Vyhláška č. 503/2002 Z. z.Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zrážkach z pracovnej odmeny a iných príjmov obvinených a odsúdených, výške a použití vreckového a úložného a poradí zrážok u odsúdených, o výkone rozhodnutia zrážkami z pracovnej odmeny obvinených a odsúdených a o výške trov výkonu trestu odňatia slobody a ich náhrade (o rozúčtovaní pracovnej odmeny obvinených a odsúdených)

Čiastka 194/2002
Platnosť od 28.08.2002 do30.06.2006
Účinnosť od 01.09.2002 do30.06.2006
Zrušený 221/2006 Z. z.

503

VYHLÁŠKA

Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky

z 21. augusta 2002,

ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zrážkach z pracovnej odmeny a iných príjmov obvinených a odsúdených, výške a použití vreckového a úložného a poradí zrážok u odsúdených, o výkone rozhodnutia zrážkami z pracovnej odmeny obvinených a odsúdených a o výške trov výkonu trestu odňatia slobody a ich náhrade (o rozúčtovaní pracovnej odmeny obvinených a odsúdených)

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa § 29 ods. 2 a § 60a ods. 3 zákona č. 59/1965 Zb. o výkone trestu odňatia slobody v znení zákona č. 451/2002 Z. z., § 16 ods. 7 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 156/1993 Z. z. o výkone väzby v znení zákona č. 451/2002 Z. z. a § 373 Občianskeho súdneho poriadku v znení neskorších predpisov ustanovuje:


§ 1

Úvodné ustanovenia

(1) Táto vyhláška ustanovuje podrobnosti o vykonávaní a odvádzaní zrážok z pracovnej odmeny a iných príjmov obvinených a odsúdených, o výške a použití vreckového a úložného a poradí zrážok u odsúdených, o výkone rozhodnutia zrážkami z pracovnej odmeny obvinených a odsúdených a o výške trov výkonu trestu odňatia slobody a ich náhrade podľa osobitných predpisov.1)

(2) Zrážky vykonáva a odvádza ústav na výkon väzby, ústav na výkon trestu odňatia slobody, ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých a nemocnica pre obvinených a odsúdených (ďalej len „ústav").

§ 2

Zrážky z čistej pracovnej odmeny odsúdeného

Z čistej pracovnej odmeny odsúdeného, ktorá je najmenej 100 Sk za kalendárny mesiac, ústav vykonáva zrážky v poradí na

a) úhradu výživného na osoby, ktorých výživou je odsúdený povinný, vrátane úhrady za starostlivosť poskytovanú nezaopatrenému dieťaťu v zariadení sociálnych služieb a úhradu niektorých nákladov na výchovnú starostlivosť a služby v špeciálnych výchovných zariadeniach2) (ďalej len „výživné oprávneného"),

b) náhradu trov výkonu trestu odňatia slobody (ďalej len „trovy výkonu trestu"),

c) ďalšie zrážky vykonávané na základe vykonateľného rozsudku súdu (ďalej len „rozsudok") alebo právoplatného rozhodnutia (ďalej len „rozhodnutie").

§ 3

Zrážky na úhradu výživného oprávnenému

(1) Z čistej pracovnej odmeny sa vykonávajú zrážky na úhradu výživného oprávnenému v rozsahu 30 %, najviac 600 Sk. Vykonaná zrážka sa rozdelí rovnakým dielom na výživné každého oprávneného.

(2) Zrážky na úhradu výživného oprávnenému sa vykonavajú

a) na základe rozsudku alebo rozhodnutia, ktorým bol nariadený výkon rozhodnutia zrážkami z čistej pracovnej odmeny (ďalej len „výkon rozhodnutia") na vymoženie výživného oprávnenému,

b) bez nariadenia výkonu rozhodnutia, ak ide o výživné v prospech nezaopatrených detí, na základe písomnej žiadosti žiadateľa, ktorým je

1. odsúdený,

2. osoba, v ktorej zaopatrení sa dieťa nachádza,

3. plnoleté nezaopatrené dieťa,3)

4. zariadenie sociálnych služieb4) alebo špeciálne výchovné zariadenie,2) v ktorom je plnoleté nezaopatrené dieťa umiestnené v ústavnej výchove alebo ochrannej výchove.

(3) Ak je výkonom rozhodnutia vymáhané výživné oprávnenej osoby vyššie ako zrážka podľa odseku 1, posudzuje sa neuhradený rozdiel ako pohľadávka, na ktorú sa vykonávajú ďalšie zrážky podľa § 6 ods. 1; ak je takto vymáhané výživné oprávneného nižšie, prevedie sa zostávajúci rozdiel k sume určenej na ostatné zrážky podľa § 6 ods. 2.

