Vyhláška č. 518/2002 Z. z.Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje spôsob preukazovania splnenia podmienok na udelenie povolenia na vznik a činnosť správcovskej spoločnosti

Čiastka 201/2002
Platnosť od 11.09.2002 do31.12.2003
Účinnosť od 01.01.2003 do31.12.2003
Zrušený 594/2003 Z. z.

OBSAH

518

VYHLÁŠKA

Ministerstva financií Slovenskej republiky

zo 14. augusta 2002,

ktorou sa ustanovuje spôsob preukazovania splnenia podmienok na udelenie povolenia na vznik a činnosť správcovskej spoločnosti

Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 6 ods. 8 zákona č. 385/1999 Z. z. o kolektívnom investovaní v znení zákona č. 432/2002 Z. z. (ďalej len „zákon") ustanovuje:


§ 1

(1) Splnenie podmienky podľa § 6 ods. 2 písm. a) zákona sa preukazuje predložením vyhlásenia audítora o splatení základného imania najmenej vo výške 50 000 000 Sk.

(2) Splnenie podmienky podľa § 6 ods. 2 písm. b) zákona sa preukazuje predložením dokladov o dôveryhodnom pôvode peňažných a nepeňažných vkladov vložených do základného imania budúcej správcovskej spoločnosti jej zakladateľmi a dokladov o pôvode ďalších finančných zdrojov správcovskej spoločnosti, a to:

a) pri fyzickej osobe napríklad prehľad o jej majetkovej a finančnej situácii, výpisy z účtov v bankách, výpisy z účtu vedeného členom centrálneho depozitára, výpisy z katastra nehnuteľností,

b) pri právnickej osobe napríklad účtovné závierky za posledné tri kalendárne roky overené audítorom spolu s výrokom audítora a správy o hospodárení za posledné tri kalendárne roky schválené valným zhromaždením.

(3) Splnenie podmienky podľa § 6 ods. 2 písm. c) zákona sa preukazuje predložením

a) dokladov podľa odseku 2 týkajúcich sa akcionárov s kvalifikovanou účasťou na budúcej správcovskej spoločnosti,

b) zoznamu fyzických osôb s kvalifikovanou účasťou na budúcej správcovskej spoločnosti, zoznamu blízkych osôb1), ktoré sú v čase podania žiadosti o povolenie na vznik a činnosť budúcej správcovskej spoločnosti v pracovnoprávnom vzťahu alebo v obdobnom pracovnom vzťahu k správcovskej spoločnosti, zahraničnej správcovskej spoločnosti, organizačnej zložke zahraničnej správcovskej spoločnosti alebo k finančnej inštitúcii2), s uvedením obchodného mena, právnej formy, identifikačného čísla a sídla takej inštitúcie a mena a priezviska blízkych osôb,

c) zoznamu právnických osôb s kvalifikovanou účasťou na budúcej správcovskej spoločnosti s uvedením obchodného mena, právnej formy, identifikačného čísla, sídla, výšky základného imania a percentuálnej výšky podielu,

d) zoznamu právnických osôb s uvedením obchodného mena, právnej formy, identifikačného čísla, sídla, výšky základného imania a percentuálnej výšky podielu, v ktorých má

1. fyzická osoba s kvalifikovanou účasťou na budúcej správcovskej spoločnosti podiel na základnom imaní alebo na hlasovacích právach v rozsahu najmenej 10 % alebo je členom ich štatutárnych orgánov alebo dozorných orgánov, alebo celým svojím majetkom ručí za ich záväzky alebo

2. právnická osoba s kvalifikovanou účasťou na budúcej správcovskej spoločnosti podiel na základnom imaní alebo na hlasovacích právach v rozsahu najmenej 10 % alebo je zastúpená v ich štatutárnych orgánoch alebo dozorných orgánoch, alebo celým svojím majetkom ručí za ich záväzky.

(4) Splnenie podmienky podľa § 6 ods. 2 písm. d) a e) zákona sa pri osobách navrhovaných za členov predstavenstva, za členov dozornej rady, za prokuristov, za vedúcich zamestnancov v priamej riadiacej pôsobnosti predstavenstva zodpovedných za odborné činnosti podľa zákona, pri osobách zodpovedných za výkon vnútornej kontroly a pri vedúcich zamestnancoch depozitára zabezpečujúcich výkon funkcie depozitára preukazuje predložením

a) dokladu o dosiahnutom vzdelaní a praxi, ktorý potvrdzuje splnenie podmienok podľa § 6 ods. 9 až 11 zákona,

b) stručného odborného životopisu,

c) výpisu z registra trestov nie staršieho ako tri mesiace; ak ide o cudzinca, predkladá sa obdobné potvrdenie o bezúhonnosti vydané príslušným orgánom štátu, v ktorom má trvalý pobyt, alebo orgánom štátu, kde sa obvykle zdržiava,

d) čestného vyhlásenia o splnení podmienok podľa § 6 ods. 13 písm. a) až d) zákona.

