Zákon č. 516/2002 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 318/1992 Zb. o dani z dedičstva, dani z darovania a dani z prevodu a prechodu nehnuteľností v znení neskorších predpisov

Čiastka 201/2002
Platnosť od 11.09.2002 do31.12.2003
Účinnosť od 01.01.2003 do31.12.2003
Zrušený 554/2003 Z. z.

516

ZÁKON

z 19. augusta 2002,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 318/1992 Zb. o dani z dedičstva, dani z darovania a dani z prevodu a prechodu nehnuteľností v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon Slovenskej národnej rady č. 318/1992 Zb. o dani z dedičstva, dani z darovania a dani z prevodu a prechodu nehnuteľností v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 87/1993 Z. z., zákona č. 133/1998 Z. z., zákona č. 256/2000 Z. z., zákona č. 151/2001 Z. z. a zákona č. 107/2002 sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 9 ods. 2 sa za písmeno c) vkladajú nové písmená d) a e), ktoré znejú:

d) prevod stavby, ktorá je novostavbou, na ktorú bolo vydané právoplatné kolaudačné rozhodnutie, alebo je dokončenou novostavbou, a stavba nebola doteraz užívaná, ak prevodcom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorej predmetom je výstavba alebo predaj stavieb a ktorú nadobúdateľ ďalej prenajíma na základe zmluvy s právom kúpy prenajatej veci,

e) nadobudnutie nehnuteľnosti na základe nájomnej zmluvy s právom kúpy prenajatej veci do vlastníctva nájomcu, pričom daň z prevodu zaplatená pri prevode do vlastníctva prenajímateľa,".

Doterajšie písmeno d) sa označuje ako písmeno f).

2. V § 10 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:

(3) Ak ide o nadobudnutie nehnuteľnosti v konkurznom konaní6e) alebo v rámci výkonu rozhodnutia podľa osobitných predpisov,6f) základom dane je cena, za ktorú sa nehnuteľnosť nadobudla.".

Poznámky pod čiarou k odkazom 6e a 6f znejú:

6e) § 4 a nasl. a § 46 a nasl. zákona č. 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní.

6f) Zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov.
Zákon Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov.".

Doterajšie odseky 3 a 4 sa označujú ako odseky 4 a 5.

3. Nadpis § 12 znie: „Sadzba dane z darovania u osôb zaradených do I. skupiny".

4. Nadpis § 13 znie: „Sadzba dane z dedičstva a dane z darovania u osôb zaradených do II. skupiny".

5. § 15 vrátane nadpisu znie:

㤠15

Sadzba dane z prevodu a prechodu nehnuteľností

(1) Sadzba dane z prevodu a prechodu nehnuteľností u osôb zaradených do I. skupiny pri základe dane

nad Sk do Sk &nbsp
0 1 000 000 je 0,5 % zo základu dane
1 000 000 &nbsp je 1,0 % zo základu dane.

(2) Sadzba dane z prevodu a prechodu nehnuteľností u osôb zaradených do II. skupiny je 2 % zo základu dane.

(3) Sadzba dane z prevodu a prechodu nehnuteľností u osôb zaradených do III. skupiny pri základe dane

nad Sk do Sk &nbsp
0 1 000 000 je 3 % zo základu dane
1 000 000 2 000 000 je 4 % zo základu dane
2 000 000 7 000 000 je 5 % zo základu dane
7 000 000 &nbsp je 6 % zo základu dane.“.

Čl. II

Účinnosť

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2003.


Rudolf Schuster v. r.

Jozef Migaš v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.