Zákon č. 513/2002 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 57/1998 Z. z. o Železničnej polícii v znení neskorších predpisov

Čiastka 200/2002
Platnosť od 04.09.2002
Účinnosť od 01.10.2002

OBSAH

513

ZÁKON

z 19. augusta 2002,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 57/1998 Z. z. o Železničnej polícii v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon č. 57/1998 Z. z. o Železničnej polícii v znení zákona č. 73/1998 Z. z. a zákona č. 182/2002 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. § 1 vrátane nadpisu znie:

㤠1

Úvodné ustanovenie

Železničná polícia je ozbrojený bezpečnostný zbor, ktorý zabezpečuje ochranu železničnej dopravy, verejného poriadku, bezpečnosti osôb a majetku v obvode železničných dráh,1) ochranu určených objektov súvisiacich so železničnou dopravou a úlohy, ktoré pre Železničnú políciu vyplývajú z členstva Slovenskej republiky v medzinárodných organizáciách.".

2. § 2 a 3 vrátane spoločného nadpisu znejú:

„Pôsobnosť Železničnej polície

§ 2

(1) Železničná polícia pri zabezpečovaní ochrany železničnej dopravy, verejného poriadku, bezpečnosti osôb a majetku a pri ochrane objektov

a) spolupôsobí v obvode železničných dráh pri ochrane základných práv a slobôd, najmä pri ochrane života, zdravia, osobnej slobody a bezpečnosti osôb a pri ochrane majetku,

b) odhaľuje trestné činy spáchané v obvode železničných dráh, zisťuje ich páchateľov a odhaľuje trestné činy príslušníkov Železničnej polície; v konaní o týchto trestných činoch má postavenie policajného orgánu,2)

c) zabezpečuje bezpečnosť železničnej prepravy jadrových materiálov, špeciálnych materiálov a zariadení2a) v súčinnosti s prepravcom a dopravcom,

d) chráni bezpečnosť a plynulosť železničnej dopravy, objekty a zariadenia v obvode železničných dráh,

e) zabezpečuje ochranu objektov súvisiacich so železničnou dopravou, ktoré určí minister dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky (ďalej len „minister"),

f) podieľa sa na zisťovaní a objasňovaní príčin ohrozovania bezpečnosti a plynulosti železničnej dopravy,

g) zabezpečuje v obvode železničných dráh verejný poriadok; ak bol porušený, vykonáva opatrenia na jeho obnovenie,

h) dohliada v obvode železničných dráh na bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky,

i) odhaľuje priestupky spáchané v obvode železničných dráh, zisťuje ich páchateľov a priestupky objasňuje a prejednáva,3)

j) vykonáva pátranie po nezvestných alebo hľadaných osobách a po veciach, najmä po stratených a odcudzených zásielkach prepravovaných po železnici, po zbraniach, strelive, výbušninách a drogách.

(2) Železničná polícia plní úlohy na úseku prevencie v rozsahu pôsobnosti jej ustanovenej v odseku 1.

§ 3

(1) Železničná polícia pri plnení svojich úloh spolupracuje s orgánmi verejnej moci, so Železnicami Slovenskej republiky, Železničnou spoločnosťou, a. s., s ozbrojenými silami, ozbrojenými zbormi, ozbrojenými bezpečnostnými zbormi, so Slovenskou informačnou službou, s Národným bezpečnostným úradom, právnickými osobami a fyzickými osobami; s orgánmi územnej samosprávy spolupracuje pri určovaní priorít prevencie kriminality, ochrany verejného poriadku a zamerania boja s kriminalitou, najmä v obvode železničných dráh.

(2) Železničná polícia spolupracuje s políciami iných štátov, ktoré zabezpečujú ochranu železničnej dopravy na základe medzinárodných zmlúv a v ich rozsahu, a s medzinárodnou organizáciou železničných polícií COLPOFER.".

