㤠23

Obstarávateľ uvedený v § 3a môže predbežným oznámením nahradiť oznámenie o vyhlásení metódy verejného obstarávania, ak predbežné oznámenie obsahuje ďalšie informácie, najmä

a) osobitne údaje o tovaroch, prácach alebo službách, na ktoré budú uzavreté zmluvy,

b) informáciu o uzavretí zmluvy na základe výsledku užšej súťaže alebo rokovacieho konania so zverejnením bez ich ďalšieho zverejnenia,

c) lehotu, v ktorej sa majú záujemcovia písomne prihlásiť.".

25. V § 24 odseky 1 a 2 znejú:

(1) Uchádzač alebo záujemca o účasť na verejnom obstarávaní musí spĺňať tieto podmienky:

a) nie je voči nemu začaté konkurzné alebo vyrovnávacie konanie, nie je v konkurze ani v likvidácii, nebol proti nemu zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku, ani nie je v obdobnom konaní podľa zákonov a predpisov platných v krajine jeho sídla,

b) nemá v Slovenskej republike alebo v krajine jeho sídla evidované daňové nedoplatky, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia,

c) nemá v Slovenskej republike alebo v krajine jeho sídla evidované nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, nemocenské poistenie a dôchodkové zabezpečenie, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia, a ak má sídlo v Slovenskej republike, ani evidované nedoplatky príspevku na poistenie v nezamestnanosti, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia,

d) nebol on ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu odsúdený za trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním,

e) je oprávnený dodávať tovar, zhotovovať prácu alebo poskytovať službu,

f) nemá pozastavenú podnikateľskú činnosť alebo nie je v obdobnej situácii podľa zákonov a predpisov platných v krajine jeho sídla,

g) nedopustil sa závažného porušenia odborných povinností, ktoré vie obstarávateľ preukázať,

h) nezúčastnil sa na príprave alebo vyhotovení súťažných podkladov.

(2) Uchádzač alebo záujemca o účasť na verejnom obstarávaní preukazuje splnenie podmienok uvedených v odseku 1

a) písm. a) potvrdením príslušného súdu alebo rovnocenným dokladom vydaným príslušným súdom alebo správnym orgánom v krajine jeho sídla,

b) písm. b) potvrdením miestne príslušného daňového úradu nie starším ako tri mesiace,

c) písm. c) potvrdením príslušného úradu nie starším ako tri mesiace,

d) písm. d) výpisom z registra trestov alebo rovnocenným dokladom vydaným príslušným súdom alebo správnym orgánom v krajine jeho sídla nie starším ako tri mesiace,

e) písm. e) dokladom o oprávnení podnikať,

f) písm. f) čestným vyhlásením.".

26. V § 24 sa vypúšťa odsek 5.

27. Za § 25 sa vkladá § 25a, ktorý znie:

㤠25a

(1) Obstarávateľ vylúči z verejného obstarávania uchádzača alebo záujemcu, ak nesplnil podmienky účasti podľa § 24 ods. 1, alebo zistil, že predložené doklady sú neplatné.

(2) Obstarávateľ vylúči z verejného obstarávania uchádzača alebo záujemcu, ak nepredložil požadované doklady alebo informácie, ktorými preukazuje finančné, ekonomické postavenie alebo technickú spôsobilosť, alebo poskytol nepravdivé informácie, alebo skreslené informácie.".

28. V § 27 odseky 2 a 3 znejú:

(2) Ak obstarávateľ určí jedno kritérium na vyhodnotenie ponúk, kritériom je vždy len najnižšia cena.

(3) Ak obstarávateľ určí viaceré kritériá na vyhodnotenie ponúk, určí pravidlá ich uplatnenia na účely výberu ekonomicky najvýhodnejšej ponuky. Ďalšími kritériami okrem ceny môžu byť, ak ide o

a) tovary, lehota dodania, kvalita, technické a funkč- né charakteristiky tovaru, pozáručný servis, technická pomoc,

b) práce, lehota výstavby, kvalita, komplexnosť dodávky, konštrukčné a technické riešenie,

c) služby, lehota poskytnutia služby, kvalita služby, funkčné charakteristiky služby.".

