Nariadenie vlády č. 514/2002 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje výška minimálnej mzdy

Čiastka 200/2002
Platnosť od 04.09.2002 do30.09.2003
Účinnosť od 01.10.2002 do30.09.2003
Zrušený 400/2003 Z. z.

OBSAH

514

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 21. augusta 2002,

ktorým sa ustanovuje výška minimálnej mzdy

Vláda Slovenskej republiky podľa § 6a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 90/1996 Z. z. o minimálnej mzde v znení zákona č. 346/1999 Z. z. nariaďuje:


§ 1

Výška minimálnej mzdy1) sa ustanovuje na

a) 32,00 Sk za každú hodinu odpracovanú zamestnancom,

b) 5 570 Sk za mesiac pre zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou.


§ 2

Zrušuje sa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 411/2001 Z. z., ktorým sa ustanovuje výška minimálnej mzdy v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 226/2002 Z. z.

§ 3

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. októbra 2002.


Mikuláš Dzurinda v. r.

Poznámky pod čiarou

1) § 2 ods. 1 písm. a) a b) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 90/1996 Z. z. o minimálnej mzde v znení zákona č. 346/1999 Z. z.