Poznámka pod čiarou k odkazu 2a znie:

2a) Zákon č. 130/1998 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie a o zmene a doplnení zákona č. 174/1968 Zb. o štátnom odbornom dozore nad bezpečnosťou práce v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 256/1994 Z. z. v znení zákona č. 470/2000 Z. z.".

3. V § 5 ods. 1 sa vypúšťajú slová „dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky (ďalej len „minister")".

4. V § 16 ods. 3 sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „alebo od osoby, ktorá by ním porušila spovedné tajomstvo alebo tajomstvo informácie, ktorá jej bola zverená ústne alebo písomne pod podmienkou mlčanlivosti ako osobe poverenej pastoračnou starostlivosťou.".

5. V § 16 ods. 6 sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „čo sa vyznačí v úradnom zázname o predvedení.".

6. V § 17 sa vypúšťa odsek 4. Doterajšie odseky 5 až 7 sa označujú ako odseky 4 až 6.

7. Poznámka pod čiarou k odkazu 6 znie:

6) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1993 Z. z. o občianskych preukazoch v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 381/1997 Z. z. o cestovných dokladoch v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 48/2002 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.".

8. § 19 vrátane nadpisu znie:

㤠19

Oprávnenie snímať identifikačné znaky

(1) Policajt je oprávnený osobe predvedenej podľa § 17 ods. 3, ak na základe oznámených údajov ani v evidencii obyvateľov nemožno zistiť jej totožnosť, osobe zaistenej podľa § 18 ods. 1 a 2, osobe zadržanej, osobe zatknutej, osobe obvinenej zo spáchania trestného činu, osobe nájdenej alebo osobe vypátranej odobrať daktyloskopické odtlačky, zisťovať telesné znaky, vykonať meranie tela, vyhotoviť obrazové, zvukové a obdobné záznamy a odobrať vzorky biologických materiálov.

(2) Zisťovanie telesných znakov a meranie tela podľa odseku 1 vykonáva policajt rovnakého pohlavia alebo na jeho písomnú žiadosť odborne spôsobilý zdravotnícky pracovník.7a) Odber krvi vykonáva na základe písomnej žiadosti policajta len odborne spôsobilý zdravotnícky pracovník. Odber vzorky biologického materiálu sa vykonáva spôsobom podľa osobitného predpisu.7b)".

Poznámky pod čiarou k odkazom 7a a 7b znejú:

7a) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 277/1994 Z. z. o zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov.

7b) § 3 ods. 3 zákona č. 417/2002 Z. z. o používaní analýzy deoxyribonukleovej kyseliny na identifikáciu osôb.".

9. V § 20 ods. 1 sa slová „60 dní" nahrádzajú slovami „90 dní".

10. V § 20 sa vypúšťa odsek 4. Doterajšie odseky 5 až 13 sa označujú ako odseky 4 až 12.

11. V § 20 ods. 4 sa slová „60 dní" nahrádzajú slovami „90 dní".

12. V § 20 ods. 5 sa slová „odsekov 3 a 5" nahrádzajú slovami „odsekov 3 a 4".

13. V § 20 odsek 7 znie:

(7) Ak vlastník alebo iný oprávnený držiteľ zaistenej veci nie je známy (ďalej len „oprávnená osoba"), útvar Železničnej polície vec odovzdá Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky a vyhlási verejný opis veci. Vyhlásenie urobí najúčelnejším spôsobom na zistenie oprávnenej osoby, a to spolu s výzvou, aby sa oprávnená osoba prihlásila do jedného roka od zaistenia veci. Oprávnená osoba pri prevzatí veci uhradí nevyhnutné náklady, ktoré vznikli v súvislosti so zaistením veci a jej úschovou.".