29. § 27 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

(4) Kritériom na vyhodnotenie ponúk nesmie byť dĺžka záruky.".

30. V § 28 ods. 5 písm. c) sa za slovami „písm. d)" vypúšťa čiarka a slovo „e)".

31. V § 29 ods. 2 sa slová „môže použiť" nahrádzajú slovom „použije".

32. V § 29 ods. 6 prvá veta znie:

„Obstarávateľ poskytne súťažné podklady každému uchádzačovi, ak sú splnené podmienky ustanovené týmto zákonom.".

33. V § 29 sa vypúšťa odsek 8.

34. V § 30 sa vypúšťa odsek 1.

Súčasne sa zrušuje označenie odseku 2.

35. V § 30 sa vypúšťajú slová „alebo ním splnomocnená osoba".

36. V § 33 sa vypúšťa odsek 1.

Doterajšie odseky 2 až 7 sa označujú ako odseky 1 až 6.

37. V § 35 odseky 6 a 7 znejú:

(6) Ak ponuka obsahuje neobvykle nízku cenu, komisia je povinná požiadať uchádzača o vysvetlenie návrhu ceny. Komisia vylúči ponuku, ak neuzná vysvetlenie návrhu ceny podľa odseku 7 za dostatočné alebo ak uchádzač neposkytne vysvetlenie návrhu ceny v lehote určenej komisiou alebo ak komisia neurčila lehotu, v lehote siedmich dní odo dňa doručenia žiadosti.

(7) Komisia vezme do úvahy vysvetlenie návrhu ceny, ktoré sa týka najmä

a) hospodárnosti výrobného procesu, hospodárnosti poskytovaných služieb alebo hospodárnosti stavebných postupov, alebo

b) technického riešenia alebo osobitne výhodných podmienok, ktoré má uchádzač k dispozícii na dodanie tovarov, na poskytnutie služieb alebo na zhotovenie prác, alebo

c) osobitosti tovarov, osobitosti služieb alebo osobitosti prác ponúkaných uchádzačom.".

38. V nadpise § 36 sa slovo „zmluvy" nahrádza slovom „ponuky".

39. V § 36 sa vypúšťa odsek 2.

Doterajšie odseky 3 až 6 sa označujú ako odseky 2 až 5.

40. § 36 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:

(6) Obsah oznámenia o výsledku verejného obstarávania upraví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá úrad.".

41. Za § 36 sa vkladá § 36a, ktorý znie:

㤠36a

Obstarávateľ je povinný najskôr päť dní pred uplynutím lehoty viazanosti ponúk prijať návrh zmluvy predložený uchádzačom, ktorého ponuka bola najúspešnejšia, ak nedostal námietku proti postupu obstarávateľa. Prijatý návrh zmluvy obstarávateľ bezodkladne doručí uchádzačovi.".

42. V § 37 ods. 1 sa vypúšťa písmeno d).

Doterajšie písmeno e) sa označuje ako písmeno d).

43. V § 41 odseky 1 až 3 znejú:

(1) Lehota na predkladanie ponúk je najmenej

a) 52 dní odo dňa odoslania oznámenia o vyhlásení verejnej súťaže alebo

b) 36 dní odo dňa odoslania oznámenia o vyhlásení verejnej súťaže, ak obstarávateľ zverejnil predbežné oznámenie.

(2) Ak obstarávateľ vyhlásil verejnú súťaž na dodanie tovarov podlimitnou metódou verejného obstarávania, môže lehotu na predkladanie ponúk skrátiť na 36 dní.

(3) Lehota na predkladanie ponúk začína plynúť dňom nasledujúcim po dni odoslania oznámenia o vyhlásení verejnej súťaže a končí sa uplynutím posledného dňa lehoty na predkladanie ponúk.".