(5) Splnenie podmienok podľa § 6 ods. 2 písm. f) až h) zákona sa preukazuje predložením dokladov

a) preukazujúcich prehľadnosť skupiny s úzkymi väzbami3), ku ktorej patrí akcionár s kvalifikovanou účasťou na budúcej správcovskej spoločnosti, s uvedením výšky priamych a nepriamych podielov na základnom imaní alebo na hlasovacích právach v právnickej osobe v rámci takej skupiny, napríklad výpis z obchodného registra, výpis z registra emitenta alebo výpis z účtu majiteľa zaknihovaného cenného papiera,

b) preukazujúcich, že úzke väzby v rámci skupiny s úzkymi väzbami3), ku ktorej patrí akcionár s kvalifikovanou účasťou na budúcej správcovskej spoločnosti, neprekážajú výkonu dohľadu, napríklad grafické znázornenie štruktúry takejto skupiny,

c) preukazujúcich, že výkonu dohľadu neprekáža právny poriadok v štáte, na ktorého území má skupina s úzkymi väzbami úzke väzby3), napríklad potvrdenie orgánu dohľadu v štáte, v ktorom má skupina s úzkymi väzbami úzke väzby; ak nemožno získať takýto doklad, treba predložiť čestné vyhlásenie s úradne osvedčeným podpisom.

(6) Splnenie podmienky podľa § 6 ods. 2 písm. i) zákona sa preukazuje predložením návrhu stanov správcovskej spoločnosti, návrhu štatútu podielového fondu a návrhu predajného prospektu podielového fondu.

(7) Splnenie podmienky podľa § 6 ods. 2 písm. j) zákona sa preukazuje predložením

a) písomného vyhlásenia zakladateľov, že nenastali skutočnosti uvedené v § 6 ods. 2 písm. j) zákona,

b) účtovných závierok zakladateľov za posledné tri kalendárne roky overených audítorom,

c) konsolidovanej účtovnej závierky zakladateľa za posledné tri kalendárne roky, ak je zakladateľ súčasťou konsolidovaného celku,

d) správ o hospodárení za posledné tri kalendárne roky schválených príslušným orgánom zakladateľa správcovskej spoločnosti.

(8) Splnenie podmienky podľa § 6 ods. 2 písm. k) zákona sa preukazuje predložením

a) opisu technického vybavenia budúcej správcovskej spoločnosti s uvedením údajov o výpočtovej technike (hardvér, softvér), informačnom systéme a systéme na technické spracovanie údajov vrátane informácií o bezpečnosti prenosu dát,

b) vnútorných pracovných predpisov, smerníc a pokynov upravujúcich bezpečnosť systému prenosu údajov, spôsob zálohovania údajov v tomto systéme a spôsob jeho používania,

c) dokladov preukazujúcich vlastnícke právo alebo oprávnenie užívať nehnuteľnosť, v ktorej sa budú vykonávať činnosti správcovskej spoločnosti.

(9) Splnenie podmienky podľa § 6 ods. 2 písm. l) zákona sa preukazuje predložením

a) návrhu organizačnej štruktúry,

b) postupu pri vybavovaní sťažností investorov,

c) programu činnosti zameranej proti legalizácii príjmov z trestnej činnosti4),

d) informácie o systéme vnútornej kontroly,

e) informácie o rozsahu oprávnenia zamestnancov správcovskej spoločnosti pri správe majetku v podielovom fonde s uvedením výšky limitov pre jednotlivé transakcie a postupov pri transakciách prekračujúcich stanovené limity,

f) pravidiel činnosti vo vzťahu ku klientom vrátane vzoru tlačív používaných v styku s klientmi,

g) informácie o postupoch zamedzujúcich využívanie dôverných informácií a manipuláciu kurzov cenných papierov,

h) informácie o zabezpečovacích postupoch pri obchodoch s investičnými nástrojmi v cudzej mene,

i) informácie o systéme riadenia rizík vyplývajúcich z činnosti správcovskej spoločnosti,

j) informácie o marketingovej a reklamnej stratégii,

k) informácie o postupoch vypracovania analýz ekonomickej výhodnosti nákupu a predaja investičných nástrojov.

§ 2

(1) Podľa § 1 sa predkladajú originály dokladov; ak nemožno predložiť ich originály, predkladajú sa ich úradne osvedčené kópie.

(2) Ak sú doklady podľa § 1 vyhotovené v cudzom jazyku, splnenie podmienok podľa § 6 ods. 2 zákona sa preukazuje aj úradne osvedčeným prekladom týchto dokladov do slovenského jazyka.

(3) Doklady podľa §1 predložené Úradu pre finančný trh pred podaním žiadosti o udelenie povolenia na vznik a činnosť správcovskej spoločnosti možno nahradiť písomným vyhlásením zakladateľov správcovskej spoločnosti o tom, že tieto doklady sú aktuálne, úplné a pravdivé s uvedením úradne osvedčených podpisov osôb oprávnených za nich konať a zoznamom už predložených dokladov a dátumom ich predloženia Úradu pre finančný trh.


§ 3

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2003.


František Hajnovič v. r.

Poznámky pod čiarou

1) § 116 Občianskeho zákonníka.

2) § 6 ods. 17 zákona č. 385/1999 Z. z. o kolektívnom investovaní v znení zákona č. 432/2002 Z. z.

3) § 8 písm. e) zákona č. 566/2001 o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch).

4) § 6 ods. 1 zákona 367/2000 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.