14. V § 20 ods. 8 a 9 sa slová „odsekoch 7 a 8" nahrádzajú slovami „odsekoch 6 a 7".

15. V § 20 ods. 11 sa za slovo „Ak" vkladajú slová „Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky alebo".

16. V § 20 ods. 12 v prvej vete sa slovo „vzťahujú" nahrádza slovom „nevzťahujú" a časť vety za čiarkou sa vypúšťa.

17. V § 23 sa za písmeno a) vkladajú nové písmená b) a c), ktoré znejú:

b) sa zistilo, že vozidlo je odcudzené,

c) je dôvodné podozrenie, že vozidlo sa môže použiť na odvoz páchateľa trestného činu,".

Doterajšie písmeno b) sa označuje ako písmeno d).

18. V § 24 ods. 1 písm. d) sa za slová „Železníc Slovenskej republiky" vkladajú slová „a zamestnancov Železničnej spoločnosti, a. s.".

19. V § 24 ods. 1 písmeno e) znie:

e) vylúčiť zo železničnej prepravy osoby a veci, ktorých preprava je prepravným poriadkom na železničnej dráhe vylúčená alebo ktoré možno prepravovať len za osobitných podmienok a tieto podmienky nie sú splnené.".

Poznámka pod čiarou k odkazu 12 sa vypúšťa.

20. V § 24 ods. 2 sa slovo „strojvedúceho" nahrádza slovami „osoby, ktorá vedie dráhové vozidlo" a za slová „Železníc Slovenskej republiky" sa vkladajú slová „a Železničnej spoločnosti, a. s.,".

21. Nadpis pod § 28 znie:

„Oprávnenie pri odhaľovaní daňových únikov, nezákonných finančných operácií a legalizácie príjmov z trestnej činnosti".

22. V § 28 ods. 1 sa za slová „nezákonných finančných operácií" vkladajú slová „alebo legalizácie príjmov z trestnej činnosti".

23. Za § 36 sa vkladá § 36a, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠36a

Operatívno-pátracia činnosť

(1) Operatívno-pátracia činnosť je systém spravidla utajených, spravodajských opatrení vykonávaných Železničnou políciou na účely predchádzania, zamedzovania, odhaľovania a dokumentovania trestnej činnosti a zisťovania jej páchateľov, zabezpečovania ochrany určených osôb a strážených objektov, technicky chránených objektov a vypátrania osôb a vecí.

(2) Operatívno-pátraciu činnosť vykonávajú na to určené služby Železničnej polície, ktoré sú na tento účel oprávnené využiť aj služobného psa na pachové práce.".

24. V § 37 ods. 1 sa slovo „agent,21)" nahrádza slovami „kontrolovaná dodávka,21)".

Poznámka pod čiarou k odkazu 21 znie:

21) § 88a Trestného poriadku v znení neskorších predpisov.".

25. V § 38 sa nad slovo „agenta" umiestňuje odkaz 21a.

Poznámka pod čiarou k odkazu 21a znie:

21a) § 88b Trestného poriadku v znení neskorších predpisov.".

26. V poznámke pod čiarou k odkazu 22 sa citácia „§ 88b ods. 2 Trestného poriadku." nahrádza citáciou „§ 88b ods. 3 Trestného poriadku v znení neskorších predpisov.".

27. V § 40 ods. 1 sa za slovom „spravodajstva" čiarka nahrádza spojkou „a", za slovo „agenta" sa vkladá bodka a zvyšok vety sa vypúšťa.

28. V § 45 ods. 2 sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo ktorá kladie odpor pri snímaní identifikačných znakov podľa § 19".

29. V § 47 ods. 2 sa za slovo „osoby" vkladajú slová „alebo charakter služobného zákroku".

30. Nadpis tretej časti znie:

„TRETIA ČASŤ

SPRACÚVANIE A POSKYTOVANIE INFORMÁCIÍ A OSOBNÝCH ÚDAJOV ŽELEZNIČNOU POLÍCIOU"

31. § 57 vrátane nadpisu znie:

㤠57

Spracúvanie informácií

(1) Železničná polícia spracúva podľa tohto zákona a osobitného zákona27) informácie a osobné údaje zhromaždené pri plnení úloh Železničnej polície vrátane informácií a osobných údajov poskytnutých zo zahraničia v nevyhnutnom rozsahu.