44. V § 41 ods. 5 sa vypúšťajú slová „najneskôr však šesť dní pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk." a čiarka za slovom „uchádzača" sa nahrádza bodkou.

45. V § 42 sa vypúšťajú slová „podľa § 24 ods. 5".

46. § 43 znie:

㤠43

(1) Užšia súťaž je metóda verejného obstarávania, ktorú obstarávateľ vyhlasuje pre neobmedzený počet záujemcov; obstarávateľ môže obmedziť počet záujemcov, ktorých vyzve na predloženie ponuky, a to najmenej na 5 a najviac na 20. Ponuku môže predložiť len uchádzač, ktorého obstarávateľ vyzval na predloženie ponuky.

(2) Spôsob výberu záujemcov určí obstarávateľ v oznámení o vyhlásení užšej súťaže.".

47. V § 44 odseky 2 a 3 znejú:

(2) Lehota na predkladanie dokladov nesmie byť kratšia ako 37 dní.

(3) Lehota na predkladanie dokladov začína plynúť dňom nasledujúcim po dni odoslania oznámenia o vyhlásení užšej súťaže a končí sa uplynutím posledného dňa lehoty na predkladanie dokladov.".

48. § 44 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

(4) Ak obstarávateľ obstaráva tovar, práce alebo služby v časovej tiesni, ktorú preukázateľne nezavinil, môže lehotu na predkladanie dokladov skrátiť. Lehota na predkladanie dokladov nesmie byť kratšia ako 15 dní odo dňa odoslania oznámenia o vyhlásení užšej súťaže.".

49. V § 46 ods. 3 písm. b) sa vypúšťajú slová „a predmetom obstarávania sú práce alebo služby".

50. V § 46 sa za odsek 4 vkladá nový odsek 5, ktorý znie:

(5) Ak obstarávateľ obstaráva tovar, práce alebo služby v časovej tiesni, ktorú preukázateľne nezavinil, môže lehotu na predkladanie ponúk skrátiť. Lehota na predkladanie ponúk nesmie byť kratšia ako desať dní od odoslania výzvy na predloženie ponuky. Obstarávateľ poskytne vysvetlenie súťažných podkladov najneskôr štyri dni pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk.".

Doterajší odsek 5 sa označuje ako odsek 6.

51. V § 47 písmeno a) znie:

a) v predchádzajúcej verejnej súťaži alebo užšej súťaži boli všetky ponuky vylúčené alebo neprijateľné a za predpokladu, že sa pôvodné zmluvné podmienky podstatne nezmenia,".

52. V § 47 písm. b) sa vypúšťajú slová „výkony alebo".

53. § 48 znie:

㤠48

(1) Rokovacie konanie so zverejnením je metóda verejného obstarávania, ktorú obstarávateľ vyhlasuje pre neobmedzený počet záujemcov; obstarávateľ môže obmedziť počet záujemcov, ktorých vyzve na rokovania, a to najmenej na troch.

(2) Spôsob výberu záujemcov určí obstarávateľ v oznámení o vyhlásení rokovacieho konania so zverejnením.

(3) V prípade uvedenom v § 47 písm. a) obstarávateľ zverejní oznámenie, v ktorom uvedie, že bude pokračovať rokovacím konaním s uchádzačmi, ktorí splnili podmienky podľa § 24 až 25 a predložili ponuky, ak sa rozhodol obmedziť počet uchádzačov. Obstarávateľ primerane použije § 50.".

54. § 49 znie:

㤠49

(1) Obstarávateľ v oznámení o vyhlásení rokovacieho konania so zverejnením určí lehotu, v ktorej sú záujemcovia povinní predložiť doklady preukazujúce splnenie podmienok ich účasti na rokovacom konaní so zverejnením. Lehota na predloženie dokladov nesmie byť kratšia ako 37 dní. Na plynutie lehoty na predkladanie dokladov sa vzťahuje § 44 ods. 3.