§ 4

Zrážky na náhradu trov výkonu trestu

(1) Zrážky na náhradu trov výkonu trestu sa vykonávajú, ak ďalej nie je ustanovené inak, u odsúdeného

a) bez vyživovacej povinnosti z čistej pracovnej odmeny zo sumy neprevyšujúcej 5 000 Sk v rozsahu 55 % a zo sumy prevyšujúcej 5 000 Sk v rozsahu 25 % alebo

b) s vyživovacou povinnosťou na osoby, ktorých výživou je odsúdený povinný, z čistej pracovnej odmeny zo sumy neprevyšujúcej 5 000 Sk v rozsahu 45 % a zo sumy prevyšujúcej 5 000 Sk v rozsahu 15 %.

(2) Ustanovenie odseku 1 platí, aj keď odsúdený je súčasne poberateľom dôchodku5) a nahrádza trovy výkonu trestu podľa osobitného predpisu;6) v takom prípade sa zrážky vykonávajú podľa § 9 ods. 2.

§ 5

Ďalšie zrážky vykonávané na základe rozsudku alebo rozhodnutia

(1) Z čistej pracovnej odmeny odsúdeného bez vyživovacej povinnosti sa vykoná zrážka v rozsahu 10 % a ak ide o odsúdeného s vyživovacou povinnosťou na bežné výživné oprávnenému v rozsahu 3 % z čistej pracovnej odmeny na úhradu pohľadávok, ktoré vznikli uložením povinnosti nahradiť zavinené náklady výkonu trestu, zvýšené náklady výkonu trestu, trovy výkonu väzby, zvýšené náklady výkonu väzby, škodu na majetku štátu v správe ústavu podľa osobitných predpisov.7) Na tieto pohľadávky nemožno vykonávať zrážky podľa § 6.

(2) Zrážky podľa odseku 1 sa zvyšujú o nevyčerpanú sumu určenú na zrážky podľa § 6 ods. 1.

(3) Zrážky na úhradu pohľadávok podľa odseku 1 sa vykonávajú na základe

a) výkonu rozhodnutia nariadeného súdom, súdnym exekútorom alebo orgánom štátnej správy,8)

b) rozhodnutia nariadeného riaditeľom ústavu o uložení povinnosti nahradiť trovy výkonu väzby, zvýšené náklady výkonu väzby, zavinené náklady výkonu trestu, zvýšené náklady výkonu trestu, škodu na majetku štátu v správe ústavu podľa osobitných predpisov,7)

c) dohody o zrážkach zo mzdy alebo z iných príjmov (ďalej len „dohoda") alebo z pracovnej odmeny odsúdeného a z nemocenského9) podľa osobitného predpisu.10)

(4) Pre poradie zrážok na úhradu pohľadávok podľa odseku 1 je rozhodujúci deň, keď bolo ústavu doručené rozhodnutie príslušného orgánu alebo dohoda alebo deň uzatvorenia dohody, ak ide o dohodu medzi ústavom a odsúdeným. Ak podľa odseku 3 majú viaceré pohľadávky rovnaké poradie a ak zrážka nestačí na ich uspokojenie, uspokoja sa pomerne. Poradie, ktoré mala pohľadávka u predchádzajúceho platiteľa mzdy, zostáva v ústave nezmenené.

§ 6

Zrážky v prospech ostatných oprávnených

(1) Z čistej pracovnej odmeny odsúdeného bez vyživovacej povinnosti sa vykoná zrážka v rozsahu 18 % a ak ide o odsúdeného s vyživovacou povinnosťou na bežné výživné oprávnenému v rozsahu 5 % na úhradu

a) súm postihnuteľných výkonom rozhodnutia nariadeného súdom, súdnym exekútorom, justičnou pokladnicou alebo orgánom štátnej správy,8)

b) súm prepadajúcich v prospech štátu v dôsledku právoplatne uloženého peňažného trestu (pokuty), ako aj náhrady11) uloženej odsúdenému vykonateľným rozhodnutím príslušného orgánu,

c) pohľadávok na dávkach nemocenského poistenia,12) výsluhového zabezpečenia alebo dôchodkového zabezpečenia,13) ak je odsúdený povinný ich vrátiť na základe vykonateľného rozhodnutia,

d) pohľadávok zdravotného poistenia a príspevku na poistenie v nezamestnanosti,14) ak je odsúdený povinný ich vrátiť na základe vykonateľného rozhodnutia,