(2) Železničná polícia je oprávnená, ak je to potrebné na plnenie jej úloh, vyhotovovať zvukové, obrazové alebo iné záznamy z miest verejne prístupných a zvukové, obrazové alebo iné záznamy o priebehu služobnej činnosti alebo služobného zákroku.

(3) Ak sú na vyhotovovanie záznamov podľa odseku 2 zriadené automatické technické systémy, je Železničná polícia povinná vhodným spôsobom uverejniť informáciu o zriadení takých systémov.

(4) Informácie a osobné údaje z informačných systémov,28) ktoré vedie Železničná polícia podľa odseku 1, ako aj zvukové, obrazové alebo iné záznamy z miest verejne prístupných, ktoré vedie Železničná polícia podľa odseku 2, sa poskytujú Policajnému zboru, Slovenskej informačnej službe, Národnému bezpečnostnému úradu, Vojenskému spravodajstvu, Vojenskej polícii, Zboru väzenskej a justičnej stráže, Colnému riaditeľstvu Slovenskej republiky a obecnej polícii podľa osobitného predpisu;29) ďalším právnickým osobám a fyzickým osobám, len ak je to nevyhnutné na plnenie ich úloh podľa osobitného zákona, a do zahraničia podľa § 57d ods. 4.

(5) Nepravdivé osobné údaje nemožno poskytovať; neoverené osobné údaje sa musia pri poskytovaní takto označiť a musí sa uviesť miera ich spoľahlivosti. Ak dôjde k poskytnutiu nepravdivých alebo nesprávnych osobných údajov, je Železničná polícia povinná bez zbytočného odkladu informovať všetkých príjemcov údajov, ktorým sa také osobné údaje poskytli.

(6) Informácie a osobné údaje z informačných systémov podľa odseku 4 nie sú verejne prístupné a právnické osoby a fyzické osoby uvedené v odseku 4 ich môžu poskytnúť tretím osobám len s predchádzajúcim súhlasom Železničnej polície.

(7) Ak Železničná polícia preverovaním alebo v priebehu spracúvania osobných údajov zistí, že osobné údaje nie sú potrebné na plnenie úloh Železničnej polície, bez zbytočného odkladu takéto osobné údaje zlikviduje.

(8) Železničná polícia najmenej raz za tri roky preveruje, či sú spracúvané osobné údaje naďalej potrebné na plnenie úloh Železničnej polície.".

Poznámky pod čiarou k odkazom 27 až 29 znejú:

27) Zákon č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov.

28) § 4 ods. 1 písm. g) zákona č. 428/2002 Z. z.

29) § 24 zákona Slovenskej národnej rady č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení zákona č. 319/1999 Z. z.".

32. Za § 57 sa vkladajú § 57a až 57f, ktoré vrátane nadpisov znejú:

㤠57a

Spracúvanie osobných údajov pri plnení úloh Železničnej polície na účely trestného konania

(1) Pri predchádzaní a odhaľovaní trestnej činnosti, zisťovaní páchateľov trestných činov a vyšetrovaní trestných činov (ďalej len „plnenie úloh Železničnej polície na účely trestného konania") je Železničná polícia pri získavaní a spracúvaní osobných údajov povinná

a) písomne určiť účel, na ktorý sa majú osobné údaje spracúvať,

b) zhromažďovať osobné údaje zodpovedajúce len určenému účelu a v rozsahu nevyhnutnom na určený účel,

c) uchovávať osobné údaje len na čas, ktorý je nevyhnutný na účely ich spracúvania,

d) spracúvať osobné údaje získané na tieto účely oddelene od osobných údajov spracúvaných pri plnení iných úloh Železničnej polície.

(2) Železničná polícia je pri spracúvaní osobných údajov pri plnení úloh Železničnej polície na účely trestného konania oprávnená v potrebnom rozsahu

a) zlučovať osobné údaje, ktoré boli získané na rozdielne účely,

b) spracúvať nepravdivé osobné údaje; tieto osobné údaje sa musia takto označiť.