(2) Ak obstarávateľ obstaráva tovar, práce alebo služby v časovej tiesni, ktorú preukázateľne nezavinil, môže lehotu na predkladanie dokladov skrátiť. Lehota na predkladanie dokladov nesmie byť kratšia ako 15 dní odo dňa odoslania oznámenia o vyhlásení rokovacieho konania so zverejnením.".

55. V § 50 odseky 3 až 5 znejú:

(3) Obstarávateľ rokuje s uchádzačmi o podmienkach zmluvy, najmä o technických, administratívnych a finančných podmienkach.

(4) Rokovania sa uskutočňujú spoločne so všetkými uchádzačmi. Obstarávateľ vyhotoví z každého rokovania zápisnicu, ktorú podpisujú všetci účastníci rokovania.

(5) Obstarávateľ písomne vyzve uchádzačov na predloženie ponuky. Výzva na predloženie ponuky obsahuje

a) lehotu a miesto, kde možno prevziať súťažné podklady, ak nie sú súčasťou výzvy na predloženie ponuky,

b) lehotu na predloženie ponúk a miesto predloženia ponúk,

c) určenie dokladov, ktoré sa majú predložiť a súvisia s podmienkami účasti na verejnom obstarávaní (§ 25) zverejnených v oznámení o vyhlásení rokovacieho konania so zverejnením, ak sú potrebné,

d) kritériá na hodnotenie ponúk, ak neboli zverejnené v oznámení o vyhlásení rokovacieho konania so zverejnením,

e) ďalšie potrebné informácie.".

56. V § 50 odsek 6 znie:

(6) Ak súťažné podklady nie sú súčasťou výzvy, obstarávateľ ich poskytne do šiestich dní od prijatia žiadosti uchádzača.".

57. § 51 znie:

㤠51

(1) Lehota na predkladanie ponúk je najmenej

a) 40 dní odo dňa odoslania výzvy vybratým záujemcom,

b) 26 dní odo dňa odoslania výzvy vybratým záujemcom, ak obstarávateľ zverejnil predbežné oznámenie.

(2) Ak obstarávateľ obstaráva tovar, práce alebo služby v časovej tiesni, ktorú preukázateľne nezavinil, môže lehotu na predkladanie ponúk skrátiť. Lehota na predkladanie ponúk nesmie byť kratšia ako desať dní od odoslania výzvy na predloženie ponuky. Obstarávateľ poskytne vysvetlenie súťažných podkladov najneskôr štyri dni pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk.".

58. V § 52 ods. 1 písmená g) a h) znejú:

g) v predchádzajúcej verejnej súťaži alebo užšej súťaži nebola predložená ani jedna ponuka alebo všetky ponuky boli neprijateľné a za predpokladu, že pôvodné zmluvné podmienky sa podstatne nezmenia a obstarávateľ vyzve na rokovanie všetkých uchádzačov, ktorí splnili podmienky v účasti podľa § 24 až 25 a predložili ponuky,

h) ide o uchádzača, ktorého návrh vyhodnotila porota ako víťazný,".

59. V § 52 ods. 2 sa slová „§ 3 ods. 2" nahrádzajú slovami „§ 3a".

60. V § 52 ods. 3 sa slová „§ 3 ods. 1" nahrádzajú slovami „§ 3".

61. V § 52 sa vypúšťa odsek 4.

62. § 53 znie:

㤠53

(1) Obstarávateľ rokuje o podmienkach zmluvy s jedným alebo s viacerými uchádzačmi, ktorí splnili podmienky účasti, v závislosti od podmienok uvedených v § 52. Na obsah výzvy na rokovanie a na postup pri rokovaniach sa primerane použije § 50 ods. 3 až 5.

(2) Obstarávateľ pošle oznámenie o výsledku verejného obstarávania do siedmich dní po uzavretí zmluvy na zverejnenie do vestníka.".