e) pohľadávok nemocenského poistenia, dôchodkového zabezpečenia a poistenia zodpovednosti za škodu,15) ak je ich odsúdený povinný vrátiť na základe vykonateľného rozhodnutia,

f) súm štátnych sociálnych dávok, ktoré je odsúdený povinný vrátiť na základe vykonateľného rozhodnutia podľa osobitných predpisov,16)

g) pohľadávok zabezpečených dohodou o zrážkach zo mzdy alebo iných príjmov podľa osobitných predpisov,17)

h) pohľadávok nezaplatenej úhrady sociálnej služby alebo jej časti za poskytnutú sociálnu službu podľa osobitného predpisu,18)

i) pohľadávok na dávke sociálnej pomoci a príspevku na kompenzáciu sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia a peňažnom príspevku na opatrovanie podľa osobitného predpisu.18)

(2) Zrážka podľa odseku 1 sa zvyšuje o nevyčerpanú sumu určenú na zrážky podľa § 3.

(3) Na poradie zrážok na úhradu pohľadávok podľa odseku 1 sa vzťahuje ustanovenie § 5 ods. 4.

(4) Ak sú vykonané zrážky na úhradu prednostných pohľadávok podľa osobitného predpisu,19) prevedú sa zo sumy určenej podľa odsekov 1 a 2 tak, že z prvej polovice tejto sumy sa uspokoja bez ohľadu na poradie najskôr pohľadávky bežného výživného a až potom podľa poradia ostatné prednostné pohľadávky. Ak nestačí táto polovica na uspokojenie všetkých pohľadávok bežného výživného, uspokojí sa najprv bežné výživné všetkých oprávnených a až potom dlžné výživné, a to podľa pomeru bežného výživného. Ak však nebolo takto uspokojené ani bežné výživné všetkých oprávnených, rozdelí sa medzi nich určená suma pomerne podľa výšky bežného výživného. Prednostné pohľadávky, ktoré neboli uspokojené z prvej polovice sumy určenej podľa odsekov 1 a 2, a ostatné pohľadávky sa uspokoja z druhej polovice tejto sumy. Ak nie je na úhradu prednostných pohľadávok úplne vyčerpaná prvá polovica sumy určenej podľa odsekov 1 a 2, zvyšuje sa druhá polovica o jej nevyčerpanú časť.

§ 7

Vreckové

Vreckové je 12 % z čistej pracovnej odmeny.

§ 8

Úložné

(1) Úložné je 5 % z čistej pracovnej odmeny zo sumy neprevyšujúcej 5 000 Sk a 35 % z čistej pracovnej odmeny zo sumy prevyšujúcej 5 000 Sk.

(2) Ak sa u odsúdeného nevykonávajú zrážky podľa § 3, § 5 ods. 1 alebo § 6 ods. 1, úložné podľa odseku 1 sa zvyšuje o nevyčerpané sumy zrážok a o sumy, ktoré vzniknú zaokrúhľovaním.

§ 9

Zrážky z iných príjmov odsúdeného

(1) Ak odsúdenému nahrádza čistú pracovnú odmenu nemocenské,9) okrem nemocenského odsúdeného prepusteného z výkonu trestu odňatia slobody (ďalej len "výkon trestu"), podlieha zrážkam rovnako ako čistá pracovná odmena.

(2) Zrážky na náhradu trov výkonu trestu20) z dôchodku5) odsúdeného počas výkonu trestu si uplatní generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže výkonom rozhodnutia21) u orgánu sociálneho zabezpečenia,22) ktorý je platiteľom dôchodku.

§ 10

Spoločné a prechodné ustanovenia

(1) Zrážky podľa tejto vyhlášky sa vykonávajú a vreckové a úložné sa rozdeľuje za obdobie kalendárneho mesiaca, a to aj vtedy, ak bol obvinený alebo odsúdený zaradený do práce na viacerých pracoviskách alebo premiestnený do iného ústavu; jednotlivé sumy sa zaokrúhľujú na celé koruny smerom nadol.

(2) Ak čistá pracovná odmena odsúdeného za kalendárny mesiac pred použitím podľa § 2 nedosiahne najmenej 100 Sk, ústav ju použije podľa § 4 ako zrážku na náhradu trov výkonu trestu.

(3) Ak sa sumy zrážok z čistej pracovnej odmeny obvineného a odsúdeného v kalendárnom mesiaci v prospech oprávneného podľa § 3 a 6 nebudú môcť samostatne posielať na jeho účet banke alebo pobočke zahraničnej banky, pretože ho oprávnený nemá zriadený, zrážky sa pošlú na jeho adresu až keď dosiahnu výšku sociálneho vreckového podľa osobitného predpisu;23) dovtedy sa deponujú na účte cudzích prostriedkov ústavu.