(3) Železničná polícia je oprávnená pri spracúvaní osobných údajov pri plnení úloh Železničnej polície na účely trestného konania spracúvať osobitné kategórie osobných údajov,30) ak je to vzhľadom na povahu trestného činu nevyhnutné.

(4) Železničná polícia je oprávnená spracúvať osobné údaje pri plnení úloh Železničnej polície na účely trestného konania i bez súhlasu osoby, ktorej sa týkajú, pričom je povinná dbať na ochranu jej súkromia. Ak nie je predpoklad ohrozenia plnenia úloh Železničnej polície na účely trestného konania, Železničná polícia zlikviduje osobné údaje; ak také osobné údaje neboli zlikvidované, Železničná polícia dotknutej osobe oznámi, že sa o nej vedú osobné údaje.

(5) Železničná polícia nezlikviduje osobné údaje, ktoré sa uchovávajú v spisovom materiáli a nespracúvajú sa automatizovane.

(6) Železničná polícia spracúva podľa odsekov 1 až 5 aj osobné údaje získavané pri predchádzaní, odhaľovaní a zisťovaní páchateľa činu inak trestného,31) ktorého sa dopustila osoba trestne nezodpovedná pre nedostatok veku alebo pre nepríčetnosť.

§ 57b

Spracúvanie osobných údajov pri pátraní po osobách

(1) Pri pátraní po osobách je Železničná polícia oprávnená

a) zlučovať v potrebnom rozsahu osobné údaje, ktoré boli získané na rozdielne účely,

b) spracúvať osobitné kategórie osobných údajov30) takých osôb, ak je to nevyhnutné na ich vypátranie.

(2) Po vypátraní nezvestnej osoby alebo hľadanej osoby Železničná polícia bez zbytočného odkladu zlikviduje osobné údaje takej osoby. Likvidácia osobných údajov sa nemusí vykonať, ak

a) osoba bola nezvestná alebo hľadaná opakovane,

b) možno dôvodne predpokladať, že osoba bude opäť nezvestná alebo hľadaná,

c) osobné údaje o osobe sú spracúvané pri plnení úloh Železničnej polície na účely trestného konania.

§ 57c

Informovanie o osobných údajoch a oprava nepravdivých alebo nepresných osobných údajov

(1) Každý má právo písomne požiadať Železničnú políciu o poskytnutie informácie, aké osobné údaje Železničná polícia spracúva o jeho osobe. Železničná polícia je povinná bezplatne žiadateľovi odpovedať do 30 dní od doručenia písomnej žiadosti.

(2) Železničná polícia na základe písomnej žiadosti bezplatne a bez zbytočného odkladu zlikviduje nepravdivé osobné údaje alebo opraví nepresné osobné údaje vzťahujúce sa na osobu žiadateľa.

(3) Železničná polícia v prípade zistenia nepravdivých údajov oznámi žiadateľovi, že ich zlikvidovala; v prípade zistenia nepresných údajov žiadateľovi oznámi, že ich opravila a v ostatných prípadoch oznámi, že jeho žiadosť sa preverila.

(4) Na konanie podľa odsekov 1 až 3 sa nevzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní.11)

§ 57d

Poskytovanie osobných údajov

(1) Železničná polícia poskytuje osobné údaje iným orgánom alebo osobám, ak

a) to ustanovuje zákon,

b) je to na prospech osoby, o ktorej sa vedú osobné údaje, a ak táto osoba dala na poskytnutie súhlas,

c) je poskytnutie osobných údajov nevyhnutné na odstránenie bezprostredného závažného ohrozenia bezpečnosti osôb alebo verejného poriadku alebo

d) to ustanovuje medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná.