63. Tretia hlava znie:

„TRETIA HLAVA

POSTUP PRI SÚŤAŽI NÁVRHOV

§ 54

(1) Súťaž návrhov sa vyhlasuje nadlimitnou metódou verejného obstarávania, ak

a) celková suma cien a odmien záujemcom je najmenej 200 000 EUR alebo

b) je súčasťou postupu vedúceho k uzavretiu zmluvy na poskytnutie služby, ak predpokladaná cena bez dane z pridanej hodnoty je rovnaká alebo vyššia ako finančný limit uvedený v § 19 ods. 1,

v opačnom prípade sa postupuje podlimitnou metódou verejného obstarávania.

(2) Súťaž návrhov sa vyhlasuje pre neobmedzený počet záujemcov.

(3) Obstarávateľ môže obmedziť počet záujemcov najmenej na päť. V oznámení o vyhlásení súťaže návrhov obstarávateľ určí jasné a nediskriminačné podmienky účasti tak, aby zabezpečil dostatočný počet záujemcov, ktorí predložia návrhy.

(4) Obsah oznámenia o vyhlásení súťaže návrhov upraví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá úrad.

§ 55

(1) Obstarávateľ je povinný zriadiť na vyhodnotenie návrhov najmenej päťčlennú porotu. Najmenej tretina členov poroty musí spĺňať rovnakú alebo podobnú odbornú kvalifikáciu, aká sa vyžaduje od záujemcov. Na člena poroty sa vzťahujú požiadavky ako na člena komisie na vyhodnotenie ponúk podľa § 34 ods. 3.

(2) Porota je pri svojich rozhodnutiach a stanoviskách nezávislá. Návrhy, ktoré sú jej predložené anonymne, hodnotí len podľa kritérií uvedených v oznámení o vyhlásení súťaže návrhov.

(3) Obstarávateľ uzavrie zmluvu s tým uchádzačom, ktorého predložený návrh vyhodnotila porota ako víťazný, ak je návrh časťou postupu vedúceho k uzavretiu zmluvy.

§ 56

(1) Obstarávateľ pošle oznámenie o výsledku súťaže návrhov na zverejnenie do vestníka a pri nadlimitnej metóde verejného obstarávania aj do zahraničnej tlače, v ktorej bolo zverejnené oznámenie o vyhlásení súťaže návrhov.

(2) Obsah oznámenia o výsledku súťaže návrhov upraví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá úrad.".

64. § 56a znie:

㤠56a

(1) Pri podprahovej metóde verejného obstarávania s vyššou cenou postupuje obstarávateľ primerane podľa prvej až piatej hlavy druhej časti okrem § 14 ods. 2, § 17 až 24a, § 26 ods. 1, § 28, § 30, § 35 ods. 6 a 7, § 36 ods. 1 až 3 a ods. 6, § 36a, § 37 ods. 1 písm. d) a ods. 3, § 39 ods. 1, 2, 4 a 5, § 40 až 45, § 46 ods. 2 až 5, § 47 až 49, § 50 ods. 1 a 2, § 51, § 52 ods. 3 a § 53 až 56.

(2) Pri podprahovej metóde verejného obstarávania s nižšou cenou postupuje obstarávateľ podľa § 56f a 56g.".

65. V § 56b sa vypúšťa písmeno „k)".

66. V § 56c ods. 1 sa vypúšťa druhá veta.

67. V § 56d ods. 1 sa vypúšťa druhá veta.

68. § 56e znie:

㤠56e

(1) Obstarávateľ môže použiť metódu rokovacie konanie bez zverejnenia, ak je splnená aspoň jedna podmienka uvedená v § 52 ods. 1 a 2.

(2) Obstarávateľ uskutoční výber uchádzača pri rokovacom konaní bez zverejnenia na základe informácií o predmete obstarávania získaných prieskumom trhu.