(4) Ak osoba, voči ktorej bol nariadený výkon rozhodnutia zrážkami zo mzdy, nastúpi výkon trestu alebo výkon väzby, postupuje sa podľa osobitného predpisu24) ako pri zmene platiteľa mzdy, pričom za mzdu povinného sa považuje čistá pracovná odmena a iné príjmy, ak podľa tejto vyhlášky sa z nich môže uspokojiť vymáhanie pohľadávky.

(5) Ak bol obvinený alebo odsúdený premiestnený do iného ústavu, ústav preberá výkon rozhodnutia zrážkami z jeho čistej pracovnej odmeny a iných príjmov; zmena nemá vplyv na poradie vymáhaných pohľadávok.

(6) Premiestnenie obvineného alebo odsúdeného do iného ústavu sa nepovažuje za zmenu platiteľa mzdy.25)

(7) Zrážky z čistej pracovnej odmeny a iných príjmov odsúdeného a peňažnej odmeny odsúdeného vrátane jeho vreckového a úložného sa podľa tejto vyhlášky prvýkrát vykonajú za mesiac september 2002.


§ 11

Zrušovacie ustanovenie

Zrušuje sa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 431/1991 Zb. o zrážkach z pracovnej odmeny osôb, ktoré sú vo výkone trestu odňatia slobody, a o výkone rozhodnutia zrážkami z pracovnej odmeny týchto osôb v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 156/1993 Z. z.

§ 12

Účinnosť

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. septembra 2002.


Ján Čarnogurský v. r.

Poznámky pod čiarou

1) § 29, 29b a 60a zákona č. 59/1965 Zb. o výkone trestu odňatia slobody v znení neskorších predpisov.§ 12b a 16 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 156/1993 Z. z. o výkone väzby v znení zákona č. 451/2002 Z. z.

2) § 9, 13, § 14 ods. 2 a 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 279/1993 Z. z. o školských zariadeniach v znení neskorších predpisov.

3) § 2 ods. 1 písm. c) zákona č. 281/2002 Z. z. o prídavku na dieťa a o príplatku k prídavku na dieťa.

4) § 22 a 26 zákona č. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov.

5) § 7 písm. a) prvý až ôsmy bod zákona č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení v znení neskorších predpisov.Zákon č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 447/2002 Z. z.

6) § 29a ods. 2 písm. a) a § 29b ods. 2 zákona č. 59/1965 Zb. v znení neskorších predpisov.

7) § 32, 60b a 60c zákona č. 59/1965 Zb. v znení neskorších predpisov.§ 27 a 27a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 156/1993 Z. z. v znení zákona č. 451/2002 Z. z.

8) Napríklad zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení zákona č. 215/2002 Z. z.

9) § 11 písm. b) bod 1 zákona č. 54/1956 Zb. o nemocenskom poistení zamestnancov v znení neskorších predpisov.

10) § 551 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.

11) Napríklad § 156 zákona č. 141/1961 Zb. o trestnom konaní súdnom (Trestný poriadok) v znení neskorších predpisov.

12) § 48 zákona č. 54/1956 Zb.

13) Napríklad § 96 zákona č. 100/1988 Zb. v znení neskorších predpisov.

14) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 387/1996 Z. z. o zamestnanosti v znení neskorších predpisov.

15) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 274/1994 Z. z. o Sociálnej poisťovni v znení neskorších predpisov.

16) Napríklad zákon č. 280/2002 Z. z. o rodičovskom príspevku, zákon č. 281/2002 Z. z.

17) Napríklad § 20 zákona č. 311/2001 Z. z.

18) Zákon č. 195/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov.

19) § 279 Občianskeho súdneho poriadku v znení neskorších predpisov.

20) § 60a ods. 1 zákona č. 59/1965 Zb. v znení zákona č. 451/2002 Z. z.

21) § 29b ods. 3 zákona č. 59/1965 Zb. v znení zákona č. 451/2002 Z. z.

22) § 114 a 142 zákona č. 100/1988 Zb. v znení neskorších predpisov.Zákon č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 447/2002 Z. z.

23) § 11 ods. 7 zákona č. 59/1965 Zb. v znení zákona č. 451/2002 Z. z.

24) § 293 až 295 Občianskeho súdneho poriadku v znení neskorších predpisov.

25) § 293 až 296 Občianskeho súdneho poriadku v znení neskorších predpisov.