(2) Železničná polícia poskytne podľa odseku 1 písm. a), b) a d) osobné údaje na základe písomnej žiadosti, ktorá musí obsahovať účel, na aký sa majú osobné údaje poskytnúť. Osobné údaje podľa odseku 1 písm. c) môže Železničná polícia poskytnúť iným orgánom alebo osobám aj bez predchádzajúcej písomnej žiadosti; orgán alebo osoba, ktorej sa údaje poskytli, je povinná do troch dní po odpadnutí prekážky, ktorá bránila doručeniu písomnej žiadosti, predložiť písomnú žiadosť Železničnej polícii.

(3) K poskytovaným osobným údajom musia byť pripojené informácie o právoplatných rozhodnutiach orgánov činných v trestnom konaní, ak s týmito údajmi súvisia.

(4) Do zahraničia možno poskytovať osobné údaje i bez písomnej žiadosti, ak tak ustanoví medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná.

§ 57e

Zverejňovanie osobných údajov

Železničná polícia je oprávnená zverejňovať osobné údaje v rozsahu nevyhnutnom na plnenie úloh Železničnej polície na účely trestného konania alebo pri pátraní po osobách.

§ 57f

Registrácia informačných systémov Železničnej polície

Informačné systémy prevádzkované podľa § 57a a 57b nepodliehajú registrácii podľa osobitného zákona.27)".

Poznámky pod čiarou k odkazom 30 a 31 znejú:

30) § 8 zákona č. 428/2002 Z. z.

31) § 11 a 12 Trestného zákona v znení neskorších predpisov.".

33. Nadpis štvrtej časti znie:

„ŠTVRTÁ ČASŤ

VZŤAHY ŽELEZNIČNEJ POLÍCIE K ŠTÁTNYM ORGÁNOM, ORGÁNOM ÚZEMNEJ SAMOSPRÁVY, PRÁVNICKÝM OSOBÁM A FYZICKÝM OSOBÁM A K ZAHRANIČIU".

34. Za § 59 sa vkladajú § 59a až 59c, ktoré znejú:

㤠59a

(1) Železničná polícia je v rozsahu potrebnom na plnenie svojich úloh podľa § 2 ods. 1 oprávnená žiadať z informačného systému prevádzkovaného na základe osobitného zákona27) poskytovanie informácií a osobných údajov od prevádzkovateľa informačného systému,32) a to na náklady prevádzkovateľa informačného systému. Prevádzkovateľ informačného systému je povinný písomnej žiadosti Železničnej polície bez zbytočného odkladu vyhovieť.

(2) Prevádzkovateľ informačného systému

a) držiteľov občianskych preukazov, informačného systému cestovných dokladov a informačného systému dopravných evidencií je povinný Železničnej polícii na plnenie jej úloh umožniť prístup k spracúvaným informáciám a osobným údajom podľa osobitných predpisov,33)

b) verejnej telefónnej služby34) a informačného systému obyvateľov35) je povinný žiadosti Železničnej polície bez zbytočného odkladu vyhovieť a poskytnúť požadované informácie na plnenie jej úloh podľa § 2 ods. 1.

(3) Železničná polícia je pri odhaľovaní a dokumentovaní trestnej činnosti oprávnená žiadať na nevyhnutný čas a v rozsahu potrebnom na splnenie konkrétnej úlohy od právnických osôb a fyzických osôb, ktoré zaisťujú telekomunikačnú činnosť,36) súčinnosť pri zisťovaní údajov súvisiacich s poskytovaním telekomunikačnej služby37) v rozsahu podľa osobitného predpisu.38) Právnické osoby a fyzické osoby, ktoré zaisťujú telekomunikačnú činnosť, sú povinné písomnej žiadosti Železničnej polície bez zbytočného odkladu vyhovieť.

(4) Železničná polícia je oprávnená využívať informácie a osobné údaje podľa odsekov 1 až 3 len v nevyhnutnej miere na služobné účely spôsobom, ktorý uchováva najmenej na päť rokov identifikačné údaje o útvare Železničnej polície alebo o policajtovi, ktorý o výdaj informácií žiadal, a o účele, na ktorý sa výdaj informácií žiadal. O skutočnostiach podľa prvej vety je prevádzkovateľ informačného systému povinný zachovávať mlčanlivosť.

