Oznámenie č. 52/2002 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Poľskou republikou, ktorou sa mení Zmluva medzi Slovenskou republikou a Poľskou republikou o malom pohraničnom styku, podpísaná v Zakopanom 6. decembra 1996

Čiastka 24/2002
Platnosť od 08.02.2002
Redakčná poznámka

V súlade s článkom 2 zmluva nadobudla platnosť výmenou ratifikačných listín, t. j. 18. októbra 2001.

52

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 24. januára 2000 bola v Bratislave podpísaná Zmluva medzi Slovenskou republikou a Poľskou republikou, ktorou sa mení Zmluva medzi Slovenskou republikou a Poľskou republikou o malom pohraničnom styku, podpísaná v Zakopanom 6. decembra 1996.

V súlade s článkom 2 zmluva nadobudla platnosť výmenou ratifikačných listín, t. j. 18. októbra 2001.

ZMLUVA

medzi Slovenskou republikou a Poľskou republikou, ktorou sa mení Zmluva medzi Slovenskou republikou a Poľskou republikou o malom pohraničnom styku, podpísaná v Zakopanom 6. decembra 1996

Slovenská republika a Poľská republika (ďalej len „zmluvné strany“) s cieľom ďalej uľahčovať prekračovanie slovensko-poľskej štátnej hranice občanmi oboch štátov v rámci malého pohraničného styku

dohodli sa takto:

Článok 1

Zmluva medzi Slovenskou republikou a Poľskou republikou o malom pohraničnom styku, podpísaná v Zakopanom 6. decembra 1996, mení sa a dopĺňa takto:

1. Článok 4 znie:

„Článok 4

(1) Na prekračovanie štátnej hranice v rámci malého pohraničného styku, ako aj na pobyt v pásme malého pohraničného styku druhej zmluvnej strany v súlade s touto zmluvou oprávňujú

1. občianske preukazy občanov obidvoch zmluvných strán obsahujúce úradný zápis o trvalom alebo prechodnom pobyte v pásme malého pohraničného styku,

2. cestovné pasy občanov obidvoch zmluvných strán s pobytom v pásme malého pohraničného styku,

3. menné zoznamy overené príslušným úradom obce nachádzajúcej sa v pásme malého pohraničného styku, vybavené fotografiou občanov Slovenskej republiky, ktorí nedovŕšili 15. rok veku, a občanov Poľskej republiky, ktorí nedovŕšili 18. rok veku a sú účastníkmi organizovaných školských skupín alebo detských a mládežníckych táborov. Menné zoznamy sú platné najviac 30 dní odo dňa overenia.

(2) Deti, ktoré nie sú držiteľmi cestovného pasu a nie sú účastníkmi organizovaných skupín podľa odseku 1 bodu 3, môžu prekračovať štátnu hranicu a zdržiavať sa v pásme malého pohraničného styku druhej zmluvnej strany v sprievode jedného z rodičov alebo zákonného zástupcu, ak sú zapísané do jeho občianskeho preukazu alebo cestovného pasu. Ak taký zápis v občianskom preukaze alebo cestovnom pase nie je, príbuzenský vzťah k dieťaťu sa potvrdzuje iným úradným dokladom vydaným príslušným orgánom jednej zo zmluvných strán.

(3) Deti, účastníci organizovaných školských skupín alebo detských a mládežníckych táborov, môžu prekračovať štátnu hranicu na základe dokladov uvedených v odseku 1 bodu 3 výlučne v sprievode učiteľa alebo vychovávateľa, ktorý je plnoletým organizátorom skupiny a ktorý je držiteľom dokladu uvedeného v odseku 1 bodu 1 alebo 2.

(4) Ak z dokladov uvedených v odseku 1 nevyplýva, že ich držiteľ je prihlásený na trvalý alebo prechodný pobyt v pásme malého pohraničného styku, je potrebné úradné potvrdenie o takom pobyte.

(5) Príslušné orgány obidvoch zmluvných strán si vymenia vzory dokladov uvedených v odseku 1.

(6) Ustanovenia článku 4 možno meniť na základe vzájomnej dohody výmenou nót medzi vládami oboch zmluvných strán.“

2. Za článok 11 sa vkladá článok 11a, ktorý znie:

„Článok 11a

Vlády oboch zmluvných strán môžu na základe vzájomnej dohody uzavretej výmenou nót meniť prílohu č. 1.“

Článok 2

Táto zmluva podlieha ratifikácii a nadobudne platnosť dňom výmeny ratifikačných listín, ktorá sa uskutoční vo Varšave.

Článok 3

Táto zmluva je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Poľskou republikou o malom pohraničnom styku zo 6. decembra 1996.

Dané v Bratislave 24. januára 2000 v dvoch vyhotoveniach, každé v slovenskom a poľskom jazyku, pričom obe znenia majú rovnakú platnosť.

Za Slovenskú republiku:

Ladislav Pittner v. r.

Za Poľskú republiku:

Marek Biernacki v. r.