Nariadenie vlády č. 515/2002 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 316/2001 Z. z. o rozvojových programoch poľnohospodárstva a vidieka

Čiastka 200/2002
Platnosť od 04.09.2002
Účinnosť od 01.10.2002

OBSAH

515

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 21. augusta 2002,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 316/2001 Z. z. o rozvojových programoch poľnohospodárstva a vidieka

Vláda Slovenskej republiky podľa § 1 ods. 4 zákona č. 240/1998 Z. z. o poľnohospodárstve a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení zákona č. 361/2000 Z. z. nariaďuje:


Čl. I

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 316/2001 Z. z. o rozvojových programoch poľnohospodárstva a vidieka sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 1 písm. a) sa v treťom bode písmeno „a" nahrádza čiarkou a na konci sa pripájajú tieto slová: „Partizánske a Malacky,".

2. V § 1 písm. a) sa v štvrtom bode za slovom „Trenčín" písmeno „a" nahrádza čiarkou a na konci sa pripájajú tieto slová: „Hlohovec a Nové Mesto nad Váhom,".

3. V § 1 písm. b) sa za slovom „Martin" písmeno „a" nahrádza čiarkou a na konci sa pripájajú tieto slová: „Skalica, Zvolen a Ružomberok,".

4. V § 1 písm. d) sa v prvom bode za slovom „Kežmarok" písmeno „a" nahrádza čiarkou a na konci sa pripájajú tieto slová: „Rožňava, Považská Bystrica, Púchov a Ilava,".

5. V § 1 písm. g) sa písmeno „a" nahrádza čiarkou a na konci sa pripájajú tieto slová: „a Žiar nad Hronom,".

6. V § 2 písm. a) v druhom bode sa slová „kompletné technológie na prvotné spracovanie mlieka" nahrádzajú slovami „kompletné technológie na získavanie a prvotné spracovanie mlieka" a za slovo „vrátane" sa vkladajú slová „technológie dojenia mlieka,".

7. Doterajší text § 2 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:

(2) Súčasťou investícií do poľnohospodárskych podnikov podporovaných podľa odseku 1 sú aj náklady na vypracovanie projektu1) a náklady súvisiace s prípravou a realizáciou projektu, najmä náklady na štúdie uskutočniteľnosti projektu, získanie patentov a licencií, platby architektom, inžinierom, poradcom a právnikom, ktoré sú priamo spojené s projektom, až do 12 % z celkových prijateľných nákladov na projekt.".

Poznámka pod čiarou k odkazu 1 znie:

1) Časť B článok 4 Viacročnej finančnej dohody medzi Komisiou Európskych spoločenstiev v mene Európskeho spoločenstva a Slovenskou republikou (oznámenie č. 130/2002 Z. z.).".

Doterajší odkaz 1 sa označuje ako 1a.

8. V § 3 písm. a) sa slová „mraziarne výrobníkov mias" nahrádzajú slovami „výrobníky šupinového ľadu" a za slovom „technika" v zátvorke sa vkladá čiarka a slová „odstránenie kondenzácie a zdrojov kontaminácie vo výrobných a manipulačných priestoroch - stavebné a technologické úpravy".

9. V § 3 písm. b) sa za slovo „vôd," vkladajú slová „odstránenie kondenzácie a zdrojov kontaminácie vo výrobných a manipulačných priestoroch (stavebné a technologické úpravy),".

10. Doterajší text § 3 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:

(2) Súčasťou investícií na zlepšenie spracovania a predajnosti poľnohospodárskych výrobkov a rybích výrobkov podporovaných podľa odseku 1 sú aj náklady na vypracovanie projektu a náklady súvisiace s prípravou a realizáciou projektu, najmä náklady na štúdie uskutočniteľnosti projektu, získanie patentov a licencií, platby architektom, inžinierom, poradcom a právnikom, ktoré sú priamo spojené s projektom, až do 12 % z celkových prijateľných nákladov na projekt.".

11. V § 5 písm. a) sa za slovo „poľnohospodárskych" vkladajú slová „a lesníckych".

12. Doterajší text § 5 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:

(2) Súčasťou investícií na diverzifikačné činnosti vo vidieckom priestore podľa odseku 1 sú aj náklady na vypracovanie projektu a náklady súvisiace s prípravou a realizáciou projektu, najmä náklady na štúdie uskutočniteľnosti projektu, získanie patentov a licencií, platby architektom, inžinierom, poradcom a právnikom, ktoré sú priamo spojené s projektom, až do 12 % z celkových prijateľných nákladov na projekt.".

13. V § 6 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:

(2) Súčasťou investícií do lesného hospodárstva podľa odseku 1 sú aj náklady na vypracovanie projektu a náklady súvisiace s prípravou a realizáciou projektu, najmä náklady na štúdie uskutočniteľnosti projektu, získanie patentov a licencií, platby architektom, inžinierom, poradcom a právnikom, ktoré sú priamo spojené s projektom, až do 12 % z celkových prijateľných nákladov na projekt.".

Doterajší odsek 2 sa označuje ako odsek 3.


Čl. II

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. októbra 2002.


Mikuláš Dzurinda v. r.