(5) Prevádzkovatelia informačných systémov vedených na základe osobitného zákona27) sú na žiadosť Železničnej polície povinní poskytnúť jej informácie o oznámení alebo poskytnutí každého osobného údaja o osobe, o ktorej možno dôvodne predpokladať, že je ohrozený jej život alebo zdravie, na účely zaistenia ochrany takej osoby.

(6) Železničná polícia poskytuje alebo zverejňuje informácie, ktoré nie sú osobnými údajmi, ak je to potrebné na plnenie úloh Železničnej polície. Na poskytovanie informácií do zahraničia sa ustanovenia § 57e vzťahujú primerane.

(7) Železničná polícia je povinná zabezpečiť ochranu informácií a osobných údajov pred ich neoprávneným zverejnením alebo poskytovaním; tým nie sú dotknuté povinnosti Železničnej polície podľa osobitných zákonov.39)

§ 59b

(1) Železničná polícia spolupracuje s políciami iných štátov, s medzinárodnými policajnými organizáciami, medzinárodnými organizáciami a organizáciami pôsobiacimi na území iných štátov najmä formou výmeny informácií, výmeny styčných dôstojníkov, prípadne inými formami.

(2) Železničná polícia môže plniť úlohy Železničnej polície aj mimo územia Slovenskej republiky, ak to vyplýva z medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská republika viazaná, alebo na základe dohody zúčastnených strán. O vysielaní policajtov na výkon štátnej služby do zahraničia rozhoduje minister.

(3) Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky môže na plnenie úloh Železničnej polície aj mimo územia Slovenskej republiky vysielať policajtov k medzinárodným policajným organizáciám, políciám iných štátov, medzinárodným mierovým misiám, medzinárodným operáciám civilného krízového manažmentu alebo po dohode s Ministerstvom zahraničných vecí Slovenskej republiky k zastupiteľským úradom Slovenskej republiky alebo k medzinárodným organizáciám.

§ 59c

(1) Policajt je oprávnený pôsobiť na území iného štátu

a) podľa podmienok, v rozsahu a spôsobom ustanoveným medzinárodnou zmluvou, ktorou je Slovenská republika viazaná,

b) na základe rozhodnutia vlády Slovenskej republiky o účasti na mierových operáciách podľa rozhodnutia medzinárodnej organizácie, ktorej je Slovenská republika členom alebo s ktorou má uzatvorené príslušné dohody, alebo

c) ak je vyslaný na plnenie úloh Železničnej polície na základe rozhodnutia ministra a so súhlasom príslušného orgánu cudzieho štátu alebo na žiadosť príslušného orgánu cudzieho štátu.

(2) Pri vysielaní policajta do zahraničia podľa odseku 1 sa postupuje podľa osobitného zákona.40)".

Poznámky pod čiarou k odkazom 32 až 40 znejú:

32) § 4 ods. 2 zákona č. 428/2002 Z. z.

33) Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1993 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov a zákon č. 381/1997 Z. z. v znení neskorších predpisov.

34) § 5 ods. 3 zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách.

35) Zákon č. 135/1982 Zb. o hlásení a evidencii pobytu občanov v znení zákona č. 441/2001 Z. z.

36) § 2 zákona č. 195/2000 Z. z.

37) § 5 ods. 1 zákona č. 195/2000 Z. z.

38) § 9 ods. 3 písm. b) zákona č. 195/2000 Z. z.

39) Napríklad zákon č. 241/2001 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií).

40) Zákon č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície v znení neskorších predpisov.".

35. V § 60 sa za slová „Železnice Slovenskej republiky" vkladá čiarka a slová „Železničná spoločnosť, a. s.,".


Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. októbra 2002.


Rudolf Schuster v. r.

Jozef Migaš v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.