(3) Obstarávateľ vyzve pri rokovacom konaní bez zverejnenia vybratého uchádzača na predloženie dokladu o oprávnení podnikať a rokuje s ním o podmienkach zmluvy.".

69. V § 56f odsek 1 znie:

(1) Obstarávateľ postupuje pri rokovacom konaní bez zverejnenia podľa § 56e ods. 2 tak, aby vynaložené náklady na získanie predmetu obstarávania boli primerané jeho kvalite a cene. Obstarávateľ podľa svojich podmienok určí finančný limit alebo vecný limit, pri ktorom nebude vykonávať prieskum trhu.".

70. V § 56f sa vypúšťa odsek 2.

Doterajšie odseky 3 a 4 sa označujú ako odseky 2 a 3.

71. V § 77 odsek 2 znie:

(2) Vydavateľom vestníka je úrad. Podkladom na zverejnenie vo vestníku je prvopis oznámenia. Úrad zverejní oznámenie najneskôr do 12 dní odo dňa jeho odoslania. V prípade skrátených lehôt na predkladanie dokladov alebo na predkladanie ponúk podľa § 41 ods. 2, § 44 ods. 4 alebo § 49 ods. 2 sa lehota na zverejnenie oznámenia skráti na päť dní.".

72. V druhej časti sa vypúšťa siedma hlava.

73. § 83 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

(4) Úrad dohliada na riešenie sťažností proti postupom v súťažiach financovaných a uskutočňovaných podľa pravidiel Európskeho spoločenstva alebo medzinárodnej finančnej inštitúcie.".

74. V § 86 ods. 1 písm. c) sa vypúšťajú slová „alebo výkonov".

75. V § 86 sa za odsek 10 vkladá nový odsek 11, ktorý znie:

(11) Úrad môže spojiť konanie o námietkach s konaním podľa § 87 ods. 1 a 2.".

Doterajšie odseky 11 a 12 sa označujú ako odseky 12 a 13.

76. V § 86 ods. 12 sa za slová „o námietkach" vkladajú slová „a na konanie podľa odseku 11".

77. § 86 sa dopĺňa odsekmi 14 a 15, ktoré znejú:

(14) Proti rozhodnutiu úradu o námietkach nemožno podať opravný prostriedok.

(15) Rozhodnutie úradu o námietkach je preskúmateľné súdom, ak je žaloba podaná do jedného mesiaca od právoplatnosti rozhodnutia. Rozhodnutie nadobúda právoplatnosť dňom doručenia.".

78. § 86a znie:

㤠86a

Námietky proti postupu obstarávateľa podľa § 86 nemožno podať

a) pri zjednodušenom postupe verejného obstarávania,

b) v súťaži návrhov, ak táto metóda nevedie k uzavretiu zmluvy.".

79. V § 87 sa vypúšťa odsek 4.

Doterajší odsek 5 sa označuje ako odsek 4.

80. § 87 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:

(5) Rozhodnutie úradu je preskúmateľné súdom, ak je žaloba podaná do jedného mesiaca od právoplatnosti rozhodnutia. Rozhodnutie nadobúda právoplatnosť dňom doručenia.".

81. V § 90 ods. 2 sa slová „§ 36 ods. 5" nahrádzajú slovami „§ 36 ods. 4".

82. Za § 92 sa vkladá § 92a, ktorý znie:

㤠92a

Súťaže vyhlásené predo dňom nadobudnutia účinnosti tohto zákona sa dokončia podľa doterajších predpisov.".

83. Za § 94 sa vkladá § 94a, ktorý znie:

㤠94a

Zrušujú sa:

1. Príloha č. 2 k zákonu č. 263/1999 Z. z.

2. Príloha č. 3 k zákonu č. 263/1999 Z. z.".


Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2003.


Rudolf Schuster v. r.

Jozef Migaš v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.

Poznámky pod čiarou

12a) Obchodný zákonník.Občiansky zákonník.

12b) § 39 Občianskeho zákonníka.